SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum Organ Skol- och bildningsnämnden

22  Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdestid Torsdagen den 10.3.2011 kl. 19.00

Sammanträdesplats Rangsby skola Beslutande

x Eliasson Jesper, ordf.

x Jansson Carina, vice ordf.

- Högback Glenn - Renfors Kerstin - Sjölund Johan x Styrström Sofia x Yttring Per-Owe

- Carlsson Nina-Marie - Line Marie

- Facius Ronnie - Nyholm Dan - Söderlund Adam - Aller-Mattsson Raija - Lind Tina

Övriga närvarande

- Fagerholm Thommy, kommunstyrelsens ordförande

- Fagerholm-Sjöblom Silvana, kommunstyrelsens representant - Alm Kerstin, kommundirektör

x Larsson Patrik, bildningschef väst x Blomqvist Pernilla, bildningschef öst

Paragrafer §§ 16-34 Underskrifter Ordförande

Jesper Eliasson

Sekreterare

Pernilla Blomqvist, bildningschef Protokolljustering Saltvik den 14.03.2011 kl.15 i Rangsby

skola

Sofia Styrström Per-Owe Yttring Protokollet framlagt till

påseende Intygar

Saltvik den 17.03.2011

Pernilla Blomqvist, bildningschef Utdragets riktighet

bestyrkes Underskrift

Saltvik den

(2)

Sammanträdestid Torsdagen den 10.3.2011 kl. 19.00

Sammanträdesplats Rangsby skola Ärenden:

§ 16 Konstatera laglighet och beslutförhet

§ 17 Protokolljusterare

§ 18 Föredragningslistan

§ 19 Verksamhetsberättelse barn- och ungdom östra 2010

§ 20 Verksamhetsberättelse barn- och ungdom västra 2010

§ 21 Verksamhetsberättelse NÅHD 2010

§ 22 Verksamhetsstatistik för allmänna bibliotek

§ 23 Anställning av barnskötare till daghemmet Prästkragen 01.04-15.06.2011

§ 24 Anhållan om barnomsorg i annan kommun

§ 25 IKT-plan 2011-2012 för skolorna i Saltviks kommun

§ 26 Anhållan om avsked från ordinarie speciallärartjänst- Carina Sjuls

§ 27 Tony Janssons anhållan om arbetsrotation - en presentation

§ 28 Begäran om information om fritidsledarens arbetstid, disponering samt utveckling.

§ 29 Begäran om information om nyttjandegraden av Ödkarby idrottshall

§ 30 Begäran om information om hur skol- och bildningsnämnden avser utveckla kulturverksamheten

§ 31 Delgivningar bildningschef östra

§ 32 Information om resultaten i Pisa undersökningen 2009

§ 33 Ansökan om bidrag till Summer In 2011

§ 34 Anhållan om skolgång i annan kommun

Jesper Eliasson, ordförande

(3)

Protokolljustering:

§ 16 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Skolbi 16§/10.3.2011

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hän- syn till antalet närvarande även beslutfört.

---

§ 17 PROTOKOLLJUSTERARE Skolbi 17§/10.3.2011

I tur att justera protokollet är Kerstin Renfors och Per-Owe Yttring Beslut:

Till protokolljusterare valdes Per-Owe Yttring och Sofia Styrström Protokollet justeras måndag 14.3 kl. 15.00 i Rangsby skola ---

§ 18 FÖREDRAGNINGSLISTAN Skolbi 18§/10.3.2011

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

33§ Ansökan om bidrag till Summer In 2011 34§ Anhållan om skolgång i annan kommun ---

(4)

Protokolljustering:

§ 19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE BARN- OCH UNGDOM ÖSTRA 2010 Skolbi 19§/10.3.2011

Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse för barn- och ungdom östra år 2010

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen enligt bi- laga för vidare behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(5)

Protokolljustering:

§ 20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE BARN- OCH UNGDOM VÄSTRA 2010 Skolbi 20§/10.3.2011

Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse för barn- och ungdom västra år 2010

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen enligt bi- laga för vidare behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(6)

Protokolljustering:

§ 21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NÅHD 2010 Skolbi 21§/10.3.2011

Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse för NÅHD år 2010

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen enligt bi- laga för vidare behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(7)

Protokolljustering:

§ 22 VERKSAMHETSSTATISTIK FÖR ALLMÄNNA BIBLIOTEK Skolbi 22§/10.3.2011

Statistiken för Saltviks bibliotek 2010 visar ett ökat mediebestånd, antal besök samt antal utlåning har dock minskat jämfört med år 2009.

Statistiken som bilaga till ärendet.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden besluter godkänna statistiken enligt bilaga och delger Mariehamns stadsbibliotek statistiken vilken sammanställs och vida- rebefordras till Ålands landskapsregering

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(8)

Protokolljustering:

§ 23 ANSTÄLLNING AV BARNSKÖTARE TILL DAGHEMMET PRÄSTKRAGEN 01.04- 15.06.2011

Skolbi 23§/10.3.2011

Familjedaghemmet Humlan bedriver daghemsverksamhet för 0-3 åringar i daghemmet Prästkragen med två anställda familjedagvårdare om nio barn.

Barngruppen 0-3 åringar på familjedaghemmet Humlan ökar med antal barn och från 1.4.2011 kommer det att finnas 11 barn inskrivna på avdel- ningen. För att täcka personalbehovet i förhållande till antalet barn behöver skol- och bildningsnämnden anställa en barnskötare med en arbetstid om 4 h/dag. Enligt prognosen att antalet 0-3 åringar skulle öka beslöts i budget 2011 att Skol- och bildningsnämnden kan anhålla om medel för en deltids barnskötare ut kommunstyrelsens dispositionsmedel.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden besluter anhålla om att kommunstyrelsen be- viljar medel om totalt 2950 euro för att anställa en barnskötare 52,29%

med en arbetstid om 4 timmar per dag för perioden 01.04.2011- 15.06.2011.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(9)

Protokolljustering:

§ 24 ANHÅLLAN OM BARNOMSORG I ANNAN KOMMUN Skolbi 24§/10.3.2011

Maria Wiik anhåller om att Saltviks kommun betalar en barnomsorgsplats i Sunds kommun från 14.06.2011 då vårdledigheten slutar och modern har för avsikt att börja arbeta. Det framkommer inte hur lång period Saltviks kommun skulle betala för en barnomsorgsplats i Sunds kommun. Modern bor för närvarande i Rangsby med sin dotter. Till hösten planerar familjen att flytta till Sunds kommun.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden besluter avslå anhållan med motiveringen att det inte finns underlag för hur länge Saltviks kommun skall ersätta

barnomsorgsplatsen i Sunds kommun. En barnomsorgsplats i annan kommun kostar i storleksordningen 600 euro per månad.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(10)

Protokolljustering:

§ 25 IKT-PLAN 2011-2012 FÖR SKOLORNA I SALTVIKS KOMMUN Skolbi 25§/10.3.2011

Skolbyrån och landskapsregeringen har under 2010 tagit initiativ till att grundskolorna i landskapet Åland skall utarbeta en IKT-plan under 2011- 2012. NÅHD och SÅHD har samverkat vid framställandet av skoldistriktens gemensamma riktlinjer gällande IKT undervisningen i skolorna. I denna IKT-plan finns även de enskilda skolornas IKT-planer samt anskaffnings- planer gällande utrustning.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden besluter godkänna IKT-planen 2011-2012 för Ödkarby och Rangsby skola enligt bilaga.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(11)

Protokolljustering:

§ 26 ANHÅLLAN OM AVSKED FRÅN ORDINARIE SPECIALLÄRARTJÄNST- CARINA SJULS

Skolbi 26§/10.3.2011

Carina Sjuls anhåller om avsked från sin ordinarie speciallärartjänst i Salt- viks kommun från 1.3.2011.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden beviljar avsked till Carina Sjuls från 1.3.2011.

Skol- och bildningsnämnden tackar Carina för väl utfört arbete och önskar henne lycka till med nya utmaningar och arbetsuppgifter.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(12)

Protokolljustering:

§ 27 TONY JANSSONS ANHÅLLAN OM ARBETSROTATION - EN PRESENTATION Skolbi 27§/10.3.2011

Skol- och bildningsnämnden har gett i uppdrag till bildningscheferna att presentera ett förslag för nämnden hur en arbetsrotation för Tony Jansson kan förverkligas. Bildningscheferna presenterar ett förslag på arbetsrotat- ion vilket grundar sig på att skolorna i Saltviks kommun ska vara så jämlika och jämställda som möjligt.

Se bilaga till ärendet.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden besluter att ge uppdrag till bildningscheferna att förverkliga arbetsrotationen så långt som möjligt enligt förslag.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(13)

Protokolljustering:

§ 28 BEGÄRAN OM INFORMATION OM FRITIDSLEDARENS ARBETSTID, DISPONERING SAMT UTVECKLING.

Skolbi 28§/10.3.2011

Organisationskommittén beslöt vid sitt möte den 20 januari 2011 att inbe- gära ett förslag från skol- och bildningsnämnden på hur fritidsledarens ar- betstid, disponering samt utveckling av idrotts- och ungdomsverksamheten i kommunen.

Som bilaga till ärendet fritidsledarens arbetsschema samt förslag till ut- veckling av idrotts- och ungdomsverksamheten.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden delger organisationskommittén ärendet med tillhörande bilagor.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag med tillägget att nämnden ger i uppdrag till bildningschef västra att inkomma med förslag på personer, vilka är villiga att arbeta och utveckla fritidsverksamheten. Skol – och bildningsnämnden vill förtydliga att verksamheten riktas till barn och ungdomar i åldern 0-16 år.

---

(14)

Protokolljustering:

§ 29 BEGÄRAN OM INFORMATION OM NYTTJANDEGRADEN AV ÖDKARBY IDROTTSHALL

Skolbi 29§/10.3.2011

Uthyrningen av Ödkarby idrottshall har minskat något under år 2010 jäm- fört med år 2009. Uthyrningen av hallen sker främst till IF Fram men även privatpersoner samt idrottsföreningar från andra kommuner hyr sporadiskt hallen. Under veckodagarna måndag-torsdag är hallen i princip fullbokad mellan klockslagen 18.00-21.30, se bilaga till ärendet.

Fredagar och helgdagar är inte lika attraktiva ur hyresgäst perspektiv även om hyrestaxan under helgerna är halverad.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden konstaterar att nyttjandegraden av hallen är nämnden till belåtenhet. Skol- och bildningsnämnden delger organisations- kommittén ärendet.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(15)

Protokolljustering:

§ 30 BEGÄRAN OM INFORMATION OM HUR SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN AVSER UTVECKLA KULTURVERKSAMHETEN

Skolbi 30§/10.3.2011

Organisationskommittén beslöt vid sitt möte den 20 januari 2011 att inbe- gära ett förslag från skol- och bildningsnämnden på hur kulturverksamhet- en i kommunen kan utvecklas.

I kulturverksamhetens målsättning står följande:

Skol- och bildningsnämnden strävar till att locka nya och fler kommuninvå- nare att ta del av

kulturutbudet i kommunen genom att sprida information om och stöda de olika formerna av

kulturella begivenheter som ordnas i kommunen exempelvis kultur- och byavandringar, teater

för både barn och vuxna, författarbesök, utställningar, konserter, föreläs- ningar.

Skol- och bildningsnämnden avser fortsätta ge ett evene- mangs/kulturbidrag som kan sökas av

privatpersoner eller sammanslutningar som anordnar kulturella evenemang i kommunen.

Under 2010 erbjöds följande kulturella begivenheter:

Pygméteatern och teater Virus (teaterföreställning för dagis och skola), El- viras äggpengar (teaterföreställning för allmänheten och Sunnanbergs pensionärer var inbjudna), Åbo Svenska teater (reservation av garanti- summa), viscafé med Visans vänner, flera elevutställningar, Oliver Lehti- nens Star Warsutställning, ”Kura skymning” i samband med Nordiska bibli- oteksveckan, ”I väntan på julen” (högläsning av kommunens en anställd, politiker och innevånare), beviljande av verksamhetsbidrag (bl. a. Fornför- eningen Fibula, ungdomsfilmprojektet ”Fåglarna tittar på oss”). Hittills un- der 2011 har det erbjudits ”Ägonamn i Saltvik” (hur man kan dokumentera namn i bygden), verksamhetsbidrag till två byavandringar i Haraldsby.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden ger i uppdrag till bildningschef östra att komma med förslag på personer, vilka är villiga att arbeta och utveckla kul- turverksamheten. Skol- och bildningsnämnden tillsätter arbetsgruppen.

Gruppens uppgift är att ta fram förslag på hur kulturverksamheten i kom- munen kan utvecklas. Skol- och bildningsnämnden delger organisations- kommittén ärendet.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(16)

Protokolljustering:

§ 31 DELGIVNINGAR BILDNINGSCHEF ÖSTRA Skolbi 31§/10.3.2011

Delgivningar som bilaga till ärendet.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden besluter anteckna delgivningarna enligt bilaga till kännedom.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(17)

Protokolljustering:

§ 32 INFORMATION OM RESULTATEN I PISA UNDERSÖKNINGEN 2009 Skolbi 32§/10.3.2011

Skol- och bildningsnämnden delges informationen kring de åländska resul- taten i Pisa undersökningen 2009 för elever i årskurs 9. Resultaten för åländsk del visar att grundskolorna närmat sig de fastländska resultaten, vilka nu som tidigare ligger högt jämförelsevis med de övriga deltagarlän- derna i undersökningen.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden besluter anteckna ärendet och informationen till kännedom.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(18)

Protokolljustering:

Dnr: 5 /2011

§ 33 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SUMMER IN 2011 Skolbi 33§/10.3.2011

Fältarna och Ungdomsbyrån vid Mariehamns stad planerar att för nionde året i rad ordna skolavslutningsevenemanget Summer In för högstadieele- verna på hela Åland. Med i planeringsgruppen sitter medlemmar från Po- wer Club r.f., Mariehamns församling och Lemlands kommun. Summer In kommer i år att gå av stapeln den 8 juni 2011. Det tänkta programmet un- der kvällen är att alla högstadieungdomar har möjlighet att vara på Marie- bad där det kommer att ordnas utomhus och inomhus aktiviteter. Alltså ingen middag i år för niorna. För att programmet ska bli uppskattat och ändamålsenligt för ungdomarna så kommer en ungdomsgrupp att fungera som bollplank och referensgrupp i planeringsarbetet.

Ansökan om bidrag har riktats till olika företag, kommuner och andra orga- nisationer på Åland.

Till ansökan har bifogats en budget.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden besluter avslå ansökan om ekonomiskt bidrag till skolavslutningsevenemanget Summer In. Skol- och bildningsnämnden är positiv till arrangemanget och kan bidra med personella resurser. Fritids- ledaren i kommunen får till uppgift att medverka/hjälpa till med arrange- manget.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(19)

Protokolljustering:

Dnr: 4 /2011

§ 34 ANHÅLLAN OM SKOLGÅNG I ANNAN KOMMUN Skolbi 34§/10.3.2011

Annette Andersson anhåller om skolgång i Mariehamns stad, Övernäs skola för sin son Joacim Andersson. Familjen har flyttat till Saltvik i decem- ber 2010 och modern anhåller om skolgång vårterminen 2011 t.o.m vår- terminens slut 2013 då Joacim beräknas gå ut åk 9. Kostnaden per elev för elever i Mariehamns stad är lägre än kostnaden per elev i GHS, bokslut 2009 för elev i Mariehamn 8.461 euro (enl ÅSUB)och preliminärt bokslut för GHS 2010 12.180 euro.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden beviljar plats för Joacim Andersson för vår- terminen 2011 i Övernäs skola. Skol- och bildningsnämnden tar nytt beslut i ärendet inför skolstarten läsåret 2011-2012 om anhållan kvarstår. Skol- och bildningsnämnden står inte för några eventuella skolskjutskostnader.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(20)

Protokolljustering:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer:19,20,21,22,23,28,29,30,31,32

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommu- nallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:16,17,18,25,26,27,33,34

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handlägg- ning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen”.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Skol- och bildningsnämnden i Saltvik Saltviks kommun

Lillängs 14 22320 Ödkarby

Paragrafer: 16,17,18,25,26,27,33,34

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsda- gen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

(21)

Protokolljustering:

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rät- telseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn Paragrafer:.

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be- slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn Paragrafer:

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be- slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

forts.

(22)

Protokolljustering:

BESVÄRSANVISNING, forts

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall läm- nas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Avgift

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

---

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :