Geta kommun, beslutsprotokoll

Full text

(1)

Utdragets/kopians riktighet styrks: _________________________

Namnförtydligande, titel/funktion: Inger Björling, byråsekreterare PROTOKOLL

Tid och plats Måndagen den 10 juni 2013 kl. 19:00-20:40 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta

Närv.

Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X

Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X

Camilla Andersson X

Gerd Bergman X

Gunnel Nordlund-White X

Övriga Dan-Johan Dahlblom, KFGE-ordförande -§ 87 X

Gun-Britt Lyngander, KFGE-viceordförande - Erik Brunström, kommundirektör Ej § 83 X

Paragrafer §§ 74-91

Underskrifter Geta 10.06.2013

_______________________ ___________________

Ingvar Björling Erik Brunström

Mötesordf, sekr § 83, KST-ordf Mötessekr (ej § 83), k.dir

Protokolljustering Geta 10.06.2013

__________________________ __________________________

Camilla Andersson Gunnel Nordlund-White

(2)

KALLELSE

Tid och plats: Måndag 10 juni 2013, kl 19:00, kommunkansliet i Vestergeta

§ 74 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

75 TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN 76 BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING

77 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 78 ORDNANDE AV FRITIDSHEMSVERKSAMHET 79 ASSISTENT TILL BARNOMSORGEN

80 DAGHEMSTILLBYGGNADEN

81 TRÄNINGSUNDERVISNING OCH SPECIALFRITIDSHEMSVERKSAMHET 82 GROPJUSTERING ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL

83 KOMMUNDIREKTÖRENS AVLÖNING 84 VÄGNAMNSANSÖKNINGAR

85 GETASTIPENDIET 2013

86 ANHÅLLAN OM UNDERSTÖD FÖR MATARTRAFIK

87 PROANS ERBJUDANDE OM DEL AV FÖRPACKNINGSAVGIFTER 88 UTLÅTANDE: ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV (HavsVidden)

89 BYGGNADSPLANEOMRÅDE VESTERGETA SAMT ENERGIOMSTÄLLNING 9X MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Geta den 05.06.2013 Ingvar Björling, KST-ordf Enligt uppdrag:

______________________

Erik Brunström, k.dir

Denna möteskallelse har anslagits på Geta kommuns anslagstavla vid kommunkansliet 06.06.2013.

Protokollet justeras direkt efter mötet och framläggs till påseende på kommunkansliet 11.06.2013

(3)

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Kst § 74 Sammanträdets öppnande

Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört.

Protokolljustering

Beslut: Till protokolljusterare utses Camilla Andersson och Gunnel Nordlund- White.

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på kommunkansliet i Vestergeta.

Föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan fastställs med följande tillägg.

§ 90 BUDGETDIREKTIV 2014

TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN

Kst § 75 Förslag: Tillkännagivanden enligt bilaga antecknas till kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

______

BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING

Kst § 76 Kommundirektören presenterar Geta kommuns budget- och skatteupp- följning för perioden 1-5 2013.

Förslag: Kommunstyrelsen tar till kännedom budget- och skatteuppföljning 1-5 2013.

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunstyrelsen § 76, bilaga 10.06.2013

Kommunstyrelsen § 74 10.06.2013

Kommunstyrelsen § 75, bilaga 10.06.2013

(4)

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Kst § 77 Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland skall kommunsty- relsen granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfull- mäktige.

Förslag: Kommunstyrelsen bedömer att besluten vid kommunfullmäktige- sammanträde nr 1 per 20.02.2013 §§ 1-15 samt sammanträde nr 2 per 15.05.2013 §§ 16-29 tillkommit i laga ordning, och antecknar i övrigt protokollen till kännedom. Ärendet förs kommunfullmäktige till kännedom och beslutens verkställighet redogörs inför kommunfull- mäktige vid nästkommande fullmäktigesammanträde.

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunstyrelsen § 77, bilaga 10.06.2013

(5)

ORDNANDE AV FRITIDSHEMSVERKSAMHET

Skolnämnden § 14 Fritidshemsverksamheten i Geta har hittills varit ordnad på

daghemmet Kotten. Under innevarande läsår är det endast en elev som har haft behov av fritidshemsplats. Efter att den nya barnom- sorgslagen trädde i kraft 1.1.2012 så är kommunerna skyldiga att erbjuda fritidshemsverksamhet för elever på årskurserna 1-2 dagtid under skoldagar.

Behovet av fritidshemsverksamhet kommer framöver att öka.

Eftersom en grupp på 8-9 elever kommer att inleda skolgången i Geta fr.o.m. höstterminen 2013 så behöver kommunen anställa en fritidshemsledare med placering i Geta skola. I dagsläget är inte fritidshemsplatserna attraktiva eftersom verksamheten sköts av daghemmet. Därför behöver ett arbetsavtal som fritidshemsledare inrättas.

Arbetstiden uppskattas bli ca 23 h/vecka eller 60,13 % av heltid varav 1,5 h utgör planeringstid. Fritidshemsverksamhet skulle då kunna erbjudas måndag-fredag från skoldagens slut till kl. 17.00.

Arbetsavtalet skulle gälla tillsvidare fr.o.m. 15.08.2013, med en prövotid på fyra månader.

Grundlönen för fritidshemsledaren i Geta föreslås bli 2315,72 euro.

Det skulle innebära samma grundlön som fritidshemsledaren har i Sund. I Vårdö har fritidshemsledaren en grundlön på 2329,20 euro.

För fritidshemsverksamheten finns ingenting budgeterat i årets budget. Nedan följer ett förslag till tilläggsbudget för 2013:

Avgiftsintäkter 2 700 Personalkostnader -8 400 Köp av tjänster - 300

Material, förnödenheter och varor -1 000 Totalt -7 000

SD förslag: Skolnämnden föreslår inför KST att ett arbetsavtal som fritidshems- ledare med en löneinplacering på 2315,72 euro och med placering i Geta skola inrättas fr.o.m. den 15.08.2013 tillsvidare. Skolnämnden anhåller också om en tilläggsbudget på 7000 euro för att kunna erbjuda fritidshemsverksamhet.

Beslut: Enligt förslag.

Kst § 63 Förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med skolnämndens förslag, att ett arbetsavtal som fritidshemsledare med en löneinplacering på 2315,72 euro och med placering i Geta skola inrättas från och med den 15.08.2013 tillsvidare, och att en tilläggs- budget om 7.000 euro beviljas uppgiftsområdet Undervisningsverk- samhet, kostnadsställe 4112 Geta skola, för att kunna erbjuda fritidshemsverksamhet. Skolnämnden ges i uppdrag att ta fram en arbetsbeskrivning samt att ombesörja anställningen av fritidshems- ledare.

Fortsättning  Skolnämnden § 21

Kommunfullmäktige § 23 Kommunstyrelsen § 63 Skolnämnden § 14

27.05.2013 15.05.2013 06.05.2013 26.03.2013

(6)

Fortsättning KST § 78/2013

Beslut: Enligt förslag, med tillägget att kommunstyrelsen även föreslås befullmäktigas att besluta om eventuell utökning av arbetsavtalets omfattning för att eventuellt innefatta även övrig ungdoms- och fritidsverksamhet.

Kfge § 23 Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med skolnämndens förslag, att ett arbetsavtal som fritidshemsledare med en löneinplacering på 2315,72 euro och med placering i Geta skola inrättas från och med den 15.08.2013 tillsvidare, och att en tilläggs- budget om 7.000 euro beviljas uppgiftsområdet Undervisningsverk- samhet, kostnadsställe 4112 Geta skola, för att kunna erbjuda fritidshemsverksamhet. Skolnämnden ges i uppdrag att ta fram en arbetsbeskrivning samt att ombesörja anställningen av fritidshems- ledare.

Tilläggs att kommunstyrelsen även föreslås befullmäktigas att besluta om eventuell utökning av arbetsavtalets omfattning för att eventuellt innefatta även övrig ungdoms- och fritidsverksamhet.

Beslut: Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.

SkolN § 21 Kommunfullmäktige beslöt vid sitt möte den 15.05.2013 § 23 att bevilja skolnämnden 7000 euro i tilläggsanslag för

fritidshemsverksamheten hösten 2013. I samband med beslutet gav kommunfullmäktige skolnämnden i uppdrag att ta fram en

arbetsbeskrivning samt ombesörja anställningen av fritidshemsledare.

Skoldirektören har tagit fram ett förslag till arbetsbeskrivning för fritidshemsledaren med modell från Sund.

SD förslag: Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att förslaget till arbetsbeskrivning förs vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut: Enligt förslag, men punkten att ansvar för ett näringsriktigt mellanmål stryks från ansvarsområdena.

Kst § 78 Förslag: Kommunstyrelsen omfattar skolnämndens förslag och föreslår inför kommunfullmäktige att arbetsbeskrivning för fritidshemsledare fastställs enligt bilaga, emedan frågan om eventuell utökning av arbetsavtalets omfattning för att eventuellt innefatta även övrig ungdoms- och fritidsverksamhet hänskjuts till budgetprocessen för år 2014.

Beslut: Enligt förslag, med tillägget att under rubriken ansvarsområden, formulering om ”samarbete med skola”, läggs till ”och barnomsorg”.

______

(7)

BUDGETÄNDRING: ASSISTENT TILL BARNOMSORGEN

SkolN § 20 Daghemmet Kotten är i behov av en gruppassistent på 90 % av heltid för tiden 01.08.2013-31.12.2013. Kostnaden för detta är 11 400 euro, medel som inte finns upp-tagna i budgeten för 2013. För tillfället har daghemmet två assistenter anställda, en på 90 % och en på 70 %, för att täcka upp personalbehovet. Till hösten minskar antalet barn som är i behov av barnomsorgsplats men för att uppfylla barnomsorgslagens krav på bemanning behöver arbetsavtalet

förlängas för den assistent som är anställd 90 % av heltid. Eftersom daghemmet erbjuder barnomsorg mellan kl. 06.45 och 17.00

måndag till fredag så behövs en assistent för att täcka upp för de tider när övrig personal är ledig. Arbetstiden för barnträdgårdslärare och barnskötare är 38,25 h.

Antalet barn kommer vid höstterminens inledning att vara sex på den lilla sidan när den står klar. Av dessa är två barn födda 2011 och under höstens lopp är två barn till på kommande. Antalet barn på den stora sidan blir 14. Enligt barnomsorgslagens § 9 skall

personaldimensioneringen i varje barnomsorgsverksamhet vara tillräcklig med hänsyn till barnens antal, ålder, vårdtid och behov av särskilt stöd. För barn som är under tre år ska det finnas minst en anställd per grupp om högst fyra barn och för barn som är tre år eller äldre ska det finnas en anställd per grupp om högst sju barn.

SD förslag: Skolnämnden anhåller om 11 400 euro i tilläggsanslag av KST för att kunna anställa en gruppassistent på 90 % av heltid till daghemmet Kotten för tiden 01.08-31.12.2013.

Beslut: Enligt förslag.

Kst § 79 Förslag: Kommunstyrelsen omfattar skolnämndens förslag och anhåller hos kommunfullmäktige om 11.400 euro i tilläggsanslag för

uppgiftsområdet barnomsorg, kostnadsställe 4121 konto 4003, för att kunna anställa en gruppassistent på 90 % av heltid till

daghemmet Kotten för tiden 01.08-31.12.2013 Beslut: Enligt förslag.

______

Skolnämnden § 20 27.05.2013

(8)

DAGHEMSTILLBYGGNADEN

Kst § 80 Tillbyggnaden av Daghemmet Kotten har av byggnadskommittén varit utbjuden på entreprenad.

X anbud har inkommit och behandlats av byggnadskommittén.

ByggnK § 18 Inkomna anbud

Tillbyggnaden av daghemmet Kotten har under tiden 30.05.2013 t o m 10.06.2013 åter varit utbjuden som totalentreprenad, med annons i ena tidningen, på hemsida, anslagstavla och som riktad förfrågan.

Konstateras att tre anbud inkommit inom given anbudstid. Efter viktning av anbuden får anbud nummer ett 4,2 poäng, anbud nummer två 4,35 poäng och anbud nummer tre 3,69 poäng.

[NN] (nr 2 enligt bilaga) vinner viktningen och ska därmed prioriteras i fortsatt förfarande. Dock är anbudet fortfarande för högt i

förhållande till beviljade budgetmedel.

ByggnK § 19 Utökade budgetmedel

Beslut: Byggnadskommittén beslutar att via kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige anhålla om utökade budgetmedel om 50.000 euro för investeringen i tillbyggnad av daghemmet Kotten 2013.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med byggnadskommitténs förslag att inför kommunfullmäktige föreslå att investeringsanslaget för tillbyggnad av daghemmet Kotten utökas med kostnader om ytterligare 50.000 euro.

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunstyrelsen § 80 10.06.2013

(9)

TRÄNINGSUNDERVISNING OCH SPECIALFRITIDSHEMSVERKSAMHET Kst § 81 Styrelsen för Ålands omsorgsförbund önskar aktualisera

nedanstående hos kommunerna med flera:

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ta omsorgsförbundsstyrelsens ärende till kännedom, och välkomnar i princip den aviserade utvecklingen.

Beslut: Enligt förslag.

______

(10)

GROPJUSTERING ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL

Kst § 82 Enligt gällande kollektivavtal skall en justeringspott fördelas bland kommunernas anställda, retroaktivt från och med 1 januari i år.

Potten baseras på en procentuell andel av respektive kommuns sam- manlagda uppgiftsbaserade löner. För Getas del är beloppet som ska fördelas minimum 387,13 euro per månad.

Kommundirektören och ekonomisekreteraren har fört förhandlingar med de fackliga organisationerna (förhandlingsprotokoll som bilaga 1), och föreslår lönejusteringar enligt bilaga (bilaga 2).

Förslag: Kommunstyrelsen fastställer lönejusteringar med anledning av

kollektivavtalsenlig justeringspott enligt bilaga, att tillämpas retroaktivt från och med 1.1.2013.

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunstyrelsen § 82 bilaga 10.06.2013

(11)

KOMMUNDIREKTÖRENS AVLÖNING

Kst § 83 Kommundirektörens avlöning följer inte de allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalen, utan baseras på enskilda förhandlingar vilka enligt KST § 31/2009 förs årligen, och har förts inför sittande möte.

Den senaste korrigeringen av kommundirektörens lön gjordes i april 2012 (beslut i mars).

Konstateras: Kommundirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling.

Kommunstyrelsen utser sekreterare för ärendet samt diskuterar och fattar beslut i frågan.

Konstateras: Ordförande Ingvar Björling utses till sekreterare i det aktuella ärendet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att korrigera kommundirektörens avlöning enligt följande:

+ 1,46 procent på den uppgiftsbaserade lönen, från och med 1.1.2013 i enlighet med AKTA.

+ 3,00 procent som ett 5-årserfarenhetstillägg, från och med 1.5.2013 i enlighet med AKTA.

+ 100,00 euro på det individuella tillägget från och med 1.5.2013.

______

(12)

VÄGNAMNSANSÖKNINGAR

Kst § 84 Till Geta kommun har inkommit förslag till givande respektive ändring av vägnamn, varav flertalet på Snäckö och en på Dånö.

De föreslagna vägnamnen är:

1. Södersnäckövägen Snäckö

2. Söderhägnsvägen Snäckö (Alt. Söderhägnan?) 3. Hjortronmossvägen Snäckö

4. Kaninholmsvägen Snäckö 5. Lappnäsvägen Dånö

Inget av de ansökta vägnamnen är förekommande inom Geta kommun. I Finland finns såväl Kaninholmsvägen (Kristinestad) som Lappnäsvägen (Borgå och Jakobstad), och på Åland Söderhägnan (Jomala) som namn på vägar.

För samtliga vägnamnsförslagen står åtminstone två olika hushåll som undertecknare, men fler befintliga hushåll berörs i områdena.

Samtliga vägarna och deras föreslagna namn uppfyller kriterierna enligt Geta kommuns fastställda vägnamnsprinciper.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa de föreslagna vägnamnen enligt ansökan (bilaga KST § 84 nr 1-2).

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunstyrelsen § 84 bilaga 10.06.2013

(13)

GETASTIPENDIET 2013

Kst § 85 Getastipendiet har inrättats för uppmuntrande av kommunens ungdomar till eftergymnasiala studier. För stipendier har för år 2013 avsatts medel i budgeten (600 euro).

Stipendiet delas ut till en eller flera i Geta hemmahörande studerande som minst två terminer med god framgång bedrivit universitets-, högskole-, eller yrkesstudier efter avlagd gymnasie- eller yrkesexamen på gymnasialnivå.

Till ansökan bifogas bestyrkt utredning över avlagda tentamina, antalet avklarade studieveckor och uppnådda studieframgångar samt studiernas längd. Utredningen görs i första hand på det sätt som läroanstalten officiellt tillämpar.

Möjligheten att söka stipendiet har annonserats om i Getabladet samt på kommunens Facebook- respektive hemsida. Ansökningarna skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 maj 2013. Flera stipendiater än en kan komma att utses.

Inom utsatt tid har två (2) stycken ansökningar inkommit till kommun- kansliet. Dessa återfinns som bilaga.

Jenny Stara studerar tredje terminen på sjukskötarprogrammet på Högskolan på Åland, och Kajsa Sundberg på sjätte terminen till veterinär i Köpenhamn.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning främst till de genomförda studiernas längd, att fördela Getastipendiet för studerande med ett belopp om 600 euro så att Jenny Stara erhåller 200,00 euro och Kajsa Sundberg 400,00 euro.

Konstateras: Ledamot Gerd Bergman anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets avgörande.

Beslut: Enligt förslag.

______

(14)

ANHÅLLAN OM UNDERSTÖD FÖR MATARTRAFIK

Kst § 62 Enligt Ålandstrafikens fastställda sommartidtabell finns under

perioden 8 juni till och med 18 augusti ingen allmän förbindelse från Geta med ankomst i Mariehamn tidigare än 08:50 mån-fre.

För att underlätta för bland annat unga getabor utan bil att ta sig till sommarjobb i Mariehamn skulle det behöva ordnas matartrafik till befintliga bussförbindelser med tidigare ankomst till staden.

Landskapsregeringen kan enligt sina principer för understöd till glesbygds- och matartrafik bevilja kommuner stöd upp till 80 procent av kostnaderna för avgiftsfri kollektivtrafik, med kommunen som huvudman, som ansluter till linjetrafik. Ansökan måste göras senast 30 april för det aktuella året, och stödet utbetalas året därpå.

Kommundirektören har för Geta kommuns räkning gjort en

preliminär förhandsanhållan om stöd för matartrafik under den tid Ålandstrafikens bussar körs med sommartidtabell enligt följande:

06:30 Taxi avg från Vestergeta bykärna (Getabodens butik) 06:45 (ca) Taxi ank till Kroklunds vägskäl

06:45 Ålandstrafikens buss startar från Pålsböle, mot Mariehamn via Kroklund och Kvarnbo

06:50 (ca) Bussen ankommer till och avgår från Kroklunds vägskäl 07:50 Bussen ankommer Mariehamn

Tanken är att matartrafiken från Geta till Ålandstrafikens första morgontur med förbindelse till Mariehamn tillhandahålls kontinuerligt under sommarmånaderna, men bara avgår enligt beställning minst en dag på förhand, och är avgiftsfri för brukaren.

Ifall trafiken skulle nyttjas veckans alla dagar (mån-fre) under hela 10-veckorsperioden handlar det om 50 turer. Detta ger en

uppskattad maximal bruttokostnad på i runda tal 1.000-1.500 euro för att ge t ex ungdomar utan bil i Geta möjlighet att ta sommarjobb i Mariehamn. För kommunen blir då den totala nettokostnaden, efter 80 % stöd från landskapet, maximalt några hundra euro.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att formellt anhålla hos Ålands

landskapsregering om understöd för att under perioden 10 juni till och med 16 augusti 2013, måndag till och med fredag, med start i Geta klockan 06:30, tillhandahålla matartrafik med taxi mot

beställning mellan Vestergeta bykärna och Kroklunds vägskäl för att där ansluta till befintlig linjetrafik vidare mot Mariehamn, enligt bilaga. Kostnaden täcks av budgetanslaget för kommunstyrelsens disponibla medel.

Beslut: Enligt förslag.

Kst § 86 Landskapsregeringen väntas ta beslut om stöd för trafik vecka 24.

Kommunstyrelsen § 86 Kommunstyrelsen § 62

10.06.2013 06.05.2013

(15)

PROANS ERBJUDANDE OM DEL AV FÖRPACKNINGSAVGIFTER

Kst § 87 Producentansvaret Åland Ab (Proans) erbjuder per skrivelse (bil) de åländska kommunerna att få del till av organisationens medlemmars förpackningsavgifter, som delvis kompensation för kommunernas kostnader för hanteringen av förpackningsavfallet. Kommunernas andel ska enligt avtalsförslag (bil) vara i proportion till befolkningen.

EU-direktiven säger att länderna ska stifta lagar som ålägger producenterna ansvaret för förpackningsmaterialet, med syfte att kunna minska avfallsmängderna genom mekanismer mellan konsument och producent, enligt den grundläggande principen

"polluters pay".

Såväl det praktiska som finansiella ansvaret för förpackningsavfallet ligger enligt befintlig åländsk renhållningslag §§ 3 och 16b klart och tydligt hos producenterna. Att pådyvla kommunerna ansvar för förpackningsmaterialet och sedan delfinansiera deras hantering av detsamma upplevs som kontraproduktivt och i direkt strid med EU- direktiv och åländsk lagstiftning.

Enligt landskapsregeringens avfallsplan är målsättningen att det ska finnas en förpackningsstation vid varje större butik och minst en i varje kommun. Enligt EU-direktiv och åländsk lag är det producen- terna som ska upprätthålla och finansiera hanteringen i sin helhet.

Geta kommun har tidigare (nov 2011) gentemot Proans framfört att man är beredd att, utöver den insamling som producenterna

förväntas ha vid butikerna, även vederlagsfritt tillhandahålla plats för desammas insamlingskärl vid kommunens egen bemannade ÅVC, och vid behov även på andra platser i kommunen. Kommunen har dock 1,5 år senare ännu inte erhållit något svar från Proans.

Tills vidare tar Geta kommun ändå, liksom de andra åländska kommunerna samt kommunalförbundet Mise, på fastighetsägarnas bekostnad, genom den kommunala renhållningens grundavgift, utan extra avgift för konsument, emot sorterat förpackningsavfall vid sin bemannade ÅVC – även fastän detta inte upplevs vara helt i linje med direktivens, lagens och avfallsplanens anda och mening. Proans erbjudande upplevs dock som att kommunerna skulle acceptera och cementera ett system i strid med producentansvarets syften.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till renhållningslagen att avstå från Proans erbjudande om att få del av producenternas förpackningsavgifter, och påpekar att producentansvarsorganisatio- nens inkomna förpackningsavgiftsintäkter primärt borde gå till att upprätthålla insamlingspunkter i anslutning till sina betalande producentansvarspliktiga medlemmars försäljningspunkter, varifrån förpackningarna släpps ut på marknaden och var desamma bör kunna återlämnas i en av producenterna ordnad insamling - varvid kommunernas hantering av förpackningsavfall, som inte hör till det kommunala renhållningsansvaret, och fastighetsägarnas därmed dubbla kostnader för detsamma, skulle kunna elimineras.

Beslut: Enligt förslag.

______

(16)

UTLÅTANDE: ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV (HavsVidden)

Kst § 88 Landskapsregeringen inbegär (ÅLR 2013/5211) Geta kommuns utlåtande över HavsVidden Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom, enligt bilaga.

Förvärvet avser fastigheterna Bergens RNr 2:90 och Havsörnen RNr 2:149, båda belägna i Dånö by. Andelar i samfällda områden ingår ej i köpet.

Sökandes syfte är att använda fastigheterna för turism- och rekrea- tionsändamål.

Enligt i Geta kommun etablerad praxis avgör kommunstyrelsen jordförvärvsutlåtanden rörande enskilt fritids- och permanentboende, medan förvärv avseende näringsverksamhet förs till kommunfullmäk- tige för utlåtande.

Förslag: Geta kommunstyrelse ser utifrån lokala förutsättningar och aspekter inga hinder mot ansökans beviljande och föreslår därmed inför kommunfullmäktige att jordförvärvstillstånd förordas avseende fastigheterna Bergens RNr 2:90 och Havsörnen RNr 2:149, båda belägna i Dånö by, enligt ansökan (LR Dnr ÅLR 2013/5211).

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunstyrelsen § 88 bilaga 10.06.2013

(17)

BYGGNADSPLANEOMRÅDE VESTERGETA SAMT ENERGIOMSTÄLLNING

Kst § 89 Kommunfullmäktige omfattade i maj (KFGE § 22/15.05.2013) kommunstyrelsens riktlinjer för framtagande av budgetdirektiv, med tillägget att särskilt fokus bör läggas på energi och miljö, inflyttning och bostadsplanering samt igångsättande av byggnadsplaneområde i Vestergeta.

Förslag: Kommunstyrelsen ger kommunteknikern i uppdrag att ta fram en projektplan för igångsättande av befintligt planområde i Vestergeta med gällande delgeneralplan, samt att ta fram en projektplan för energibesparande åtgärder i kommunens fastighetsbestånd.

Kommundirektören ges därutöver i uppdrag att beställa framtagande av förslag till korrigerad delgeneralplan för Vestergeta med

målsättningen att densamma sedan ska följas av framtagande av en detaljplan för detsamma området – med målsättningen att

planområdet utökas geografiskt samt ger större utrymme för nya bostadstomter i anslutning till bykärnan.

Beslut: Enligt förslag, med tillägget att projektplanerna ska inlämnas inför budgetprocessen, senast 20 september.

______

BUDGETDIREKTIV 2014

Kst § 90 Förslag: Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv för år 2014 enligt bilaga, och för desamma kommunfullmäktige till kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

______

MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Kst § 91 Mötet förklaras avslutat kl 20:40.

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

______

Kommunstyrelsen § 89 10.06.2013

Kommunstyrelsen § 90, bilaga 10.06.2013

Kommunstyrelsen § 91 10.06.2013

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :