• No results found

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman , kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman , kl"

Copied!
25
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

_________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande Beslutande Monica Beije (M)

Håkan Rombe (Fp)

Allan Forsberg (KD) ordförande Christin Vallin (S)

Bengt Dalemalm (S) Lena Drangel (S)

Eira Henriksson (S) tjänstgörande ersättare

Övriga Ulla Olofsson sekreterare

May-Louise Nilsson socialchef

Annika Mörtsell 1:e socialsekreterare

Rune Hägglund ekonomisekreterare § 90 Lena Carlsson enhetschef § 89

Anna Kroik vik enhetschef § 89

Ginna Härgestam särskild förordnad vårdnadshavare § 86 Hjördis Holmlund Kommunrevisor § 88

Alf Backström Kommunrevisor § 88 Clas-Bertil Söderlund Kommunrevisor § 88 Stig Anderback Kommunrevisor § 88

Utses att justera Christin Vallin Justeringens plats och tid Storuman 2012-10-03

Underskrift Sekreterare ………. Paragrafer 86 -- 106 Ulla Olofsson

Ordförande ……….

Allan Forsberg

Justerande ……….

Christin Vallin

Bevis om anslag

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum 2012-09-26

Datum för anslags uppsättande 2012-10-03 Datum för anslags nedtagande 2011-10-25 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman

Underskrift

Ulla Olofsson

(2)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 86 ON/2012:15 - 700

Information av särskild förordnad vårdnadshavare för flykting- barn___________________________________________________

Ginna Härgestam är särskild förordnad vårdnadshavare för flykting- barn. Hon har på eget initiativ velat informera omsorgsnämnden, hur det är att ha ett sådant uppdrag.

Hon har sedan 3-4 år tillbaks varit god man och särskilt förordnad vårdnadshavare för tre flyktingbarn. Det innebär att hon är ställföre- trädande förälder utan att bo med barnet.

Hon sköter bland annat följande:

o Ekonomi

o Kontakter med skola och myndigheter

o Stöttar och hjälper så att barnet skall kunna fungera i ett svenskt samhälle

Flyktingbarn/ungdomar bor först i HVB-hemmet Oasen, där de tillde- las en god man. När de fått Put, permanent uppehållstillstånd flyttar de till HVB-hemmet Språnget, då behöver de en särskilt förordnad vård- nadshavare tills de fyllt 18 år och är myndiga.

Ginna Härgestam berättar med inlevelse och glädje det roliga arbetet med flyktingungdomarna.

Omsorgsnämnden tackar för redovisningen.

(3)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 87 ON/2012:14 - 700

Genomgång av föregående protokoll

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens pro- tokoll 2012-06-20.

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen, och noterar att landstingets redovisning av deras sjuksköterskeinsatser under somma- ren, får redovisas vid nämndens sammanträde i oktober.

(4)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 88 ON/2012:33 - 701

Revisionsrapport för omsorgsnämnden

Som ett led i den årliga granskningen har kommunrevisorerna grans- kat omsorgsnämndens ansvarsutövande under 2011. Nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten.

Omsorgsnämnden beslutade 2012-04-25, § 33 att inbjuda kommunre- visorerna till dagens sammanträde.

Kommunrevisorerna Hjördis Holmlund, Alf Backström, Stig Ander- back och Clas-Bertil Söderlund redogör om revisionsrapporten.

Omsorgsnämnden beslutar

att arbeta med anpassning av nämndens verksamhet och ekonomistyr- ning till kommunens övergripande styrprinciper

att utveckla metoder och verktyg för uppföljning och analys av verk- samhet och ekonomi,

(5)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 89 ON/2012:15 - 700

Redovisning av särskilda omsorgen

Enhetschef Lena Carlsson och vik enhetschef Anna Kroik informerar om särskilda omsorgens verksamheter enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan:

o Budget o Arbetsmiljön

o Verksamhetsutveckling o Introduktion av nyanställda o Sjukfrånvaron

o IT-stöd o Ledarskap

o Kostverksamheten o Kvalitetssäkring o Aktiviteter

Särskilda omsorgens gruppbostäder är Vallnäs och Rallaren i Storu- man samt Prästkragen i Stensele. Dagcenter är den dagliga verksam- heten som finns i Storuman.

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen.

(6)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 90 ON/2012:24 - 706

Delårsrapport januari - augusti 2012

Redovisas delårsrapport januari—augusti 2012. Nämnden kommer att redovisa ett underskott 2012. Prognosen visar ett underskott med 2 693 000 kronor.

I budget för 2012 har ett antal åtgärder vidtagits i syfte att hålla nere kostnaderna och till viss del har åtgärderna haft effekt då underskottet 2012 beräknas bli betydligt mindre än 2011.

Äldre- och handikappomsorgen förutom LSS och LASS kommer att redovisa ett överskott. Återigen är det de verksamheter som inte går att planera för som kommer att redovisa underskott mot budget.

Beredande organs förslag

Delårsrapport januari-augusti 2012 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna delårsrapporten och skicka den till kommunstyrelsen.

(7)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 91 ON/2012:80 - 706

Budget 2013

För att kunna bedriva en god och säker vård krävs en utökning av be- manningen dels på Prästkragen men även vid äldreboendet Tranan.

Prästkragens gruppboende har haft journätter fram till juni 2012 vilket innebär att personalen har haft sovande natt i gruppbostaden mellan 23.00 – 07.00. Alla brukare har mer eller mindre behov av nattlig till- syn. Vårdbehovet har förändrats med ökad fallrisk för en brukare som behöver täta och snabba insatser. Omvårdnad enligt LSS 9 § ska an- passas efter rådande omständigheter så att den svarar mot den enskil- des aktuella situation, för att uppfylla detta innebär det att vi behöver vakande natt.

Journatt ger halv ersättning i tid medan vakande natt ger full tid. 38,50 timmar har dagpersonalen gjort på natten, vilket motsvarar drygt en heltid. Det krävs 1,1 mer i tjänst för att kunna bedriva en fungerande verksamhet, det genererar 526 000 kronor när Ob- ersättning är inräk- nad.

Äldreboendet Tranan har den lägsta bemanningen, i jämförelse med övriga äldreboenden i kommunen. De som i dag flyttar in har ett avse- värt större omvårdnadsbehov än för fem till tio år sedan. Många upp- visar demensliknande symtom och Tranan är ett stort hus där det är lätt att förirra sig. I många fall krävs personalens medverkan vid alla förflyttningar i huset.

Beräkningen av bemanningstal är utifrån antal lägenheter och då är inte beräkningen till Tranans fördel, eftersom det finns 22 tvåor, Si- byllagården har 6 tvåor och Vikbacka har enbart enrums lägenheter.

Par som numera flyttar in har oftast båda ett vårdbehov.

Personaltätheten utifrån antal lägenheter:

Tranan 0,554 Sibyllagården 0,68 Vikbacka 0,683

Bemanning vid Tranan med ytterligare tre heltidstjänster skulle bli 0.61.

(8)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

Kostnad för tre heltidstjänster uppgår till 1 152 000 kronor.

Ledamot Lena Drangel föreslår att man skall begära tilläggsanslag för införande av Fjällvråkens demensavdelning på Vikbacka. En avskilj- ning av en korridor på Vikbacka till demensboende.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2012-09-17.

Omsorgsnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag med 526 000 kronor till Prästkragens bemanning

att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag med 1 152 000 kronor till Tranans bemanning, samt

att uppdra till omsorgsförvaltningen ta fram kostnadsförslag och kon- sekvensanalys av att avskilja en korridor på Vikbacka till demensbo- ende. Presenteras för nämnden vid oktobersammanträdet.

(9)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 92 ON/2012:15 - 700

Socialchefen informerar

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande:

 Fem ärenden med gynnande ej verkställda beslut. Ett ledsagningsä- rende och fyra ärenden om särskilt boende. Yttranden skall lämnas till Socialstyrelsen.

 Verksamhetssystemet Pulsen. Skellefteå kommun har sagt nej, de vill göra en egen upphandling.

 Omsorgsnämnden har fått statliga medel om värdiggrundsarbete inom vård och omsorg. Några från varje verksamhet skall på ut- bildning 22—23 oktober. Sedan blir det utbildning för all personal, i studiecirkelform med 8 träffar.

 Medarbetarenkät. Resultatet skall presenteras i november,

 Sommarvikariaten. Det har varit svårt med vikarieanskaffningen under sommaren inom vården. En interpellation till vår ordförande ställdes vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet. En åt- gärdsplan för sommarvikarieanskaffning har utarbetats.

 Beläggning på särskilda boenden 10 september 2012.

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen.

(10)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 93 ON/2012:72 - 700

Organisationsförändring inom vård och omsorg i Tärnaby

I dag finns en enhetschef för Vikbacka, Stefansgården och Granhöjden och en chef för hemtjänst och bemanning. Socialsekreterare arbetar 0.50 med handläggning inom äldreomsorgen och 0.50 med socialsek- retararuppgifter.

I syfte att stärka organisationen och tillskapa en bättre arbetsmiljö för berörda föreslås följande förändring:

En enhetschef 1.0 för Vikbacka, bemanning och hemtjänst. Och en enhetschef 0.50 för Granhöjden och Stefansgården. I den tjänsten in- går även biståndshandläggning 0.50.

Socialsekreteraren arbetar 0.75 inom IFO och 0.25 som sysselsätt- ningshandledare inom daglig verksamhet vid Vikbacka. Sedan tidigare finns finansiering för 0.50 socialsekreterare och resterande 0.25 tas från vakant utrymme vid socialkontoret i Storuman.

Sysselsättningshandledare 0.25 finansieras under 2012 av projektme- del. Inför 2013 får annan finansiering eftersökas.

Förändringen föreslås träda i kraft 2012-09-01.

Samråd har skett med de fackliga organisationerna där man är eniga.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2012-08-27.

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-29, § 28 Omsorgsnämnden beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag fastställa ny organisation inom vård och omsorg i Tärnaby, samt

att organisationen träder i kraft 2012-09-01.

(11)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 94 ON/2012:82 - 701

Avtal med Västerbottens läns landsting om Backen

För att tillgodose individers bästa och för att ge en kostnadseffektiv vård och omsorg har avtal upprättats mellan Storumans kommun och Västerbottens läns landsting.

Avtalet avser avdelningen med korttidsplatserna vid sjukstugan i Sto- ruman. Platserna kan nyttjas till rehabilitering, växelvård men även i undantagsfall, permanent boende för personer med behov av stora in- satser av både omvårdnads och medicinsk karaktär. De personer som kommer att vistas vid avdelningen har ansökt och beviljats bistånd till detta enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Kommunen ansvarar för driften av korttidsplatserna och landstinget tillhandahåller personal och arbetsledning.

Ansvarsfördelning:

Kommunen

 utreder och beslutar i all myndighetsutövning som berör Korttids- platserna

 ansvarar för driften av Korttidsplatserna

 ska delta i individuell och samordnad vårdplanering

 är skyldiga att informera Landstinget om förändringar som kan på- verka förutsättningarna för vardera partens åtaganden

 ska se till att allmänheten har möjlighet att få kunskap/information om hur verksamheten utförs

Landstinget

 ska tillhandahålla personal för driften av Korttidsplatserna.

 ansvarar för arbetsledningen på Korttidsplatserna

 ansvarar för allt administrativt arbete som uppkommer kring Kort- tidsplatserna.

 ska tillgodose kommunens övriga särskilda boende med sjukskö- terskor mellan klockan 21.00-07.00 samt även under denna tid ge- nomföra hembesök i ordinärt boende.

 ska genom samverkan med kommunen, annan leverantör, anhöriga och andra för brukaren viktiga personer och organisationer skapa bästa möjliga förutsättningar för uppdragets genomförande och för en god personlig omvårdnad

(12)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

 är skyldigt att bistå Kommunen med statistiska uppgifter

 är skyldiga att informera Kommunen om förändringar som kan på- verka förutsättningarna för vardera partens åtaganden

 ska tillsammans med brukaren upprätta en genomförandeplan uti- från biståndsbeslutet som ska innehålla en samlad bild av hur och när brukarens behov skall tillgodoses

 ska utse en kontaktman som har ett extra ansvar för att hålla god kontakt med brukaren och dess anhöriga

 ska lämna den information som kommunen efterfrågar om den kan anses vara nödvändig.

Avtalet innebär att kommunens omvårdnadspersonal vid Backen kommer att genom intresseanmälan erbjudas anställning hos lands- tinget. Parterna är överens om, att de arbetstagare som byter arbetsgi- vare skall tillförsäkras anställningsvillkor liknande de som gäller vid verksamhetsövergång enligt LAS.

Kommunen ersätter landstinget för personalkostnader samt driftkost- nader såsom tvätt, förrådsartiklar m.m samt det som i övrigt ingår i driftbudgeten i dagsläget.

Förändringen föreslås träda i kraft den första januari 2013.

Samråd har skett och facken är eniga med arbetsgivarna om förslaget.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2012-09-17.

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna upprättat avtalsförslag med tillhörande bilaga för per- sonalövergång

att organisationsförändringen träder i kraft första januari 2013, samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

(13)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 95 ON/2012:87 - 754

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

I Storumans kommun tillämpas Riksnormen. Handläggning av eko- nomiskt bistånd utgår från de rekommendationer som finns i Social- styrelsens råd och anvisningar i boken Ekonomiskt bistånd samt dessa riktlinjer.

Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bi- stånd enligt socialtjänstlagen. Det är omsorgsnämnden som har ansvar för handläggning av ekonomiskt bistånd.

Beredande organs förslag

Förslag till reviderade riktlinjer för försörjningsstöd Omsorgsnämnden beslutar

att anta de reviderade riktlinjerna för försörjningsstöd, samt att de gäller från och med 2012-09-01.

(14)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 96 ON/2012:81 - 730

Skrivelse från SPF Snöflingan om Vikbacka

SPF Snöflingan, Tärnaby har skickat protokollsutdrag från sitt styrel- semöte 2012-05-24, där man har olika frågeställningar av omsorgen för de äldre i den västra kommundelen. Vid ett möte 2012-05-16 med omsorgsnämndens representanter, har man tagit upp följande punkter:

 Äldreberedningen omsorg i utveckling – slutrapport

 Bemötande på Vikbacka

 Blandade grupper av boende på Vikbacka

Förslag till svarsskrivelse presenteras vid dagens sammanträde.

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna svarsskrivelsen som skickas till SPF Snöflingan i Tär- naby.

(15)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 97 ON/2012:74 - 739

Bidrag till SPF Snöflingan för föreläsningskostnader

SPF Snöflingan, Tärnaby har inkommit med en ansökan om bidrag till föreläsning i demensvård av Yngve Gustafsson. Föreläsningen ägde rum den 23 augusti i Tärnaby. Ansökan kom in till nämnden redan den 26 juni men har inte kunnat behandlas förrän nu.

Kommunens omvårdnadspersonal var inbjudna att delta kostnadsfritt.

Yngve Gustafssons föreläsningar är kända för att hålla en mycket hög kvalitet och det får ses som ett utmärkt tillfälle till kompetensutveckl- ing av omvårdnadspersonalen.

SPF ansöker om ett bidrag på 3 976 kronor, fördelade på annonskost- nader, lokalhyra samt resa för Yngve Gustafsson, Umeå tur och retur.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilsson tjänsteutlåtande 2012-09-24 Omsorgsnämnden beslutar

att bevilja SPF Snöflingan i Tärnaby bidrag med 3 976 kronor, samt att medlen tas från ansvar 530 konto 6795.

(16)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 98 ON/2012:45 - 735

Upphandling servicetjänster på Sibyllagården

Storumans kommun har genomfört en upphandling avseende service- tjänster i form av bemanning vid verksamheten på Sibyllagårdens äldreboende.

Vid anbudstidens utgång hade två anbud inkommit.

Samtliga anbud har utvärderats.

Anbud nr 1 har vid utvärderingen i enlighet med de utvärderingskrite- rier som framgår av förfrågningsunderlaget fått den högsta samman- lagda viktade poängen bland anbudsgivarna.

Beredande organs förslag

Enhetschef Birgit Anderssons tjänsteutlåtande 2012-09-24.

Omsorgsnämnden beslutar

att tilldela anbud nr 1 kontraktet för servicetjänster i form av beman- ning vid verksamheten på Sibyllagårdens äldreboende till och med 2014-09-30.

(17)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 99 ON/2012:41 - 700

Seminariedag i Lycksele 2012-11-13

Inbjudan till seminariedag om regional äldreplan 2012-11-13 i Lyck- sele har kommit till omsorgsnämndens politiker.

Styrgruppen regional äldreplan har arbetat fram ett förslag till äldre- plan. Politiker och företrädare för pensionärsorganisationer inbjuds till en seminariedag för vidare dialog och diskussion kring planen.

Omsorgsnämnden beslutar

att anmäla ordförande Allan Forsberg och ledamoten Håkan Rombe till seminariedagen.

(18)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 100 Meddelanden

ON/2012:76 700

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-06-05, § 54 om tertialuppfölj- ning januari—april 2012, Storumans kommun.

ON/2012:77 700

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-06-05, § 62 om granskning av årsredovisning 2011.

ON/2012:78 730

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-06-19, § 68 om motion – ut- omhusmiljö för sjuka, dementa och personer med funktionsnedsätt- ning.

ON/2012:63 730

Socialstyrelsens meddelande 2012-06-15 om nationell tillsyn av vår- den och omsorgen om äldre. Dnr 9.1-31236/2012.

ON/2012:70 751

Statens folkhälsoinstitut e-postmeddelande 2012-06-20 om fördelning av 14 miljoner för stöd till barn i riskmiljöer.

ON/2012:67 701

Socialstyrelsens e-postmeddelande 2012-06-18 om utvecklingsmedel för att stärka den psykiatriska vården för äldre.

ON/2012:67 701

Socialstyrelsens e-postmeddelande 2012-07-03 om förlängd ansök- ningstid - projekt om psykisk ohälsa bland äldre.

ON/2012:79 750

Ny författningssamling från Statens institutionsstyrelse, SiS, 2012-08- 14 om vårdavgifter m m.

ON/2012:66 701

Styrelsens beslut nr 06 från Sveriges kommuner och landsting, 2012-05-25 om långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2012--2016.

(19)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 100 forts.

ON/2012:67 701

Styrelsens beslut nr 8 från Sveriges kommuner och landsting, 2012- 05-25 om överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa.

ON/2012:65 701

Styrelsens beslut nr 10 från Sveriges kommuner och landsting, 2012- 06-15 om handlingsplan för 2013—2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet.

ON/2012:85 700

Rapport från Riks-Stroke, 1-årsuppföljning 2011.

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 §.

Dom 2012-06-12 från Förvaltningsrätten i Umeå i överklagat beslut beträffande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 407-12 E.

Rättelse/komplettering av dom 2012-05-30 från Lycksele Tingsrätt.

Mål nr T 221-12.

Dom 2012-06-29 från Lycksele Tingsrätt om förordnande av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken. Mål nr T 283-12.

Dom 2012-06-29 från Lycksele Tingsrätt om förordnande av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken. Mål nr T 326-12.

Dom 2012-07-03 från Lycksele Tingsrätt om begångna brott. Mål nr B 343-12.

Följande protokoll redovisas:

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-29

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

(20)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 101

Sekretessärende

(21)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 102

Sekretessärende

(22)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 103

Sekretessärende

(23)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 104

Sekretessärende

(24)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 105

Sekretessärende

(25)

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 106

Sekretessärende

References

Related documents

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands- ting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa för år 2014. ON/2013:133

att erbjuda ny- och omvalda ordinarie och ersättare i omsorgsnämn- den till deltagande i basdagen för förtroendevalda 13 januari 2015 i Storuman. att erbjuda nyvalda ordinarie

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 för- dela stimulansmedel till kommuner för att ge verksamheter inom äldre- och funktionshindersområdet

att godkänna anmälan till samordnad upphandling av HVB Barn och unga 2017 samt för Stödboende 2017.. Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda

att fastställa den redovisning som upprättats för 2014 gällande kom- petensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården och skicka den till Socialstyrelsen, samt.. att

Delårsbokslutet ska innehålla en verksamhetsberättelse och ett ekonomiskt resultat för perioden januari-augusti samt en prognos för helåret 2016.. Omsorgsnämnden kommer

att bevilja investeringsmedel för matsalsmöbler, sängar, lyftar samt utrustning för läkemedelsrum till en summa av 240 000 kronor... I förslaget som utarbetats föreslås en

att förorda en lösning där Granhöjdens kök anpassas för tillagning för både Vikbacka och Granhöjden samt matportioner för distribution att lämna ärendet till