• No results found

Astma och obstruktivitet hos barn initial handläggning på Akutmottagning barn av akut astma och obstruktivitet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Astma och obstruktivitet hos barn initial handläggning på Akutmottagning barn av akut astma och obstruktivitet"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

Astma och obstruktivitet hos barn –

initial handläggning på Akutmottagning barn av akut astma och obstruktivitet

Revideringar i denna version

Ersätter tidigare rutin 2019-06-07, version 9.

Initiala åtgärder

1. Skapa lugn och ro. Låt barnet sitta eller halvligga, gärna i vuxens knä. Undersök gärna barnet med bar överkropp.

2. Titta på barnet och bedöm allmäntillstånd, hudfärg, andningsfrekvens, förekomst av indragningar och grad av väsande andning.

3. Kontrollera SaO2 (POX) och var frikostig med syrgas till alla som är påverkade. Saturation skall hållas ≥93%

4. Syrgas: 5 L/min på mask, 2 L/min på grimma eller 10 L/min på tratt.

5. Vätska: Ge rikligt med dryck per os vid lindriga astmabesvär, intravenöst vid svår astma.

6. Låt större barn (>5-6 år) som klarar det blåsa PEF, främst för att sedan kunna bedöma effekten av bronkvidgande

behandling.

7. Vid uttalad andningsinsufficiens och trötthet, larma narkos.

Innehållsansvar: Christina Kavouridou, (chrka59), Överläkare Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad Godkänd av: Peter Almgren, (petza), Verksamhetschef

Giltig till: 2024-09-28

(2)

Medikamentell behandling

Behandlingen måste ske snabbt och inriktas på att lindra hypoxemin och häva bronk-obstruktionen. Inhalerad beta-2 agonist kan ges även om barnet fått upprepade inhalationer i hemmet. Denna kan v b kombineras med antikolinergika som förlänger och förstärker effekten. Vid dåligt svar på salbutamol kan adrenalininhalation provas, särskilt till småbarn

<2 år där slemhinneödem kan vara en större orsak än muskelkontraktion till bronkobstruktionen. Nebulisatorn bör vara syrgasdriven. Observera att vid inhalation i Maxin behöver man ej ordinera mängd läkemedel utan endast tid. Om barnet ej klarar att inhalera pga andningssvårigheter, ge läkemedel im, sc och/eller iv. Kortison ges i allmänhet vid

astmaexacerbation. Behövs dock vanligen inte vid lindrig

astmaexacerbation hos barn utan underhållsbehandling där barnet är opåverkad i vila med normal saturation och normal andningsfrekvens.

Tilläggsbehandling med Magnesium, Teofyllamin eller Terbutalin ges vid svår astmaexacerbation som inte förbättras på ovanstående

initialbehandling.

1. Luftrörsvidgande

Salbutamol (Ventoline) ev med tillsatt Ipratropiumbromid (Atrovent) I Maxin 5 mg/ml, 2 ml:

Inhalera 1+1 min (barn <35 kg) och 2+2 min (barn >35 kg).

Inhalationerna ges med 15 min intervall. Därefter utvärdering.

Proceduren kan upprepas 2-3 gånger med 20 min intervall, därefter glesare beroende på behandlingssvar. Vid flödning dubbleras inhalationstiden.

Vid svår astma eller vid dåligt svar på enbart Salbutamol blandas 1 ml Salbutamol 5 mg/ml med 1 ml Ipratropiumbromid 0,25 mg/ml.

Inhalationen görs som ovan men med dubblerad ihalationstid.

(3)

I Aiolos 1 mg/ml, 2 mg/ml eller 5 mg/ml:

Inhalera 2,5 mg (barn <30 kg) och 5 mg (barn >30 kg). Används styrkan 5 mg/ml späds denna med NaCl till minst 2 ml. Proceduren kan upprepas 2-3 gånger med 20 min intervall, därefter glesare beroende på

behandlingssvar.

Vid svår astma eller vid dåligt svar på enbart Salbutamol, adderas 1 ml Ipratropiumbromid 0,25 mg/ml till ovanstående Salbutamoldos.

Behövs fortsatta täta Salbutamol-inhalationer ges Ipratropiumbromid glesare, bara var 4:e-6:e timma.

Adrenalin

I Maxin 1 mg/ml, 2 ml:

Inhalera 1+1 min.

Inhalationerna ges med 15 min intervall. Inhalationstiden dubbleras vid flödning. Proceduren kan upprepas 2-3 gånger med 20 min intervall, därefter glesare beroende på behandlingssvar.

I Aiolos 1 mg/ml:

1 ml till barn <2 år och 2 ml till barn >2 år.

Späd med NaCl till minst 2 ml. Proceduren kan upprepas 2-3 gånger med 20 min intervall, därefter glesare beroende på behandlingssvar.

Barn som blir mycket upprörda vid inhalationsförsök, eller är svårt påverkade, kan ha bättre nytta av subkutant tillfört adrenalin. Ge då adrenalin 1 mg/ml, 0,01 ml/kg s.c. Max 0,3-0,5 ml.

2. Kortikosteroider

Ges till barn med måttliga till svåra besvär samt till barn med besvär trots underhållsbehandling med inhalationssteroider. Vid svårigheter att ge p.o. kan injektioner ges med god effekt.

T. Betapred 0,5 mg

>10 kg: 8 st

<10 kg: 4-6 st

Vid svåra anfall ges nedtrappning under 3-5 dagar.

(4)

Inj SoluCortef 50 mg/ml iv eller im. Initialdos 8 mg/kg (min 25mg, max 200mg), därefter 2 mg/kg var 6:e timme.

3. Magnesiumsulfat

Har bronkdilaterande och antiinflammatorisk effekt. Används som tilläggsbehandling för de med måttlig/svår astmaexacerbation och som inte svarat på sedvanlig behandling.

Spädning: Addex-Magnesium 1 mmol/ml: 10 ml späds med 90 ml NaCl

= 0,1 mmol/ml

Dosering av den SPÄDDA lösningen dvs 0,1 mmol/ml: 2 ml/kg (max dos 80 ml)

Ges som i.v. som injektion på 5 min eller som infusion på 20 min. Kan upprepas 3-4 gånger med 4-6 timmars mellanrum.

4. Teofyllin

Kan provas vid otillräcklig effekt av ovanstående åtgärder.

Dokumenterad effekt saknas för akutbehandling men klinisk erfarenhet talar för att det kan ha viss gynnsam tilläggseffekt vid äkta astma hos barn >1år. Kan ges rektalt eller intravenöst.

Klysma Teovent 50 mg och 250 mg 3 mg/kg till barn <1år var 8:e timma.

6 mg/kg till barn >1år var 8:e timma.

Inj Teofyllamin 23 mg/ml iv

Samma dos som för klysma ovan. Ges långsamt intravenöst.

5. Terbutalin infusion

Som alternativ till teofyllin kan terbutalin ges som injektion eller kontinuerlig intravenös infusion. Kan provas istället för inhalerad betastimulerare vid svår astma med dålig ”air entry”.

Inj Terbutalin 0,5 mg/ml: 5µg/kg (0,01ml/kg), max 250µg, långsamt iv under 5-10 min.

Inf Terbutalin: 1ml terbutalin infusionslösning 0,5mg/ml, spädes med 24 ml glukos 50 mg/ml, till en lösning med koncentration 20 mikrogr/ml.

Ge 4-6 microgr/kg/timme. Max 250 µg/ti. Starta med halva dosen.

(5)

6. Ytterligare utredning och behandling

Behövs om barnet, trots ovanstående behandling, har tecken till trötthet eller andningssvikt med stigande pCO2 eller apné. Kontakta jourhavande narkosläkare.

Blodgas: Vid svårare anfall och bör då följas. Vid akut astma föreligger ofta sänkt pCO2, varför ett normalt värde kan vara tecken till

begynnande koldioxidretention och bör kontrolleras.

Tribonat: Om PH är lägre än ca 7.20 är de sympatikomimetiska

drogerna verkningslösa. Ge tribonat (0,5 M) enligt formeln mmol buffert

= BE x kroppsvikt i kilo x 0,15. Ges långsamt intravenöst.

Antibiotika: Sällan indicerat.

Rtg pulm: Som regel behövs det endast vid onormalt förlopp till exempel vid misstanke om pneumothorax eller främmande kropp.

Inläggning: Om patient med lindriga/måttliga besvär inte förbättras avsevärt av given behandling eller om besvären återkommer inom två till tre timmar bör patienten läggas in för upprepad inhalationsbehandling.

Uppföljning: Ett barn med akut astma/obstruktiva besvär är inte färdigbehandlat på akutmottagningen eller avdelningen förrän man bestämt hur och när uppföljning ska ske.

Ansvar

Gäller för all personal inom Verksamhet Medicin barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Område 1/SU. Ansvar för spridning och implementering har verksamhetschefen som även ansvarar för att rutinen följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning och utvärdering av innehållet i rutinen. Innehållsansvarig ansvarar för revision av rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i

MedControlPRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna

(6)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin barn

Innehållsansvar: Christina Kavouridou, (chrka59), Överläkare Granskad av: Christina Kavouridou, (chrka59), Överläkare, Karsten Kötz, (karko5), Överläkare, Emma Goksör, (emmgo), Sektionschef Godkänd av: Peter Almgren, (petza), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-462 Version: 12.0

Giltig från: 2022-09-29 Giltig till: 2024-09-28

References

Related documents

UNDERLAG TILL WORKSHOPS OCH TRAFIKUTREDNING NOV 2020 - MAJ 2021. SAMMANSTÄLLNING

Den tredje frågeställningen intresserar sig för, om det finns kännetecken för något vi skulle kunna kalla svensk gospel. Kännetecken kan finnas i den klingande musiken, men

ing of special mention are the Main Committee, Geo. Patterson, Wilbur Welch, John Genderson, and Eenry Kravig. of Agricultural exhibits; Leroy Page, Supt. of

Om Skatteverket inte kan visa att företagens investeringar har medfört och medför positiva effekter, exempelvis i form av minskad konkurrens från oseriösa företag, måste man

Skillnaden mellan olika bindningar utmed en glidande skala (grupp 1) uppfattades kanske inte nödvändigtvis som tydligare än skillnaderna mellan jonbindning och kovalent bindning

E NHVER historisk og politisk interesseret ved, at et samfund af- spejler sig i dets opdragelse af ungdommen. Sådan var det i Sparta, og sådan har det vreret

Av professor Erik Anners 277 Litteratur Handskriftssamlare och h

En friare världsmarknad, som skulle betyda mer för u-länderna än aldrig så mycket bistånd, anses således inte vara något återgäldande från de rika länderna

gare elva regler som de menar är grundläggande för en framgångsrik kampanj. De flesta av dessa regler kan tyck- as självklara men med den gångna svenska valrörelsen

Bron- chodilating effect of intravenous magnesium sulfate in acute severe bronchial asthma.. Tiffany BR, Berk WA, Todd IK,

Bone metabolism in children with asthma treated with inhaled beclomethasone dipropionate. Decreased bone mineral density in premenopausal asthma patients receiving long-term

Gemensamt för samtliga av de intervjuade pedagogerna är att de tycker att det finns en väldigt stor acceptans hos barnen och eleverna när det gäller barn i behov av

Vår uppfattning är att barn redan när de kommer till förskolan är medvetna om vilket kön de tillhör och vilka leksaker som passar för det könet, då Wahlström (2003) menar att en

• erbjuda vuxna med misstänkt astma en riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest vid misstänkt utlösande allergen (prioritet 5). Nationella riktlinjer för vård vid

tillägg långtidsverkande β 2 -stimulerare (LABA) antingen fast kombination eller för sig, alternativt. leukotrienantagonist utvärdering

Text modifieras till att LTRA ensamt har effekt vid astma steg 2.. Effekt

- - ”en förutsättning för adekvat miljörådgivning ”en förutsättning för adekvat miljörådgivning” ” - - ”viktigt att alla barn med astma allergiutreds” ”viktigt att

Steroider och Beta-2-stimulerare och långverkande antikolinergika i fast kombination Steroider och Beta-2-stimulerare och långverkande antikolinergika i fast kombination

Tidigt insatt underhållsbehandling med inhalationskortison bör övervägas om barnet är sensibiliserat mot pälsdjur eller andra perenna allergen, då dessa barn kan ha

Tidigt insatt underhållsbehandling med inhalationskortison bör övervägas om barnet är sensibiliserat mot pälsdjur eller andra perenna allergen, då dessa barn kan ha

Resultatet visade att föräldrarnas livskvalitét påverkades i stor utsträckning när deras barn drabbades av astma. Föräldrarna kände oro och ängslan relaterat till barnets

Känns som en fortsättning på föregående (nr 6). Får samma känsla som då. Stycket får ju dock ett helt annorlunda slut som känns både vemodigt men samtidigt med ett uns av

Syftet med den här studien var att undersöka hur föräldrar till barn med astma upplever stöd och attityder från sjukvården och vad de har fått för information gällande fysisk