• No results found

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 8.9.2017 C(2017) 5993 final

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…

av den 8.9.2017

om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1165 vad gäller tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av persikor och nektariner i Grekland,

Spanien och Italien

(2)

MOTIVERING

1. BAKGRUNDTILLDENDELEGERADEAKTEN

I brev från det spanska ministeriet och AREFLH har kommissionen den 3 och 4 augusti informerats om en allvarlig störning på persiko- och nektarinmarknaden, på grund av en hög produktions- och lagernivå som påverkar priserna, särskilt i Spanien (Katalonien och Aragonien), Italien (Emilia-Romagna) och Grekland.

Kommissionens avdelningar sammankallade ett tekniskt möte den 8 augusti 2017 med företrädare för sektorn (AREFLH och italienska, spanska, franska och grekiska producentorganisationer) i syfte att bedöma marknadssituationen och få direkt återkoppling.

Spanska producenter begärde att en ytterligare kvantitet om 40 000 ton persikor och nektariner skulle läggas till för återtag i enlighet med delegerad förordning (EU) 2017/1165 om tillfälliga undantagsåtgärder. Spanska och italienska aktörer har även bekräftat att producentorganisationer redan vidtagit åtgärder för krisförebyggande och krishantering inom respektive verksamhetsprogram och tillgripit tillfälliga undantagsåtgärder (delegerad förordning (EU) 2017/1165) – de har inget handlingsutrymme att återta ytterligare kvantiteter.

Den 9 augusti 2017 tog kommissionens avdelningar emot en officiell begäran från de italienska myndigheterna om att kommissionens skulle vidta åtgärder för att lindra marknadssituationen för persikor och nektariner.

Enligt tillgängliga uppgifter är marknadssituationen, och då särskilt priserna, mycket lik den som rådde 2014 när Ryssland införde sitt importförbud, framför allt i Spanien. Denna negativa utveckling och dess omfattning kunde aktörerna inte förutse under den första delen av regleringsåret för persikor och nektariner och fram till början av augusti 2017.

Kommissionens avdelningar förväntar sig inte någon återhämtning av den allmänna marknadssituationen för persikor och nektariner före slutet av september 2017 (då produktionsperioden för dessa produkter vanligen tar slut). Dessutom är export till tredjeländer i allmänhet inte praktisk möjlig då dessa produkter är färskvaror. Situationen förvärrades genom att exporten till Vitryssland (traditionellt en tredjelandsmarknad för dessa produkter under perioden) påverkats avsevärt sedan sanitära och fytosanitära åtgärder vidtagits från och med den 1 juli 2017.

Även om nya destinationer successivt öppnas för frukt från EU, särskilt i Asien (Kina, Indien och Vietnam) och i Nordamerika (USA och Kanada), är det svårt att ersätta den mycket stora ryska marknaden. Detta gäller särskilt för persikor och nektariner för vilka den totala EU- exporten har sjunkit avsevärt sedan 2016, med 51 % i volym och 57 % i värde, med tanke på att Vitryssland nu är den främsta exportmarknaden för dessa produkter.

Mot bakgrund av ovanstående stör de nuvarande förhållandena marknaden avsevärt inom persiko- och nektarinsektorn, och situationen eller dess effekter på marknaden kommer

(3)

2. SAMRÅDSOMFÖREGÅTTANTAGANDETAVAKTEN

Medlemsstater och berörda aktörer har begärt att de fördelade kvantiteterna för persikor och nektariner i Spanien, Italien och Grekland ska höjas. Ett tekniskt möte för att diskutera situationen med experter från medlemsstaterna ägde rum den 24 augusti 2017.

3. DENDELEGERADEAKTENSRÄTTSLIGAASPEKTER

Den delegerade akten grundas på artikel 219.1 i förordning (EU) nr 1308/2013. Den bör antas genom det skyndsamma förfarandet enligt artikel 219.1 andra stycket och artikel 228 i förordning (EU) nr 1308/2013. Detta innebär att den delegerade akten träder i kraft omedelbart och utan dröjsmål. Den delegerade akten bör dessutom träda i kraft retroaktivt från och med den dag då kommissionen formellt och faktiskt informerades om situationen, det vill säga den 3 augusti 2017.

Den kommer att tillämpas så länge som Europaparlamentet eller rådet inte framför någon invändning inom två månader (eller inom fyra månader om en institution begär en förlängning med ytterligare två månader). Om invändningar framförs ska kommissionen upphäva akten utan dröjsmål.

(4)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…

av den 8.9.2017

om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1165 vad gäller tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av persikor och nektariner i Grekland,

Spanien och Italien

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/20071, särskilt artikel 219.1 jämförd med artikel 228, och

av följande skäl:

(1) Mellan den 3 och 8 augusti informerade vissa medlemsstater och aktörer kommissionen om en allvarlig störning på marknaden inom persiko- och nektarinsektorn, på grund av hög produktions- och lagernivå, särskilt i Grekland, Spanien och Italien. Lagren av persikor och nektariner i Spanien uppgick till 87 000 ton när 50 % av persikorna ännu inte hade skördats i början av augusti. Lagren av persikor och nektariner i Italien uppgick till 130 000 ton när 30 % av produkterna återstod att skörda.

(2) Sedan Ryssland 2014 införde förbud mot import av frukter och grönsaker från unionen har producenterna försökt hitta alternativa exportmarknader. Exporten till Vitryssland, som för närvarande är den främsta exportdestinationen för persikor och nektariner under skördeperioden, har minskat med 25 % sedan 2015. Exporten har påverkats ännu mer sedan den 1 juli 2017 då sanitära och fytosanitära åtgärder införts av länder som är medlemmar i Eurasiska ekonomiska unionen, särskilt Vitryssland. Dessutom är det i allmänhet svårt att exportera till tredjeländer då dessa produkter är färskvaror.

(3) Dessa förhållanden i kombination påverkar priserna. Enligt tillgängliga uppgifter är marknadssituationen, och då särskilt priserna, mycket lik den som rådde 2014 när Ryssland införde sitt importförbud.

(4) Spanien och Italien har bekräftat att producentorganisationer redan vidtagit åtgärder för krisförebyggande och krishantering inom respektive verksamhetsprogram och tillgripit tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/11652. Det finns således inget handlingsutrymme att återta ytterligare kvantiteter från marknaden enligt nuvarande

(5)

kvarstå eller försämras, då ordinarie åtgärder för krisförebyggande och krishantering i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013 verkar vara otillräckliga.

(6) Även om marknadsstörningen endast är indirekt kopplad till det ryska importförbudet, bör det nuvarande systemet som fastställs i delegerad förordning (EU) 2017/1165 användas, av praktiska skäl och i syfte att förenkla.

(7) För att få tillräcklig effekt och stabilisera marknaden bör de kvantiteter som fastställs för persikor och nektariner i delegerad förordning (EU) 2017/1165 tredubblas för producenter i Grekland, Spanien och Italien.

(8) Delegerad förordning (EU) 2017/1165 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9) För att få en omedelbar effekt på marknaden och bidra till att stabilisera priserna under den huvudsakliga skördesäsongen bör denna förordning träda i kraft retroaktivt från och med den dag då kommissionen formellt och faktiskt informerades om situationen, det vill säga den 3 augusti 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1165

Bilaga I till delegerad förordning (EU) 2017/1165 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 augusti 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 8.9.2017

På kommissionens vägnar Ordförande

Jean-Claude JUNCKER

References

Related documents

Taket för utgifter för krishantering och krisförebyggande, som avses i artikel 33.3 fjärde stycket i förordning (EU) nr 1308/2013, inom ramen för verksamhetsprogram

Rapportera det totala bruttovärdet av alla kontantbetalningar som den relevanta enheten har skickat genom system för stora betalningar och bruttovärdet av

Dessutom är identifiering av kritiska funktioner centralt vid tillämpningen av skuldnedskrivning (bail-in) eftersom resolutionsmyndigheterna enligt artikel 44.3 i

(2) Vid fastställande av minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45.6 a och 45.6 b i direktiv 2014/59/EU bör resolutionsmyndigheten,

Uppgifter till stöd för fordran I detta fält måste de uppgifter som finns till stöd för varje fordran anges med koderna i formuläret. Rutan [Närmare uppgifter]

Genom denna förordning införs förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar som utan kommersiellt syfte transporteras

(14) För att skydda kunders finansiella instrument eller medel i fall där tredje man önskar driva in skulder eller avgifter som inte har med den berörda kunden att göra,

Råsubstrater, bearbetade substrater som har en ytbeläggning (enkel- eller multipelskikt, metalliska eller dielektriska, ledande, halvledande eller isolerande) eller skyddsfilm.

Dessutom bör undantaget i punkt 18 i bilaga V till förordning (EU) nr 1169/2011 inte tillämpas och näringsdeklarationen bör vara obligatorisk för all modersmjölksersättning

De uppgifter i näringsdeklarationen för modersmjölksersättning och tillskottsnäring som inte förtecknas i bilaga XV till förordning (EU) nr 1169/2011 ska anges efter den

I denna förordning fastställs bestämmelser om unionens tillfälliga undantagsåtgärder till stöd (nedan kallat stödet) för de producentorganisationer inom sektorn

För att kunder eller presumtiva kunder ska förstå den varierande graden av hållbarhet och kunna fatta väl underbyggda investeringsbeslut i fråga om hållbarhet

(1) I delegerad förordning (EU) 2015/96 5 fastställs att de utsläppsgränser som det hänvisas till som steg III B för kompressionständningsmotorer med ett effektintervall

a) producent: en jordbrukare enligt artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 7 som producerar frukt och grönsaker enligt artikel 1.2 i i

Det andra testet bör avgöra om personerna inom koncernen handlar för egen räkning eller tillhandahåller investeringstjänster rörande råvaruderivat eller utsläppsrätter

Med avvikelse från artikel 9 ska de behöriga myndigheterna fastställa referensvärdet för spotmånadspositionslimiten för kontant betalade spotmånadskontrakt som omfattas av

Om emittenten har relevanta finansiella instrument som är upptagna till handel eller handlas med dess samtycke, eller för vilka emittenten har ansökt om upptagande till handel

(c) Företag som bedriver handel eller lägger handelsorder på en handelsplats eller utanför en handelsplats (inklusive intresseanmälningar) i syfte att otillbörligt

Motorer som inte var föremål för typgodkännande avseende utsläpp av föroreningar i enlighet med delegerad förordning (EU) 2015/96 den [dagen före dagen för den här förordningens

Med beaktande av skillnaderna mellan och inom medlemsstaterna fastställde kommissionen genom delegerad förordning (EU) 2015/2195 av den 9 juli 2015, ändrad genom

Förtecknade ämnen i kategori 1 utgör den största risken när de avleds, och införlivas vanligtvis helt eller delvis i det narkotiska preparatets eller psykotropa

Enligt förordning (EG) nr 1467/97 och uppförandekoden 1 ska en medlemsstat anses ha vidtagit effektiva åtgärder om den följt antingen rådets rekommendation enligt

a) Medlemsstaten har inte lämnat in någon beskrivning av de administrativa och rättsliga åtgärder, med datum, som medlemsstaten vidtagit för att återkräva det