• No results found

E N E RGIDEKLARAT I O N

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "E N E RGIDEKLARAT I O N"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

www.eklundeklund.se 010-14 14 240

Kortfattad sammanställning av er Energideklaration

R A P P O R T

E N E R G I D E K L A R AT I O N

(2)

Adress

Torupsvägen 303-9,

Fastighetsbeteckning

Torup 1:8

Nybyggnadsår

1850

Uppvärmd yta (Atemp)

193 m²

Energiklass

D

Fjärrvärme Självdrag

Direktverkande el Mekanisk frånluft

Frånluftsvärmepump Mekanisk från- och tilluft

Luft/luftvärmepump Mekanisk från- och tilluft med värmeväxling

Luft/vattenvärmepump Mekanisk frånluft med återvinning

Markvärmepump

Vedeldning 1-glas

1-glas med lös innerbåge

Solceller 2-glas kopplade

Solpaneler 2-glas isolerfönster

3-glas isolerfönster

kWh/år kWh/m² och år

Uppvärmning 5082 26

Tappvarmvatten 962 5

Fastighetsenergi 1006 5

Summa 7050 37

Hushållsel 5790 30

Faktiska värden före normalisering

Efter normalisering och normalårskorrigering

Primärenergi

Atemp (m²) 193

Kallvatten (m³/år) 100

Innetemperatur (°C) 20,0 21,0 21,0

Uppvärmning (kWh/år) 5082 6530 13059

Tappvarmvatten (kWh/år) 962 1930 3474

Fastighetsenergi (kWh/år) 1006 1006 1811

Summa (kWh/år) 7050 9466 18344

kWh/m² och år 49 95

UPPDELNING ENERGIFÖRBRUKNING

Här ser ni den energiförbrukning vi utgått från innan energiklass och primärenergital beräknas.

Energi för uppvärmning kan innefatta flera energislag.

Exempelvis uppvärmning med både el och ved. Husets förutsättningar som konstaterades vid besiktningen.

Notera att siffrorna speglar husets energiförbrukning innan normalisering. Övrig energiförbrukning som exempelvis uppvärmning av gästhus, uppvärmt utespa eller laddning av elbil är borträknad och påverkar inte det slutliga resultatet.

För att det ska gå att jämföra hus på ett rättvist sätt korrigeras siffrorna och speglar husets energibehov vid samma förutsättningar, oavsett antal personer i hushållet eller vilken temperatur det varit i huset. Detta kallas för normalisering.

FRÅN FAKTISK FÖRBRUKNING

PRIMÄRENERGI

FAKTISK FÖRBRUKNING

PRIMÄRENERGI

VÄ RM ES YS TE VE N TI LA TI O N

Kommentar från Energiexperten

En byggnad med en relativt god energiprestanda i förhållande till liknande hus, vi har ur energisynpunkt inga kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

850 kWh är avräknade inför beräkningarna. Detta är energi för uppvärmning av stuga.

FÖ N ST E

SO L

(3)

Ni som bor i villa eller radhus kan göra många förändringar för att minska er energianvändning. Minskad energianvändning bidrar till minskad miljöpåverkan och ni får mer pengar kvar i plånboken.

Uppvärmning av våra bostäder utgör ca 40 % av energianvändningen i Europa. Till år 2030 har EU satt som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med 1990.

INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT

ENERGIKLASSS

KONTAKTA OSS

ENERGIKLASS KOMMENTAR

Passivhus eller likvärdigt

Lågenergihus Krav vid nybyggnation

Låg förbrukning De flesta byggnader i Sverige Kan troligen finnas utrymme för

kostnadseffektiva och energibesparande åtgärder

HUR HAR VI RÄKNAT

Den 1 januari 2014 infördes energiklasser i en skala från A till G, där A står för den lägsta energianvändning en byggnad kan ha, och G för den högsta.

Från och med den 1 januari 2019 uttrycks energiprestandan i ”primärenergital” i stället för ”specifik energianvändning”.

Primärenergital utgår från husets faktiska energiförbrukning med hänsyn tagen till flera faktorer, här är några exempel:

Husets geografiska läge.

Uppvärmda fristående byggnader.

En ovanligt hög, eller låg, innetemperatur.

Hushållets varmvattenförbrukning

Elbil, utespa, pool eller annan energiförbrukande egendom.

Detta är exempel på några av de faktorer vi tar med i våra beräkningar innan primärenergital och energiklass bestäms.

Resultatet är husets energibehov för uppvärmning och normaliserad varmvattenförbrukning i kWh/m² och år.

info@eklundeklund.se 010 - 14 14 240

www.eklundeklund.se

eklundekl

und.se

(4)

Verkstadsgatan 2 | 235 32 Vellinge info@energiklart.se

energiklart.se

Smarta ener tips! gi

© Eklund & Eklund 2016

Läs om flera energitips p å www.energiklart.se

Underhållstips för

FTX system

ETT VÄLSKÖTT FTX-SYSTEM GER MER VÄRME OCH BÄTTRE LUFT!

GENERELLT:

Ett FTX-system innebär att en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt ventilerar huset via ett två- kanalsystem. Tilluften går oftast till vardagsrum och sovrum medan frånluften tas från kök, badrum och tvättstuga. Värmen överförs från den varma frånluften till den kalla uteluften i värmeväxlaren. Genom att ta tillvara på inomhusluftens energi innan den släpps ut sparas 50–80 procent av energin jämfört med om ventilationen inte återvinns.

VÅRDA DITT FTX-SYSTEM

Om inte ventilationssystemet underhålls kan det bli dålig luft inomhus och livslängden på återvinningssystemet förkortas. Även effektiviteten kan försämras. Ett dåligt skött ventila- tionssystem kan i sig vara ett problem för luftens kvalitet, eftersom luften kan bli sämre än den hade varit utan ventilation.

❦ Filter ska kontrolleras och rengöras vid behov men minst en till två gånger per år. Är filtret smutsigt kan det bli trögt för systemet och det drar då onödigt mycket energi för att värma luften.

❦ Rengör värmeväxlaren minst en gång per år (se manual)

❦ Fläktarna måste vara igång hela tiden. Om de stängs av under natten kan föroreningar spridas via kanalsystemet.

❦ Det finns inget lagligt krav på att ventilationskanalerna måste besiktigas regelbundet, men ungefär vart femte år behöver de rengöras.

❦ Injusteringar och inställningar är mycket viktiga både för att hålla nere energianvänd- ningen och för att få så bra inomhusluft som möjligt. Ett dåligt injusterat system kan ha näst intill obefintlig funktion, samtidigt som det drar energi.

❦ Installation och injustering av FTX-system bör helst göras av specialist på ventilations- anläggningar

KOMPLETTERA MED EN LUFTLUFTVÄRMPUMP

Ett FTX system kan med fördel kompletteras med en luftluftvärmepump. Man kan då ytter- ligare minska sin förbrukning för uppvärmning med upp till 30-40% beroende på husets konstruktion och planlösning. Förutsättningarna är att huset endast värms upp med ett FTX-system eller tillsammans med direktverkande el. Det finns dock några få leverantörer av FTX-systemen som inte rekommenderar en installation av luftluftvärmepump tillsam- mans med deras system. Läs alltid manualen eller hör med leverantören för FTX-systemet innan en installation.

Vanliga tilluftsventiler Frisk luft, en ren hälsofråga.

Eftersom vi vistas inomhus mer än 70 % av vår tid så är det av högsta vikt att vi skall ha en väl fungerande ventilation i våra hus.

Med rätt cirkulation och tillförsel av friskluft mår både du och ditt hus bättre.

Det finns ett starkt samband mellan hur väl husägaren sköter sitt FTX-system och hur nöjd han eller hon är med inomhusluften.

De som byter filter sällan eller aldrig är mer missnöjda med inomhusluften.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM FTX-SYSTEM;

Skanna eller klicka

Din Byggare Test FTX-aggregat Ren vinst med rena filter

(5)

Verkstadsgatan 2 | 235 32 Vellinge info@energiklart.se

energiklart.se

ener tips! gi

© Eklund & Eklund 2016

Smarta tips om

Vedeldning

SÄNK KOSTNADERNA FÖR UPPVÄRMNING; ELDA!

Att elda med ved är klimatneutralt. Det betyder att den koldioxid som släpps ut vid förbränningen är lika stor som den mängd trädet tagit till sig under sin livstid. Det är däremot inte lika effektivt som till exempel en värmepump eller direktverkande el. En del av värmen kommer alltid att försvinna upp i skorstenen. Ved är också en förnybar energikälla då vi i Sverige inte har några problem med skogsskövling. För varje träd som huggs ner planteras ett nytt.

För effektivare spridning av värmen kan man installera temperaturstyrda fläktar som transporterar den varma luften till ett annat plan eller rum genom bjälklaget eller väggarna. Är det längre sträckor kan man förlänga fläktarnas kanal med spirorör. På detta vis sprider man värmen bättre samtidigt som man jämnar ut temperaturen i byggnaden. För att undvika kondens bör spirorören isoleras om de monteras i kalla utrymmen, exempelvis på en vind.

Har man ett vattenburet system kan man komplettera med en vattenmantlad vedkamin. Vatten cirkulerar då runt kaminen och värms upp för att sedan fylla ackumulatortankar eller föras rakt ut i radiatorsystemet.

Vedeldning går bra att kombinera med sin luftluftvärmepump. De nyare

luftluftvärmepumparna känner av när man eldar och slutar då att ge värme och kan ställas in så att de endast sprider den redan uppvärmda luften vidare ut i byggnaden.

TIPS!

❦ Det är viktigt med drag. Luften gör att syret i brasan ökar och det blir en starkare eld,

❦ Håll koll på röken från skorstenen.

Svart och tät rök betyder att förbränningen inte är optimal. Röken bör istället innehålla en del ånga samt vara ljus och luktfri.

❦ Veden bör inte innehålla mer än 20 % fukt.

❦ Tänk på säkerheten!

Kontrollera brandvarnaren och se till att brandsläckare finns nära till hands. Kom ihåg att askan kan vara varm upp till 4 dagar efter eldning.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM VEDELDNING:

Skanna eller klicka

Naturvårdsverket Brandskyddsföreningen ibland kan det behöva öppnas ett fönster eller två.

Ur ett energiperspektiv är vedeldning inte särskilt effektivt jämfört med en värmepump.

Förbrukar man ved motsvarande 3 000 kWh krävs det endast 1 000 kWh till en

luftluftvärmepump för att producera samma mängd värme. Hus som värms med el och kompletterar med ved får av denna anledning högre energiprestandavärde (kWh/m2 och år).

KLIMATNEUTRALT

References

Related documents

Markfrågor som har att göra med kommunens mark, inlösen av mark och anläggningar för utbyggnad av gata och parkanläggningar handläggs inom kommunen av

Miljödom för vattenverksamhet kommer krävas för att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa dagvattennivån för Vikingshillsvägen och angränsande fastigheter..

Nacka kommun ska genom Tekniska nämnden vara huvudman för allmän platsmark, det vill säga samtlig gatumark inom planområdet som inte ligger på kvartersmark.. Blivande exploatör

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till principer och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med vad som

Den 1 januari 2014 infördes energiklasser i en skala från A till G, där A står för den lägsta energianvändning en byggnad kan ha, och G för den högsta!. Från och med den

Dessa gemensamhetsanläggningar utgörs av mark och/eller anordningar för kommunikation inom kvartersmark samt gemensamma parkeringsplatser, områden för sophantering eller andra

Ni som bor i villa eller radhus kan göra många förändringar för att minska er energianvändning.. Minskad energianvändning bidrar till minskad miljöpåverkan och ni får mer

Eventuellt iordningställande av allmänna anläggningar (främst eventuellt befintliga vägar som idag ej ingår i Skällentorp Ga:1 eller Skällentorp Ga:2) till en sådan stan- dard