• No results found

Befolkningsprognos år med en utblick mot år 2030 Befolkningsutvecklingen i Vetlanda kommun och 0- prognos

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Befolkningsprognos år med en utblick mot år 2030 Befolkningsutvecklingen i Vetlanda kommun och 0- prognos"

Copied!
22
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

tS Vetlanda

Befolkningsprognos år

2020-2023 med en utblick mot år 2030

Befolkningsutvecklingen i Vetlanda kommun 1983-2019 och 0- prognos 2020-2030

28 500

28 000

27 500

27 000

26 500

26 000

25 500

25 000

Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning Utvecklingsstrateg Maria Gromer

(2)

Innehåll

Sammanfattning ... 3

Kommunprognos ... 4

Diagram B ... 5

Yngre åldrar ... 6

Åldersklasserna 0-5, 6-15 och 16-18 år ... 6

Förvärvsarbetande... 7

Åldersklassen 19-64 år... 7

Äldre åldrar... 9

Åldersklasserna 65-79 och 80+ år... 9

Delområdesprognos... 10

Förutsättningar ... 13

Målprognos 30 000 invånare år 2030 ... 17

Målprognos 26 400 invånare år 2030. ... 19

Bilaga 1... 21

Underlag till prognosen från Tekniska kontoret om planerat bostadsbyggande ...21

(3)

Sammanfattning

Befolkningsprognosen med utblicken mot 2030 för Vetlanda kommun innebär att folkmängden under denna period 2019-2030 endast ökar med 24 personer från 27 466 år 2019 till 27 490 år 2030. Under den motsvarande historiska befolkningsutvecklingen mellan år 2008 – 2019 ökade befolkningen från 26 343 invånare till 27 466 år 2019. Det motsvarade då en folkökning med 1 123 personer.

Prognosen för perioden 2019-2023 innebär följande:

- Folkmängden minskar med 19 personer från 27 466 till 27 447.

- Antalet barn i åldern 0-5 år minskar med 85.

- Antalet barn i grundskoleåldern, 6-15 år, ökar med 157.

- Åldersgruppen 16-18 år, det vill säga ungdomar i gymnasieåldern, minskar med med 27.

- Invånarantalet i förvärvsarbetande åldrar, 19-64 år, minskar med 238.

- Antalet yngre pensionärer, 65 – 79 år, minskar med 34 personer.

- De äldre pensionärerna, 80 år och äldre, ökar i antal med 208 personer.

Prognosen bygger på den faktiska folkmängden 2019-12-31, antaganden om fruktsamhet och dödsrisker utifrån historisk statistik samt ett antagande om ett

flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) där utflyttningen inte förväntas bli lika stor som de senaste åren.

(4)

Kommunprognos

En noll-prognos har tagit fram som innebär att befolkningsmängden ligger kvar på samma nivå under hela perioden 2020-2030 (samtliga uppgifter avser den 31 december respektive år).

Diagram A

25 000 25 500 26 000 26 500 27 000 27 500 28 000 28 500

Befolkningsutvecklingen i Vetlanda kommun 1983-2019 och 0-prognos 2020-2030

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Nollprognosen bygger på att antalet inflyttade ligger på ett medeltal av inflyttningstalen från tidigare år men med ett lite lägre utflyttningstal I förhållande till tidigare års

medeltal. Detta gör att det blir ett litet positivt flyttningstal under åren framåt. Då vi har en åldrande befolkning så visar prognosen också på ett negativt födelsenetto, d v s att antalet döda kommer att överstiga antalet födda.

Tabell 1 Prognosens antagande av in- och utflyttning år 2020-2030

År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning

2020 27 454 294 306 -12 950 950 0 -12

2021 27 444 291 307 -16 950 945 5 -11

2022 27 439 288 308 -20 950 934 16 -4

2023 27 447 284 309 -25 950 917 33 8

2024 27 451 280 309 -29 950 917 33 4

2025 27 449 274 310 -36 950 917 33 -3

2026 27 457 270 312 -42 950 900 50 8

2027 27 471 266 313 -47 950 890 60 13

2028 27 480 264 314 -50 950 890 60 10

2029 27 485 261 317 -56 950 890 60 4

2030 27 490 259 319 -60 950 885 65 5

Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen enligt framtagen prognos åren 2020-2030 för olika åldersgrupper. Utvecklingen visas även i diagram under respektive rubrik för prognosåren.

(5)

Tabell 2 Faktisk folkmängd 2019 och prognos med en utblick 2020-2030

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Netto

0-5 1 863 1 837 1 805 1 767 1 778 1 750 1 748 1 726 1 703 1 681 1 659 1 640 -223

6-15 3 326 3 354 3 423 3 476 3 483 3 453 3 417 3 381 3 339 3 321 3 291 3 257 -69

16-18 954 954 924 947 927 1 016 1 059 1 125 1 123 1 121 1 105 1 088 134

19-64 14 680 14 635 14 562 14 480 14 442 14 383 14 345 14 283 14 328 14 333 14 329 14 288 -392

65-79 4 784 4 774 4 794 4 761 4 750 4 700 4 659 4 640 4 611 4 568 4 587 4 646 -138

80-w 1 859 1 901 1 934 2 007 2 067 2 148 2 220 2 302 2 366 2 457 2 513 2 570 711

Summa 27 466 27 454 27 443 27 439 27 447 27 451 27 448 27 457 27 471 27 480 27 485 27 490 24

Diagram B

Antal

Befolkning fördelad på ålder år 2019 samt 2030 Nollprognos

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

I tabellen och I diagrammet går det att se att en nollprognos visar på att vi får färre antal barn och fler äldre över 80 år om 10 år. Det kommer också att finnas färre I

åldersgruppen 25 – 35 år.

2019 2030

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ålder

(6)

Yngre åldrar

Åldersklasserna 0-5, 6-15 och 16-18 år

Under de närmaste fyra åren beräknas antalet barn i åldersgruppen 0-5 år att minska med cirka 85 barn från 1 863 år 2019 till 1 778 år 2023. Fram till 2030 förväntas sedan antalet 0-5 åringar minska till 1 640. Minskningen under perioden beror på att antalet kvinnor i barnafödande åldrar blir färre, vilket får till följd att antal födslar minskar I antal.

Vid senaste årsskiftet var antalet barn i grundskoleåldern (6—15 år) 3 326. Till år 2023 beräknas antalet öka med ca 157 och uppgå till 3 483 barn. År 2030 förväntas antalet barn i grundskoleåldern vara cirka 3 257.

Åldersgruppen 16-18 år, det vill säga befolkningen i gymnasieåldern, beräknas öka något under prognosperioden 2020-2030 med cirka 134 ungdomar, från 954 till 1 088. Men under de närmaste fyra åren visar prognosen på att denna åldersgrupp kommer att minska med 27 personer.

Diagram C

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

Faktisk utveckling 1983-2019, prognos 2020-2030

0-5 6-15 16-18

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

(7)

Förvärvsarbetande

Åldersklassen 19-64 år

Antalet personer i förvärvsarbetande åldrar (19-64 år) beräknas minska från 14 680 år 2019 till 14 288 år 2030, en minskning med 392 personer. Andelen i förvärvsarbetande åldrar uppgick år 2019 till 53,4 procent av den totala folkmängden. Andelen förväntas minska under prognosperioden och uppgå till 52 procent. Åldersgruppens andel i förhållande till den totala folkmängden minskar alltså något under prognosperioden.

Antalet personer i icke-förvärvsarbetande åldrar, det vill säga yngre än 19 år och äldre än 64 år, antas öka med 220 personer till år 2023 och därefter ytterligare upp till 416 personer till år 2030. Tillsammans utgör dessa åldersgrupper 46,6 procent av

befolkningen år 2019 och har ökat upp till 47,2 procent år 2023.

Till år 2030 förväntas andelen att öka till 48,0 procent. Ökningen av antalet personer i icke-förvärvsarbetande åldrar beror främst på en ökning av antalet barn I skolåldern 6- 18 år och äldre i åldern 80+.

Diagram D

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000

Faktisk utveckling 1983-2019 och prognos 2020-2030 för befolkningen i förvärvsarbetande och icke

förvärvsarbetande åldrar

0-18 år , 65+ år 19-64

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Att antalet personer i förvärvsarbetande åldrar minskar innebär att försörjningskvoten ökar något. Med försörjningskvot avses befolkningen i åldersgrupperna 0-18 och 65+ i förhållande till befolkningen i förvärvsarbetande åldrar (19-64 år). Det blir alltså fler att försörja för varje förvärvsarbetande.

(8)

År 2018 hade Vetlanda kommun en försörjningskvot på 90,1, vilket innebär att det finns 90 personer i icke förvärvsarbetande åldrar på 100 personer i förvärvsarbetande åldrar.

År 2030 väntas kvoten ha ökat till 93.

Tabell 3 Försörjningskvoten I Vetlanda Kommun jämfört med riket och Jönköpings län år 2006 - 2018

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vetlanda 81,8 82,6 82,9 83,5 83,3 83,5 83,5 84,3 85 86,3 87,5 88,5 90,1 Riket 69,9 70,2 70,5 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 Jönköpings

län

76,7 76,7 76,6 77,0 76,9 77,1 77,4 78,2 78,7 79,4 79,8 80,6 81,1

Förskjutningen mot en allt mindre andel i yrkesaktiv ålder får naturligtvis på sikt återverkningar på kommunens ekonomi. När andelen unga och gamla ökar stiger kostnaderna, samtidigt som den minskade andelen i yrkesaktiv ålder innebär att skatteunderlaget relativt sett krymper.

I tabellen nedan går det att studera hur tre olika prognosalternativ visar på vad som händer med utvecklingen av den förvärvsarbetande åldersgruppen 19-64 år utifrån en nollprognos, en målprognos med 30 000 invånare och en prognos med 26 400 invånare år 2030. För att inte få en minskning av andelen I yrkesaktiv ålder krävs att en fortsatt ökad inflyttning sker med upp till ca 1 100 personer om året till Vetlanda kommun.

Diagram E

Förvärvsarbetande åldersgrupp 19-64 år historisk befolkningsutveckling och tre prognosalternativ

16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 12 500 12 000

Måprognos 26400 Nollprognos Målprognos 30 000

(9)

Äldre åldrar

Åldersklasserna 65-79 och 80+ år

Åldersgruppen 65-79 år, de yngre pensionärerna, minskade under hela 1990-talet och i början av 2000-talet. Sedan 2005 har dock antalet ökat och förväntas fortsätta att öka under de närmaste åren. I prognosen beräknas antalet yngre pensionärer (65-79 år) minska något från 4 784 år 2019 till cirka 4 750 år 2023. Fram till år 2030 förväntas dock gruppen 65-79 minska till 4 646.

De äldre pensionärerna ökade under hela 1990-talet och ligger sedan på samma nivå. År 1991 fanns 1 596 personer i kommunen som var 80 år och äldre och i slutet av 2019 var antalet 1 859 vilket är en ökning med 263 personer.

Antalet personer som är 80 år och äldre kommer att öka de närmaste åren. Fram till 2023 förväntas åldersgruppen att öka med cirka 208 personer, vilket innebär att det då finns cirka 2 067 personer som är 80 år och äldre. Fram till 2030 förväntas gruppen 80 år och äldre att öka till 2 570 personer, varav den stora ökningen sker bland 80-89-

åringarna. Det innebär att antalet som är 80 år och äldre kommer att öka med ca 711 personer som är en ökning med 38 procent till 2030 jämfört med idag.

Diagram F

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Faktisk utveckling 1983-2019 och prognos 2020- 2030 för befolkningen i åldersgruppen 65-89 år

och 80 plus

65-79 80-w

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

(10)

1995 2000 2005 2010 2015

250

Delområdesprognos

Befolkningsutvecklingen I olika delområden påverkas av det befintliga

fastighetsbeståndets karaktär och av nyproduktionen av bostäder. I områden med nybyggnation görs antaganden om inflyttarnas antal och åldersfördelning beroende på bostädernas karaktär.

Delområdesprognosen har som utgångspunkt den nybyggnation som redovisas i bostadsförsörjningsprogrammet och planerat bostadsbyggande från Tekniska kontoret, se bilaga 1. Osäkerheten inom byggbranchen medför dock svårigheter att förutse vilka projekt som verkligen påbörjas och I vilken takt utbyggnaden kommer att ske.

Delområdesprognosen ska därför tolkas med stor försiktighet.

Enligt SCB:s siffor har det sedan 1991 byggts 778 lägenheter i flerbostadshus och 625 småhus i kommunen. Detta motsvarar 26 lägenheter i flerbostadshus och 21 småhus per år.

Diagram G

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus och småhus 1991-2019 i Vetlanda kommun

0 50 100 150 200

1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019

Flerbostadshus Småhus

För Vetlanda tätorts del har det under innevarande översiktsplaneperiod, FÖP 1993, byggts nya villaområden I Storegården, Gillessalen, Västra Hult, Gökgatan,

Mellangårdsbacken och Himlabackarna, totalt ca 230 nya villatomter. Ett antal lägenheter har även uppförts i kvarteret Spinnaren.

Witalabostäder har under de senaste åren byggt nya lägenheter, vilket innebär det första nytillskottet av lägenheter i allmännyttan på 22 år. Witalabostäder har utöver det cirka 160 nya lägenheter på gång under de närmsta åren.

Enligt tekniska kontorets planavdelning kan antal nya färdigställda lägenheter under perioden 2018-2022 komma att totalt uppgå till nästan 600 vilket skulle motsvara nästan

(11)

100 nya lägenheter per år. Ca 75 lägenheter i flerbostadshus och ca 25 nya småhus kan komma att byggas per år fram till år 2022. Småhusen kommer att i första hand att byggas i området Himlabackarna 3, i Vetlanda, se bil 1.

I Vetlanda centralort ökar folkmängden enligt prognosen kraftigt beroende på en stor förväntad nyproduktion av bostäder. Det handlar framförallt om Himlabackarna med 120 lägenheter huvusakligen småhus och i Hygiea med 100 lägenheter där

upplåtelseform ännu inte är känd.

Befolkningsutvecklingen för kommunens centralort Vetlanda, övriga tätorter och landsbygdsområden (statistikområden på tvåsiffernivå) för åren 2019-2023 redovisas på följande sida, tabell 4.

Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning kan hjälpa till med

befolkningsprognoser på andra geografiska nivåer, till exempel skolupptagningsområden och äldreomsorgsområden. En särskild delområdesprognos har tagits fram för Vetlanda kommuns förskoleområden där en uppdelning och analys även har gjorts på

stadsdelsnivå.

(12)

Tabell 4 Faktisk folkmängd den 31 december 2019 och prognos för 2020-2023

Område 2019 2020 2021 2022 2023 Förändring

GLESB VETLANDA 670 779 880 966 964 282

GLESB BÄCKSEDA 317 325 323 319 319 -7

GLESB NÄSBY 213 207 205 203 203 -5

GLESB FRÖDERYD 374 374 369 364 363 -13

GLESB BÄCKABY 206 199 195 191 189 -13

GLESB RAMKVILLA 273 288 284 280 280 -9

GLESB S SOLBERG 159 144 143 141 141 -4

GLESB KORSBERGA 356 369 364 360 359 -12

GLESB LEMNHULT 145 144 143 141 141 -4

GLESB NÄSHULT 323 312 307 301 299 -16

GLESB STENBERGA 158 152 150 147 145 -9

GLESB SKIRÖ 288 289 292 295 293 2

GLESB NYE 192 201 199 197 197 -4

GLESB ALSEDA 700 702 694 685 684 -22

GLESB ÖKNA 196 194 191 187 186 -10

GLESB KARLSTORP 177 173 169 165 164 -11

GLESB SKEDE 279 269 265 260 259 -12

GLESB BJÖRKÖ 336 330 326 321 320 -12

GLESB NÄVELSJÖ 449 463 459 454 454 -10

GLESB LANNASKED 101 93 91 89 88 -6

GLESB MYRESJÖ 262 266 263 259 258 -10

VETLANDA 13800 13 820 13 882 13 982 14 058 239

BJÖRKÖBY 329 323 319 315 314 -11

EKENÄSSJÖN 1495 1 443 1 417 1 391 1 380 -80

FARSTORP 129 128 127 125 125 -3

HOLSBYBRUNN 796 824 812 801 798 -34

KORSBERGA 761 714 709 700 697 -23

KVILLSFORS 498 490 479 467 461 -36

LANDSBRO 1563 1 511 1 486 1 459 1 449 -78

MYRESJÖ 707 692 684 676 674 -22

NYE 194 181 178 175 174 -8

PAULISTRÖM 262 223 219 214 211 -15

RAMKVILLA 155 153 149 145 143 -13

SJUNNEN 398 389 384 378 375 -17

SKEDE 286 282 277 273 271 -13

RESTFÖRDA 11 11 12 12 12 1

SUMMA 27 558 27 454 27 444 27 439 27 447 -19

(13)

I I I I I I I I

I I

Förutsättningar

Prognosen tas fram med hjälp av antaganden om inflyttningen och utflyttningens storlek, fruktsamhetstal1 och dödsrisker. Flyttnettot, det vill säga inflyttning minus utflyttning, antas vara positivt under hela prognosperioden.

Diagram H

0 500 1 000 1 500 2 000

In- och utflyttningen till och från Vetlanda kommun mellan 1968 - 2019

Inflyttning Utflyttning

1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Inflyttningen har ökat trendmässigt sedan 1996. Majoriteten av de som flyttar till och från Vetlanda kommun är mellan 15-34 år. Av det totala antalet inflyttare under 2019 var 50 procent i denna åldersgrupp. Flyttnettot har varit positivt från 2012 till 2018 men under 2019 blev det ett negativt netto med -56 personer.

Diagram I

0 50 100 150 200 250 300

In- och utflyttningen i Vetlanda kommun uppdelat på åldersgrupper år 2019

Inflyttning Utflyttning

1 Det summerade fruktsamhetstalet är ett mått för att mäta benägenheten att föda barn ett visst år eller en viss period. Summerad fruktsamhet är ett mått som anger det antal barn en fiktiv kvinna skulle få under hela sin reproduktiva period om benägenheten i olika åldrar att få barn förblev densamma som under det år för vilket beräkningen görs. (Källa: SCB)

(14)

- L,..- ~ -

I

Nettoinvandringen under 2019 uppgick till 152. Under 2016 var nettoinvandringen 438 personer.

Diagram J

In- och utvandringen till och från Vetlanda

0 100 200 300 400 500 600

kommun under 1968 - 2019

1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Invandringar Utvandringar

Födelsenettot beräknas med hjälp av riksgemensamma fruktsamhetstal (antal födda barn per kvinna) och dödsrisker för olika åldrar som är utarbetade av SCB (Statistik Myndigheten). Dessa korrigeras sedan efter Vetlanda kommuns lokala förhållanden.

Födelsenettot förväntas för 2020-2023 vara negativt med ca -18 personer per år. I prognosen längre fram från 2024 – 2030 ökar det negativa födelsenettot ännu mer till ca -45 personer per år. Det hänger samman med en åldrande befolkning och färre antal kvinnor i åldersgrupperna 20-45 år.

Under 2019 föddes i genomsnitt 1,9 barn per kvinna i Vetlanda kommun jämfört med riket där det föddes 1,7 barn i genomsnitt per kvinna och i Jönköpings län föddes det 1,84 barn per kvinna. Fruktsamheten har varit lite högre I Vetlanda jämfört med länet och riket under hela 2000-talet.

Diagram K

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Summerad fruktsamhet - antal födda barn i genomsnitt per kvinna och år

Vetlanda Jönköpings län Riket

(15)

Tabell 5 Folkmängdsförändringar 1971 – 2019

År Folkmängd Folkökning Inflyttning Utflyttning Flyttnetto Födda Döda Födelsenetto

1971 28713 -147 885 1023 -138 375 326 49

1972 28833 120 917 908 9 393 318 75

1973 28901 68 922 933 -11 391 334 57

1974 28723 -178 1133 968 165 379 328 51

1975 28532 -191 724 932 -208 342 322 20

1976 28598 66 913 842 71 331 333 -2

1977 28644 46 804 761 43 341 341 0

1978 28582 -62 785 811 -26 305 343 -38

1979 28714 132 920 797 123 352 337 15

1980 28736 22 797 769 28 333 342 -9

1981 28597 -139 674 734 -60 290 371 -81

1982 28375 -222 543 705 -162 279 334 -55

1983 28270 -105 596 712 -116 310 307 3

1984 28190 -80 807 839 -32 277 325 -48

1985 27965 -225 800 953 -153 316 391 -75

1986 27784 -181 715 832 -117 290 350 -60

1987 27727 -57 740 748 -8 288 341 -53

1988 27833 106 970 852 118 358 367 -9

1989 27975 142 1136 1011 125 324 312 12

1990 28023 48 971 944 27 367 349 18

1991 28170 147 831 799 32 421 307 114

1992 27946 -224 637 889 -252 384 355 29

1993 27810 -136 701 801 -100 357 392 -35

1994 27901 91 966 851 115 333 357 -24

1995 27825 -76 734 787 -53 327 350 -23

1996 27563 -262 643 799 -156 262 368 -106

1997 27332 -231 813 961 -148 259 340 -81

1998 27064 -268 798 1026 -228 282 335 -53

1999 26735 -329 789 1025 -236 231 322 -91

2000 26624 -111 929 924 5 227 344 -117

2001 26522 -102 817 883 -66 274 313 -39

2002 26428 -94 942 944 -2 244 333 -89

2003 26398 -30 871 819 52 240 319 -79

2004 26531 133 1051 894 157 270 300 -30

2005 26459 -72 912 917 -5 246 312 -66

2006 26380 -79 957 1001 -44 258 296 -38

2007 26365 -15 1013 933 80 245 342 -97

2008 26343 -22 873 894 -21 293 294 -1

2009 26350 7 862 840 22 290 309 -19

2010 26304 -46 989 1007 -18 290 322 -32

2011 26302 -2 941 930 11 311 322 -11

(16)

År Folkmängd Folkökning Inflyttning Utflyttning Flyttnetto Födda Döda Födelsenetto

2012 26297 -5 1000 1019 -19 268 254 14

2013 26419 122 1110 997 113 274 272 2

2014 26647 228 1264 1025 239 283 295 -12

2015 26873 226 1312 1113 199 291 269 22

2016 27241 368 1441 1098 343 315 291 24

2017 27415 174 1314 1146 168 284 298 -14

2018 27504 89 1199 1147 52 305 278 27

(17)

Målprognos 30 000 invånare år 2030

Ett av kommunfullmäktiges mål under mandatperioden är följande: 30 000 invånare år 2030. Vetlanda kommun ska skapa attraktiva boenden med en utbyggd infrastruktur i hela kommunen.

En särskild målprognos har därför här tagits fram som ett komplement till den befintliga befolkningsprognosen för att visa på vad som krävs för att målet ska uppfyllas. I

målprognosen är utgångsläget att det finns 30 000 invånare I kommunen år 2030 och att utflyttningsnivån ligger på nästan 1000 personer per år vilket de faktiska historiska talen har legat på sedan år 2010 och framåt.

För att klara detta mål måste en fortsatt inflyttning ske med ca 1200 personer per år till kommunen. Denna nivå på inflyttningstal har förekommit under de senaste 5 åren tack vare invandringen. Se statistik tabell 5, sid.15, Folkmängdsförändringar 1971-2019.

Tabell 6 Prognosförutsättningar för målprognos 30 000 invånare år 2030.

År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning

2020 27 696 297 306 -9 1 189 950 239 230

2021 27 926 301 308 -7 1 187 950 237 230

2022 28 157 303 310 -7 1 186 950 236 229

2023 28 387 306 311 -5 1 185 950 235 230

2024 28 618 308 311 -3 1 184 950 234 231

2025 28 848 309 313 -4 1 185 950 235 231

2026 29 079 310 314 -4 1 185 950 235 231

2027 29 309 312 316 -4 1 185 950 235 231

2028 29 539 314 319 -5 1 185 950 235 230

2029 29 770 314 322 -8 1 187 950 237 229

2030 30 000 316 325 -9 1 189 950 239 230

Tabell 7 Åldersfördelningar enligt målprognosen 30 000 invånare år 2030.

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0-5 1 863 1 861 1 855 1 845 1 885 1 890 1 923 1 935 1 946 1 956 1 965 1 974

6-15 3 326 3 382 3 481 3 563 3 599 3 597 3 592 3 587 3 578 3 596 3 606 3 614

16-18 954 965 944 973 959 1 054 1 104 1 177 1 182 1 187 1 180 1 171

19-64 14 680 14 803 14 897 14 974 15 083 15 170 15 279 15 353 15 528 15 664 15 791 15 882

65-79 4 784 4 783 4 812 4 789 4 787 4 747 4 717 4 708 4 689 4 657 4 689 4 760

80-w 1 859 1 903 1 938 2 014 2 075 2 159 2 234 2 319 2 385 2 479 2 539 2 599

Summa 27 466 27 696 27 927 28 157 28 387 28 618 28 848 29 079 29 309 29 539 29 770 30 000

(18)

Diagram L

14 000 14 200 14 400 14 600 14 800 15 000 15 200 15 400 15 600 15 800 16 000

Historisk befolkningsutveckling och målprognos 30 000 invånare i åldersgruppen 19-64

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Enligt de antaganden som är gjorda i målprognosen så visar resultatet på att antal personer I förvärvsarbetande ålder 19-64 år kommer att öka från 14 680 till 15 882. Det är en ökning med närmare 1 202 personer fram till år 2030 i denna åldersgrupp. Detta kan jämföras med den presenterade kommunprognosen som i stället visar på att en minskning kommer att ske i samma åldersgrupp med närmare -400 personer.

(19)

Målprognos 26 400 invånare år 2030.

Befolkningsmängden I Vetlanda kommun har under hela 2000-talet legat på en nivå med ca 26 400 invånare. Befolkningen ökade successivt efter år 2015 och tack vare

invandringen uppgick den som högst år 2018 till 27 504 invånare. När nu invandringen minskar finns det en uppenbar risk för att befolkningsmängden åter går tillbaka på den nivå som rådde under hela 2000-talet. Ett antagande har gjorts att antalet utflyttade per år kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som den tidigare har gjort.

Tabell 8 Prognosförutsättningar med en negativ befolkningsutveckling

År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning

2020 27 370 293 306 -13 866 950 -84 -97

2021 27 273 288 307 -19 872 950 -78 -97

2022 27 175 282 308 -26 878 950 -72 -98

2023 27 079 275 307 -32 886 950 -64 -96

2024 26 981 268 308 -40 893 950 -57 -97

2025 26 884 260 309 -49 901 950 -49 -98

2026 26 787 253 310 -57 910 950 -40 -97

2027 26 691 247 311 -64 918 950 -32 -96

2028 26 593 241 313 -72 925 950 -25 -97

2029 26 497 236 315 -79 933 950 -17 -96

2030 26 400 232 316 -84 939 950 -11 -95

Trots att befolkningsmängden minskar totalt så kommer antalet äldre över 80 år att öka.

Även ungdomarna I åldersgruppen 16-18 år kommer att öka under denna period medan befolkningen I övriga åldersgrupper kommer att minska.

Tabell 9 Åldersfördelningar enligt målprognosen 26 400 invånare år 2030

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Netto

0-5 1 863 1 829 1 788 1 739 1 737 1 695 1 679 1 641 1 602 1 563 1 526 1 491 -372

6-15 3 326 3 344 3 403 3 445 3 441 3 399 3 352 3 303 3 249 3 216 3 172 3 122 -204

16-18 954 950 918 938 915 1 001 1 042 1 105 1 100 1 095 1 077 1 057 103

19-64 14 680 14 576 14 444 14 297 14 187 14 061 13 960 13 829 13 804 13 742 13 675 13 572 -1 108

65-79 4 784 4 770 4 788 4 751 4 735 4 681 4 636 4 613 4 578 4 530 4 545 4 598 -186

80-w 1 859 1 900 1 932 2 005 2 063 2 143 2 215 2 296 2 358 2 448 2 503 2 559 700

Summa 27 466 27 369 27 272 27 175 27 078 26 981 26 885 26 788 26 691 26 594 26 497 26 400 -1 066

(20)

Diagram M

Historisk befolkningsutveckling och målprognos 26 400 invånare år 2030 i målgruppen 19-64 år

16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 12 500

Enligt de antaganden som är gjorda i målprognosen så visar resultatet på att antal personer I förvärvsarbetande ålder 19-64 år kommer att minska från 14 680 till 13 572.

Det är en minskning med -1 108 personer fram till år 2030 i denna åldersgrupp.

Den här prognosen visar på att minskningen blir så mycket större i åldersgruppem 19-64 år I jämförelse med nollprognosen som visar på att den där endast uppgår till närmare - 400 personer.

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

(21)

Bilaga 1

Underlag till prognosen från Tekniska kontoret om planerat bostadsbyggande

Område Planeringsskede Antal lägenheter Beräknat

färdigställandeår/inflyttning Kommentar

Spinnaren Lagakraftvunnen detaljplan

53 lägenheter i

bostadsrätt 2018 Klar 2018

Venus Lagakraftvunnen detaljplan

7 lägenheter i

radhus 2018 Klar 2018

Caroline 5 Lagakraftvunnen detaljplan

16 lägenheter i

radhus 2018 klar 2018-2019

Mohagen Lagakraftvunnen detaljplan

18 lägenheter i

specialbostad 2017 klar 2017

Storegården 1:1

DP avbruten gällande bostäder

10-15 lägenheter, upplåtelseform ej känd

Avbruten Felsteget Lagakraftvunnen

detaljplan

63 lägenheter, 13 1:or, 44 2:or, 6 3:or

2020

Torvan Lagakraftvunnen detaljplan

16 lägenheter upplåtelseform ej känd

2021

Hygiea

Detaljplan påbörjad, beräknat antagande i dec 2019

150 lägenheter, skissförslag upplåtelseform ej känd

2022-2024

Himlabackarna

3 DP klar

100-150 lägenheter, huvudsakligen småhus

2020-2023

Mellangårdens ladugård

23 lägenheter, (5 villor och 18 radhus)

2021

Tomasgården Särskilt boende, 36

bostäder 2021

(22)

Vilan

Omvandling från särskilt boende till Trygghetsbostäder, 40 lägenheter

2021 Witalabostäder

Skyttevallen DP klar 60 lägenheter i

hyresrätt. 2022-2023 Witalabostäder

Vildvinet DP klar 60 lägenheter i

hyresrätt 2024-2025 Witalabostäder

Boken/Banken Planprogram påbörjat

50-60 lägenheter, skissförslag upplåtelseform ej känd

2021-2022

Vesslan Utpekad i FÖP 25-30 lägenheter 2021

Norra Delfin Utpekad i FÖP 30-40 lägenheter Merkurius Utpekad i FÖP 20 lägenheter

Utanför tätorten

Lättebo 1:5,

Ekenässjön DP klar 32 lägenheter 2019 Witalabostäder

Holm 1:3 mfl,

Korsberga DP pågår

3 lägenheter,

villaboende 2021

Skönberga

1:23, Skirö DP pågår 8 villatoter 2021-2022

? Finns inga beslut på detta men

vad som ligger i luften är

att det bvlir samma utveckling

som Mogärde.

References

Outline

Related documents

Utredningens förslag innebär att för att en person ska ha rätt till sjukersättning får det inte finnas några rehabiliteringsåtgärder som kan förväntas medföra att den

Antalet barn i fristående verksam- het, från januari till april, har varit lägre än budgeterat och enligt prognosen för helåret är budgetavvikelsen nästan 70

distriktssköterskans stöd till individen, individanpassning av miljö för bättre sömn, implementering av aktiviteter för att främja sömn samt utbildning och

Dock tror jag även att allt för starka bilder kan leda till att människor inte ta till sig budskapen eftersom de är för långt ifrån vår egen verklighet.. Bilder kan skapa mycket

The analysis shows that while indirect support through European and national soft regulation and policy advice is imperative for ‘greening’ procurement, the direct factors

De ansvarar för att rapportera risker och avvikelser till enhetschef och följa instruktioner och rutiner som finns i verksamheten för att bidra till hög

Papperskopior gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva.. Innehållsansvarig: Davood Javidgonbadi, Överläkare, Kardiologi läkare (davja) Giltig

Minskningen beräknas uppgå till minus 57 barn fram till år 2024 vilket motsvarar en ca 3 procents minskning jämfört med antalet år 2020.. Under en motsvarande 4 årsperiod bakåt

Bland de individer som inte upplever ofrivillig ensamhet finns ett tydligt samband som visar att graden av ensamhet minskar ju fler sociala aktiviteter och

Kollagen bildar dock inte bara fibrer utan kan även bilda nätverk, binda ihop kollagentrådar med varandra och bilda basalmembran och binda detta till ECM.. - Fibrillbildande

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Michael Erliksson i närvaro av. verksamhetsområdeschef Peter Andrén och verksjurist Natalie Kamkar, den senare

För övrigt anser vi att det är angeläget att inkomstpensionen blir högre genom att avsättningen ökas med höjda pensionsavgifter.. Andra skattesänkningar minskar

Utvecklingsteamet är ett centralt placerat team, med uppdrag att finnas som ett stöd för alla kommunens anställda i förskolor och skolor, i deras arbete med att ge alla barn

Detta leder till att Skånes tre största städer Malmö, Helsingborg och Lund förväntas öka sin procentuella andel av Skånes födda barn under prognosperioden, samtidigt som

En anledning till att söka hjälp av ambulanssjukvården kan vara för att patienterna själva anser att deras tillstånd är akut eller kritiskt och att de känner att de inte

Folkhälsomyndigheten bedömer att allmänhetens acceptans för vaccinerna är god och att ett införande av pneumokockvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram för äldre

Avgiften för resor till och från daglig verksamhet eller socialpsykiatrins arbete och sysselsättning följer Sörmlandstrafikens taxa (2021-12-13). 275 kronor

Detta då denna studie men även tidigare forskning har visat att om en individ blir hindrad att erhålla ett arbete eller att jobba kvar på grund av sin ålder, kan

Listan innehåller konkreta tips och råd för områden som är särskilt viktiga att ta hänsyn till i arbetet med att göra uttagsautomater mer tillgängliga för personer

antalet personer i arbetsför ålder kommer enligt prognosen att öka med 8,3 procent under perioden. Antalet barn kommer att minska något. Försörjningskvoterna i Borgå kommer

Om du tycker att ditt barn inte förstår det du tror ditt barn borde förstå, så prata med ditt diabetesteam.. Det är du som förälder som bäst känner ditt barn och vet vad

Nära 17 900 personer yngre än 65 år, som bodde i ordinärt boende, var be- viljade hemtjänst den 1 oktober 2005. Jämfört med år 2000 betyder det att antalet personer med hemtjänst

Under perioden fram till 2020 beräknas antalet personer över 65 år öka med 5,2 procent eller cirka 400 personer.. Ökningarna förväntas framförallt inom åldersgrupperna 80 år