• No results found

LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS"

Copied!
34
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-12-19

Upphandlande organisation Upphandling

Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV-upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS

Tomas Swenson 2.11.3-557/2014

Texten ingår i annonsen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet

Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen

Symbolförklaring:

LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS

1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning.

2. Inbjudan.

3. Allmän orientering.

4. Administrativa förutsättningar.

5. Ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS.

6. Krav på sökanden.

7. Krav på tjänsten.

8. Kommersiella villkor.

9. Undertecknande av ansökan.

2 Inbjudan

Stockholms stad upphandlar utförare av insatserna ledsagarservice och avlösarservice enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

I detta dokument finns information om upphandlingen och kraven på sökande,

verksamheten och insatsens innehåll som måste uppfyllas för att bli godkänd utförare i Stockholms stads valfrihetssystem.

Upphandlingen har fyra (4) ansökningstillfällen per år - 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. Ansökan med bilagor lämnas elektroniskt i upphandlingsverktyget Tendsign, www.tendsign.com.

Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Stockholms stads valfrihetssystem för ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS!

3 Allmän orientering

3.1 Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Stockholms stad, organisationsnummer 212000-0142.

Socialnämnden i Stockholms stad har fått kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra och administrera upphandlingen, godkänna utförare samt förvalta och följa upp kontrakten.

(2)

Avropare är Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder och socialnämndens enhet för hemlösa.

Nämnderna ansvarar för bland annat omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Mer information om Stockholms stads organisation och verksamheter och om stadens övriga LOV-upphandlingar besök www.stockholm.se.

3.2 Valfrihetssystemet

Valfrihetssystemet innebär att den enskilde som får ett biståndsbeslut om en insats som omfattas av denna upphandling kan välja bland de verksamheter som finns i

valfrihetssystemet som utförare av insatsen: kommunala enheter, entreprenader och de enskilt drivna verksamheter som ansöker och godkänns i systemet. Syftet med

upphandlingen är att öka utbudet av verksamheter för att skapa valfrihet för den enskilde brukaren.

3.3 Ickevalsalternativ

Valfrihetssystem som upphandlas enligt LOV ska ha ett ickevalsalternativ för de personer som av olika skäl inte kan eller vill välja utförare.

I detta valfrihetssystem utgör respektive stadsdelsnämnds entreprenad/egen regi

ickevalsalternativet. För de nämnder som varken har entreprenad eller egen regi avseende ledsagarservice/ avlösarservice utgör socialnämndens entreprenad ickevalsalternativet. Om ickevalsalternativet inte kan förmedla ledsagarservice/ avlösarservice som överensstämmer med den enskildes behov ska placerande nämnd genom biståndsbedömaren välja den av övriga utförare inom valfrihetssystemet som denne anser bäst svarar upp mot behovet.

3.4 Ersättning

Kommunfullmäktige i Stockholm fastställer ersättningen till godkända utförare i

valfrihetssystemet i samband med fastställande av budget. I ersättningen ingår samtliga kostnader för insatsens utförande såsom personalkostnader, kostnader för resor,

administration, IT-kostnader, lokal med mera. Ingen annan ersättning utgår än vad som framgår av beställningen. Av bifogad bilaga framgår ersättningsnivåerna för år 2015.

3.5 Information om utförare

Alla godkända utförare i Stockholms stads valfrihetssystem får sin verksamhet presenterad på Jämför Service på Stockholms stads hemsida, under rubriken ”Omsorg om personer med funktionsnedsättning”, http://www.stockholm.se/-/Jamfor/ .

Informationen om godkänd utförare och verksamhet är i första hand till Stockholms stads medborgare. Det är av väsentlig betydelse för staden att informationen om utföraren på Jämför Service är korrekt och aktuell.

3.6 Meddelande om upphandlingen och ansökningshandlingar

Meddelande om upphandlingen och dess förfrågningsunderlag med bilagor finns publicerad på Tendsign, Stockholms stads hemsida, http://foretag.stockholm.se/Upphandling-och-valfrihet under rubriken Aktuella upphandlingar, samt på den nationella webbplatsen för

valfrihetssystem med en länk till stockholm.se varifrån det är möjligt att gå vidare till Tendsign, www.valfrihetswebben.se.

3.7 Definitioner

Nedan definieras ett antal begrepp som förekommer i förfrågningsunderlaget.

   

Ansökan är sökandes svar på krav och frågor i förfrågningsunderlaget.

       

Biståndsbeslut är ett beslut om att den enskilde har rätt till insats enligt SoL och eller LSS.

(3)

Biståndsbeslut är en förutsättning för att utföra insatsen. Det är nämnderna som fattar biståndsbeslut för de personer som bor inom respektive nämnds geografiska område.

Brist avser när ett krav i upphandlingen som sökanden ska uppfylla inte är uppfyllt eller inte uppfyllt i garanterad omfattning under avtalstiden.

      

Brukare är den individ som biståndsbeslutet avser.

Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande.

Funktionsnedsättning är en nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga.

Kontrakt är det skriftliga avtal som sluts mellan Stockholms stad och godkänd Utförare.

Båda begreppen används synonymt i förfrågningsunderlaget.

       

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är Utförarens uppföljningssystem med en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat för löpande kontroll att personalen och verksamheten bedrivs så att den uppfyller vid var tid gällande lagstiftning och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Mer information finns i Socialstyrelsens författningssamling 2011:9.

LOV är en förkortning för lag (2008:962) om valfrihetssystem. Valfrihetssystem innebär att den enskilde kan välja mellan godkända utförare av insatsen som är knutna till systemet och som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten.

LSS är en förkortning för lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen reglerar bland annat vilka särskilda insatser och vilken särskild service som de personer som omfattas av lagen har rätt till.

SoL är en förkortning för socialtjänstlagen (2001:453).

Sökande är den som lämnar en ansökan om att bli godkänd utförare i Stockholms stads valfrihetssystem. Kommunens egna verksamheter och entreprenader är direktkvalificerade i valfrihetssystemet.

Utförare är av Stockholms stad godkänd sökande som Stockholms stad sluter ett skriftligt avtal med avseende tillhandahållande av efterfrågad insats.

Med verksamhet menas en verksamhet med dess personal, lokal, inriktning och enhetschef.

4 Administrativa förutsättningar

4.1 Elektronisk ansökan

Ansökan lämnas elektroniskt i det webb-baserade upphandlingssystemet TendSign, www.tendsign.com.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord fås genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Det är kostnadsfritt för sökande att använda systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta TendSigns support på tfn. 013-47 47 520 vardagar kl. 08.00 – 17.00. E-postadress:

(4)

tendsignsupport@opic.com.

Ansökan registreras i det bolag som ansökan avser. För sökande som sedan tidigare har registrerat konto i TendSign är det viktigt att kontrollera att registrerade uppgifter stämmer avseende företagsnamn, organisationsnummer, kontaktuppgifter med mera. Uppgifter som inte stämmer ska ändras innan ansökan skickas in.

I TendSign får sökande förfrågningsunderlag, tillkommande information och meddelande om ansökan godkänts eller inte. Systemet kontrollerar att frågorna i förfrågningsunderlaget är besvarade och att efterfrågade bilagor har bifogats till ansökan. Hela ansökan med

efterfrågade bilagor ska vara avlämnad i TendSign senast den 15 februari, 15 maj, 15 augusti respektive 15 november kl. 23.59. Lämnas ansökan på annat sätt till upphandlande myndighet kommer den inte att behandlas.

Konsult som lämnar in ansökan på uppdrag ska ha inloggning för det bolag som ansökan lämnas för.

Frågan besvaras av samtliga. Registrerade uppgifter för ansökan stämmer avseende företagsnamn,

organisationsnummer och kontaktuppgifter? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.2 Ansökans utformning En ansökan lämnas per verksamhet.

Hela ansökningsförfarandet genomförs på svenska. Ansökan inklusive intyg och bilagor ska vara på svenska och vara utformad i enlighet med förfrågningsunderlaget.

Stockholms stad kan bara behandla och godkänna en komplett ansökan så det är viktigt att all efterfrågad information finns med. Hänvisningar till andra bifogade dokument som svar på de begärda uppgifterna kommer inte att godtas om inte annat framgår i

förfrågningsunderlaget. Reservationer, ändringar och tillägg accepteras inte.

Sökande får svarsanvisningar som denne rekommenderas att följa.

Exempel. För vissa krav ska sökande ange hur kravet ska uppfyllas. Ett sådant krav anses som uppfyllt om sökande trovärdigt redovisat hur det ska uppfyllas samt att det redovisade tillvägagångssättet bedöms leda till det som ska uppfyllas.

Exempel. För vissa krav ska sökanden markera Ja-svar som bekräftelse på att kravet accepteras och uppfylls under avtalstiden.

Exempel. Det finns krav där sökanden ska bifoga ifylld bilaga som skannas in och bifogas till ansökan.

LOV innehåller samma krav som lag (2007:1091) om offentlig upphandling på att sökande ska behandlas lika och på ett icke diskriminerande sätt. En sökande som är en kommun ska följaktligen bifoga efterfrågade bilagor med undantag för kopia på erforderligt tillstånd.

4.3 Handläggning och prövning av ansökan

Handläggning och prövning av ansökningar utförs av en grupp tjänstemän inom Stockholms stad.

Prövningen är en kontroll av att

1. ansökan är korrekt och komplett besvarad och inte innehåller förbehåll, ändringar eller reservationer,

2. sökande uppfyller samtliga krav som anges i förfrågningsunderlaget gällande ekonomisk och teknisk möjlighet att genomföra uppdraget samt alla krav på verksamheten och

(5)

insatsens innehåll, samt att 3. samtliga krav har accepterats.

Som en del av handläggning kan staden komma att kalla till ett möte. Vid ett sådant möte ska sökande ha med sig fullständigt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i överensstämmelse med Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd samt med tillhörande rutiner.

Handläggningen tar ca en månad och kan vid behov förlängas.

För att en ansökan ska kunna godkännas måste samtliga krav i upphandlingen vara uppfyllda. En sökande vars ansökan inte godkänns har möjlighet att lämna ny ansökan om att bli godkänd till ett senare ansökningstillfälle.

4.4 Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

Upphandlande myndighet kan medge att en sökande rättar en felskrivning eller något annat uppenbart fel i ansökan. Den upphandlande myndigheten kan också begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras. Endast skriftlig kompletterande uppgift är bindande.

4.5 Frågor och svar

Frågor ställs via frågor och svarsfunktionen i Tendsign. Upphandlande myndighet besvarar frågor via samma funktion.

Om sökande upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att upphandlande myndighet kontaktas så att missförstånd kan undvikas.

4.6 Ansökningstillfällen

Upphandlingen sker löpande med fyra (4) ansökningstillfällen per år - 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. Om den 15e infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag gäller istället närmast följande vardag.

4.7 Ansökans giltighet

Ansökan är giltig i 90 dagar från och med sista ansökningsdag.

4.8 Beslut om godkännande

Beslut att godkänna en sökande fattas av förvaltningschefen vid Socialförvaltningen i Stockholms stad.

Beslut om ansökan godkänts eller inte kommuniceras till den e-postadress som sökanden har angett vid registrering i Tendsign.

4.9 Kontrakt

Mellan Stockholms stad och godkänd utförare tecknas ett kontrakt som gäller tillsvidare.

Stockholms stad tecknar kontrakt endast med utförare som följer gällande lagar i Sverige angående registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter och verksamheten. Utföraren

förbinder sig att följa gällande lagar och fullgöra sina skyldigheter till exempel att betala skatt och sociala avgifter, att ha erforderligt tillstånd för verksamheten under avtalstiden om sådan skyldighet finns med mera.

Förutsatt att ansökan är komplett och godkänd är avtalsstart:

• för ansökan senast inkommen 15 februari, den 1 april,

• för ansökan senast inkommen 15 maj, den 1 juli,

• för ansökan senast inkommen 15 augusti, den 1 oktober och

• för ansökan senast inkommen 15 november, den 1 januari.

(6)

4.10 Utförarens ändringar under kontraktstiden

En utförare kan utan en ny ansökan öka och eller minska antalet uppdrag, geografiskt verksamhetsområde med mera genom att anmäla ändringen till Jurist- och

upphandlingsenheten vid Socialförvaltningen i Stockholms stad, e-post:

upphandling.sof@stockholm.se. Är verksamheten tillståndspliktig kan ett avtal ändras i enlighet med tillståndet utan en ny ansökan.

4.11 Upphandlande myndighetens ändringar under kontraktstiden

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutar om ändringar i avtal och i upphandlingen under avtalsperioden exempelvis ersättning till utförarna, kvalitetskrav med mera. Ny

lagstiftning eller teknisk utveckling kan medföra ändringar i upphandlingen. Staden förbehåller sig rätten att under kontraktstiden ändra ersättningen till utföraren, krav på tjänsten och eller krav på utföraren.

Löpande ändringar blir avtalsinnehåll när det aktuella förfrågningsunderlaget publiceras på Tendsign. Ersättningen till Utföraren blir avtalsinnehåll från dagen då Kommunfullmäktige i Stockholms stads budget träder i kraft. Om utföraren inte säger upp kontraktet inom tre (3) veckor från informationstidspunkten betraktas det som att utföraren har accepterat

förändringen.

4.12 Begäran om sekretess

Stockholms stad omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att

allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Alla handlingar som inkommer i en ansökan om att bli godkänd som

Utförare enligt LOV är som huvudregel offentliga.

Av 31 kap 16 § OSL följer dock att sekretess gäller för uppgift i ansökan som rör Utförarens affärs- eller driftsförhållanden om det av särskild anledning kan antas att Utföraren lider skada om uppgiften röjs. Anser sökanden att vissa uppgifter i inlämnad ansökan ska sekretessbeläggas ska sökanden precisera vilka uppgifter detta gäller och lämna en motivering till på vilket sätt sökande skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Det är den upphandlande myndigheten som beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte.

Beslutet kan överklagas till Kammarrätten.

Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden begär att uppgift i ansökan och eller bilaga ska sekretessbeläggas svara Ja och precisera i textfältet till höger vilka uppgifter sekretess begärs och en motivering till på vilket sätt sökande skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

5 Ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS

5.1 Målgrupp

Personer som fått biståndsbeslut för ledsagarservice och/eller avlösarservice enligt SoL och LSS.

5.2 Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice syftar till att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet. Insatsen ska ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera. Insatsen ska även tillgodose behov av ledsagning vid exempelvis sjukhusbesök.

(7)

Ledsagarservice ska alltid vara individuellt utformad och ha karaktären av personlig service.

När det gäller anhörig/närstående ledsagare ska dock detta godkännas av

biståndshandläggare. Några generella ramar om högsta antal timmar per månad finns inte.

Det individuella behovet avgör när insatsen ska ges samt hur omfattande den ska vara. I utredningsfasen är det viktigt att skaffa sig en bild av behovet av ledsagarservice. Givetvis varierar behovet av ledsagarservice utifrån personens intressen och aktiviteter.

Önskemål vad gäller val av ledsagare, ska i möjligaste mån tillgodoses. Ledsagarservice ska kunna ges av utföraren under årets alla dagar. Insatsen ska utformas på sådant sätt att den är lättillgänglig och stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Vid behov inkluderar ledsagarservice hjälp med förflyttning, på- och avklädning, hjälp vid toalettbesök, samt måltidssituationer. Ledsagarservice är en social tjänst och några medicinska insatser med sjukvårdsutbildad personal tillhandahålls inte.

Avser ledsagarservicen barn och ungdomar med funktionsnedsättning utgör det behov som går utöver vad som är normalt för ett barn i ifrågavarande ålder grunden för bedömningen av rätten till ledsagning. Till exempel kan det anses ingå i ett normalt föräldraansvar att följa med på en nioårings biobesök medan ledsagare för ett biobesök för äldre ungdomar beviljas om behov och rätt till insatsen föreligger. I bedömningen tas hänsyn till att barnet/den unge ofta har behov att göra erfarenheter tillsammans med någon annan vuxen än sina föräldrar.

Enskilda som har behov av ledsagarservice kan ha omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Det kan handla om synskador, fysisk- och/eller psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning/autism och kombinationer av

funktionsnedsättningar. Det är därför viktigt att det bland personalen hos utföraren finns god kunskap om hur olika funktionsnedsättningar yttrar sig och vilka svårigheter den enskilde kan möta.

Vidare är kunskap om tillgänglighet för rullstolsburna i staden av stort värde liksom personer som kan teckenspråk och andra språk än svenska.

För ungdomar är det vanligt med ansökan om ledsagning för olika fritids- och

träningsaktiviteter. Det är värdefullt om det i personalen finns personer med olika intressen och av olika ålder och kön.

Om den sökande har personlig assistans enligt LSS/LASS ingår insatsen ledsagarservice i insatsen personlig assistans och omfattas inte av denna upphandling. Om den enskilde omfattas av LSS fattas beslut om ledsagarservice enligt 9 § p 3 LSS. Om den enskilde inte omfattas av LSS men är i behov av insatsen fattas beslut enligt 4 kap. 1§ SoL.

Äldre från 65 år

Enligt stadens riktlinjer avseende SoL och LSS för äldre är möjligheten till utevistelse en rättighet för alla. Att kunna komma ut från sin bostad är enligt riktlinjerna för många oerhört betydelsefullt. Promenader är också en viktig förebyggande insats som på sikt kan motverka ökat vårdbehov. Den som inte klarar att själv komma ut, kan få hjälp med promenader i form av hemtjänst. Ledsagning i form av hemtjänst kan beviljas i de fall den enskilde inte själv klarar att ta sig till t.ex. läkare eller för t.ex. bankbesök. Utöver ovanstående kan ledsagning också beviljas för särskilda ändamål, t.ex. besök på teater, konsert, kyrkogård etc. För denna form av ledsagning kan särskilt beslut fattas om den enskilde önskar en annan utförare av insatsen än ordinarie hemtjänstpersonal.

Ledsagning kan även beviljas inom ramen för hemtjänstbeslut. Denna typ av ledsagning utförs av hemtjänstutförare och inkluderas inte i detta valfrihetssystem. Exempel på insats

(8)

som exkluderas i detta valfrihetssystem men som kan ingå i ledsagning inom ramen för hemtjänst är den enskildes inköp av dagligvaror.

5.3 Avlösarservice

Med avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet det vill säga att en avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.

Avlösarservice ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer. Det är ofta av stor vikt att avlösarservice kan ges med kort varsel. Avlösarservice ska kunna ges av utföraren årets alla dagar under alla tider på dygnet. Insatsen beviljas huvudsakligen till barn och unga men även till vuxna eller äldre. Bedömningen görs utifrån individuella behov och syftar till att ge anhöriga och närstående avlastning. En vanlig omfattning är en halv dag.

Insatsen ska utformas utifrån den enskildes behov och önskemål. Önskemål vad gäller val av avlösare ska i möjligaste mån tillgodoses. När det gäller anhörig/närstående avlösare ska dock detta godkännas av biståndshandläggare.

Föräldrar och syskon till barn med funktionsnedsättning behöver ofta avlösarservice för att kunna genomföra egna aktiviteter, t.ex. studier, fritid, kultur. Avlösarservice kan även vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon.

Familjehemsföräldrar har också rätt till avlösarservice.

Ibland är det angeläget att föräldrarna får vila upp sig utan arbete med omvårdnad av barn.

En bedömning görs av hela familjens behov och kompletterande beslut för syskon till barn med funktionsnedsättning kan tas i enlighet med SoL (4 kap. 1 § SoL).

I 5 kap. 10 § SoL anges att "socialnämnden ska underlätta för dem som vårdar anhöriga genom att ge dem stöd och avlösning". Den som vårdar en anhörig under större delen av dygnet, har i staden rätt till fyra timmar avlösning per vecka för att få möjlighet till avkoppling och att få komma hemifrån för egna personliga angelägenheter

Vad som är lämplig utbildning för avlösare kan variera. Kunskaper om skilda

funktionsnedsättningar är viktig. Den vanligaste kategorin är barnskötare men även vårdbiträde, förskolelärare m.m. kan vara lämpligt. Avgörande är att insatsen utformas individuellt efter de berördas behov och önskemål.

Eftersom man arbetar i den enskildes hem är lyhördhet för familjens önskemål nödvändigt.

Vidare är det viktigt med god kontinuitet så att familjen inte behöver lära känna och instruera olika avlösare.

I insatsen avlösarservice enligt LSS ingår omvårdnad. I omvårdnaden ligger en skyldighet att ge stöd och hjälp till den enskilde med dagliga behov som den själv inte klarar. Omvårdnaden ska ges med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och den ska vara flexibel utifrån den enskildes behov och önskemål. Omvårdnaden ska ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga. Nedan ges några exempel på vad omvårdnad konkret kan innebära:

· Hjälp med att äta, dricka och förflytta sig

· Hjälp med att sköta personlig hygien och att klä sig

· Hjälp med att kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering

· Hjälp med att göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg samt hjälp med att planera framåt

5.4 Skyldighet att ta emot uppdrag

En godkänd utförare ska ta emot varje person i målgruppen som fått biståndsbeslut för ledsagarservice och/eller avlösarservice och som omfattas av utförarens avtal och som valt utföraren. Utförare som har avgränsat geografiskt område eller kapacitetstak tar emot nya

(9)

uppdrag i mån av plats.

Förbindelse att utföraren tar emot nya uppdrag från målgruppen enligt kontraktet. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

5.5 Byte av utförare

Den enskilde har rätt att byta till en annan utförare. Biståndshandläggaren meddelar utföraren bytet av utförare.

6 Krav på sökanden

6.1 Uppgifter om sökanden Fyll i nedanstående uppgifter!

Sökande företags namn: (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Företagets adress: (Fritextsvar) Postadress: (Fritextsvar) Telefonnummer: (Fritextsvar) E-post: (Fritextsvar)

Hemsida: (Fritextsvar)

Namn på verksamheten som ansökan avser: (Fritextsvar) Verksamhetens adress: (Fritextsvar)

Namnge här enhetschef/enhetschefer: (Fritextsvar)

Kontaktperson för ansökan - Namn, telefonnummer och e-post:

(Fritextsvar)

Skriv namnet på behörig firmatecknare, en eller flera i förening: (Fritextsvar)

6.2 Omständigheter som medför uteslutning

Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.

Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 5.

Sökanden ska på begäran kunna visa handlingar rörande ägarförhållandet i bolaget och lämna uppgift om samtliga fysiska personer som direkt eller indirekt genom ett annat bolag är ägare till bolaget.

(10)

Som allvarligt fel i yrkesutövningen betraktas om en utförare har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med en upphandlande myndighet eller en tidigare koncession, och detta har

medfört att det tidigare kontraktet sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder.

Intygar sökanden att denne inte är föremål för ovan angivna omständigheter? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Förbindelse att på stadens begäran redovisa samtliga ägare till bolaget. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.3 Registrering

Upphandlande myndighet kontrollerar själv hos UC AB att sökande är registrerat enligt lag och vem eller vilka i förening som är behöriga företrädare för företaget på

ansökningsdagen.

Sökande som är stiftelse, ekonomisk eller ideell förening ska emellertid bifoga stadgar samt protokoll som utvisar vilka personer som ingår i styrelsen och vem/vilka som är

firmatecknare.

Ett nystartat företag ska senast vid avtalstecknandet vara färdigbildat.

Om sådan skyldighet finns ska Utföraren vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller motsvarande register under hela avtalstiden.

Krav på registrering uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Frågan besvaras av samtliga. Sökande som är stiftelse, ekonomisk eller ideell förening svarar Ja och bifogar stadgar och protokoll som utvisar vem/vilka som är firmatecknare till ansökan. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

Vid Ja-svar bifoga stadgar och protokoll som utvisar vem/vilka som är firmatecknare. (Bifogat dokument)

6.4 Skatter och avgifter

Sökande ska uppfylla de i Sverige, eller i det land där sökande verkar, ställda lagkrav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

En utförare förbinder sig vara registrerad för redovisning och inbetalning av skatter och sociala avgifter under hela avtalstiden.

Upphandlande myndighet kontrollerar löpande hos Skatteverket att utföraren har betalat förfallna skatter och sociala avgifter och har registerutdrag för godkänd F-skatt från Skatteverket.

Krav på skatter och avgifter uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

(11)

Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden inte är registrerad i Sverige svara Ja. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej Vid Ja-svar, sökanden registrerad i ett annat land ska bifoga intyg som visar att företaget är registrerat enligt gällande lag och har betalat skatter och sociala avgifter. Intyg ska vara utfärdat av behörig myndighet i det land där företaget är verksamt. Intyg får inte vara äldre än fyra (4) månader från sista ansökningsdag och ska vara översatt till svenska eller engelska. (Bifogat dokument)

6.5 Ekonomisk och finansiell kapacitet

Sökande ska ha en stabil ekonomisk och finansiell bas under hela kontraktstiden och därigenom ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra det enskilda uppdraget under kontraktstiden. Utföraren ska vara beredd att på Stockholms stads begäran visa att kravet är uppfyllt under kontraktstiden.

Vid sökandens ansökningstillfälle ska sökanden ha en kreditrating om lägst riskklass 3 hos UC AB. Upphandlande myndighet kontrollerar detta hos UC AB.

En sökande som inte har riskklass 3 hos UC AB kan bifoga en av nedan nämnda bevis till ansökan som bevis för att kravet på ekonomisk stabilitet är uppfyllt.

1. Lånelöfte från bank på lägst 300 000 kr som gäller minst två månader från avtalsstart, eller

2. UC Objektiv som inte är äldre än en månad från sista ansökningsdag, eller 3. intyg från moderbolag eller annan garant där moderbolaget/garanten ansvarar fullt ut för sökandens förpliktelser från avtalsstart och minst två månader framåt.

I intyget ska stå "[Namnet på moderbolaget eller garanten och dess organisationsnummer]

ansvarar fullt ut för [namnet på sökanden och organisationsnummer] förpliktelser från avtalsstart och minst två månader för utförande av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS i enlighet med sitt kontrakt och till avtalade villkor med Stockholms stad.

Härmed försäkras på heder och samvete att [fyll i namnet på moderbolaget eller garanten och dess organisationsnummer] inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande. Vidare försäkras på heder och samvete att de personer som, genom sitt delägarskap och eller anställning i företaget har väsentligt inflytande i företaget och har att fatta beslut som berör företagets verksamhet, inte är föremål för näringsförbud, inte är dömda för brott avseende yrkesutövningen, inte har gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande."

Intyget ska vara undertecknat av behörig företrädare.

Moderbolaget eller annan garant ska uppfylla kravet på kreditrating på lägst riskklass 3 hos UC AB. Detta kontrollerar upphandlande myndighet själv. Alternativ till riskklass 3 accepteras inte för moderbolaget/garanten.

Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden uppfyller kravet på annat sätt än genom riskklass UC 3 svara Ja och bifoga ett av bevisen i punkt 1 - 3. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej Bifoga dokument till något av alternativen 1 - 3. (Bifogat dokument)

(12)

6.6 Enhetschef med ansvar för den dagliga driften

Varje verksamhet ska ha en "enhetschef", en person som utför, fördelar och leder det dagliga arbetet i verksamheten och som har god kännedom om de enskilda och deras behov.

Ansvarsområden

Enhetschefen som ansvarar för den dagliga driften och ledningen ska ansvara bland annat för att:

- arbetet organiseras så att den enskilde individen erhåller biståndsbeslutad ledsagarservice/avlösarservice

- verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande - personal med lämplig utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras - personalens behov av handledning tillgodoses

- personalens behov av kompetensutveckling bevakas och tillgodoses - en god arbetsmiljö upprättas både på kontoret och i ”fält” för

ledsagarservice/avlösarservice

- rutiner finns för att hantera synpunkter, klagomål och konflikter - verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas

- verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning, ny forskning och resultat från tillsyn/uppföljning

Enhetschefen ska dagligen vara tillgänglig för ledsagare och/eller avlösare för handledning och stöd.

Om enhetschefen har en/flera biträdande enhetschefer ska sökanden ange detta i sin ansökan samt lämna en kortfattad beskrivning på den biträdande enhetschefens kompetens och den inbördes arbets- och ansvarsfördelningen.

Om utföraren byter enhetschef under kontraktstiden förbinder sig utföraren att omgående informera socialförvaltningen i Stockholms stad detta, inkomma med CV och verifikat som styrker att den nya enhetschefen uppfyller ställda krav på utbildning och tid i verksamheten.

I de fall utföraren har mer än en kontorslokal med verksamhet inom detta valfrihetssystem med en eller flera enhetschefer eller biträdande enhetschefer ansvariga för den dagliga driften ska det här trovärdig beskrivas hur arbetet organiseras så att ovan angivet krav avseende enhetschefens tillgänglighet för ledsagare och avlösare uppfylls.

Krav på den ansvarige för den dagliga driften uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Frågan besvaras av samtliga. Om enhetschefen ansvarar för flera verksamheter svara Ja. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

I de fall utföraren har mer än en kontorslokal inom Stockholms stad med en eller flera enhetschefer ansvariga för den dagliga driften kopplad till ledsagarservice/avlösarservice enligt SoL och LSS ska det här trovärdigt beskrivas hur arbetet

organiseras så att ovan angivet krav avseende enhetschefens tillgänglighet för ledsagare och avlösare uppfylls. (Fritextsvar) Fyll i och bifoga bilagan CV - Enhetschef. (Bifogat dokument)

(13)

Frågan besvaras av samtliga. Om verksamheten har en biträdande enhetschef svara Ja och skriv i textfältet till höger denna persons kompetens och den inbördes arbets- och ansvarsfördelningen. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej Uppfylls kraven? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.7 Enhetschef

Av sökande namngiven enhetschef/enhetschefer ska ha dokumenterad lämplig högskoleutbildning, till exempel sociala omsorgslinjen, socionomexamen eller paramedicinare.

Namngiven enhetschef/enhetschefer ska vidare var för sig under de senaste tio åren ha erfarenhet av motsvarande minst 36 månaders yrkeserfarenhet på heltid inom

verksamhetsområdet med stöd och service för personer med funktionsnedsättning som vårdare, personlig assistent, paramedicinare, biståndshandläggare eller som

arbetsledare/chef.

Med yrkeserfarenhet från verksamhetsområdet menas här erfarenhet från verksamheter som ger stöd och service till målgruppen, till exempel LSS-verksamheterna bostad med särskild service, korttidshem, daglig verksamhet, läger- och kolloverksamhet. Det kan också vara erfarenhet som personlig assistent eller erfarenhet från SoL-insatserna bostad med särskild service eller dagverksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Staden kommer enbart godkänna kunskap och tid i verksamheten som bedöms relevant för uppdraget och som är styrkt genom exempelvis intyg, betyg eller underskrivna av

referenter.

Namngiven enhetschef/enhetschefer ska ha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd samt behärska svenska språket i tal och skrift vilket ska bekräftas i ansökan.

Namngiven enhetschef eller namngivna enhetschefer som utövar den dagliga driften och ledningen ska var för sig ha efterfrågad kompetens.

Ovan angivna krav på enhetschefens utbildning och krav på enhetschefens tid i

verksamheten gäller vid ansökan från och med 2015-02-17 och vid all nyrekrytering av enhetschefer från och med detta datum. Fram till detta datum gäller de krav som gällt för valfrihetssystemet under år 2014. Enhetschef som tidigare godkänts inom

valfrihetssystemet kan kvarstå som enhetschef för samma utförare även efter 2015-02-17.

Som bevis på ovan angivet krav ska intyg/betyg bifogas ansökan. (Bifogat dokument)

Som bevis på ovan ska CV för minst de senaste fem åren med datum per anställning bifogas ansökan. Till CV ska bifogas anställningsbevis, betyg och/eller intyg avseende relevant yrkeserfarenhet för minst de senaste tio åren som anger arbetsgivare/verksamhet, anställningstid, anställningens omfattning (sysselsättningsgrad) samt noga specificerar arbetets innehåll. (Bifogat dokument)

Uppfylls kravet (Ja/Nej svar)

(14)

Kravgräns Ja Nej

6.8 Personal

Utföraren ska tillhandahålla den personal som är nödvändig för att bedriva verksamheten enligt FFU. Utföraren ska kunna erbjuda personal med adekvat utbildning, det vill säga gymnasie- eller YH-utbildning för de brukare som har behov av det. Personalen ska behärska svenska språket i tal och skrift.

Staden ska ha rätt att ta del av utdrag ur brottsregister rörande utförarens personal om staden anser detta motiverat i den utsträckning som följer av lag.

Utföraren ska under avtalstiden ha ett strukturerat system för introduktion av nyanställda som ska inkludera utbildning i funktionsnedsättningar, ledsagning med rullstol, lyft- och förflyttningsteknik, första hjälpen samt hjärt- och lungräddning under minst motsvarande två heldagar.

Kravet på personalen uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.9 Bemanning

Utföraren ska ha tillräckligt med personal så att samtliga uppdrag utförs enligt beställning under avtalstiden. Personalen ska tjänstgöra så att resurserna utnyttjas effektivt utan att göra avkall på kvaliteten i de utlovade tjänsterna eller den enskildes säkerhet och trygghet.

Utföraren ska säkerställa kvaliteten i utförandet av beställningen vid personalens frånvaro på grund av sjukdom, semestrar etc.

Krav på bemanning uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.10 Kompetensutvecklingsplan

Utföraren ska ha en plan för en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen som även inbegriper en för uppdraget relevant vidareutbildning och extern handledning. Utföraren ska aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde vad gäller lagstiftning,

metodutveckling och ansvarar för att personalen har aktuell kunskap.

Krav på kompetensutvecklingsplan uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.11 Ledningssystem för systematisk uppföljning av verksamheten Utföraren ska ha ett väl fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd. Ledningssystemet ska användas för att kontinuerligt utveckla och långsiktigt säkra verksamhetens kvalitet och för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Ledningssystemet ska ta hänsyn till verksamhetens innehåll så att verksamheten uppfyller de krav och mål för var tid gällande lagar och andra föreskrifter för verksamheten, samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Utföraren ska minst en gång per år utvärdera resultat av verksamheten. Klagomål, avvikelser och synpunkter ska utredas och åtgärdas kontinuerligt. Utföraren ska varje år skriva en kvalitetsberättelse för verksamheten och överlämna denna till Stockholms stad.

Stockholms stad har ett aktivt miljöarbete i strävan att uppnå ett effektivt och fungerande

(15)

kretslopp. En del i detta arbete är att se till att Stockholms stads utförare så långt det är möjligt deltar i arbetet med att minska den negativa påverkan av naturens tillgångar. I ledningssystem ska ingå en beskrivning av hur miljöarbetet sker inom organisationen och hur negativ miljöpåverkan övervakas och så långt som möjligt elimineras.

Krav på ledningssystem för systematisk uppföljning av verksamheten uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej På begäran överlämnas verksamhetens årliga

kvalitetsberättelse till Stockholms stad. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.12 Underleverantör

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter till utförarens uppdrag. För att anlita en underleverantör krävs att Stockholms stad på förhand godkänner det. Staden ska få en kopia av avtalet mellan utföraren och underleverantör. Utföraren ansvarar gentemot Staden för underleverantör som för eget arbete.

Utföraren ansvarar för kontrollen att underleverantören uppfyller kraven som ställs på utföraren i upphandlingen till exempel att denne fullgör sin skyldighet att betala skatter med mera. Utföraren ska på beställarens begäran lämna en redovisning som visar att

underleverantören uppfyller de ställda kraven på utföraren. Utföraren förbinder sig att inte anlita underleverantör som inte uppfyller samma krav under avtalsperioden. En

underleverantör får inte anlita en underleverantör för utförande av uppgiften.

Frågan besvaras av samtliga. Om utföraren anlitar

underleverantör för del/delar av uppdraget svara Ja och skriv i textfältet till höger namn och organisationsnummer på

underleverantören och en kort beskrivning av de uppgifter som denne utför till utförarens uppdrag. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej Om utföraren anlitar underleverantör ska utföraren bifoga avtalet med underleverantören till ansökan. (Bifogat dokument) Förbindelse att utföraren inte anlitar en underleverantör som inte uppfyller kraven som ställs i upphandlingen. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.13 Kontorslokal

Utföraren ska ha minst en kontorslokal inom Stockholms stad tillgänglig för enskild med funktionsnedsättning. Adressen/adresserna ska anges i ansökan eller senast i samband med att avtalet tecknas. Kravet på att kontorslokalen ska vara belägen inonom Stockholms stad gäller från och med 2016-01-01.

Uppfylls kravet? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej 7 Krav på tjänsten

7.1 Biståndsbeslut och start för utförande av insats

(16)

Stockholms stad fattar biståndsbeslut med insats och omfattning av insats som den enskilde är beviljad. Ett nytt biståndsbeslut krävs för att utföraren ska få påbörja en insats på nytt om den enskildes biståndsbeslut har löpt ut.

När den enskilde har valt utförare skickar beställaren en beställning till vald utförare där insats och mål framgår samt beräknad tid för uppdraget. Beställningen skickas elektroniskt genom Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet.

Beslut om bistånd måste ha fattats av en handläggare på en beställande nämnd för att insatsen ska få påbörjas.

Utföraren ska utan dröjsmål meddela beställaren om beställningen godkänns eller inte i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Vid behov kontakta beställaren direkt.

Krav på biståndsbeslut och start för utförande av insats uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.2 Geografiskt område

Verksamheten ska bedrivas i Stockholms stad.

En sökande kan avgränsa sitt geografiska verksamhetsområde. Sökanden ska då i kommentarsfältet skriva namnet på den eller de stadsdelsnämnder som är Utförarens geografiska verksamhetsområde. Det finns 14 stadsdelsnämnder i Stockholms stad:

Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm, Älvsjö och Östermalm.

Om sökanden utför uppdrag i en avgränsad del av stadsdelsnämndens geografiska område skriv i kommentarsfältet vilket eller vilka områden alternativt vilken eller vilka gator och gatunummer.

Svarar sökanden Nej på frågan om utföraren har begränsat sitt verksamhetsområde samt Nej på frågan om utföraren har begränsat sitt verksamhetsområde inom eller flera stadsdelsnämnder tolkas dessa svar som att utförarens verksamhetsområde är hela Stockholms stad det vill säga samtliga stadsdelsnämnder.

Krav på geografiskt område uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Frågan besvaras av samtliga. En utförare får begränsa sitt verksamhetsområde till en eller flera stadsdelsnämnder. Svara då Ja och skriv i textfältet till höger namnet på den eller dessa stadsdelsnämnder där man är verksam. Annars svara Nej.

(Ja/Nej svar)

Ja Nej

Frågan besvaras av samtliga. En utförare kan också begränsa sitt verksamhetsområde inom en eller flera stadsdelsnämnder.

Svara då Ja och skriv i textfältet till höger namnet på området eller områden, alternativt gata eller gator och gatunummer.

Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja

(17)

Nej

7.3 Kapacitetstak

Sökanden har möjlighet att ange ett tak för vad utföraren kan åta sig. På så sätt kan utföraren skydda sig mot att allt för snabbt få för omfattande uppdrag. Eventuellt kapacitetstak anges i form av biståndsbedömda timmar per månad.

Frågan besvaras av samtliga. Om utföraren har kapacitetstak svara Ja och skriv i textfältet till höger utförarens kapacitetstak uttryckt i maximalt antal timmar per månad. Annars svara Nej.

(Ja/Nej svar)

Ja Nej

7.4 Ändring av verksamhetsområde och eller kapacitetstak

En utökning av kapaciteten och eller det geografiska området träder i kraft vid första månadsskifte 30 dagar efter anmälan.

En minskning av kapaciteten och eller det geografiska området träder i kraft vid första månadsskifte 90 dagar efter anmälan.

Vid en minskning av kapaciteten och eller det geografiska området ska utföraren genomföra de pågående beställda insatserna till dess annan godkänd lösning kan ordnas.

Möjligheten att ändra kapacitetstak får inte användas till att ange kapacitetstak noll.

Utföraren ska vara beredd att utöver sitt kapacitetstak ta emot mindre utökningar av insatser, om detta skulle behövas för att upprätthålla kontinuiteten för den enskilde brukaren.

7.5 Allmänna krav på verksamheten

Varje avsnitt nedan innehåller ett eller flera krav på insatsen. Det krävs här ingen redogörelse för att bli godkänd om annat inte anges. I stället ska sökanden om annat inte anges med ett ja-svar bekräfta att denne förbinder sig att uppfylla detta krav/kraven under hela avtalstiden.

Sökanden ska åta sig att arbeta så att SoL och LSS kvalitetskrav uppfylls för den enskilde avseende ledsagarservice och/eller avlösarservice. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Kraven är de samma för båda insatserna ledsagarservice och avlösarservice om annat inte anges i

förfrågningsunderlaget. Vad som kännetecknar god kvalitet varierar från person till person.

Insatsen till den enskilde ska utgå från de aspekter som lyfts fram i förfrågningsunderlaget.

Insatsen ska utföras utifrån vid var tid gällande författning samt de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen utfärdar.

Verksamheten ska:

– ha tydliga mål och ett strukturerat arbetssätt som leder framåt för den enskilde så att mål och delmål i beställningen uppnås.

– vara individuellt utformad och anpassad till den enskildes behov, förutsättningar och önskemål.

– präglas av respekt, självbestämmande och delaktighet.

– vara meningsfull och utvecklande så att den enskilde ges möjlighet att leva som andra och så självständigt som möjligt.

– stödja den enskilde till att utnyttja sin kognitiva och sociala förmåga.

– främja den enskildes delaktighet i samhället.

Kravet uppfylls (Ja/Nej svar)

(18)

Kravgräns Ja Nej

7.6 Trygghet och kontinuitet

Den enskilde ska kunna känna trygghet med den personal och med de tjänster som utförs.

Den enskilde ska kunna lita på att hans eller hennes behov av service och omsorg blir tillgodosedda. En viktig förutsättning för att den enskilde ska uppleva trygghet är att service utförs med hög kvalitet och kontinuitet. Insatserna ska därför ges med hög personal- och tidskontinuitet.

Krav på verksamheten och dess innehåll uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.7 Rutiner

Utföraren ska ha de rutiner som krävs för att verksamheten ska var säker och

välfungerande. Med rutiner avses dokumenterade beskrivningar av arbetssätt eller metod enligt gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter som är tillgängliga och kända av all personal, till exempel rutin för att barnperspektivet beaktas vid utförande av insatser och rutin för anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § SoL. Utförarens rutiner ska vara tillgängliga vid stadens uppföljning.

Krav på skriftliga rutiner uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej På begäran överlämnas en eller flera rutiner till Stockholms stad. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.8 Lex Sarah

Utföraren ansvarar för att all personal känner till skyldigheten att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt SoL och LSS. Utföraren ska i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 och SOSFS 2013:16 ha skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras.

Missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om inkommen rapport.

Informationen ska ske på Stockholms stads blankett. Blanketten finns att hämta på Stockholms stads hemsida,

http://foretag.stockholm.se/Upphandling-och-valfrihet/Valfrihetssystem/Socialtjanst-och-LS S/

Allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande

Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om anmälan till

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utföraren ska till beställande nämnd skicka dels en kopia på anmälan till IVO, dels en kopia på den utredning som skickats till IVO med anledning av anmälan. Kopia på utredningen ska skickas till beställande nämnd omgående när den är slutförd, med beaktande av tystnadsplikten. Informationen ska omfatta vad som

framkommit under utredningen, ställningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder.

Krav på Lex Sarah uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

(19)

Förbindelse att utföraren använder Stockholms stads blankett för information om Lex Sarah. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Efterfrågade rutiner ska bifogas ansökan. (Bifogat dokument) Kravet uppfylls? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.9 Muta - gåva

Enligt 10 kap 5 § a brottsbalken kan arbetstagare eller den som utövar uppdrag dömas för tagande av muta om denne tar emot gåva eller löfte om gåva eller begär en otillbörlig förmån för utföra sitt arbete. Detta gäller också efter anställningen har upphört och till exempel mottagande av förmån genom testamente.

Det ställs särskilt höga krav inom omsorgsområdet, där utrymmet för att ta emot gåvor är mycket litet, men undantagsvis kan det accepteras att gåvor som enklare blommor, kakor eller choklad får tas emot. Utföraren ansvarar för att ha rutiner rörande detta och att all personal är informerad om förbud att ta emot gåvor eller förmån. Utföraren ansvarar också för att vidta åtgärder om personalen bryter mot detta förbud.

Krav på skriftlig rutin för muta - gåva uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.10 Anhörigstöd

Stockholms stad har tagit fram ett program för stöd till anhöriga. I programmet listas följande fyra (4) mål:

1. Anhöriga känner sig bemötta med respekt och som en kompetent samarbetspartner i den verksamhet som den närstående har kontakt med.

2. Anhöriga har stöd för egen del för att förebygga ohälsa och minska den fysiska och psykiska belastningen.

3. Anhöriga har kunskaper om sina rättigheter.

4. Anhöriga har kunskaper om den närståendes rättigheter.

Utföraren ska arbeta på ett sådant sätt att målen i stadens program för stöd till anhöriga uppnås. Utföraren ska ha:

1. skriftlig rutin för hur samverkan sker med anhöriga till exempel kring informationsutbyte och delaktighet.

2. skriftlig rutin för hur man uppmärksammar att anhöriga själv behöver stöd.

Krav på skriftlig rutin för anhörigstöd uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.11 Anslutning till Stockholms stads sociala verksamhetssystem - Paraplysystemet

Staden har ett IT-system för hantering av ärenden och avgifter, Sociala system. Sociala system har utvecklats för att bl.a. underlätta arbetsuppgifter som dokumentation,

kvalitetssäkring, samverkan mellan olika yrkeskategorier och informationsöverföring. Sociala system består av två delar, dels Paraplysystemet och dels ParaSoL.

Utföraren ska vara uppkopplad till Sociala system. Utföraren ska i Sociala system ta mot och acceptera beställningar. Systemet ska även användas för att upprätta genomförandeplaner

(20)

och föra löpande social dokumentation.

Lösningen för åtkomst till Sociala system ska vara någon av de tekniska lösningar som är godkända av staden utifrån tekniska standarder och krav på IT-säkerhet. Det innebär att lösningarna kan komma att bytas ut under kontraktstiden. Förändrade krav kan föranleda nya kostnader eller förändrade avgifter.

Anslutningen till systemet medger bland annat att beställning och genomförandeplan accepteras och skickas elektroniskt i systemet mellan Beställare och Utförare och att en dokumentation förs som möjliggör en systematisk uppföljning av den enskildes utveckling under insatstiden. Utföraren förbinder sig att uppfylla Stadens krav på anslutningen under avtalstiden.

Anslutningen är förenad med en tertialavgift: 165 SEK per person och debiteringstillfälle (2013). Då debiteringen måste följa Stadens faktiska kostnader kan tertialavgiften komma att ändras från år till år.

Mer information om Stockholms stads villkor för anslutning, tekniska krav och avgifter. Se bilagan "Extern åtkomst till Sociala system".

Krav på anslutning till Stockholms stads verksamhetssystem, Paraplysystemet, uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Förbindelse att utföraren ska rapportera genomförandeplan och utförandet till beställaren via Paraplysystemet. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.12 Beställning och genomförandeplan

Biståndsbeslut är en förutsättning för beställning. Beställningen ska vara skriftlig och tidsbestämd. Beställaren preciserar vad den enskilde ska få stöd med samt önskade uppnådda mål och delmål så att utföraren får en tydlig bild av vad stödet ska leda till.

Utföraren ska omedelbart underrätta beställaren om beställningen av någon anledning behöver revideras.

Med utgångspunkt i beställningen upprättar utföraren en genomförandeplan tillsammans med den enskilde och eventuellt förordnad ställföreträdare. Utföraren ska tillsammans med den enskilde bland annat svara på frågorna hur (arbetssätt) insatsen ska genomföras och när den ska genomföras och hur mål och delmål ska uppnås. Arbetssättet (hur) ska vara beskrivet på sådant sätt att det går att följa upp. Det ska även framgå på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande i planeringen, att den enskilde har informerats om

verksamhetens klagomålshantering samt när och hur genomförandeplanen ska följas upp. Utföraren ska se till att genomförandeplanen godkänns av den enskilde främst genom underskrift.

Genomförandeplanen ska vara beställande stadsdelsnämnd tillhanda senast 15 dagar efter påbörjad insats. Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet,

tillåter beställaren och utföraren att skicka och acceptera beställning och genomförandeplan elektroniskt i systemet. Genomförandeplanen ska upprättas i ParaSoL.

Utföraren ska löpande följa upp arbetssätten för att uppnå överenskomna mål och delmål i genomförandeplanen. Utifrån den enskildes förändrade behov eller i övrigt förändrade förutsättningar ska utföraren i samråd med beställaren anpassa och revidera

genomförandeplanen. Utföraren ska omedelbart underrätta beställaren om insatserna för

(21)

den enskilde innebär så stora förändringar att beställningen och eller genomförandeplanen måste revideras. Den ska följas upp löpande och revideras samt förvaras på ett betryggande sätt (brandsäkert arkivskåp).

Beställning och genomförandeplan är en del av den lagstadgade dokumentationen. Vid uppföljning av insats ska beställning och genomförandeplan utvärderas. Utföraren ska följa upp det arbetssätt som valts för att nå den enskildes mål och delmål.

Beställaren får säga upp en beställning.

Krav på beställning och genomförandeplan uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Förbindelse att utföraren dokumenterar genomförandeplanen i ParaSoL. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.13 Dokumentation och gallring

Utföraren är skyldig enligt lag att dokumentera utförandet av insatsen. Dokumentation förs löpande i Stockholms stads verksamhetssystem, Paraplysystemet. Utföraren ska ha rutiner för att bara behörig personal kan och får ta del av dokumentationen om den enskilde och för att hantera eventuella felaktiga uppgifter i dokumentationen.

Utföraren ansvarar för att all dokumentation utformas och gallras i enlighet med för var tid gällande lagar, förordningar och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Dokumentationen ska möjliggöra en systematisk uppföljning av den enskildes utveckling och uppfyllande av delmål och mål under insatsen. Utföraren ska informera den enskilde om att dokumentationen förs och att frånvaro rapporteras i Paraplysystemet.

Utföraren ska förvara handlingar rörande den enskildes personliga förhållanden på ett betryggande sätt inom verksamheten så att obehöriga inte kan få tillgång till handlingarna.

Med förvaring på betryggande sätt menas inlåsta i ett brandsäkert arkivskåp.

Utföraren ska efter två (2) år efter sista anteckningen överlämna all dokumentation om den enskilde till Beställaren.

Beställaren har rätt att, under förutsättning att den enskilde medger det, ta del av material som rör den enskilde. Utföraren inhämtar den enskildes samtycke.

Krav på dokumentation och gallring uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.14 Utförarens bekräftelse av beställning

Utföraren meddelar omgående beställaren om de kan genomföra beställningen eller inte.

Detta sker genom Stockholms stads verksamhetssystem, Paraplysystemet.

7.15 Jämför Service

Stockholms stads valfrihetssystem innebär att det är den enskilde som väljer vilken utförare han/hon vill ska utföra den biståndsbedömda insatsen. Alla utförare som ingår i Stockholms stads valfrihetssystem ska ha sin verksamhet på Jämför Service.

(22)

Sökanden ska fylla i och bifoga Jämför Service-mall för ledsagarservice och/eller avlösarservice enligt SoL och LSS till ansökan.

Sökanden ska utse en person i sin organisation som ansvarar för att löpande kontrollera att informationen om utföraren och verksamheten på Jämför Service är korrekt och aktuell.

Denne/Utföraren ska omgående kontakta Socialförvaltningen, Juridik- och upphandlingsenheten, om informationen behöver ändras, e-post:

Upphandling.SOF@stockholm.se.

Mer information om Jämför Service besök webb-platsen www.stockholm.se/-/Jamfor/.

Informationen är i första hand till Stockholms stads medborgare. För insatserna

ledsagarservice och avlösarservice presenteras utföraren och verksamheten under rubriken Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Kontaktuppgifter till ansvarig person hos utföraren som löpande kontrollerar att informationen om utföraren och verksamheten på Stockholms stads webb-plats är aktuell och korrekt - Namn, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar)

Förbindelse att utföraren utan dröjsmål informerar

Socialförvaltningen i Stockholms stad om informationen om utföraren och eller verksamheten på stadens webb-plats behöver ändras. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Fyll i och bifoga bilagan Jämför Service avseende

ledsagarservice och/eller avlösarservice enligt SoL och LSS.

(Bifogat dokument)

Kraven på Jämför Service uppfylls. (Ja/Nej svar) Ja Nej

7.16 Samverkan mellan utföraren, beställaren och övriga myndigheter Syftet med de beslutade insatserna uppnås lättare om det råder ett gott samarbetsklimat mellan utförare och beställare. Samarbetet är beroende av om man lyckas skapa en förtroendefull relation mellan parterna. Det bygger på att parterna är överens om hur ansvaret och arbetsuppgifterna ska fördelas. En viktig del i detta är utbytet av information.

Beställaren ger utföraren den information som behövs för att utföraren ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt avtalet.

Utföraren förbinder sig att i alla frågor som rör insatsen samarbeta med beställaren.

Beställare och utförare ska, när insatsen påbörjas, komma överens om former för det fortsatta samarbetet, arbetsfördelning och mötesfrekvens.

Utföraren förbinder sig att vid behov delta vid samverkansmöten såsom vårdplanering, upprättande av individuell plan enligt 2 kap 7 § SoL, uppföljningar med mera. Utföraren ska samverka med andra myndigheter såsom exempelvis landstinget så att den enskildes bästa tillgodoses. Utföraren ska även samverka med anhöriga och eventuellt förordnad

ställföreträdare.

Utföraren har skyldighet att följa träffade överenskommelser mellan Stockholms stad och andra huvudmän såsom till exempel Stockholms läns landsting.

Utföraren ansvarar för att inhämta den enskildes samtycke så att relevant information kan

(23)

delas med berörda myndigheter.

Krav på samverkan uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.17 Uppföljning

Stockholms stad följer upp verksamheten både på individ- och avtalsnivå. Beställaren kommer löpande att följa upp utlovad kvalitet. I denna uppgift ingår att följa upp och utvärdera hur avtalspartners uppfyller avtalet. Utföraren ska på alla sätt medverka till och underlätta uppföljningarna genom att tillhandahålla uppgifter om bland annat tillstånd, ekonomi, personal, kvalitetsledningssystem och rutiner, dokumentation, samverkan och annan relevant information om verksamheten och verksamhetens utförande. Vid begäran ska utföraren överlämna verksamhetens årliga kvalitetsberättelse till staden.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har rätt att utföra fördjupade uppföljningar i verksamheten. Stockholms stads revisorer, inspektörer och av kommunen fristående konsult med flera ska även äga rätt att på samma sätt som i verksamhet i kommunal regi kontrollera och utvärdera verksamheten. Utföraren förbinder sig att aktivt medverka vid, bereda insyn och underlätta deras arbete.

Utföraren ska en gång per år medverka till att Stockholms stads brukarundersökning kan genomföras.

Utföraren ska på begäran lämna uppgifter som efterfrågas av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska Centralbyrån med flera som hänvisats till utföraren av Stockholms stad.

Både planerade och oplanerade uppföljningsbesök kan förekomma. Vid planerade besök förutsätts att utföraren representeras av en ansvarig med god insikt i verksamheten.

Beställaren ska vid uppföljning äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs. Parterna ska vid behov träffas för genomgång av verksamheten och avtalet.

Både individ- och avtalsuppföljningen dokumenteras.

Krav på uppföljning uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.18 Gott bemötande, respekt och integritet

Ledsagning/avlösning ska genomsyras av gott bemötande. Gott bemötande handlar om att visa respekt för en annan människa. Varje människa är en unik individ med egna

förutsättningar och behov. Den enskildes integritet får inte kränkas. Utifrån beställningen ska insatserna utföras enligt den enskildes önskemål.

För att få ytterligare vägledning om vad staden anser allmänt är önskvärt om gott bemötande vid funktionsnedsättning rekommenderas att utföraren tar del av

”Bemötandeguiden” som utgör en bilaga till detta förfrågningsunderlag.

Kravet uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.19 Inflytande och självbestämmande

Den enskilde ska ges inflytande över insatsernas utformning och tider när insatserna ska ges.

Insatsens innehåll ska därför utformas tillsammans med den enskilde så att han eller hon har

(24)

möjlighet att påverka och bestämma. Ett reellt inflytande över ledsagning/avlösning är en förutsättning för självbestämmande. Exempelvis ska ledsagaren möta den enskilde på den plats som denne önskar inom Stockholms stad och där ska ledsagningen starta.

Kravet uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.20 Utdrag ur belastningsregister

Utförare av ledsagarservice och avlösarservice för barn och ungdomar omfattas av lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Utföraren ska garantera att personalen genomgått registerkontroll.

Staden ska ha rätt att ta del av utdrag ur belastningsregistret rörande utförarens personal om staden anser detta motiverat.

Kravet uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.21 Vikarietäckning

Utföraren ska ha ett system för vikarietäckning från och med dag 1. Undantag från kravet på vikarietäckning från dag 1 kan vara om insatsen kräver ledsagare/avlösare med särskild/specifik kompetens.

Kravet uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.22 Arbetsmiljön och säkerheten

Utföraren ska ansvara för att verksamheten med rutiner kontinuerligt utvecklas så att arbetsmiljön och säkerheten för brukare och personal är god.

Kravet uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.23 Uppföljningsmodell

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppföljningsmodell avseende bland annat ledsagning och avlösning. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om styrkor, svagheter och

angelägna förbättringsområden. Modellen bygger på följande delar:

- utförarnas egenuppföljning

- stadsdelsnämndernas uppföljning av utförarnas verksamheter.

- stadsdelsnämndernas biståndshandläggares uppföljning av enskilda ärenden

- information till stockholmarna om utförarnas respektive verksamheter och resultatet av stadens uppföljning

- rapport till Kommunfullmäktige.

Administrationen kopplad till valfrihetsmodellen samt ansvaret för avtalsvården vilar på socialnämnden.

Kravet uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

References

Related documents

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs för att skydda brukare, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall enligt gällande

 ge information till den enskilde samt eventuell företrädare och anhörig om förändringar av verksamheten samt annan information som är av vikt för att den enskilde ska

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera

• Allt i allo ‒ mindre vaktmästarsysslor, t ex reparation av en bit staket, byte av skåplucka, byte av glödlampor och lysrör, byte av batteri i fjärrkontroll eller

6 Tabellen avser antal timmar och kommunens kostnad för personlig assistans som ej inne- bär grundläggande behov, samt timmar och kostnader för personer som av försäkringskas- san

LSS, (1993:387) fastställer i 5 § att verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av

Trots en ökning av antalet utförda timmar de senaste åren är utförandegraden i genomsnitt 64 % för hela staden vilket får till konsekvens att den enskilde inte får den

Utföraren ansvarar för att all dokumentation som rör den enskilde överlämnas till kommunen utan kostnad när insatsen avslutas eller när kommunen så begär.. För att överlämna