Vatten och avlopp:

Download (0)

Full text

(1)

Driftuppföljning 2021-04-30

Hällefors kommun

Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat

Gata/Park/Idrott 3 790 3 666 124 9 537 9 537 0 9 537 9 537 0 0

- varav Gata trafik 2 645 2 658 -13 7 354 7 354 0 7 354 7 354 0 0

- därav vinter 0 1 173 -1 173 0 2 268 -2 268 0 2 268 -2 268 0

- varav Park 1 061 970 91 1 931 1 931 0 1 931 1 931 0 0

- varav Idrott 84 38 46 252 252 0 252 252 0 0

Lokalvård 2 655 2 702 -47 7 457 7 457 0 7 457 7 557 -100 -100

Summa 6 445 6 368 77 16 994 16 994 0 16 994 17 094 -100 -100

Avgiftsfinansierat

Återvinning 2 449 2 371 78 8 950 9 450 -500 8 950 9 525 -575 -75

Vatten och avlopp 7 482 7 208 274 22 985 22 285 700 22 985 22 285 700 0

Summa 9 931 9 579 352 31 935 31 735 200 31 935 31 810 125 -75

Totalt 16 376 15 947 429 48 929 48 729 200 48 929 48 904 25 -175

Prognos

Ack. utfall Budget

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: Sandupptagning pågår fortfarande, så mer vinterkostnader tillkommer.

Park/skog: Enligt plan.

Idrott: Enligt plan.

Lokalvård: Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, som ännu ej är ersatta.

Återvinning: Intäkterna följer budget. Vi ser en fortsatt hög besöksstatistik på återvinningscentralerna som kan förväntas ge högre kostnader än budgeterat.

Vatten och avlopp: Både intäkts- och kostnassidan följer budget.

(2)

Driftuppföljning 2021-04-30

Nora kommun

Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat

Gata/Park/Idrott 5 792 5 757 35 15 264 15 264 0 15 264 15 534 -270 -270

- varav Gata trafik 3 056 3 951 -895 8 451 8 451 0 8 451 8 721 -270 -270

- därav vinter 0 1 599 -1 599 0 2 100 -2 100 0 2 100 -2 100 0

- varav Park 2 172 1 407 765 5 169 5 169 0 5 169 5 169 0 0

- varav Idrott 564 399 165 1 644 1 644 0 1 644 1 644 0 0

Lokalvård 3 221 2 978 243 9 378 9 378 0 9 378 9 378 0 0

Summa 9 013 8 735 278 24 642 24 642 0 24 642 24 912 -270 -270

Avgiftsfinansierat

Återvinning 2 974 3 024 -50 10 705 10 705 0 10 205 10 855 -650 -650

Vatten och avlopp 9 431 8 699 732 29 375 29 375 0 29 375 29 375 0 0

Summa 12 405 11 723 682 40 080 40 080 0 39 580 40 230 -650 -650

Totalt 21 418 20 458 960 64 722 64 722 0 64 222 65 142 -920 -920

Ack. utfall Budget Prognos

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: "Skrotning" av berg infart Nora utöver budget 270tkr (trafiksäkerhetsåtgärd) blir en avvikelse i prognosen. Vinterbudget ser ut att gå enligt plan, övrig gata enligt budget.

Park/skog: Prognos enligt budget.

Idrott: Prognos enligt budget.

Lokalvård: Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, som ännu ej är ersatta. Prognos väntas följer budget.

Återvinning: Prognosen visar ett underskott på intäktssidan med 500tkr p.g.a. förändringar i abonnemang. Vi ser en fortsatt hög besöksstatistik på återvinningscentralerna som kan förväntas ge högre kostnader än budgeterat.

Vatten och avlopp: Intäkterna följer budget. Kostnaderna är hittills lägre än budget men kommer öka med planerat underhåll.

(3)

Driftuppföljning 2021-04-30

Lindesbergs kommun

Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat

Gata/Park/Idrott 15 176 16 750 -1 574 45 953 45 953 0 45 953 45 953 0 0

- varav Gata trafik 8 228 8 762 -534 22 953 22 953 0 22 953 22 953 0 0

- därav vinter 0 3 647 -3 647 0 5 046 -5 046 0 5 046 -5 046 0

- varav Park 2 823 3 361 -538 11 722 11 722 0 11 722 11 722 0 0

- varav Idrott 4 125 4 627 -502 11 278 11 278 0 11 278 11 278 0 0

Lokalvård 8 413 7 857 556 24 803 24 803 0 24 803 24 803 0 0

Summa 23 589 24 607 -1 018 70 756 70 756 0 70 756 70 756 0 0

Avgiftsfinansierat

Återvinning 7 948 6 984 964 24 430 24 330 100 24 430 24 630 -200 -300 Vatten och avlopp 18 997 16 440 2 557 56 435 54 435 2 000 56 435 54 435 2 000 0 Summa 26 945 23 424 3 521 80 865 78 765 2 100 80 865 79 065 1 800 -300 Totalt 50 534 48 031 2 503 151 621 149 521 2 100 151 621 149 821 1 800 -300

Ack. utfall Budget Prognos

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: Ej fakturerat upplupna kostnader LIBO 870tkr, vinterkostnader och övrigt prognos enligt budget.

Park/skog: Prognos följer budget

Idrott: Ca 700tkr kostnader för renovering badet som ej budgeterats (faktureras?). I övrigt prognos enligt budget.

Lokalvård: Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, som ännu ej är ersatta. Prognos väntas följer budget.

Återvinning: Intäkterna följer budget. Vi ser en fortsatt hög besöksstatistik på återvinningscentralerna som kan förväntas ge högre kostnader än budgeterat.

Vatten och avlopp: Intäkterna följer budget. Kostnaderna är hittills lägre än budget men kommer öka med planerat underhåll.

(4)

Driftuppföljning 2021-04-30

Ljusnarsbergs kommun

Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat

Gata/Park/Idrott 2 707 3 156 -449 8 002 8 002 0 8 002 8 002 0 0

- varav Gata trafik 1 547 2 355 -808 5 479 5 479 0 5 479 5 479 0 0

- därav vinter 0 1 246 -1 246 0 2 095 -2 095 0 2 095 -2 095 0

- varav Park 941 576 365 1 929 1 929 0 1 929 1 929 0 0

- varav Idrott 219 225 -6 594 594 0 594 594 0 0

Lokalvård 1 133 1 132 1 3 535 3 535 0 3 535 3 585 -50 -50

Summa 3 840 4 288 -448 11 537 11 537 0 11 537 11 587 -50 -50

Avgiftsfinansierat

Återvinning 2 001 1 895 106 7 640 7 640 0 7 640 7 715 -75 -75

Vatten och avlopp 6 464 5 812 652 20 740 20 740 0 20 740 20 740 0 0

Summa 8 465 7 707 758 28 380 28 380 0 28 380 28 455 -75 -75

Totalt 12 305 11 995 310 39 917 39 917 0 39 917 40 042 -125 -125

Ack. utfall Budget Prognos

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: Vinterbudget ser ut att gå enligt plan, prognos gata enligt budget.

Park/skog: Prognos enligt budget.

Idrott: Prognos enligt budget.

Lokalvård: Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, som ännu ej är ersatta. Prognos väntas i övrigt följa budget.

Återvinning: Intäkterna följer budget. Vi ser en fortsatt hög besöksstatistik på återvinningscentralerna som kan förväntas ge högre kostnader än budgeterat.

Vatten och avlopp: Intäkterna följer budget. Kostnaderna är hittills lägre än budget men kommer öka med planerat underhåll.

Figure

Updating...

References

Related subjects :