Hämtning hushållssopor

Full text

(1)

I jämförelse med andra kommuner och förbund i Sverige har KSRR en hög andel nöjda kunder. Undersökningen genomfördes av utredarna AB, som genomför liknande undersökningar i hela Sverige.

Hushållen tillfrågades också att med egna ord beskriva KSRR. Ordmolnet visar orden som hushållen beskriver hushållen med, ju oftare ett ord nämndes desto större visas det.

© utredarna AB

93

93% av hushållen l är nöjda eller mycket nöjda med hämtningen av hushållssoporna I Kalmar och Mörbylånga kommun är man nöjdast, 95 % anger att de är nöjda eller mycket nöjda

Hämtning hushållssopor

U

AB

Semper Aliquid A d Di sc end

um Est

U tr edarna AB

© utredarna AB

(2)

96

96% av hushåll enär nöjda eller mycket nöjda med ÅVC (återvinningscentralerna) Högst andel nöjda eller mycket nöjda kunder finns i Kalmar och Torsås med 97%

© utredarna AB

86

Nöjdhet med avfallshanteringen

U

AB

Sempe

r Aliquid A d Di scendum

Est

U tr edarna AB

(3)

utredarna

U A B

mpeS

er Aliquid A d Di sc end

um

Es

t U tr edarna AB

RentNöje-Kundnöjdhetmätning ®

Jämförelse servicekvalitet 2016 och 2019

KSRR

Uppdragsgivare: Anja Larsson, Samordnare Myndighetsutövning, KSRR Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, Utredarna AB

Datum: Våren 2019

1

(4)

Rapporter

• Presentation

• 6 rapporter, förbundet samt en för varje medlemskommun

• Jämförelse servicekvalitet 2016 och 2019

• Fördjupad analys: Prioritering i förbättringsarbetet

• Bilaga: Kommentarer redovisade per kommun

(5)

2019

• I analysen redovisas den sammanlagda andelen som har kryssat för värdena 5 och 4, det vill säga

andelen som är positiva

© utredarna AB

KSRR: RentNöje-Kundnöjdhetsmätning®, 2019, DI: 20190201

3

(6)

Jä mfö rel se mä tvä rd en

Servicekvalitet

KSRR

Kalmar

Mörbylånga

Nybro

Oskarshamn

Torsås

91 81

97 95 91 90

91 90

94 95

95 93

Sammanfattande nöjdhet Hämtning

(7)

Jä mfö rel se mä tvä rd en

2019 2016

Servicekvalitet

© utredarna AB

KSRR: RentNöje-Kundnöjdhetsmätning®, 2019, DI: 20190201 KSRR

Kalmar

Mörbylånga

Nybro

Oskarshamn

Torsås

0 20 40 60 80 100

78 56

85 82 72

72

84 80 78

82 81 80

Sammanfattande nöjdhet ÅVS

5

(8)

Jä mfö rel se mä tvä rd en

Servicekvalitet

KSRR

Kalmar

Mörbylånga

Nybro

Oskarshamn

Torsås

96 77

96 96 91 90

97 92

96 96

97 96

Sammanfattande nöjdhet ÅVC

(9)

Jä mfö rel se mä tvä rd en

2019 2016

Servicekvalitet

© utredarna AB

KSRR: RentNöje-Kundnöjdhetsmätning®, 2019, DI: 20190201 KSRR

Kalmar

Mörbylånga

Nybro

Oskarshamn

Torsås

0 20 40 60 80 100

78 58

81 78

86 77

82 76

85 84

87 84

Sammanfattande nöjdhet Kundservice

7

(10)

Jä mfö rel se mä tvä rd en

Servicekvalitet

KSRR

Kalmar

Mörbylånga

Nybro

Oskarshamn

Torsås

72 51

76 76 70

68

71 66

77 73 72 71

Sammanfattande nöjdhet Information

(11)

Jä mfö rel se mä tvä rd en

2019 2016

Servicekvalitet

© utredarna AB

KSRR: RentNöje-Kundnöjdhetsmätning®, 2019, DI: 20190201 KSRR

Kalmar

Mörbylånga

Nybro

Oskarshamn

Torsås

0 20 40 60 80 100

83 61

86 86 80

78

88 80

87 88

89 86

Sammanfattande nöjdhet Avfallshantering

9

(12)

Jä mfö rel se mä tvä rd en

Konsumtion och avfall

KSRR

Kalmar

Mörbylånga

Nybro

Oskarshamn

Torsås

69 64

76 79 77 74

78 68

75 79 70

72

Konsumtion & avfallsmängd

(13)

Jä mfö rel se mä tvä rd en

2019 2016

© utredarna AB

KSRR: RentNöje-Kundnöjdhetsmätning®, 2019, DI: 20190201

Konsumtion och avfall

KSRR

Kalmar

Mörbylånga

Nybro

Oskarshamn

Torsås

0 20 40 60 80 100

69 64

76 79 77 74

78 68

75 79 70

72

Konsumtion & avfallsmängd

11

(14)

K uns ka p

U A B

Semp

er Aliquid A d Di sc end

um

Est

U tr edarna AB

Källsortering

Active Dataset Filter

Weight Split File

N of Rows in Working Data File

Missing Value Handling Definition of Missing

Cases Used Syntax

Resources Processor Time

Elapsed Time

R_viktad.sav DataSet22

<none>

Vikt

<none>

1165 User-defined missing values are treated as missing.

Statistics are based on all cases with valid data.

FREQUENCIES VARIABLES=C5 /FORMAT DFREQ /ORDER=ANALYSIS.

00:00:00,00 00:00:00,00

Statistics

Är det lag på att källsortera?

Är det lag på att källsortera?

Är det lag på att källsortera?

N Valid

Missing

Är det lag på att källsortera?

1121 44 Är det lag på att källsortera?

Är det lag på att källsortera?

Är det lag på att källsortera?

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent Valid Nej, det är frivilligt

Vet ej, känner mig osäker Ja

Total Missing Ej svar Total

644 55,3 57,5 57,5

324 27,8 28,9 86,3

153 13,1 13,7 100,0

1121 96,3 100,0

44 3,7

1165 100,0

K SRR

(15)

Fö rvä ntni ng ar på F N I

U A B

Semp

er Aliquid A d Di sc end

um

Est

U tr edarna AB

Källsortering

© utredarna AB

KSRR: RentNöje-Kundnöjdhetsmätning®, 2019, DI: 20190201

Active Dataset Filter

Weight Split File

N of Rows in Working Data File

Missing Value Handling Definition of Missing

Cases Used Syntax

Resources Processor Time

Elapsed Time

R_viktad.sav DataSet22

<none>

Vikt

<none>

1165 User-defined missing values are treated as missing.

Statistics are based on all cases with valid data.

FREQUENCIES VARIABLES=C6 /FORMAT DFREQ /ORDER=ANALYSIS.

00:00:00,00 00:00:00,00

Statistics

FNI innebär:

FNI innebär:

FNI innebär:

N Valid

Missing

1118 47 FNI innebär:

FNI innebär:

FNI innebär:

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent Valid en förbättring

en förändring, men lika bra en försämring

Total Missing Ej svar Total

554 47,5 49,5 49,5

482 41,4 43,2 92,7

82 7,0 7,3 100,0

1118 95,9 100,0

47 4,1

1165 100,0

K SRR

13

(16)

Kontakt: utredarna AB, box 123, 382 22 nybro

U B

U tr edarna AB

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :