07. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 120

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 120/2016 Dnr 2016/0042 KS-1

Diariekod: 103

Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2018

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-12 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod, enligt kommunallagen, anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Programmet ska också ange hur uppföljning ska ske samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

De nya reglerna gäller från 1 januari 2015.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2018 i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-12.

2. Fullmäktige uppdrar till varje nämnd att upprätta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska bifogas nämndens verksamhetsplan och följas upp och redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Under överläggningen yttrar sig Gunilla Hultman (S).

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2018 i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-12.

2. Fullmäktige uppdrar till varje nämnd att upprätta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

bifogas nämndens verksamhetsplan och följas upp och redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Deltar ej i beslut

Gunilla Hultman (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :