21. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 133

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 133/2016 Dnr 2016/0380 KS-3

Diariekod: 101

Åtgärdsplan för socialnämnden

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-25 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Socialnämnden prognostiserar en budgetavvikelse om 9,7 mkr för 2016 efter mars månad. Avvikelsen har uppstått främst på grund av för höga

dygnkostnader för ensamkommande barn samt att fler unga personer med psykisk funktionsnedsättning, i kombination med bostadslöshet, måste placeras externt.

I enlighet med regler för ekonomi och verksamhetsstyrning ska nämnden ta fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Den åtgärdplan som tagits är uppdelad i kortsiktiga åtgärder 2016 och långsiktiga åtgärder 2017. Åtgärdsplanen framgår av bilaga 1.

Kommunledningskontoret bedömer åtgärdsplanen som rimlig och föreslår därför att åtgärdsplanen godkänns.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens åtgärdsplan i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25.

Under överläggningen yttrar sig Gunilla Hultman (S), Peter Godlund (MP), Henrik Thunes (M) och Anna-Lena Johansson (L).

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens åtgärdsplan i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25.

Deltar ej i beslut

Gunilla Hultman (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsexpediering: Akt

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :