Internrevision, ortopedteknik

Download (0)

Full text

(1)

Internrevision, ortopedteknik

Sammanfattning

Beskriver när och hur internrevision ska genomföras och hur åtgärder ska hanteras samt uppföljningsansvar.

Innehållsförteckning

Sammanfattning ... 1

Förutsättningar ... 1

Syfte ... 1

Planering ... 1

Genomförande ... 2

Revisionstillfället ... 2

Åtgärder ... 2

Uppföljning/Analys ... 2

Dokumentation ... 3

Dokumentinformation ... 3

Bilaga 1: Avvikelserapport ... 4

Bilaga 2: Internrevisionsrappport ... 5

Förutsättningar

Syfte

Att verifiera att verksamhetssystemet är i överensstämmelse med kraven i ISO 9001. Vidare är syftet att säkerställa att verksamhetssystemet har

underhållits på ett ändamålsenligt sätt och att systemet stämmer överens med den verksamhet som det beskriver.

Planering

En tvåårsplanering ligger till grund för att under perioden hinna gå igenom samtliga rutiner Revisionsplanering_Rutiner vs 9001_2015.

Revisionsprogrammet kan revideras/kompletteras allt eftersom behov av revision uppstår i verksamheten. Resultatet från tidigare revisioner beaktas i samband med utformandet av revisionsprogrammet. Upprättat

revisionsprogram skall vara bekräftat av kvalitetskoordinator och enhetschef.

(2)

Dokumentbenämning

Internrevision, ortopedteknik

Ur revisionsprogrammet skall framgå:

 Processer som skall revideras

 Planerad tidpunkt då revisionen skall genomföras

Genomförande

Revisionstillfället

Kvalitetsansvarig ansvarar för att internrevisioner genomförs av kvalificerad revisor i enlighet med revisionsprogrammet. Kvalitetsansvarig har rätt att utse en eller flera personer inom eller utom verksamheten att leda och utföra internrevision enligt denna rutin. Personer utsedda för internrevision skall vara väl förtrogna med verksamhetssystemet samt tillämpbara standarder och krav. Utsedd person får inte ha direkt ansvar för utförande av de aktiviteter som skall granskas.

Revision bör starta med ett öppningsmöte, där berörd personal informeras.

Efter genomförd revision ansvarar revisor för att resultatet från revisionen delges personal.

Åtgärder

Internrevisionerna redovisas och diskuteras vid Ledningens genomgång.

Åtgärder bör vara påbörjade i perioden fram till nästa Ledningens genomgång

Avvikelser som inte åtgärdats inom planerad tid meddelas enhetschef för beslut om åtgärd.

Uppföljning/Analys

Uppföljning av kvalitetsrevisioner samt verifiering av vidtagna åtgärder och rapportering av verifieringsresultat görs i samband med Ledningens

genomgång.

Tidigare avvikelserapporter granskas och åtgärder kontrolleras om de är genomförda och fungerar.

Stängning av rapport och avvikelse görs av revisor i samband med efterföljande internrevisioner.

(3)

Dokumentation

Revisionsplan dokumenteras som del av Ledningens genomgång.

Alla identifierade avvikelser från fastställda krav och rutiner dokumenteras genom upprättande av en rapport se Bilaga 1, Avvikelserapport, för

respektive identifierad avvikelse. Observationer tas upp som förbättringsförslag i Bilaga 2, Internrevisionsrapport.

Sammanställning av genomförd internrevision görs i Bilaga 2, Internrevisionsrapport.

All dokumentation sparas i digital form under mötestyp ”Kvalitetsarbete- Revisioner”. Vartefter som rapporterna är klara och signerade så

kompletteras deras namn med ett ”OK” främst i namnet.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Anna Brännström, ortopedteknik, SÄS Remissinstanser

-

Fastställt av

Gunnar Helgesson, verksamhetschef, neuro- och rehabiliteringskliniken Nyckelord

åtgärder uppföljning, rapport, revision, ortopedteknik, ISO, revisionsprogram

(4)

Dokumentbenämning

Internrevision, ortopedteknik

Bilaga 1: Avvikelserapport

Avvikelserapport nummer: Typ av avvikelse:

Mindre avv

Revisionsdatum: Revisor:

Reviderad enhet:

Beskrivning av avvikelse

.

Redovisats vid Ledningens genomgång och/eller på APT. Datum:

Orsaksanalys och eventuell riskanalys

Föreslagen åtgärd

Följande åtgärder har vidtagits

Blev det som det var tänkt?

Åtgärd genomförd och godkänd i samband med Ledningens genomgång

Datum:

Avvikelserapporten stängd

Revisor: Datum:

(5)

Bilaga 2: Internrevisionsrappport

Revisionsdatum: Revisor:

ÖPPNINGSMÖTE Deltagare:

Information

AVSLUTNINGSMÖTE Deltagare:

Sammanfattning/Rekommendationer

SAMMANFATTNING AV REVISION

Antal mindre avvikelser Antal observationer

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :