2015 Årsrapport Fjärrvärme. Partille Energi AB

22  Download (0)

Full text

(1)

2015 Årsrapport Fjärrvärme

Partille Energi AB

(2)

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter)

* Allmänt om verksamheten:

Partille Energi AB är ett energiföretag med stark miljöprofil, som ger varje generation partillebor sin tids energi. Företaget använder infrastrukturen för att skapa långsiktighet och stabilitet i sina erbjudanden, vilket innebär ständig förnyelse för att möta dagens och morgondagens kunder.

Företaget bedriver fjärrvärmeverksamhet i Partille kommun. I det helägda dotterföretaget Partille Energi Nät AB bedrivs elnätsverksamhet. Företagets kunder finns inom Partille kommun.

Det finns en tillståndspliktig anläggning, Björndammens panncentral, och en anmälningspliktig anläggning, Jonsereds panncentral, inom fjärrvärmeverksamheten. Total tillförd bränsleeffekt i de två anläggningarna är 31 MW respektive 11 MW. För den

tillståndspliktiga anläggningen är Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsynsmyndighet och för den anmälningspliktiga verksamheten bedrivs tillsyn av Samhällsbyggnadskontoret i Partille kommun. Anläggningen i Jonsered ägs av Göteborg Energi AB.

För varje anläggning finns en separat miljörapport med uppgifter om miljötillstånd, emissioner och driftsätt.

Björndammens panncentral används vid kall väderlek och driftstörningar i fjärrvärmenätet. Under 2015 förbrukades totalt 5 m3 lätt eldningsolja då anläggningen i maj levererade 47 MWh värme till fjärrvärmenätet. Under året besiktigades oljetanken vilket föranledde reparation och ommålning av utsidan på tankens tak.

Källa: ÅR

* Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret:

Intresset för fjärrvärme är positivt i Partille. Partille centrum är efter 2014 relativt mättat, avseende värmeutbyggnad, och enstaka förtätningar i villa-områden pågår. Partille kommun genomför mycket nybyggnation i Öjersjö, där ingen fjärrvärme finns framdragen.

Totalt 9 nya affärer har tecknats i Partille, där den största är en primäranslutning till fjärrvärmenätet av en bostadsfastighet ägd av KB Parallellvägen. Dessutom har fem affärer gjorts som kommer att anslutas under 2016, bland annat en bostadsfastighet och garage vid Vallhamra torg.

Under året har Partille Energi AB medverkat i Prisdialogen, en branschöverenskommelse som skall leda till ökat förtroende mellan parterna på marknaden. Prisdialogen gör att kunderna får betydligt större insyn i hur den årliga prisförändringen sker.

Under året har fjärrvärmen fungerat mycket bra. Vädret har varit mycket milt och därför har leveranserna varit betydligt lägre än beräknat.

Inga händelser har inträffat efter balansdagen före undertecknandet av denna årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga.

Källa: ÅR

* Egna aktier:

-

* Flerårsöversikt -

* Resultatdisposition

Resultatdispositionen är justerad jämfört med det som beslutades på bolagsstämman per 20160308 med de koncernposter som tillförs i särredovisningen:

Anläggningstillgångar Ansk värde 21 891 tkr, ack avskr -10 087 tkr, samt årets avskrivningar -922 tkr. Källa: Underlag koncernposter fjärrvärme Gbg Energi AB.

På bolagsstämman 20160308 beslutades anta nedan förslag:

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst12 244 803 Årets resultat8 057 Summa12 252 860

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

(3)

Förvaltningsberättelse

Till aktieägarna utdelas12 000 000 I ny räkning överförs252 860 Summa12 252 860

För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter.

På årsstämman 2016 kommer styrelsen att föreslå en utdelning till Göteborg Energi AB med 6 mkr och till Partille kommun med 6 mkr.

Källa: ÅR

För särredovisning av fjärrvärme till Energimarknadsinspektionen tillförs årligen koncernposter avs förändrad redovisning av direktavskrivning anslutningsavgifter, vilka per 201501 har ett IB anskaffningsvärde om 21 891 tkr samt ackumulerade årliga avskrivningar om -10 087 tkr, och för 2015 en avskrivning på -922 tkr, vilket ger ett UB om 10 882 tkr. Detta bidrar till ett lägre resultat samt justerade anläggningsvärden i denna rapport.

Byte av redovisningsprincip:

-

Miljöinformation:

Partille Energi AB ansluter till koncernen Göteborg Energis miljöpolicy. Verksamheten bedrivs med personal från moderföretaget Göteborg Energi AB. Företaget har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 sedan 2006.

Källa: ÅR

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen::

Partille Energi AB kommer att fortsätta utbyggnaden av fjärrvärme till företagskunder men även villakunder i anslutning till större kunder. Företagsförsäljningen kommer i första hand att fokuseras på området runt Partille Port. Försäljningen till villakunder kommer främst att avse förtätning av befintliga fjärrvärmeområden.

Kunderna tycker att fjärrvärmen är bekymmersfri och bekväm samt ett miljömässigt mycket bra alternativ. På fjärrvärmemarknaden finns en allvarlig konkurrent i form av värmepumpar. Konkurrensen blir extra stark i takt med att elpriserna har sjunkit. Trots detta har försäljningen av fjärrvärme gått bra och förväntas vara god även framgent. Detta förutsatt att avstånd till befintligt ledningsnät inte är för stort.

Källa: ÅR

Övriga upplysningar:

-

(4)

Materiella anläggningstillgångar

Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter)

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installation

Pågående nyanlägg- ningar och förskott avseende materiella AT

Summa materiella anläggnings- tillgångar

Ingående anskaffningsvärde NO110 121 502 887 0 8 718 511 726

Inköp NO120 0 0 0 7 852 7 852

Försäljningar/utrangeringar NO130 0 0 0 0 0

Omklassificeringar NO140 0 5 677 0 -5 677 0

Utgående anskaffningsvärden NO150 121 508 564 0 10 893 519 578

Ingående avskrivningar NO210 0 -188 913 0 0 -188 913

Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO220 0 0 0 0 0

Omklassificeringar NO230 0 0 0 0 0

Årets avskrivningar NO240 0 -14 491 0 0 -14 491

Utgående ackumulerade avskrivningar

NO250 0 -203 404 0 0 -203 404

Ingående uppskrivningar NO310 0 0 0 0 0

Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO320 0 0 0 0 0

Omklassificeringar mm NO330 0 0 0 0 0

Årets uppskrivningar NO340 0 0 0 0 0

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto

NO370 0 0 0 0 0

Ingående nedskrivningar NO410 0 -670 0 0 -670

Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO420 0 0 0 0 0

Återförd nedskrivning NO430 0 0 0 0 0

Omklassificeringar NO440 0 0 0 0 0

Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)

NO450 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde)

NO460 0 -670 0 0 -670

Redovisat värde NO500 121 304 490 0 10 893 315 504

(5)

Anläggningstillgångar specifikation

Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska)

Anskaffnings- värde

Ack. avskriv- ningar enligt plan

Planenligt restvärde

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installation

Pågående nyanlägg- ningar och förskott avs.

materiella AT

Summa

Värmeproduktionsanläggningar NO5000 0 0 0 0 0 0 0

Kraftvärmeproduktions- anläggningar

NO50100 0 0 0 0 0 0 0

Distributionsanläggningar NO5020 121 507 894 0 10 893 518 908 -203 404 315 504

Övrigt (Ska specificeras)

NO5030 0 0 0 0 0 0 0

NO5040 0 0 0 0 0 0 0

NO5050 0 0 0 0 0 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar

NO50600 121 507 894 0 10 893 518 908 -203 404 315 504

(6)

Byggnadsår distr.anl.

Byggnationsår distributions-

anläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska)

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

2015 2014 2013 2012

1950-talet eller tidigare AL001 0 0 0 0

1960-talet AL002 1 1 1 1

1970-talet AL003 3 3 4 4

1980-talet AL004 4 4 4 4

1990-talet AL005 14 16 16 16

2000-talet AL006 72 70 73 75

2010-talet AL007 6 6 2 0

Summa AL000 100 100 100 100

(7)

Not Resultaträkning

Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska)

Nettoomsättning (tkr) 2015 2014

Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 96 481 95 793

Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 0 0

Intäkter anslutningsavgifter RR7133 3 427 3 550

Intäkter elcertifikat RR7134 0 0

Intäkter utsläppsrätter RR7135 0 0

Övrigt (ska specificeras)

RR7115 0 0

RR7117 0 0

RR7119 0 0

Summa övrigt RR7130 0 0

Nettoomsättning RR7110 99 908 99 343

(8)

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2015 2014

Nettoomsättning RR7110 99 908 99 343

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

RR71120 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 0 0

Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 106 40

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 100 014 99 383

Rörelsens kostnader ange med minustecken:

Råvaror och förnödenheter RR73120 -55 062 -54 641

Övriga externa kostnader 3 RR73130 -10 574 -9 916

Personalkostnader 5 RR73140 -48 -48

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

RR73150 -14 551 -14 284

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

RR73160 0 0

Övriga rörelsekostnader 2 RR73180 0 0

Summa rörelsekostnader RR73190 -80 235 -78 889

Rörelseresultat RR74000 19 779 20 494

Resultat från finansiella investeringar:

Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 0

Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 0 0

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

RR75130 0 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 782 405

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

RR75145 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150 -4 759 -6 459

Summa finansiella poster RR75000 -3 977 -6 054

Resultat efter finansiella poster RR76000 15 802 14 440

Extraordinära intäkter RR77110 0 0

Extraordinära kostnader RR77120 0 0

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag TU7713332 0 0

Lämnade koncernbidrag TU7713331 0 0

Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 0

Förändring av överavskrivningar TU771323 -16 715 42

Övriga bokslutsdispositioner TU771343 0 0

Summa bokslutsdispositioner TU771303 -16 715 42

Resultat före skatt RR77135 -913 14 482

Skatt på årets resultat 9 RR77140 -1 -3 186

Övriga skatter RR77150 0 0

Årets resultat RR78000 -914 11 296

(9)

Balansräkning Tillgångar

TILLGÅNGAR (tkr) 2015 2014

Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

BR71211 0 0

Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0

Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 0 0

Goodwill BR71214 5 387 5 434

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 5 387 5 434

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark NO500 121 121

Inventarier, verktyg och installation NO5002 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 304 490 313 304

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT NO5003 10 893 8 718

Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 315 504 322 143

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag BR71231 35 400 35 400

Fordringar hos koncernföretag BR71232 0 0

Andelar i intresseföretag BR71233 0 0

Fordringar hos intresseföretag BR71234 0 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 0 0

Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0

Andra långfristiga fordringar BR71237 0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 35 400 35 400

Summa anläggningstillgångar BR71200 356 291 362 977

Varulager m.m

Råvaror och förnödenheter BR71311 0 0

Varor under tillverkning BR71312 0 0

Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0

Övriga lagertillgångar BR71316 0 0

Pågående arbete för annans räkning BR71314 0 0

Förskott till leverantörer BR71315 0 0

Summa varulager m.m. BR71310 0 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar BR71321 0 0

Fordringar hos koncernföretag BR71322 11 945 72 175

Fordringar hos intresseföretag BR71323 0 0

Övriga fordringar BR71324 11 486

Upparbetad men ej fakturerad intäkt BR71327 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 12 597 18 900

Summa kortfristiga fordringar BR71320 24 553 91 561

Kortfristiga placeringar

Andelar i koncernföretag BR71331 0 0

Övriga kortfristiga placeringar BR71333 0 0

Summa kortfristiga placeringar BR71330 0 0

Kassa och bank

Kassa och bank BR71340 0 0

Redovisningsmedel BR71341 0 0

Summa kassa och bank BR71342 0 0

Summa omsättningstillgångar BR71300 24 553 91 561

SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 380 844 454 538

(10)

Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)

2015 2014

Bundet eget kapital

Aktiekapital BR72111 6 000 6 000

Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 0

Uppskrivningsfond BR72113 0 0

Reservfond BR72115 56 300 56 300

Andra fonder BR72114 0

Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.) BR72116 0

Summa bundet eget kapital 11 BR72110 62 300 62 300

Fritt eget kapital

Överkursfond BR72112 0 0

Balanserat resultat BR72121 24 050 24 966

Årets resultat RR78000 -914 11 296

Summa fritt eget kapital 11 BR72120 23 136 36 262

Eget kapital BR72100 85 436 98 562

Obeskattade reserver BR72200 169 115 152 400

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72311 0 0

Avsättningar till skatter BR72312 0 0

Övriga avsättningar BR72313 0 19

Summa avsättningar BR72300 0 19

Långfristiga skulder

Obligationslån BR72411 0 0

Checkräkningskredit BR72410 0

Skulder till kreditinstitut BR72412 0 0

Skulder till koncernföretag BR72413 125 000 200 000

Skulder till intresseföretag BR72414 0 0

Övriga skulder BR72415 0 0

Summa långfristiga skulder 12 BR72400 125 000 200 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit BR72510 0

Skulder till kreditinstitut BR72511 0 0

Förskott från kunder BR72512 0 0

Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0

Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0

Leverantörsskulder BR72513 532 65

Växelskulder BR72514 0 0

Skulder till koncernföretag BR72515 15 25

Skulder till intresseföretag BR72516 0 0

Skatteskulder BR72517 0 3 189

Övriga kortfristiga skulder BR72518 678 229

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 68 49

Summa kortfristiga skulder BR72500 1 293 3 557

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 380 844 454 538

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar, varje slag för sig

BR72625 0

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig

BR72609 0

Summa ställda säkerheter BR72624 0

Ansvarsförbindelser BR72620 0 0

Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0

Beräkning av sysselsatt kapital:

SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 380 844 454 538

- Justerade skulder BR75200 -163 498 -237 104

+ Räntebärande skulder BR75300 125 000 200 000

(11)

Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)

2015 2014

= SYSSELSATT KAPITAL BR75000 342 346 417 434

(12)

Kassaflödesanalys

Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger.

Kassaflödesanalys (tkr) 2015 2014

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster RR76000 15 802 14 440

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 14 532 14 283

KF1 30 334 28 723

Betald inkomstskatt KF113 -3 403 -3 383

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

KF110 26 931 25 340

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121 0 0

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122 13 172 7 911

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123 54 763 -13 680

Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120 94 866 19 571

Investeringsverksamheten

Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0

Lämnade koncernbidrag KF1311 0 0

Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0

Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0

Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0

Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135 -13 0

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137 -7 853 -7 571

Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 0 0

Förvärv av finansiella tillgångar KF139 0 0

Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130 -7 866 -7 571

Finansieringsverksamheten

Nyemission KF141 0 0

Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0

Utbetald utdelning KF145 -12 000 -12 000

Erhållna koncernbidrag KF146 0 0

Lämnade koncernbidrag KF147 0 0

Upptagna lån KF143 0 0

Amortering av lån KF144 -75 000 0

Förändring av checkräkningskredit KF148 0 0

Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140 -87 000 -12 000

Årets kassaflöde KF150 0 0

Likvida medel vid årets början KF160 0 0

Kursdifferens i likvida medel KF170 0 0

Likvida medel vid årets slut KF180 0 0

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet:

Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 14 532 14 284

Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 0 0

Avsättningar till pensioner KF230 0 0

Övriga avsättningar KF240 0 0

Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0

Andra ej likviditetspåverkande poster KF260 0 -1

Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200 14 532 14 283

(13)

Särskild rapport

Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2015 2014 2013 2012

1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh)

1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 0 0 0 0

1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 0

1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 0 0 0 0

1.4 Levererad värme externt FV15 148 784 144 117 164 000 185 000

Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 148 784 144 117 164 000 185 000 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh)

2.1 Levererad el inom koncernen FV22 0 0 0 0

2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0

2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 0 0 0 0

2.4 Levererad el externt FV26 0 0 0 0

Totalt levererad el FV20 0 0 0 0

(14)

Redovisnings- och värderings- principer

Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter)

* Redovisnings- och värderingsprinciper:

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning

och koncernredovisning (K3).

* Avskrivningsprinciper:

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings¬värde minskat med avskrivningar enligt plan och eventuella

nedskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Om en ny bedömning väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivnings¬metod används för samtliga typer av tillgångar och påbörjas det år då anläggningen tas i drift.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter som avskrivs separat över dess nyttjandeperioder.

Utgifter för immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Ledningsrätter1 Byggnader3-5

Distributionsanläggningar2,5-20

Maskiner och andra tekniska anläggningar4-20

Nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar

När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde.

I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ned till detta återvinningsvärde. Om det skäl som låg till grund för nedskrivning inte längre föreligger ska nedskrivning återföras.

* Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.:

Intäktsredovisning

Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt.

Servis- och anslutningsavgifter är engångsersättningar från kunder i samband med fjärrvärmeanslutningar som intäktsförs i samband med påbörjad leverans av anslutningen samtidigt som utgiften för anslutningen bokförs som anläggningstillgång och skrivs av enligt plan.

Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av Partille Energi vilket framgår av fakturan. Detta innebär att företaget inte redovisar någon utestående kundfordran utan istället en fordran på Göteborg Energi AB. Vid utebliven betalning från kund kvarstår risken för kreditförluster hos företaget.

* Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar:

Källa: Särredovisning Göteborg Energi Ab, som hanterar bolaget.

"Det interna redovisningssystemet med kodning av externa och interna affärshändelser har legat till grund för särredovisningen av fjärrvärmeverksamheten. För att ge fjärrvärmeverksamheten en rättvisande bild har vissa okodade gemensamma resultat och balansposter fördelats.

Försäljning av värme och el samt inköp av bränslen, spillvärme, transitering av gas, anläggningar och tjänster, som drift och underhåll av anläggningar, IT-tjänster, fastighetstjänster, administrativa tjänster, kundservice etc. baseras genomgående på avtalsförhållanden med kunder och leverantörer. Motparterna kan vara externa eller interna inom koncernen. Inköpen baseras på avtal, med olika avtalslängd, och är genomgående avtalade till marknadsanpassade priser på varan eller tjänsten".

Övriga upplysningar:

Inga övriga upplysningar

(15)

Not - Leasing

Leasing

Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått.

Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tKr) 2014

Specificera:

TUL201 TUL202 TUL203 TUL204 TUL205

Totalt 0

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tKr) 2014

Specificera:

TUL302 TUL303 TUL304 TUL305 TUL306

Totalt 0

(16)

Tilläggsupplysningar 1-3

Noter till resultaträkning

1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2015 2014

Specificera:

Återvunna kundfordringar TU711513 103

Övrigt TU711523 3

TU711533 TU711543

Totalt 106 40

2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2015 2014

Specificera:

TU731343 TU731353 TU731363 TU731373

Totalt 0 0

3. Övriga externa kostnader (tkr) 2015 2014

Specificera:

DoU funktionsavtal TU731383 -7 578

IT, ekonomi, stab TU731384 -2 703

Revision TU731385 -130

Övr, försäkring, konsulter, serviceavg TU731386 -163

Totalt -10 574 -9 916

(17)

Tilläggsupplysningar 4-7

Noter till resultaträkning

4. Medelantal anställda 2015 2014

Män TU731413 0

Kvinnor TU731423 0

Totalt TU731403 0 0

5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)

2015 2014

Styrelse och VD TU731443 -36 -36

Övriga anställda TU731453 0

Totalt TU731463 -36 -36

Sociala kostnader TU731473 -12 -12

varav pensionskostnad TU731483 0

varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493 0

Totalt löner och sociala kostnader TU731433 -48 -48

6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr)

2015 2014

Utdelning TU751113 0

Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU751123 0

Nedskrivningar TU751133 0

Återförda nedskrivningar TU751143 0

Övrigt TU751153 0

Totalt TU751103 0 0

7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2015 2014

Ränteintäkter från koncernföretag TU751413 772 403

Övriga ränteintäkter TU751423 10 2

Övrigt TU751433 0

Totalt TU771403 782 405

(18)

Tilläggsupplysningar 8-10

Noter till resultaträkning

8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2015 2014

Räntekostnader till koncernföretag TU751513 -4 759 -6 414

Övriga räntekostnader TU751523 0 -45

Övrigt TU751533 0 0

Totalt TU751103 -4 759 -6 459

9. Skatt på årets resultat (tkr) 2015 2014

Aktuell skatt för året TU771413 -1 -3 186

Upplösning av avsättning för skatter TU771423 0 0

Uppskjuten skatt TU771433 0 0

Övrigt TU771443 0 0

Totalt TU771403 -1 -3 186

Noter till balansräkning

10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)

2015 2014

Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263 12 597 18 900

Övriga interimsposter TU713293 0 0

Totalt TU713253 12 597 18 900

(19)

Tilläggsupplysningar 11

Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift)

Aktiekapital Uppskrivnings- fond

Reservfond Inbetalda insatser och emissions- insatser (ek.

för.)

Överkurs- fond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 6 000 0 56 300 0 0 24 966 11 296 98 562

Resultatdisposition enligt bolagsstämman:

Utdelning -12 000 -12 000

Balanseras i ny räkning 0 11 296 -11 296

Fondemission 0 0 0 0

Nyemission 0 0 0

Kostnader hänförliga till emission 0 0

Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång

0 0

Årets resultat -914 -914

Medlemsinsatser (ek. för.) 0

Förlagsinsatser (ek. för.) 0

Övrigt 0 0 0 0 0 -212 0 -212

Belopp vid periodens utgång 6 000 0 56 300 0 0 24 050 -914 85 436

(20)

Tilläggsupplysningar 12-13

Noter till balansräkning

12. Långfristiga skulder (tkr) 2015 2014

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 0

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 125 000 200 000

Totalt TU724153 125 000 200 000

13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)

2015 2014

Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194 0

Övriga interimsposter TU7251963 68 49

Totalt TU725193 68 49

(21)

Tilläggsupplysningar 14-16

Noter till resultat- eller balansräkning

14. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

TU727013 TU727023 TU727033 TU727043

Totalt 0 0

15. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

TU727053 TU727063 TU727073 TU727083

Totalt 0 0

16. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

TU7270013 TU7270023 TU7270033 TU7270043

Totalt 0 0

(22)

Underskrifter

Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter

Ort, datum:

Charlotta Sandving Brändström, styrelseordförande

Ort, datum:

Stefan Svensson, vice ordförande Ort,datum:

Eva Carlsson, ordinarie ledamot

Ort,datum:

Ingela Tuvegran, ordinarie ledamot Ort,datum:

Roger Sundemo, verkställande direktör Vårt revisorsintyg har lämnats den:

Hans Gavin Auktoriserad revisor Ernst & Young AB

Figure

Updating...

References

Related subjects :