DORO. Nokia-lansering tog kunder bland icke seniorer Care och Smartphones utvecklas väl SmartCare att vänta under 2018 KURS (SEK): 39,00

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

926 1 mån (%) -10,1

Nettoskuld (MSEK) 121 3 mån (%) -14,8

Enterprise Value (MSEK) 1 047 12 mån (%) -25,0

Soliditet (%) 46,1 YTD (%) -10,8

Antal aktier f. utsp. (m) 23,8 52-V Högst 62,8

Antal aktier e. utsp. (m) 23,8 52-V Lägst 30,7

Free Float (%) 84,2 Kortnamn DORO

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 1 959 1 924 1 947 1 996

Just. EBITDA (MSEK) 121 156 176 186

EBIT (MSEK) 47,7 93 108 116

EBT (MSEK) 39,4 93 103 111

EPS (just. SEK) 2,33 2,96 3,37 3,65

DPS (SEK) 1,00 0,00 1,00 1,20

Omsättningstillväxt (%) 6,6 -1,8 1,2 2,5

EPS tillväxt (%) -52,2 112,8 14,1 8,3

EBIT-marginal (%) 2,4 4,8 5,5 5,8

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 40,0 15,4 11,6 10,7

P/BV (x) 2,4 1,8 1,4 1,3

EV/S (x) 0,7 0,6 0,5 0,4

EV/Just. EBITDA (x) 11,4 7,3 5,4 4,8

EV/EBIT (x) 28,9 12,3 8,9 7,7

Direktavkastning (%) 1,9 0,0 2,6 3,1

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Accendo Capital 15,8% 0,1576 15,8%

Rite Ventures 8,1% 0 8,1%

Lazard Asset Management 4,7% 0 4,7%

Humle Fonder 3,9% 0 3,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Johan Andsjö 2018-04-27

NASDAQ OMX Small Cap Hälsovård

Marknadsvärde (MSEK)

• Nokia-lansering tog kunder bland icke seniorer

• Care och Smartphones utvecklas väl

• SmartCare att vänta under 2018

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic

Nokia-lansering tog kunder bland icke seniorer. Försäljning och just. EBIT på gruppnivå var kända sedan tidigare och uppgick till 560 MSEK (599) och 34,1 MSEK (41,3). Vår prognos var 621 MSEK respektive 52,8 MSEK. I rapporten framgår att det var featurephone-försäljningen i Norden och UK som låg bakom den negativta tillväxten. Enligt ledningen har Doros marknadsandelar inom äldresegmentet, som i sig utvecklats väl, bibehållits. Istället har den generella featurephone-försäljning utvecklats svagt till följd av stora marknadssatsningar från Nokia under slutet av året i Norden och UK. Att äldresegmentet inom featurephones tillsynes utvecklas hyggligt är positivt och stillar delvis vår oro för strukturell efterfrågeminskning från äldre. Däremot har vi underskattat andelen featurephones som säljs till andra kundgrupper, där Doros konkurrensfördel är mindre tydlig.

Care och Smartphones utvecklas väl. Vid sidan av de försäljningsmässigt dominerande featurephones utvecklades både Doro Care och Smartphones väl. Smartphones växte med cirka 30%

y/y och utgjorde 24% (20) av telefonförsäljningen. En tydlig förbättring relativt de senaste kvartalen med mestadels negativ tillväxt. Ökningen förklaras i hög grad av Doro 8040 som fått bra recensioner i exempelvis Sverige och Tyskland. Under Q1 väntar lansering av en uppdaterad version. I Doro Care ökade abonnemangsintäkter med 25% till 49 MSEK (39), framförallt drivet av en högre ARPU uppgående till 129 SEK (112). Således tycks den prispress vi tidigare sett ha mötts av merförsäljning, vilket överraskade positivt.

SmartCare att vänta under 2018. Som tidigare kommunicerats i samband med kapitalmarknadsdagen i november avser Doro att öka andelen tjänster i sitt erbjudande. Vid Mobile World Congress i Barcelona i februari kommer en första presentation av SmartCare att genomföras. Erbjudandet bygger i korthet på att ge anhöriga och/eller en larmcentral möjligheten att bli informerade i händelse av misstänkt skada/sjukdom eller om den äldre själv larmar. Vår bedömning är att lansering väntar under slutet av 2018 och till en början sannolikt i Sverige följt av Norge, där bolaget redan nu har egna larmcentraler. För 2018 väntar sig Doro en försäljning om 1 900 – 2 100 MSEK med en EBIT om 100 – 140 MSEK. Vår prognos ligger i den nedre delen av intervallet, innebärande en tydlig sänkning. SmartCare satsningen ser vi positivt på men det torde ta några år innan den får betydelse i siffrorna.

1Q-rapport Doro är marknadsledare inom telekommunikation för seniorer. Bolaget

fokuserar på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer – BOLAGSBESKRIVNING

RÖSTER 30

35 40 45 50 55 60 65

2017-02-14 2017-05-12 2017-08-09 2017-11-01 2018-01-29

DORO OMXSPI (ombaserad)

(2)

RESULTATRÄKNING

MSEK 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 452 446 465 560 436 443 476 592 1 838 1 959 1 924 1 947 1 996 2 033

Rörelsekostnader -421 -412 -427 -507 -407 -409 -427 -529 -1 699 -1 838 -1 768 -1 772 -1 811 -1 840

Just. EBITDA 31 36 39 53 29 34 49 64 166 121 156 176 186 220

Engångsposter 0,0 -2,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,1 -30,2 -3,4 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -14,0 -14,7 -15,4 -19,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -44,0 -73,7 -63,1 -68,0 -70,0 -72,0

EBIT 17,3 19,1 22,6 34,1 11,9 17,1 32,1 46,5 95,2 47,7 93 108 116 121,2

Finansnetto 0,4 0,2 -0,1 -0,8 -1,5 -1,3 -1,1 -1,0 -10,8 -8,3 -0,3 -4,9 -4,3 -3,5

EBT 17,7 19,3 22,5 33,3 10,4 15,8 31,0 45,5 84,4 39,4 93 103 111 117,7

Skatt -4,7 -4,0 -5,7 -10,8 -2,3 -3,5 -6,8 -10,0 -20,6 -8,4 -25,2 -22,6 -24,5 -25,9

Nettoresultat 13,0 15,3 16,8 22,5 8,1 12,4 24,2 35,5 63,8 31,0 68 80 87 91,8

EPS f. utsp. (SEK) 0,56 0,65 0,66 0,95 0,34 0,52 1,02 1,49 2,77 1,33 2,82 3,37 3,65 3,86

EPS e. utsp. (SEK) 0,56 0,65 0,66 0,95 0,34 0,52 1,02 1,49 2,77 1,33 2,82 3,37 3,65 3,86

Omsättningstillväxt Q/Q -24,5% -1,4% 4,3% 20,4% -22,2% 1,6% 7,5% 24,4% N/A N/A 325,4% N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 9,5% -5,8% -1,7% -6,5% -3,6% -0,7% 2,3% 5,7% 44,0% 6,6% -1,8% 1,2% 2,5% 1,8%

Bruttomarginal 38,4% 39,1% 37,9% 38,6% 39,0% 39,1% 39,2% 39,2% 37,5% 38,4% 38,5% 39,1% 39,0% 39,0%

EBITDA marginal 6,9% 8,1% 8,4% 9,5% 6,6% 7,7% 10,3% 10,7% 7,6% 6,2% 8,1% 9,0% 9,3% 9,5%

EBIT marginal 3,8% 4,3% 4,9% 6,1% 2,7% 3,9% 6,7% 7,9% 5,2% 2,4% 4,8% 5,5% 5,8% 6,0%

EBT marginal 3,9% 4,3% 4,8% 5,9% 2,4% 3,6% 6,5% 7,7% 4,6% 2,0% 4,8% 5,3% 5,6% 5,8%

Orderingång 425 442 561 501 433 433 442 545

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 118 86 133 148 157 164 EPS 2,78 1,33 2,85 3,37 3,65 3,86

Förändring rörelsekapital -33 -25 -14 -3 -5 -4 Just. EPS 3,70 2,33 2,96 3,37 3,65 3,86

Kassaflöde löpande verksamheten 86 62 120 145 151 160 BVPS 21,0 22,2 24,6 27,9 30,6 33,3

Kassaflöde investeringar -304 -96 -70 -68 -70 -71 CEPS 3,74 2,64 5,03 6,10 6,38 6,75

Fritt kassaflöde -218 -35 49 77 82 89 DPS 0,00 1,00 0,00 1,00 1,20 1,50

Kassaflöde fin. verksamheten 184 52 -53 -40 -39 -44 ROE 13% 6% 12% 13% 14% 14%

Nettokassaflöde -34 18 -4 37 43 46 Just. ROE 18% 10% 13% 13% 12% 12%

Soliditet 40% 40% 50% 54% 57% 60%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

482 496 503 503 503 502 Antal A-aktier (m) -

44 61 57 94 137 182 Antal B-aktier (m) 23,8

1 199 1 288 1 177 1 228 1 271 1 327 Totalt antal aktier (m) 23,8

482 520 584 664 727 790 +46(0)46 280 50 00

151 140 103 26 -32 -92 www.doro.se

151 163 184 187 192 196 Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

624 560 2 148 1 947 2 272 1 996

EBIT 54,1 34,1 152 108 170 116

EPS (SEK) 1,73 0,95 4,82 3,37 5,43 3,65

Omsättning -10%

-37%

Estimat

-9%

-29%

KASSAFLÖDE

BALANSRÄKNING

Eget kapital Nettoskuld

DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

BOLAGSKONTAKT

2018E Förändring MSEK

Totala anläggningstillgångar Likvida medel

Totala tillgångar

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

Skillnad 4Q 2017A Rörelsekapital (Netto)

Doro AB (publ) Magistratsvägen 10 226 43 Lund

-30%

-45%

2019E Förändring

-12%

-32%

-33%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 20 40 60 80 100 120 140

0 500 1000 1500 2000 2500

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1E Q3E

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1E Q3E

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 100 200 300 400 500 600 700

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1E Q3E

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Omsättning EBIT-marginal

-2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

2009A2010A 2011A2012A2013A 2014A 2015A2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1E Q3E

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(4)

Källa: Statista

Källa: SCB

Källa: Socialstyrelsen, Doro, Remium

SMARTPHONE-PENETRATION I SVERIGE 2016

Nya generationer äldre kan antas ha en större erfarenhet av smarta telefoner. Å andra sidan var det i Sverige 2016 fortsatt cirka 30% av de i åldern 56-65 som inte använde smartphone. Sannolikt ligger Sverige långt fram när det gäller smarta telefoner och således bör andelen vara högre än 30% utomlands. I nuläget står Smartphones för cirka 20% av Doros telefonförsäljning. Bruttomarginalerna är lägre relativt Feature-Phones men i gengäld är genomsnittsintäkten högre.

ANDEL ÄLDRE I SVERIGE

TRYGGHETSLARM I SVERIGE & NORGE

En allt större andel av befolkningen i den industrialiserade världen tillhör gruppen 65+. I Sverige är det under kommande år framförallt gruppen 80+ som ökar i andel. Således kan Doros addresserbara marknad väntas fortsätta öka trots att den nya generationen äldre, som nämnts ovan, har en högre smartphone- penetration än tidigare. Utöver telefoner medför fler äldre att efterfrågan ökar på de tjänster Doro tillhandahåller inom Doro Care.

Gruppen 80+ ökar mest

Sedan 2014 har svenska kommuner successivt digitaliserat sina trygghetslarm. De digitala larmen är pålitligare och framtidssäkra. I januari 2017 var cirka 70% av larmen i Sverige digitala och enligt socialstyrelsen har kvarvarande kommuner i de allra flesta fall påbörjat arbetet med att digitalisera. Således talar mycket för att migrationen kommer att hålla högt tempo under 2017 och 2018. Norge har inte kommit lika långt i migrationen, vilken väntas vara genomförd om 3-5 år.

Fortsatt hög andel äldre utan Smartphone

Migration till digitala larm 0%

20%

40%

60%

80%

100%

12-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76 och äldre Android iPhone

0%

5%

10%

15%

20%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

65-80 80+

160 000

16 000 71 000

64 000 0

50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

Sverige Norge

Digitala Analoga

(5)

BOLAGSBESKRIVNING

Hjälper äldre människor

Mobiltelefoner och tjänster för äldre

Doro är ett av världens ledande märken för mobiltelefoner och andra telekomprodukter som är enkla att använda. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer telekomprodukter som är särskilt anpassade för det växande antalet seniorer i världen.

Produkterna delas in i de två sortimenten Consumer och Care.

I dagsläget finns det globalt över 660 miljoner människor

som är 65 år eller äldre

De lättanvända produkterna är resultatet av förståelse för slutanvändarna

Doro är ett svenskt bolag som hjälper människor som möter åldrandets utmaningar att leva ett enklare och säkrare vardagsliv med färre begränsningar. Detta görs genom att utveckla, marknadsföra och sälja telekomprodukter särskilt anpassade för det växande antalet seniorer i världen. I dagsläget finns det globalt över 660 miljoner människor som är 65 år eller äldre, och demografisk statistik visar att gruppen kommer att fortsätta växa snabbt under kommande år. Gruppen väntas omfatta över 700 miljoner människor år 2020, och de flesta kommer förr eller senare att behöva hjälp med att följa med i den tekniska utvecklingen och utforska nya tjänster som gör livet enklare.

Anpassade och lättanvända produkter och tjänster

Doros produkter delas in i två sortiment Consumer och Care: Consumer utgörs av mobiltelefoner och andra produkter anpassade för personer med nedsatt syn, hörsel, motorik, rörlighet och/eller minne. Care utgörs av TeleCare- och Mobile Health- lösningar som är speciellt anpassade för seniorer. De lättanvända produkterna är resultatet av omfattande forskning och förståelse för slutanvändarna, såväl som samarbete med experter inom olika områden.

Produktutvecklingen sker dessutom genom nära relation till slutanvändaren och ett målmedvetet kundfokus. Exempel på detta är utvecklingen av kamerafunktionen som efterfrågats av användarna och utvecklingen av 3G/4G-mobiltelefoner efterfrågade av operatörerna samt smartphones. Service och tjänster kompletterar Doros utbud redan idag. Ett exempel är den inbyggda larmknappen som återfinns i mobiltelefonerna.

Ett område med naturlig koppling till Doros erbjudande och mission är Mobile Health (mHealth) som utvecklas i rask takt. I samarbete med partners inom det medicintekniska området utvecklar Doro hälsotjänster särskilt anpassade för en senior målgrupp. Via Doros mobiltelefoner kan användaren övervaka kroniska besvär respektive att den ordinerade medicineringen följs på ett enkelt och lättillgängligt sätt som ökar tryggheten för såväl användaren som användarens anhöriga.

(6)

BOLAGSBESKRIVNING

DORO

En affärsmodell med stor flexibilitet

Affärsmodellen bygger på att Doro utvecklar och marknadsför produkter och tjänster, medan vissa funktioner, som exempelvis produktionen, outsourcas. Doro arbetar med stabila och kunniga partners genom hela processen, vilket förenklar arbetet i alla led.

Affärsmodellen erbjuder stor flexibilitet, vilket är en fördel när verksamheten skalas upp, och som också minskar risken i verksamheten.

Doros produkter säljs i mer än 40 länder på fem kontinenter. Försäljningen sker direkt och genom ett omfattande nätverk av ledande teleoperatörer, specialister och återförsäljare med starka distributionskanaler gentemot slutanvändarna. Doros distributionsnätverk och förmåga att effektivt upprätta nya distributionskanaler är avgörande konkurrensfördelar.

Stark position i Europa

DACH och EMEA står vardera för cirka 25% av bolagets försäljning och är de största regionerna sett till försäljning. I övrigt säljs Doros produkter i huvudsak i Norden, Storbritannien och Nordamerika. Ser vi istället till försäljning per invånare i åldersgruppen 65+ är penetrationen klart högst i Norden. EMEA och Nordamerika har däremot en relativt låg försäljning per invånare +65. Doros telefoner säljs i samtliga regioner ovan medan telecare-erbjudandet i nuläget är koncentrerat till Norden. Doro har dock viss export av telecare-hårdvara till Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.

Operationella och finansiella mål

Doro har en målsättning om att 30% av bolagets intäkter ska utgöras av tjänster 2022.

Under 2016 utgjorde dessa drygt 6% av försäljningen. Målet ska uppnås genom en breddad produktportfölj inom telecare samt geografisk expansion. Addresserbar marknad för Doros tjänster i Europa bedöms växa kommande år, då antalet digitala telecare-system väntas öka från 940 000 2017 till över 2,5 miljoner 2020. Bolagets finansiella mål, som uppdaterades i november 2017, är en genomsnittlig årlig tillväxt om minst 10% (inklusive förvärv) samt en långsiktig rörelsemarginal (EBIT) på minst 8%.

Telefoner som säljs i över 40 länder

Stark marknadsposition i

Norden

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :