Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

71,75

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

7 304 1 mån (%) -4,7

Nettoskuld (MSEK) 1 524 3 mån (%) -3,4

Enterprise Value (MSEK) 8 828 12 mån (%) 2,9

Soliditet (%) 29,1 YTD (%) -11,7

Antal aktier f. utsp. (m) 101,8 52-V Högst 88,8 Antal aktier e. utsp. (m) 104,9 52-V Lägst 65,0

Free Float (%) 42,8 Kortnamn ITAB B

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 5 193 5 417 6 741 7 133

EBITDA (MSEK) 596 482 690 795

Just EBIT (MSEK) 508 466 554 659

EBT (MSEK) 476 361 499 616

EPS (just. SEK) 3,37 3,20 3,39 4,22

DPS (SEK) 1,67 1,75 2,00 2,15

Omsättningstillväxt (%) 31,9 4,3 24,4 5,8

Just EPS tillväxt (%) 71,3 -5,0 5,7 24,8

Just EBIT-marginal (%) 9,8 8,6 8,2 9,2

2015A 2016A 2017E 2018E

Just P/E (x) 29,9 25,1 21,2 17,0

P/BV (x) 7,1 5,6 4,5 3,9

EV/S (x) 2,1 1,8 1,3 1,2

EV/EBITDA (x) 18,4 17,2 12,8 11,1

EV/EBIT (x) 21,6 21,3 15,9 13,4

Direktavkastning (%) 1,7 2,2 2,8 3,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Pomona-gruppen AB 29,4% 0,294 29,3%

Petter Fägersten 17,2% 0,172 52,6%

Anna Benjamin 10,6% 0,106 3,6%

Handelsbanken Fonder 4,2% 0 1,4%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Fredrik Rapp 3Q-rapport

VD Ulf Rostedt

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Analytiker: Markus Henriksson

• Sämre utveckling i La Fortezza

• Utebliven hävstångseffekt

• Nya förvärv i Tyskland

Marknadsvärde (MSEK)

2017-11-01

Sämre utveckling i La Fortezza. För det andra kvartalet redovisade ITAB en nettoomsättning om 1552 MSEK (1209) motsvarande en tillväxt om 28,4% varav marginell valutapåverkan och strax över 3% organiskt (vår bedömning). Vi hade räknat med 1695 MSEK, varav 8% organiskt. ITAB fortsatte att flytta fram sina positioner i Storbritannien och Centraleuropa medan Skandinavien utvecklades sämre. Det under 2016 förvärvade La Fortezza fortsatte att utvecklas sämre än bolagets samt våra förväntningar och det berodde främst på den negativa marknadsutvecklingen i Sydeuropa. La Fortezza omsatte cirka 275 MSEK (vår bedömning) under Q2 vilket var cirka 80 MSEK sämre jämfört med våra estimat. Bolaget avslutade dock juni starkt och vår bedömning är att de bör kunna genomföra ett godkänt H2 2017.

Utebliven hävstångseffekt. Stålpriset var upp med höga tillväxttal y/y och verkar ha haft en betydligt större påverkan under Q2 jämfört med Q1. Prisförändringarna har genererat uteblivna affärer och därmed lägre omsättning eftersom ITAB valt att inte ta orders med sämre marginaler. Bruttomarginalen ökade ändock med 10 bp till 28,5% (28,4) där vi hade räknat med 29,1%. Rörelseresultatet ökade till 99 MSEK (90) gentemot vår prognos om 140 MSEK. Marginalen minskade således y/y med 100 bp till 6,4% (7,4) där vi hade förväntat oss en marginalexpansion till 8,3%. Noterbart är att Q2 2016 innehöll EO-kostnader om cirka 6 MSEK. Vidare har ITAB en hög andel fasta kostnader och då omsättningstillväxten kom in väsentligt under vår prognos, uteblev hävstångseffekten och således kom marginalen in långt under vårt estimat. Bolaget lade även en högre andel på utökade försäljningskostnader, främst riktat mot integreringen av La Fortezza i Sydeuropa.

Nya förvärv i Tyskland. Under perioden förvärvade ITAB två ledande aktörer inom försäljning av belysningssystem med fokus på fackhandeln på den tyska marknaden. Förvärven bedöms bidra med 0,15 SEK per aktie före synergieffekter. För innevarande år reviderar vi ned våra estimat för La Fortezza samt övriga ITAB på de flesta punkter. För 2018 blir det enbart mindre nedrevideringar till följd av den positiva påverkan de nyligen förvärvade tyska bolagen har på koncernen.

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

ITAB levererar kompletta butiksinredningar, arbetar internationellt och har idag i princip hela Europa som sitt arbetsfält. Kunderna utgörs av större butikskedjor där såväl nationella som internationella fackhandels- och livsmedelskedjor finns representerade. Stora satsningar har under de senaste åren gjorts för att utveckla olika självutcheckningssystem.

Verksamheten inkluderar även projektledning, utrustning, produktion och design.

2017-07-20

ITAB SHOP CONCEPT

KURS (SEK):

NASDAQ OMX Mid Cap Industrivaror

60 65 70 75 80 85 90

2016-07-18 2016-10-10 2017-01-03 2017-03-29 2017-06-29

ITAB B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17E 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 1089 1209 1353 1766 1520 1552 1813 1856 3938 5193 5417 6741 7133 7418

Bruttoresultat 317 343 395 439 452 442 535 529 1111 1464 1494 1958 2104 2196

Rörelsekostnader -234 -249 -250 -383 -339 -346 -355 -369 -802 -978 -1116 -1410 -1455 -1484

Övriga intäkter/kostnader -2 -4 2 -3 -2 3 3 3 17 22 -7 6 10 10

Varav EO* N/A -6 N/A -89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -95 N/A N/A N/A

EBITDA 105 115 175 87 144 134 216 196 408 596 482 690 795 856

Avskrivningar -24 -25 -28 -34 -33 -35 -34 -34 -83 -88 -111 -136 -136 -134

EBIT 81 90 147 53 111 99 182 162 325 508 371 554 659 722

Finansnetto -5 -6 -4 5 -12 -15 -14 -14 -37 -32 -10 -55 -43 -35

Skatt -18 -20 -35 -28 -25 -20 -40 -36 -70 -102 -101 -121 -148 -165

Minoritetsintressen -2 -4 -4 -9 -3 -4 -7 -9 -14 -24 -19 -23 -25 -26

Nettoresultat 56 60 104 21 71 60 121 104 204 350 241 355 443 496

Just. EPS f. utsp. 0,55 0,64 1,02 1,07 0,69 0,59 1,18 1,02 2,01 3,44 3,28 3,47 4,33 4,84

Just. EPS e. utsp. 0,54 0,64 0,99 1,05 0,68 0,57 1,15 0,99 1,97 3,37 3,20 3,39 4,22 4,73

Omsättningstillväxt Q/Q -20% 11% 12% 31% -14% 2% 17% 2% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -5% -7% -3% 30% 40% 28% 34% 5% 10% 32% 4% 24% 6% 4%

EBITDA tillväxt Y/Y -9% -21% -8% -40% 37% 17% 23% 125% 27% 46% -19% 43% 15% 8%

Just. Bruttomarginal 29,1% 28,5% 29,2% 28,2% 29,7% 28,5% 29,5% 28,5% 28,2% 28,2% 27,6% 29,0% 29,5% 29,6%

Just. EBITDA marginal 9,6% 10,0% 12,9% 10,0% 9,5% 8,6% 11,9% 10,6% 10,4% 11,5% 10,7% 10,2% 11,1% 11,5%

Just. EBIT marginal 7,4% 7,9% 10,9% 8,0% 7,3% 6,4% 10,0% 8,7% 8,3% 9,8% 8,6% 8,2% 9,2% 9,7%

Just. EBT marginal 7,0% 7,4% 10,6% 8,3% 6,5% 5,4% 9,3% 8,0% 7,3% 9,2% 8,4% 7,4% 8,6% 9,3%

* ITAB specificerar vanligtvis inte poster av engångskaraktär.

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 258 466 378 417 579 630 EPS 1,97 3,37 2,30 3,39 4,22 4,73

Förändring rörelsekapital 19 -55 18 -319 -79 -51 Just. EPS 1,97 3,37 3,20 3,39 4,22 4,73

Kassaflöde löpande verksamheten 277 411 396 98 500 579 BVPS 11,80 14,09 14,41 16,01 18,24 20,81

Kassaflöde investeringar -172 -166 -919 -285 -93 -96 CEPS 2,67 3,96 3,77 0,94 4,76 5,52

Fritt kassaflöde 105 245 -523 -187 407 483 DPS 0,83 1,67 1,75 2,00 2,15 2,30

Kassaflöde fin. verksamheten -148 -109 653 -112 -460 -476 ROE 18% 26% 16% 22% 25% 24%

Nettokassaflöde -43 136 130 -299 -53 7 Just. ROE 18% 26% 21% 22% 25% 24%

Soliditet 42% 47% 31% 38% 43% 48%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

677 755 1 597 1 696 1 664 1 635 Antal A-aktier (m) 22,2

124 258 404 88 35 43 Antal B-aktier (m) 80,2

3043 3313 5315 4719 4712 4837 Totalt antal aktier (m) 101,8 +46 (0)36 31 73 00

1225 1463 1512 1680 1914 2184 www.itabshopconcept.com

756 721 1722 1705 1508 1250

772 915 787 827 906 957

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

1695 1552 6849 6741 7089 7133

EBIT 140 99 612 554 676 659

0,90 0,57 3,95 3,39 4,47 4,22

Totala tillgångar Eget kapital

Instrumentvägen 2 550 09 Jönköping RESULTATRÄKNING

MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Likvida medel

Nettoskuld

1%

-3%

-5%

2Q17A Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

2018E

-8%

-29%

Förändring Förändring

Skillnad ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-36%

-2%

-9%

-14%

Omsättning

2017E

Just. EPS (SEK)

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD (MSEK) & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Omsättning EBIT

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

Bruttomarginal

2%

4%

6%

8%

10%

EBIT-marginal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4E 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning EBIT-marginal

0X 1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X 9X 10X

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4E 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per årsredovisning 2016

22%

13%

11%

5% 5%

5%

39%

Storbritannien Sverige Norge Tyskland Danmark Nordamerika Övriga länder

(5)

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Markus Henriksson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

ITAB Shop Concept levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. Bolaget bedriver egen verksamhet i cirka 22 länder och har 17 produktionsanläggningar i Europa och Kina. Genom organisk tillväxt och strategiska företagsförvärv har ITAB under 2000-talet präglats av en kraftig tillväxt. Under 2012 införlivades belysningskoncernen Nordic Light i koncernen med produktionsanläggningar i Sverige och Kina. Således breddades bolagets helhetserbjudande markant. 2016 genomfördes ITABs hittills största förvärv, La Fortezza. Det förvärvade bolaget är ett av Europas ledande företag inom butiksinredning med ett starkt erbjudande i Sydeuropa, vilket ITAB fram tills dess har saknat.

ITAB har idag större delen av Europa som arbetsfält. Bolaget är marknadsledande i Norden, Baltikum och Storbritannien samt en av de största aktörerna i Benelux-länderna och Centraleuropa. Historiskt har både organisk tillväxt och strategiska förvärv varit viktiga beståndsdelar i ITABs tillväxtstrategi och är bakgrunden till att bolaget idag har etablerat marknadsledande positioner på flertalet marknader i Europa. ITABs fokusering på global närvaro och helhetskoncept med tillhörande inredning har varit viktigt i arbetet med att bygga upp nära och långsiktiga relationer med bolagets kunder. Europas större butikskedjor hör till bolagets kunder och omfattas av såväl internationella som nationella fackhandels- och livsmedelskedjor.

I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar, entrésystem och butiksbelysning. Genom en komplett koncept- och produktportfölj och geografisk närhet har ITAB styrkan och kapaciteten att skapa långsiktiga kundrelationer och möjligheten att expandera i samklang med kundernas butikskedjor.

Försäljning av butiksprodukter omfattar kassadiskar, självutcheckningslösningar, entrésystem och belysning. Enkelt uttryckt står cirka hälften av bolagets försäljning av kundanpassade butiksinredningar, cirka 25% av kassadiskar och cirka 25% av belysningssystem. Försäljning av kassadiskar sker framför allt till dagligvaruhandeln där ett välfungerande kassadisksystem med snabb genomströmning är av yttersta vikt. I egenskap av att vara Europas ledande leverantör av kassadiskar har ITAB lång erfarenhet av att hjälpa kunderna att välja rätt kassadisklösning.

Kassadiskar där kunderna själva sköter utcheckning och betalning är på stark frammarsch inom framför allt dagligvaruhandeln och ITAB kan erbjuda en rad olika lösningar. Exempelvis erbjuder bolaget produkterna MoveFlow, TwinFlow och den helautomatiserade EasyFlow - världens första helautomatiska kassadisk som på ett säkert sätt klarar av att identifiera varor utan streckkod. Systemen leder till effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar för både större och mindre butikskedjor.

Flexibel aktör på den europeiska marknaden

Kundunika butikskoncept

ITAB har en produktportfölj där innovativa produkter och kundunika koncept blandas med traditionella standardinredningar och produkter. Allt för att möta kundens önskemål på bästa möjliga sätt. Arbetet sker efter en väl inarbetad projektledningsmodell där ITAB kan ta ett helhetsansvar: från idé till nyckelfärdig butik i ett nära samarbete med kunden.

Ett butikskoncept innefattar alla typer av inredning och utrustning avsedd för exponering och förvaring av varor. För att möta marknadens behov har ITAB sedan många år tillbaka strategiskt utvecklat sin koncept- och produktportfölj som omfattar såväl konkurrenskraftiga standardsystem som egenutvecklade, marknadsunika produkter.

Grundutbudet består av standardinredningar och utöver dessa kan bolaget även erbjuda specialanpassade inredningsdetaljer som ger uttryck för kundens profil. Kundunika inredningar är en viktig del av butikskedjornas profil och varumärkesstrategi. Utöver de mer traditionella butiksinredningarna utvecklar och tillverkar ITAB även specialinredningar till exempelvis apotek.

Innovativa produkter

BOLAGSBESKRIVNING

Kompletta butiksinredningar

ITAB Shop Concept levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Bolaget arbetar internationellt och har i princip hela Europa som sitt arbetsfält. Kunderna utgörs av större butikskedjor där såväl nationella som internationella fackhandels- och livsmedelskedjor finns representerade.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :