Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

537 1 mån (%) 5,9

Nettoskuld (MSEK) 1 212 3 mån (%) -0,6

Enterprise Value (MSEK) 1 749 12 mån (%) -17,4

Soliditet (%) 40,2 YTD (%) -16,6

Antal aktier f. utsp. (m) 33,4 52-V Högst 20,2

Antal aktier e. utsp. (m) 33,7 52-V Lägst 13,8

Free Float (%) 66,5 Kortnamn ARISE

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 254,0 487,0 625,0 446,2

EBITDA (MSEK) 197,0 192,0 125,8 138,8

EBIT (MSEK) 91,0 -58,0 28,1 59,8

EBT (MSEK) -25,0 -164,0 -54,5 -18,4

EPS (SEK) -0,78 -4,67 -1,20 -0,39

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 10,0 91,7 28,3 -28,6

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf -67,8

EBIT-marginal (%) 31,6 -11,4 4,5 13,1

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) neg. neg. neg. neg.

P/BV (x) 0,5 0,6 0,5 0,5

EV/Omsättning (x) 7,0 3,7 2,8 3,8

EV/EBITDA (x) 11,6 4,9 12,8 12,9

EV/EBIT (x, adj.) 25,2 12,9 43,9 29,9

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

JP Morgan Bank Luxembourg 11,5%

0,1151

11,5%

Tredje AP-fonden 10,0%

0,0999

10,0%

Statkraft AS 7,5%

0

7,5%

Catella Fonder 4,5%

0

4,5%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Joachim Gahm 3Q-rapport

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

2016-11-11

BOLAGSBESKRIVNING

Bohult avyttrad. Nettoomsättningen uppgick till 90 MSEK (60) under Q2 vilket överträffade vår prognos om 83 MSEK. Inom Utveckling och förvaltning var intäkterna 66 MSEK (24) samtidigt som vindkraftsdriften mötte tuffa jämförelsetal och påverkades negativt av svaga vindförhållanden. Den totala produktionen var 116 GWh (178). EBITDA kom in lägre än vårt estimat och uppgick till 17 MSEK (45). I samband med Q2- rapporten meddelandes att Bohult (12,8 MW) har avyttrats.

Köpeskillingen (Enterprise Value) uppgår till 19,1 MEUR.

Försäljningen är villkorad en slutgiltig besiktning vilken väntas slutföras under H2 2016. Kvartalet belastades av en nedskrivning om 12 MSEK relaterad till tekniska aspekter hänförliga Bohult. Vår uppfattning är att dessa teknikaliteter var specifika för just Bohult och att ingen liknande risk föreligger för övriga parker.

Kapitalmarknadsdag under Q2. I slutet av maj anordnade Arise en KMD i Stockholm. Ledningen gav ett konfident intryck kring bolagets finansiella position och potentialen inom projektverksamheten. Vidare belyste ledningen att fokus ligger på kassaflödesgenerering. Under H1 2016 har kassaflödet efter investeringar uppgått till 82 MSEK, att jämföra med 72 MSEK under H1 2015. Försäljningen av Bohult väntas under H2 stärka kassaflödet ytterligare med 90 MSEK. Avseende skuldsättningen hade den räntebärande nettoskulden minskat med 180 MSEK Y/Y vid utgången av Q2. Vidare framhölls att bolaget avser att expandera såväl projektportföljen som förvaltningsuppdragen. I Q2-rapporten meddelades att förvärvsdiskussioner kring ett flertal utvecklingsprojekt pågår samt att anbud lämnats avseende ytterligare förvaltningsuppdrag.

Justerade estimat. Våra tidigare prognoser reflekterade att Bohult avyttrades mot slutet av 2016 varpå vi endast har gjort mindre justeringar mot bakgrund av försäljningen. Bolaget kommunicerade i Q2-rapporten att Mombyåsen (33 MW) och Ryssbol (12 MW) utvecklas i linje med eller bättre än förväntan vilket ger stöd åt vara prognoser för H2. Den politiska energiuppgörelse som ägde rum i juni innehöll en målsättning om 100% förnybar energiförsörjning år 2040 samt en utökning och förlängning av elcertifikatsystemet – vilket allt annat lika torde ge stöd åt efterfrågan av de tjänster som Arise erbjuder.

Arise är ett integrerat vindkraftbolag med kontroll över hela värdekedjan: från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggande och drift. Bolaget fokuserar på landbaserad vindkraft och bedriver idag verksamhet i Sverige, Norge och Skottland.

• Bohult avyttrad

• Kapitalmarknadsdag under Q2

• Justerade estimat

Marknadsvärde (MSEK)

NASDAQ OMX Small Cap Infrastruktur

13 14 15 16 17 18 19 20 21

2015-07-21 2015-10-13 2016-01-12 2016-04-07 2016-07-05

ARISE OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 76,0 57,0 198,0 151,0 136,0 90,0 115,5 283,6 231,0 254,0 487,0 625,0 446,2 502,5

Akt. arbete och övr. intäkter 8,0 17,0 6,0 6,0 1,0 3,0 3,0 3,0 69,0 47,0 31,0 10,0 14,0 16,0

Rörelsekostnader -26,0 -28,0 -158,0 -90,0 -98,0 -77,0 -88,2 -246,0 -118,5 -103,0 -301,0 -509,2 -328,0 -363,0

Andel i intressebolag 12,0 -2,0 -17,0 -19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 -1,0 -25,0 0,0 6,6 6,9

EO 0,0 0,0 -174,0 -37,0 0,0 -12,0 0,0 0,0 -2,5 0,0 -211,0 -12,0 0,0 0,0

EBITDA 70,0 44,0 29,0 48,0 39,0 16,0 30,3 40,5 197,5 197,0 192,0 125,8 138,8 162,4

Avskrivningar -26,0 -26,0 -175,0 -22,0 -22,0 -34,0 -20,9 -20,7 -94,0 -106,0 -250,0 -97,6 -79,0 -76,6

EBIT 44,0 18,0 -146,0 26,0 17,0 -18,0 9,4 19,8 103,5 91,0 -58,0 28,1 59,8 85,8

Finansnetto -27,0 -24,0 -25,0 -30,0 -25,0 -18,0 -19,9 -19,7 -69,0 -116,0 -106,0 -82,6 -78,2 -74,9

EBT 17,0 -6,0 -171,0 -4,0 -8,0 -36,0 -10,5 0,1 34,5 -25,0 -164,0 -54,5 -18,4 11,0

Skatt -2,0 0,0 11,0 0,0 5,0 7,0 2,3 0,0 -4,0 -1,0 8,0 14,3 5,5 -0,9

Nettoresultat 15,0 -6,0 -160,0 -4,0 -3,0 -29,0 -8,2 0,1 30,5 -26,0 -156,0 -40,2 -12,9 10,1

EPS f. utsp. (SEK) 0,44 -0,22 -4,79 -0,11 -0,08 -0,81 -0,25 0,00 0,86 -0,75 -4,67 -1,20 -0,39 0,30 EPS e. utsp. (SEK) 0,44 -0,22 -4,79 -0,11 -0,08 -0,81 -0,24 0,00 0,86 -0,75 -4,67 -1,19 -0,38 0,30

Omsättningstillväxt Q/Q -8% -25% 247% -24% -10% -34% 28% 146% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -13% 54% 340% 82% 79% 58% -42% 88% 10% 10% 92% 28% -29% 13%

EBITDA-marginal 85% 61% 14% 31% 29% 18% 26% 14% 71% 68% 38% 20% 30% 32%

EBIT-marginal 54% 25% -72% 17% 13% -20% 8% 7% 37% 32% -11% 4% 13% 17%

EBT-marginal 21% -8% -85% -3% -6% -40% -9% 0% 12% -9% -32% -9% -4% 2%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 185 185 218 129 144 162 EPS 0,91 -0,78 -4,67 -1,20 -0,39 0,30

Förändring rörelsekapital 28 -23 -48 16 0 0 Just. EPS 0,89 -0,77 1,41 -1,20 -0,38 0,30

Kassaflöde löpande verksamheten 213 162 170 145 145 161 BVPS 36,38 34,74 32,65 30,58 30,20 30,50

Kassaflöde investeringar -292 -21 117 84 -28 -28 CEPS 6,25 4,78 5,09 4,32 4,30 4,79

Fritt kassaflöde -79 141 287 229 117 133 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten -70 -174 -240 -205 -135 -132 ROE 2% -2% -14% -4% -1% 1%

Nettokassaflöde -149 -33 47 25 -18 1 Soliditet 38% 40% 39% 40% 41% 42%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

0 0 0 0 0 0 Antal A-aktier (m) -

191 157 203 225 206 208 Antal B-aktier (m) 33,4

3 294 2 967 2 767 2 548 2 478 2 431 Totalt antal aktier (m) 33,4 +46 (0) 35 202 09 00

1 240 1 178 1 090 1 029 1 016 1 026 www.arise.se

1 438 1 449 1 248 1 125 1 087 1 028

173 109 219 128 127 128

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

83 90 605 625 457 446

EBIT 12 -18 73 28 71 60

EPS (SEK) -0,08 -0,81 -0,22 -1,20 -0,20 -0,39

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Kristian IV:s väg 3

301 18 Halmstad Likvida medel

Totala tillgångar

Nettoomsättning Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Förändring Förändring

Skillnad

2Q 2016A 2016E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2017E

8% -2%

-15%

nmf nmf

nmf

3%

-61%

nmf

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

ELPRISER OCH TOTALINTÄKTER

ELPRIS, SPOT & ELCERTIFIKAT (SEK/MWh)* TOTALINTÄKT (SEK/MWh)*

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

0 100 200 300 400 500 600 700

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Elpris, spot Elcertifikatpris

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0 50 100 150 200 250 300

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2011 2012 2013 2014 2015 2016E

Omsättning EBIT-marginal

0,0X 1,0X 2,0X 3,0X 4,0X 5,0X 6,0X 7,0X 8,0X 9,0X 10,0X

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

1203 1265 1438 1449 1248 1125 1087 1028

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2011 2012 2013 2014 2015 2016E

(4)

ELPRODUKTION PER AFFÄRSOMRÅDE* TOTAL PRODUKTION KVARTALSVIS**

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Q2 2016, ** Per respektive kvartalsrapport

BOLAGSBESKRIVNING

Arise är en aktiv ägare på den svenska vindkraftsmarknaden. Bolagets affärsidé har historiskt varit att driftssätta och äga vindkraftverk och därigenom producera och sälja miljövänlig el. Bolaget bedriver idag sin verksamhet inom hela värdekedjan från tillståndsprocess och byggnation av verk till försäljning av både el och idrifttagna vindkraftverk. Utöver det bygger och förvaltar bolaget vindkraftparker för externa investerares räkning. Bolaget har idag en projektportfölj om drygt 600 MW i Sverige.

Egen vindkraftdrift Samägd vindkraftdrift

0 50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION

Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: August Moberg, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Arise: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :