Lammhults Design Group

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) 464,6 1 mån (%) -5,2

Nettoskuld (MSEK) 155,6 3 mån (%) 4,3

Enterprise Value (MSEK) 620,2 12 mån (%) 52,8

Soliditet (%) 51,7 YTD (%) 36,1

Antal aktier f. utsp. (m) 8,4 52-V Högst 63,0

Antal aktier e. utsp. (m) 8,4 52-V Lägst 35,5

Free Float (%) 66,2 Kortnamn LAMM B

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 756,0 733,0 826,5 887,8

EBITDA (MSEK) 48,8 48,8 59,8 74,0

EBIT (MSEK) 33,7 33,7 43,6 54,6

EBT (MSEK) 29,3 33,5 41,9 50,8

EPS (just. SEK) 2,57 3,28 3,65 4,51

DPS (SEK) 1,50 1,75 2,00 2,25

Omsättningstillväxt (%) 26,3 -3,0 12,8 7,4

EPS tillväxt (%) 1,0 N/A 11,3 23,5

EBIT-marginal (%) 4,5% 4,6% 5,3% 6,1%

2014A 2015A 2016E 2017E

Adj P/E (x) 14,4 12,3 15,1 12,2

P/BV (x) 0,8 0,9 1,1 1,0

EV/Omsättning (x) 0,5 0,5 0,8 0,7

EV/EBITDA (x) 7,9 8,2 10,4 8,4

EV/EBIT (x) 11,4 11,8 14,2 11,4

Direktavkastning (%) 3,7 4,3 3,6 4,1

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Scrapa Capital AB 21,2% 0,2123 27,8%

Input Interiör Sweden AB 12,5% 0,1254 5,8%

Avanza Pension 5,2% 0 2,4%

Canola AB 5,0% 0 17,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Anders Pålsson Q4-rapport

Premiumaktör inom möbler och inredning. Lammhults Design Group (LDG) är ett bolag specialiserat på möbler och inredning inom premiumsegmentet. Affärsområdet Office & Home Interiors innefattar sex varumärken, står för 68% av koncernens försäljning på R12m och vänder sig främst mot offentliga miljöer, men även hemmiljö till en mindre del. Till skillnad från IKEA som riktar sig till masskonsumentmarknaden innehar LDG en producentroll där produkterna säljs via återförsäljare till slutkunder, exempelvis företag, hotell och skolor. Inom affärsområdet Public Interiors återfinns tre varumärken, området genererar 32% av koncernens omsättning R12m och är koncentrerat på projektförsäljning av inredningslösningar samt eftermarknadsförsäljning till offentliga miljöer, främst bibliotek.

Förvärv och byggkonjunktur driver tillväxt. LDG har under 2016 förvärvat Ragnars Inredningar med en rörelsemarginal högre än koncernen som helhet, samt ett mindre inkråmsförvärv av akustikproduktsbolaget S-Line Office. Ledningen har en uttalad linje att förvärva ytterligare bolag i Ragnars storlek eller uppåt och med en skuldsättningsgrad i LDG om 0,4x eget kapital samt med en finansiell målsättning om 0,7-1,0x finns det förvärvspotential.

Sverige, som är LDGs största marknad, har en uppåtgående byggtrend vilket borgar för stabil tillväxt kommande år då möbel- och inredningsorders sker cirka 1,5-2 år efter byggnationsstart. Den norska marknaden och dotterbolaget Fora Form drabbades hårt av föregående års oljekris. Sedan dess har en viss återhämtning skett, botten ser ut att vara bakom bolaget och vi väntar oss en svagt positiv utveckling framöver.

Samordningsvinster i estimat. De senaste åren har rörelsemarginalen förbättrats men den är fortsatt en bra bit under det finansiella målet om 8%. Produktionsflytt av varumärket Ire till Lammhults Möbel väntas ge besparingar om 7 MSEK från och med 2017 och därutöver väntar vi oss ytterligare samordnings- besparingar kring inköp och produktion kommande år. Inför Q4 är orderingången upp 12% Y/Y där LDG bland annat har tagit två större orders inom Public Interiors . Samtidigt har Q1-Q3s negativa valutapåverkan (70% utländsk fakturering) från EUR och NOK istället vänt till positiv under det fjärde kvartalet.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, SIS ägarservice

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

Lammhults Design Group är en nordisk aktör inom inredningsbranschen som utvecklar och säljer produkter inom kategorierna möbler och inredning. Gemensamt för bolagets produkter är präglandet av högt designvärde och att produktutvecklingen sker tillsammans med framstående formgivare. Merparten av försäljningen sker till B2B-kunder och kontor,

samt totalkoncept inom offentlig verksamhet såsom biblioteksmiljöer.

2017-02-08

• Premiumaktör inom möbler och inredning

• Förvärv och byggkonjunktur driver tillväxt

• Samordningsvinster i estimat

NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror

30 35 40 45 50 55 60

2015-12-07 2016-02-29 2016-05-19 2016-08-08 2016-10-24

LAMM B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 179 194 161 199 171 200 205 251 599 756 733 827 888 916

KSV inkl. avskrivningar -114 -125 -104 -123 -108 -129 -140 -160 -381 -483 -465 -537 -565 -578

Bruttoresultat 65 70 58 76 63 72 65 90 218 273 268 290 323 338

Rörelsekostnader inkl. avskrivningar -60 -63 -52 -60 -57 -64 -57 -69 -586 -724 -699 -785 -835 -857

EBITDA 9 11 9 20 9 12 13 26 25 49 49 60 74 81

Avskrivningar -4 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -12 -15 -15 -16 -19 -19

EBIT 5 7 5 16 5 8 9 22 13 34 34 44 55 62

Finansnetto -1 0 1 0 -1 -1 -1 -1 -2 -4 0 -2 -4 -4

EBT 4 7 6 16 4 7 7 21 11 29 34 42 51 58

Skatt -1 -2 -2 0 -1 -2 -2 -5 0 -8 -6 -11 -13 -15

Nettoresultat 3 5 4 16 4 5 5 15 11 22 28 31 38 44

EPS f. utsp. (SEK) 0,4 0,6 0,5 1,8 0,4 0,6 0,6 1,8 1,3 2,6 3,3 3,6 4,5 5,2

EPS e. utsp. (SEK) 0,4 0,6 0,5 1,8 0,4 0,6 0,6 1,8 1,3 2,6 3,3 3,6 4,5 5,2

Omsättningstillväxt Q/Q -15% 8% -17% 23% -14% 17% 2% 22% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -4% 0% -5% -6% -5% 3% 27% 26% -5% 26% -3% 13% 7% 3%

Just Bruttomarginal 36,1% 35,8% 35,7% 38,3% 36,8% 35,8% 31,8% 36,0% 36,3% 36,2% 36,6% 35,1% 36,4% 36,9%

Just. EBITDA marginal 4,9% 5,4% 5,7% 10,2% 5,4% 5,9% 6,2% 10,4% 4,2% 6,5% 6,7% 7,2% 8,3% 8,9%

Just. EBIT marginal 2,9% 3,7% 3,4% 8,0% 3,2% 4,0% 4,2% 8,6% 2,2% 4,5% 4,6% 5,3% 6,1% 6,7%

Just. EBT marginal 2,5% 3,5% 3,9% 8,0% 2,6% 3,5% 3,5% 8,2% 1,8% 3,9% 4,6% 5,1% 5,7% 6,3%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 25 38 42 44 57 63 EPS 1,3 2,6 3,3 3,6 4,5 5,2

Förändring rörelsekapital 14 14 9 -55 21 -4 Just. EPS 1,3 2,6 3,3 3,6 4,5 5,2

Kassaflöde löpande verksamheten 38 52 51 -10 79 59 BVPS 44,0 46,9 47,4 50,5 53,0 55,9

Kassaflöde investeringar -74 -19 -24 -82 -21 -21 CEPS 4,5 6,1 6,0 -1,2 9,3 7,0

Fritt kassaflöde -36 33 27 -93 57 38 DPS 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Kassaflöde fin. verksamheten 58 -55 -22 80 -17 -19 ROE 3% 6% 7% 7% 9% 9%

Nettokassaflöde 22 -23 5 -13 41 19 Just. ROE 3% 6% 7% 7% 9% 9%

Soliditet 56% 60% 62% 51% 54% 55%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

233 242 234 282 282 282 Antal A-aktier (m) 1,1

45 28 32 19 59 78 Antal B-aktier (m) 7,3

661 662 647 834 833 863 Totalt antal aktier (m) 8,4 +46 (0) 472 26 96 70

372 397 400 427 448 473 www.lammhultsdesigngroup.com

101 72 57 176 135 117

-34 -15 -3 -25 -9 -9

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

N/A 205,1 N/A 827 N/A 888

EBIT N/A 8,6 N/A 44 N/A 55

Just. EPS (SEK) N/A 0,57 N/A 3,65 N/A 4,51

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

Skillnad Förändring Förändring

Omsättning N/A N/A N/A

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 3Q 2016A 2016E 2017E

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

MSEK

Immateriella tillgångar Lammengatan 2, 360 30

Lammhult Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic RESULTATRÄKNING

MSEK

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

(3)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 10 20 30 40 50 60

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

34%

35%

36%

37%

38%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

Bruttomarginal

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2014 2015 2016

EBIT-marginal

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0 50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-2,0X -1,0X 0,0X 1,0X 2,0X 3,0X 4,0X 5,0X

-50 0 50 100 150 200

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE R12M NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD**

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

**Per årsredovisning 2015

BOLAGSBESKRIVNING

Lammhults Design Group är specialiserat på möbler och inredning där affärsområdet Office & Home Interiors står för ca. 70% av koncernens försäljning och är inriktat mot framför allt offentliga miljöer och till en mindre del hemmiljöer. Ytterligare ett område inom Office & Home Interiors är akustikprodukter och produkter för visuell kommunikation. På den nordiska marknaden sker försäljningen via återförsäljare och på exportmarknaden är marknadsbearbetningen främst utlagd på agenter. Slutkunderna är företag, myndigheter och organisationer. Affärsområdet Public Interiors, som står för ca. 30% av koncernens försäljning, är koncentrerat på projektförsäljning av kompletta inredningslösningar samt eftermarknadsförsäljning till offentliga miljöer, främst bibliotek. Slutkunden utgörs huvudsakligen av kommuner. Affärsområdena står för utveckling, marknadsföring och försäljning inom respektive segment.

32%

62%

6%

Sverige Övriga Europa Övriga världen 32%

68%

Public interiors

Office & Home

interiors

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Markus Henriksson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”, ”sälj” och

”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Lammhults Design Group: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 57%

Behåll: 38%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 14%

Behåll: 12%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 74%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :