Medhörning Medlytting Declaration of conformity Samsvarserklæring

Full text

(1)

doro hs21

(2)
(3)

Medhörning

Denna funktion är avsedd att användas då två personer samtidigt skall kunna lyssna på ett telefonsamtal, t ex vid utbildning i ett callcenter.

Funktionen fungerar endast tillsammans med standardkopplad telefon, alltså med telefon där reglaget 1 2 3 på sidan av hs21 är ställt i läge 1.

Det går också bra att koppla in två lurar eller två headset istället för lur och headset.

1. Tillse att reglaget 1 2 3 står i läge 1.

2. Använd en penna eller liknande för att sätta det vita reglaget i läge g.

3. Välj med 9/y vem som skall prata.

Observera! Vid användning av hs21 där reglaget 1 2 3 står i läge 2 eller 3 måste det vita reglaget stå i lägeO.

Declaration of conformity Doro deklarerar härmed att produkten Doro hs21

överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC, 2002/95/EC. Kopia av tillverkardeklarationen finns på www.doro.com/dofc.

Svenska

Medlytting

Denne funksjonen er beregnet på å brukes når to personer skal kunne lytte til en telefonsamtale samtidig, for eksempel i en opplæringssituasjon ved et telefonsenter. Funksjonen virker bare sammen med standardkoblet telefon, altså med en telefon der kontrollen 1 2 3 på siden av hs21 er satt i stilling 1.

Det går også greit å koble inn to håndsett eller to hodesett i stedet for håndsett og hodesett.

1. Pass på at kontrollen 1 2 3 på siden er satt i stilling 1.

2. Bruk en penn eller en annen spiss gjenstand til å sette den hvite bryteren i stilling g.

3. Velg hvem som skal snakke med 9/y.

Merk! Ved bruk av hs21 der kontrollen 1 2 3 står i stilling 2 eller 3, må den hvite bryteren så i stilling O.

Samsvarserklæring

Doro erklærer med dette at produktet Doro hs21 overholder alle vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EU, 2002/95/EU. Kopi av produsenterklæringen finnes på www.doro.com/dofc.

Norsk

(4)

Medhør

Denne funktion er beregnet til, at to personer samtidigt kan lytte med på en telefonsamtale, f.eks.

under uddannelse på et call-center. Funktionen fungerer kun sammen med en standardindstillet telefon, dvs. en telefon, hvor reguleringsknappen 1 2 3 på siden af hs21 er indstillet på position 1.

Der kan også tilkobles to telefonrør eller to headset i stedet for ét telefonrør og ét headset.

1. Kontrollér, at reguleringsknappen 1 2 3 er indstillet på position 1.

2. Brug en kuglepen eller lignende til at indstille den hvide knap på position g.

3. Vælg 9/y , alt efter hvem der skal tale.

Bemærk! Ved brug af hs21, hvor reguleringsknappen 1 2 3 er indstillet på position 2 eller 3, skal den hvide knap være indstillet på positionO.

Overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at produktet Doro hs21 opfylder de vigtigste krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF, 2002/95/EF. Kopi af producenterklæringen finder du på www.doro.com/dofc.

Dansk

Myötäkuuntelu

Kaksi henkilöä voi kuunnella puhelua samanaikaisesti tämän toiminnon avulla, esimerkiksi koulutettaessa asiakaspalveluhenkilöstö ä. Toiminto on käytettävissä vain yhdessä tavallisesti yhdistetyn puhelimen kanssa, eli puhelimen, jonka hs21-lisävarusteen kyljessä oleva 1 2 3 -kytkin on asennossa 1. Luurin ja sankakuulokkeiden sijasta voidaan yhdistää myös kaksi luuria.

1. Tarkista, että kytkin 1 2 3 on asennossa 1.

2. Aseta valkoinen kytkin asentoon g esimerkiksi kynän avulla.

3. Käyttämällä 9/y voit valita, kuka puhuu.

Ota huomioon! Käytettäessä laitetta hs21 kytkimen 1 2 3 ollessa asennossa 2 tai 3 on valkoisen kytkimen oltava asennossa O.

Vakuutus vaatimusten täyttämisestä Doro vakuuttaa täten, että Doro hs21 täyttää direktiivien 1999/5/EU ja 2002/95/EC oleelliset vaatimukset ja muutkin keskeiset määräykset. Valmistajan vakuutus on nähtävillä osoitteessa www.doro.com/dofc.

Suomi

(5)

Group Listening

This function allows two people to listen to a call simultaneously, for example during training at a call centre. The function will only work with a standard connected telephone, i.e. a telephone where the 1 2 3 switch on the side of hs21 is set to position 1.

It is possible to connect two handsets or two headsets instead of one handset and one headset.

1. Check that the 1 2 3 switch is in position 1.

2. Use a pen or similar to set the white switch to position g.

3. Use 9/y to select who should speak.

Please note! When hs21 is used with the 1 2 3 switch in position 2 or 3 the white switch must be in position O. Declaration of conformity

Doro hereby declares that the product Doro hs21 conforms to the essential requirements and other relevant regulations contained in the Directives 1999/5/EC and 2002/95/EC. A copy of the manufacturer’s declaration is available at www.doro.com/dofc.

English

Ecoute amplifiée

Cette fonction permet aux personnes présentes de suivre la conversation, par exemple lors de la formation dans un centre d’appels. Elle ne fonctionne qu’avec un téléphone filaire standard, c’est à dire un téléphone avec le curseur 1 2 3 situé sur le coté du hs21 en position 1.

1. Vérifiez que le curseur 1 2 3 est sur 1.

2. A l’aide d’un stylo, mettez le curseur blanc sur g.

3. Sélectionnez qui parle avec 9/y.

Remarque ! Quand le curseur 1 2 3 du hs21 est sur 2 ou 3, le curseur blanc doit être sur O.

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil Doro hs21 est compatible avec l’essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/EC et 2002/95/EC. La déclaration de conformité peut être consultée à l’adresse suivante : www.doro.com/dofc

Français

(6)

Odsłuch grupowy

Ta funkcja umożliwia dwóm osobom równoczesne słuchanie rozmowy, na przykład w trakcie szkolenia w Call Center. Funkcja będzie działać tylko ze standardowo podłączonym telefonem, tj. takim, gdzie przełącznik 1 2 3 z boku urządzenia hs21 znajduje się w pozycji 1. Zamiast jednej słuchawki i jednego zestawu słuchawkowego można podłączyć dwie słuchawki lub dwa zestawy słuchawkowe.

1. Sprawdź, czy przełącznik 1 2 3 jest w pozycji 1.

2. Używając długopisu lub podobnego narzędzia, ustaw biały przełącznik w pozycji g.

3. Naciśnij 9/y, aby zdecydować, kto ma rozmawiać.

Uwaga! Kiedy w urządzeniu hs21 przełącznik 1 2 3 znajduje się w pozycji 2 lub 3, biały przełącznik powinien być w pozycji O.

Deklaracja zgodności

Firma Doro oświadcza, że urządzenie Doro hs21 spełnia podstawowe wymagania oraz inne istotne przepisy Dyrektyw 1999/5/EC i 2002/95/EC. Kopia deklaracji producenta jest dostępna pod adresem www.doro.com/dofc.

Polski

(7)
(8)

Swedish Norwegian Danish Finnish English French Polish Version 1.0

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :