SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅBRINKEN ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1(6) Tid: kl Kvarterslokalen

Full text

(1)

Art: Årsmöte

Tid: 2011-11-30 kl 18.30—21.30

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: 22 st, se närvarolista.

§ 1. Mötets öppnande Ordförande Christer Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Behörigt utlyst Årsmötet var enligt de närvarande behörigt utlyst.

§ 3. Val av ordf för årsmötet Christer Nilsson valdes till ordförande för årsmötet.

§ 4. Val av sekr för årsmötet Ewa Odén valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 5. Vad av justeringsmän Sören Jutterström och Ulf Westlin valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 6 a. Verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna.

b. Resultat och balansräkning Resultat- och balansräkningen kommenterades, godkändes och lades till handlingarna.

Stort tack till Dolve som varit arbetsledare och några husägare som gjort arbetet med byte av garagetak på två garagelängor möjlig till en kostnad som långt understiger det pris vi fått från plåtfirmor som kontaktats.

c. Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.

§ 7. Ansvarsfrihet Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8. Framställning från styrelsen Inga framställningar från styrelsen.

§ 9. Motioner Inga motioner har inkommit från medlemmarna.

§ 10. Obetalda avgifter Inga obetalda års- och vattenavgifter finns.

I balansrapporten står en post med obetalda vatten- och månadsavgifter vilket beror på att från några husägare har betalning kommit efter bokslutsdatum som är 30 sep.

Detta medför extra arbete för kassören och bör undvikas.

Samtliga husägare uppmanas se till att slutbetalningen i sep finns på föreningens konto senast 30 sep.

För övrigt råder god betalningsmoral av medlemmarna i Samfälligheten enligt kassör Rune Norén.

(2)

§ 11. Ersättningar Beslutades att ersättningen för styrelse, revisor och valberedning ska vara oförändrade.

Ersättningarna för styrelsen, revisorer och valberedning är enligt följande:

- medel till styrelsens förfogande: 20.700 kronor.

- revisorernas arvode: 1.800 kronor.

- valberedningens arvode: 800 kronor.

§ 12. Övr frågor av ekonomisk

betydelse Inga krav på ekonomisk ersättning har inkommit som kan påverka utgifts- och inkomststat för 2010-2011.

- ang lägenhetsavgift Rune har fr.o.m. detta räkenskapsår fördelat lägenhetsavgiften (500 kr + moms/hus) på varje husägares månadsräkning så sluträkningen i september inte blir så hög.

§ 13. Utgifts- och inkomststat Rune redogjorde för styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2011-2012.

§ 14-18. Val Valberedningens förslag till ordförande, styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning godtogs av årsmötet och följande personer valdes:

Ordförande:

Christer Nilsson Gadda 41 Omval 1 år

Ordinarie Styrelseledamöter:

Ewa Odén Gadda 36 Kvarstår 1 år

Anna Blixt Gadda 39 Kvarstår 1 år

Rune Norén Gadda 57 Omval 2 år

Kent Hast Gadda 32 Omval 2 år

Styrelsesuppleanter:

Jens Börjesson Gadda 49 Omval 1 år

Mika Lietoff Gadda 46 Omval 1 år

Anneli Nilsson Gadda 16 Nyval 1 år

Revisorer:

Hans Englund Gadda 24 Omval 1 år

Gunnar Åkerström Gadda 67 Omval 1 år

Revisorsuppleanter:

Sören Jutterström Gadda 51 Omval 1 år

Björn Lindvåg Gadda 64 Omval 1 år

Valberedning

Ann Ekberg Jern (sammankallande) Gadda 74 Omval 1 år

Birgit Lundberg Gadda 50 Omval 1 år

(3)

§ 19. Övriga frågor

- Villaägarnas representant Mötet välkomnade Villaägarnas representant Håkan Lindén som inbjudits att delta i årsmötet för att informera om Villaägarna och serviceavtalet vi tecknat med dem för snart 1 år sedan.

Genom detta serviceavtal får vi tillgång till bl.a ett bra försäkringsskydd till bra pris och utan extra kostnad tillgång till:

o Fri telefonrådgivning i samfällighetsförvaltning och samfällighets- juridik för föreningens styrelse.

o Samfällighetsförsäkring med bl.a ansvar-, skada- och rättsskydd.

o Olycksfallsförsäkring.

o Lagfartsförteckning.

o Handbok för samfällighetsföreningar.

o Möjlighet att ha föreningens hemsida via Villaägarnas portal. * o Att representant från Villaägarna medverkar vid t.ex. årsmöte såsom ikväll.

* Styrelsen håller på att tillsammans med Villaägarna färdigställa vår hemsida via denna portal. När sidan är färdig kommer information om adress till sidan meddelas samtliga husägare.

Håkan inledde med att informera lite om Villaägarna som har 323 000 medlemmar. Ett mål är att år 2015 ha 340 000 medlemmar.

Det är skillnad på att ha serviceavtal med den juridiska personen Åbrinken och att vara personlig medlem i Villaägarna vilket varje husägare kan vara för en årsavgift på 380 kr. Husägare som är medlem får tillgång till bl.a fri telefonrådgivning med experter på olika områden förmåner/rabatter, Villaägarnas tidning med mera.

Håkan fortsatte sedan att prata om hur vi bibehåller trivseln i vårt fina område som är ett tätbebyggt område med 2 gemensamhetsanläggningar, GA 1 (de 33 mindre husen) och GA 2 (alla 64 hus). Vad som ingår i dessa gemensamhetsanläggningar samt föreningens stadgar finns att läsa på hemsidan.

Vårt område blev klart våren 1977. Många hus har till dags dato hunnit byta ägare både en och flera ggr vilket inneburit att information om vårt område och vad det innebär att bo i en Samfällighet ”tappas bort” och delges inte de nya husägarna. Säljarna, fastighetsmäklarna men även köparen har naturligtvis ett ansvar att delge/ta reda på vad som gäller men det kan ändå vara bra med en liten uppdatering.

Området har fungerat bra under de här 34 åren och det hoppas vi alla att det ska fortsätta göra.

Det som diskuterades på mötet var bl.a bilkörning i området, hastigheten, parkering inom området, vår- och höststädning, hänsyn till grannar, vad det innebär att bo i en samfällighet.

(4)

§ 19. forts.. - I- och urlastning är tillåtet för husen som ligger efter gångvägarna.

- Tänka på hastigheten när man kör på gångvägen (gånghastighet).

- Parkering på gångvägarna är inte tillåtet.

- Parkering i lekparker är inte tillåtet.

- De mindre husen har en garageplats i garagelänga och en parkering framför garagelängan.

- De större husen har parkering på sina uppfarter och i eget garage - Den så kallade ”gästparkeringen” som finns på vändplanerna på varje nedfart är endast till för gäster som besöker boende i området.

- Hänsyn till grannar, tala gärna om när ni ska ha större fester

- Att bo i samfällighet innebär bl.a att man deläger och ansvarar för skötsel av de gemensamma anläggningarna. (Sitt eget hus äger man och har lagfart för.) Styrelsen förvaltar under året och kallar till stämma, årsmöte, enligt stadgarna. På stämman äger medlemmar tala och rösta och bli informerade om skötsel.

Det finns lag som reglerar förvaltning av samfälligheter.

LFS 1973:1150 reglerar allt i sina 67 paragrafer.

Några utdrag:

§ 47. Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma.

§ 48. Den som inte betalat avgifter får delta och säga sin mening men inte vara med att rösta.

§ 50. Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna.

Håkan avslutade med att säga att man kommer långt med sunt förnuft och

”vanligt hyfs” samt naturligtvis prata med varandra så att små saker och ting inte blir så stora att det blir otrevligt. Alla vill ju ha en bra boendemiljö.

Det som har överenskommits på årsmöten som ska gälla för vårt område gäller naturligtvis alla boende i området, ingen har några egna ”regler”.

Några husägare ställde frågan ”om husägare ständigt trotsar det som är bestämt t.ex. parkerar på gångvägar, ”gästparkeringen” vad finns det för rättsliga åtgärder att vidta för föreningen”.

Håkan tar med sig frågan till Villaägarnas jurist och återkommer med svar till styrelsen.

Mötet tackade Håkan Linden att han hade möjlighet att närvara på vårt årsmöte.

- informationsblad På mötet framfördes förslag från en husägare att styrelsen utformar ett informationsblad som delas ut till samtliga husägare där det står lite

allmänt och vad som gäller angående t ex städdagar, städledare, var man får parkera, vad som gäller angående biltrafik i området med mera.

(5)

§ 19 - tv-enkät Det kom in 35 svar på den tv-enkäten som delades ut till samtliga hus (64 st). Sammanfattningsvis noteras att man tycker utbudet är bra. En del tycker t ex att det är för mycket sport andra för lite men i huvudsak är man nöjd med utbudet. Bildkvalitén är ju lite sämre men eftersom vi har digitalt till vår anläggning och analogt in till husen så kan vi aldrig få den ”kniv- skarpa” bild som dagens digitala ger. I somras upptäcktes att ventilationen i anläggningshuset var för dålig och det blev så hett att kablar smälte och därigenom blev förstås bilden ännu sämre. Detta är nu åtgärdat med hjälp av Lars Lundberg och Rune Noren som satt in fler ventiler och en fläkt.

Temperaturen sjönk direkt. Tack för hjälpen med detta!

Det har under någon vecka varit dålig bild på ett par kanaler men ska nu vara åtgärdat. Det dröjde lite p.g.a. att alla reservdelar ej fanns i lager.

Kostnaden för tv-anläggningen inkl service och utbudet av alla kanaler är vid jämförelse mycket låg, 120 kr/månad.

- bollplanen Då styrelsen fått in en frågor/synpunkter från en del husägare angående städområdesindelning och rättvis fördelning med mera ställdes frågan av styrelsen till mötet hur de såg på att leja bort gräsklippning av bollplanens gräsytor.

Efter diskussion beslutades att nuvarande städområdesindelning gäller och då bollplanen tillhör städområde 1-2 gör områdets städledare ett

klippschema som delas ut till de som ingår i detta städområde. (Naturligtvis får veckorna bytas mellan husägarna om de placerade veckorna ej passar) Då det är så pass många hus i städområdet blir det max 1 klippning/år och hus. Gräsklippare finns i gamla tidningskuren vändplan 2 samt grästrimmer finns hos Bernt Lundqvist G 37

- städområdesindelning Då alla inte har någon reviderad karta för städområdesindelning bifogas sådan med protokollet.

- häckar Mötet diskuterade höga häckar i anslutning till utfarterna till

Gaddaborgsvägen. Bild som gäller i vår kommun län bifogas protokollet.

En del diskussioner fördes om bilden gäller vårt område men för att

förhindra olyckor, känns det angeläget att de som har häckar i anslutning till vägen håller dessa i nivå så att man utan problem har fri sikt innan man kör ut på vägen. Häckarna och även träd har på vissa ställen växt ut på

trottoaren längs Gaddaborgsvägen vilket medför att det är svårt att gå där samt stängslet mot gatan förstörs. Även detta ombeds berörda husägare se över regelbundet.

- garagerepresentant Då garagen nu har blivit uppfräschade med nya portar och taken har setts över och på 2 garagelängor bytts helt, samt belysningen setts över känns det angeläget att vi underhåller garagelängorna kontinuerligt.

Styrelsen gav förslag att varje garagelänga utser en garagerepresentant från GA 1 som ”håller utkik” och ser vad som ev behöver åtgärdas.

Det är inte tänkt att garagerepr ska vara den som lagar, målar eller reparerar utan det hjälps alla i resp garagelänga naturligtvis åt med.

(6)

§ 19.- namn på garagerepr Lars Lundberg garagelänga 4 anmälde sig likaså gjorde Ulf Westling garagelänga 5

Tack för detta!

Representanter för garagelänga 1, 2 och 3 kan anmäla sig till någon i styrelsen. Använd gärna lappen som bifogas protokollet.

Namnen på garagerepresentanterna läggs ut på hemsidan.

- städledare Styrelsen önskar få in namnen på städledare för respektive område. Namnen läggs ut på hemsidan. Använd gärna lappen som bifogas protokollet.

- - höststädning Rune Norén berättade att vi inte heller i höst fått några straffavgifter för felslängt avfall. Dessa straffavgifter är höga så dem ska vi absolut undvika.

§ 20. Protokoll Årsmötesprotokollet kommer att delas ut till samtliga fastigheter samt läggas in på föreningens hemsida.

§ 21 Avslutning. Mötets ordförande Christer Nilsson tackade samtliga närvarande för engagemang och för att ha bidragit till livliga diskussioner och visat intresse samt tackade Villaägarnas representant Håkan Linden som hade möjlighet att närvara och förklarade årsmötet för avslutat.

Ewa Odén Christer Nilsson Sören Jutterström Ulf Westlin

Sekreterare Ordförande Justerare Justerare

Bilaga 1: ”kom ihåg-lista”

Bilaga 2: Städkarta för området

Bilaga 3: Information angående häckar

(7)

Kom ihåg-lista för alla husägare:

Samfällighet Genom köp av hus inom vårt område förbinder sig resp husägare att bli medlemmar i kvarterssamfällighet Åbrinken som ska äga och förvalta all inom kvarteret gemensam mark och anläggningar samt en med område II (=husen efter vår kvarterslokal) delägd gemensamhetslokal för olika aktiviteter.

Gemensamhetsanläggning I vår Samfällighet har vi 2 gemensamhetsanläggningar.

- gemensamhetsanläggning 1 = ÖN ga:1 Tillhör de 33 st mindre husen och består av 5 st garagelängor, marken framför, plank i anslutning till garagelängor, armatur, ledningar m.m. för garagelängornas belysning.

-gemensamhetsanl II= Ön ga:2 Tillhör alla 64 hus och består bl.a. av bilvägar, cykel- och gångvägar, vatten- och avloppsledningar med tillbehör, belysningsstolpar med mera.

För detaljerad beskrivning av gemensamhetsläggningar var god se detta på vår hemsida www.abrinken.com.

Har ni frågor om ovanstående vänligen kontakta någon i styrelsen.

- avlopp Tänk på vad du häller ut i avloppet. Spola t ex ej ner ris och kaffesump då detta lätt kan orsaka stopp. (Du ansvarar själv för ledningarna från hus till väg.)

- timer Timer ska användas i garagelängorna för motorvärmare.

- ”gästparkering” Då det är svårt med parkeringsplatser för gäster kan vändplatserna användas för tillfällig gästparkering. Vändplatserna är inte avsedda för permanent parkering eller för husägarnas egna bilar!

Vintertid bör dessa tillfälliga parkeringsplatser ej användas då snöplogen och sopbilen behöver vändplatsen för att smidigt och utan skaderisk kunna utföra sitt jobb.

- parkeringsplatser Platserna vid garagelängorna tillhör de mindre husen och får alltså inte nyttjas av de som bor i den större hustypen utan lov.

- parkering på gångvägar/ Bilar får absolut inte stå parkerade på gångvägarna i området!

infarter /lekparker De kan utgöra hinder för ambulans- och brandkår.

I- och urlastning vid husen som ligger efter gångvägarna är tillåtet.

Parkering i lekparker är inte tillåtet.

Undvik att parkera på infarterna speciellt under vintertid då det hindrar snöplogen att röja dessa från snö. Även sop- och sandbilen har svårt att ta sig fram.

- eldning i braskaminer Elda rätt!

- Använd ren, torr ved och få snabbt ordentlig fyr i brasan.

- Reglera luftspjället rätt – stryp inte lufttillförseln (annars blir förbränningen ofullständig).

- Brasan ska brinna med hög temperatur och värmen tillvaratas effektivt.

- Titta på skorstenen: Vit vattenånga (syns kalla dagar) är ofarlig. Annars ska skorstenen varken lukta eller ryka, förutom när du startar brasan.

Ofullständig förbränning ger svart rök med stark lukt. Gulaktig rök innehåller mycket tjära.

- Läs mer: Naturvårdsverkets skrift "Elda rätt – råd för miljöanpassad vedeldning i vedpanna, kamin och dylikt". Kan hämtas från

www.naturvardsverket.se eller www.energimyndigheten.se

Undrar du över något hör gärna av dig till oss i styrelsen!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :