Plats och tid: Galeasen 2, Best Western Hotell Norra Vättern Askersund kl Närvarande

Full text

(1)

Plats och tid: Galeasen 2, Best Western Hotell Norra Vättern Askersund 2016-12-16 kl. 09.00-12.00

Närvarande

Beslutande: Ersättare:

Inger Trodell Dahl, ordförande

Anette Schön Erling Johansson Ulrika Björklund

Cecilia Törnkvist

Liisa Ejdenwik

Närvarande, ej tjg ers:

Unni Livengård

Övriga deltagande: Raéd Shaqdih, Förbundschef Therése Hellström, Sekreterare Helena Karlsson Samordnare MT/CT Catarina Karlsson, Ekonom

Justeringens tid och plats:

Underskrifter: Paragrafer 84-100

Sekreterare: ………

Therése Hellström

Ordförande: ………..

Inger Trodell Dahl

(2)

Utdragsbestyrkande

2

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§:

Samordningsförbundet Sydnärke

Sammanträdesdatum: 2016-12-16

Anslag uppsättes: 2016- Anslag nedtages tidigast: 2017-

Förvaringsplats för protokollet: Kumla stadshus

Underskrift: ……….

Therése Hellström

(3)

§ 84 Mötets öppnande

§ 85 Godkännande av dagordningen

§ 86 Val av protokollsjusterare

§ 87 Föregående protokoll, rättelse av § 72, protokoll från 2016-10- 28.

Beslutsärende

§ 88

§ 89

§ 90

§ 91

§ 92

§ 93

§ 94

§ 95

§ 96

Redogörelse för verksamheter och ekonomi, medverkande 3 förbundschef Raéd Shaqdih och ekonom Catarina Karlsson och

Helena Karlsson, samordnare MT/CT. Informationsärende Ansökan om medel till insatsen IPS-projektet. Beslutsärende

Ansökan om medel till insatsen Hallsbergsmodellen 5 – ASF som alternativ och komplement till befintlig arbetsmarknad.

Beslutsärende

Ansökan om medel till insatsen KompetensKnuten.

Beslutsärende

Olika meddelanden

Meddelande om tilldelning av statliga medel

Meddelande beträffande ansvarsfrihet från FK Meddelande från FK till NNS beträffande OH-kostnader

Internkontroll. Beslutsärende

Info. kring sjuktalen och sjukstatistiken Ö-o län/Sydnärke hösten 2016. Medverkande Cecilia Törnkvist.

Informationsärende

Minnesanteckningar från Beredningsgruppsmötet 5 okt Promemoria från beredningsmötet med Presidiet den 20 sep

Information beträffande Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens

(4)

Utdragsbestyrkande

4

§ 98

§ 99

§ 100

Övriga frågor Nya frågor

Nästa styrelsemöte

(5)

Mötets Öppnande

Ärendebeskrivning

Mötet förklaras öppet

(6)

Utdragsbestyrkande

6

§ 85

Godkännande av dagordningen

Ärendebeskrivning

Dagordningen för dagens sammanträde ska fastställas av Samordningsförbundet Sydnärke.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar att godkänna föreliggande dagordning.

att två ärenden under övrigt läggs till handlingarna; Finsamkonferensen 2018 samt

Nya arvodesbestämmelserna för förtroendevalda.

(7)

Val av protokollsjusterare

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydnärke ska utse en protokolljusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att välja Liisa Ejdenwik att jämte ordföranden justera dagens protokoll

(8)

Utdragsbestyrkande

8

Föregående protokoll, rättelse av § 72, protokoll från 2016-10- 28.

Beslutsärende

Ärendebeskrivning

Genomgång av föregående protokoll från 2016-10- 28. Det förekommer skrivfel i protokollet § 72.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll från 2016-10- 28. Bilaga 2 Promemoria från 2016-12-05. Bilaga 15

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att en protokollsjustering görs gällande § 72 och skickas på nytt ut till medlemmarna.

att efter justering av § 72, lägga protokollet till handlingarna.

(9)

Redogörelse för verksamheter och ekonomi, medverkande

förbundschef Raéd Shaqdih, ekonom Catarina Karlsson och Helena Karlsson, Samordnare MT/CT. Informationsärende

Ärendebeskrivning

Förbundschefen Raéd Shaqdih, Catarina Karlsson samt Helena Karlsson redogör verksamheter och ekonomi, utfall 2016-11-25.

Bakgrund

Under verksamhetsår 2016 har Samordningsförbundet Sydnärke, enligt utfall 2016-11-25, haft sammanlagt nio individinriktade insatser med 198 registrerade deltagare och sju strukturövergripande insatser med 114 registrerade deltagare.

Totalt sett har Samordningsförbundet Sydnärke en god balans mellan de ovan nämnda insatstyperna.

Totala medelstillgångar: 7 738 328 kr Budgeterade kostnader: 6 734 735 kr Utfall kostnader: 4 143 182 kr

Information från ekonom Catarina Karlsson:

Utifrån resultatrapporten november 2016 redogör Catarina prognosavvikelser både vad gäller under-samt överskott. Av samtliga projektmedel som är

budgeterade för 2016 kommer det vid årets slut bli kvar en summa på ca 300 000 kr. Totalt uppgår periodens resultat, borträknat överskottet på projektmedel på ca 316 417, till summan ca 130 741 kr.

För mer detaljerad information se

Resultatrapport 2016-11-30, projektrapport per 2016-11-30

Information från

Helena Karlsson, projektledare och Samordnare från Mottagnigsteamet/Coachingteamet.

Under hösten så har antal deltagare ökat till Mottagnigsteamet vilket kan ha att göra med den spridning av information som gjort ute i länet kring både Coachingteamet och Mottagnigsteamets verksamhet. Kända förändringar januari- april i Mottagnigsteamet är att ca halva teamet kommer behövas bytas ut under första kvartalet, då flera myndighetsrepresentanter slutar av olika anledningar.

Arbetsförmedlingen representanter kommer att vara kvar. Det finns dock tankar på att flera olika personer inom myndigheten skall ha en större inblick i Mottagnigsteamets verksamhet. Vad gäller kontaktpersoner inom Region Örebro län, Allmänpsykiatrin i Karlskoga sker samarbetet bra gällande Laxå kommuns ärenden, så även fungerar det bra inom Allmänpsykiatrin för övriga kommunerna, dock har samarbete med Hallsbergs vårdcentral varit svårt, då ingen kontaktperson har funnits.

(10)

Utdragsbestyrkande

10 Coachingteamet

Arbetet med rekrytering till teamet har fungerat bra och är färdig för verksamhetens start i januari 2017.

Nu består Teamet av följande kompetenser:

Samordnare Helena Karlsson (50 %) Arbetsförmedlare Soili Jämsä (75 %) Arbetsterapeut Natalie Egemar (100 %) Arbetscoach Camilla Söderberg (100 %)

Sara Svensson (75 %) Madeleine Andersson (100 %)

De utbildningar som Coachingteamets personal kommer att ta del av är MI- samtal, IPS metodutbildning samt Arbetsrehabilitering enligt IPS, 7,5 hp (Arbetsterapeuten och samordnaren). Vidare kommer Coachingteamet att ha en planeringsdag i början av året samt en konferens 20-21/2.

Lokalen för Coachingteamet i Hallsberg kommer bli Handelshuset, Esplanaden 1 och lokalen för Coachingteamet i Askersund Lägenhet kommer bli, Torstenkarlssons väg 16A.

(F.d. projekt Förstegets lokaler).

Deltagandet i Coachingteamet kommer uppgå till ca 55-58 stycken från tidigare projekt/program. För övrigt kommer det att vara samma kontaktväg via gemensam samordnare och gemensam ärendediskussion kommer hållas 1 gång/månad/kommun.

Exempel på rehabiliterande insatser kommer bland annat vara; individuell coaching, t.ex. motiverande samtal, deltagande i gruppverksamhet med program riktat mot hälsa, Livs- och arbetsmarknadskunskap, föreläsningar, studiebesök, arbetsträning samt stöd vid studier.

Beslutsunderlag

Muntlig information Raéd Shaqdih, Catarina Karlsson samt Helena Karlsson.

Redogörelse för verksamheter och ekonomi/utfall 2016-11-25. Bilaga 3.

Promemoria från 2016-12-05. Bilaga 15

Resultatrapport per 2016-11-30, projektrapport per 2016-11-30.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att lägga informationen till handlingarna

(11)

Ansökan om medel till insatsen IPS-projektet. Beslutsärende

Ärendebeskrivning

Genomgång av ansökan om medel till insatsen IPS-projektet

Bakgrund

Regionpsykiatrin i Örebro län vill tillsammans med Activa fortsätta ge personer med långvarig psykiatrisk behandling stöd mot arbete eller utbildning enligt modellen Individual Placement and Support (IPS). Modellen är evidensbaserad och rekommenderad av Socialstyrelsen vid arbetslivsinriktat stöd mot arbete för personer med psykisk ohälsa.

Syftet med ansökan är att möjliggöra ett fortsatt samarbete med IPS-modellen som grund, där samverkansaktörerna är Allmänpsykiatri Hallsberg som representerarar den psykiatriska behandlingen och Activa, som utförare för det arbetslivsinriktade stödet.

Efter diskussion mellan Raéd Shaqdih, Helena Eriksson/enhetschef, Allmänpsykiatrin Hallsberg, och Samordnaren för MT/CT Helena Karlsson drogs slutsatsen att Coachingteamet har kompetensen att ta vid IPS- insatsen efter den sista juni 2017. Förbundet har dessutom planerat in kompetensutveckling för att än mer stärka personalens kunskaper i metoden.

Beslutsunderlag

Ansökan till Samordningsförbundet, Sydnärke. Bilaga 4

Kompletterande underlag till ansökan om medel till IPS-projektet. Bilaga 4 Tjänsteskrivelse 2016-09-28, Raéd Shaqdih. Bilaga 4

Promemoria från 2016-12-05. Bilaga 15

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att bevilja Regionpsykiatrin, Region Örebro Län, totalt 137 002 kr för att fortsätta driva insatsen IPS-projektet under perioden 2017-01-01– 2017–06.30.

(12)

Utdragsbestyrkande

12

§ 90

Ansökan om medel till insatsen Hallsbergsmodellen – ASF som alternativ och komplement till befintlig arbetsmarknad. Beslutsärende

Ärendebeskrivning

Genomgång av ansökan om medel till insatsen

Hallsbergsmodellen Bakgrund

Hallsbergs kommun har tidigare beviljats medel för att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att utreda om kommunens arbetslivsinriktade insatser kan kompletteras med insatser i samverkan med arbetsintegrerande Sociala Företag, ASF.

Insatsen syftar till att med ekonomiskt stöd från Finsam Sydnärke anställa/hyra in en projektledare med uppdraget att skapa förutsättningar för att Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) kan ges optimala förutsättningar att verka i Sydnärkekommunerna och främst i Hallsbergs kommun. Samt att med förstudiens grund tydliggöra och avgränsa hur ASF kan bidra till att fler personer i Hallsbergs kommun får möjlighet till anställning och egen försörjning.

Totalt ansöker Hallsbergs kommun om 370 000 kr för 2017.

Beslutsunderlag

Ansökan till Samordningsförbundet, Sydnärke. Bilaga 5 Tjänsteskrivelse 2016-10-03, Raéd Shaqdih. Bilaga 5 Promemoria från 2016-12-05. Bilaga 15

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att avslå ansökan från Hallsbergs kommun och medel till projektet Hallsbergsmodellen.

(13)

Ansökan om medel till insatsen KompetensKnuten. Beslutsärende

Ärendebeskrivning

Genomgång av ansökan om medel till insatsen

KompetensKnuten Bakgrund

Syftet med insatsen Kompetensknuten är att stödja målgruppen unga med aktivitetsersättning till att skapa förutsättningar för att komma vidare till studier/arbete eller annan sysselsättning som är meningsfull för deltagaren och att projektet kan vidareutveckla samverkansformer mellan kommunen, Landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Verksamhetens insatser ska leda till motivationshöjning så att det sker en ökad vilja till förändring och ett fungerande liv efter samhällets normer och regler.

Målsättningen är att deltagaren ska få ökad kunskap om arbetsmarknadens krav, förväntningar där egna resurser och förmågor kan förstärkas. Kompetensknuten finansierades via extramedel från ofördelade medel från Försäkringskassan. Verksamheten startade sent under våren 2016 och projektet har varit trögstartat med endast två deltagare totalt sedan start, varar en sedan avslutade sin medverkan.

Totalt ansöker Hallsbergs kommun om 660 000 kr för 2017 års verksamhet.

Beslutsunderlag

Ansökan om medel till insatsen kompetensKnuten. Bilaga 6 Tjänsteskrivelse 2016-09-28.

Promemoria från 2016-12-05. Bilaga 15

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att besluta att avslå Hallsbergs kommun, Arbetsmarknadsenheten totalt 660 000 kr för att genomföra insatsen KompetensKnuten

.

(14)

Utdragsbestyrkande

14

§ 92

Dnr. 9 Olika meddelanden

Meddelande om tilldelning av statliga medel. Informationsärende

Ärendebeskrivning

Förbundschefen Raéd Shaqdih informerar om tilldelningen av statliga medel 2017.

Bakgrund

Samordingsförbundet Sydnärke tilldelas lika mycket statliga medel under 2017 på 2 897 694 kr som 2016, vilket möjliggör förutsättningarna för att kunna bedriva de planerade

insatserna för kommande verksamhetsår.

Beslutsunderlag

Bilaga 7

Promemoria från beredningsgruppen för Presidiet 2016-12-05. Bilaga 15

Sydnärke beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Meddelande beträffande ansvarsfrihet från FK. Informationsärende

Ärendebeskrivning

Förbundschefen Raéd Shaqdih informerar om ansvarsfrihet från FK

Bakgrund

Enligt lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska

förbundsmedlemmarna bl.a. Försäkringskassan, var för sig pröva frågan om styrelsen för ett samordningsförbund ska beviljas ansvarsfrihet.

Enligt beslutet daterat till 2016-10-21 för samtliga förbund, har revisorerna föreslagit att styrelserna för samordningsförbunden ska beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning och räkenskaper.

Beslutsunderlag

Protokoll 2016-10-21, Försäkringskassan, Ekonomistaben. Bilaga 8 Promemoria från beredningsgruppen för Presidiet 2016-12-05. Bilaga 15

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att lägga informationen till handlingarna

(15)

Meddelande från FK till NNS beträffande OH-kostnader.

Informationsärende

Ärendebeskrivnin

g

Förbundschefen Raéd Shaqdih informerar om skrivelsen från NSS beträffande OH kostnader.

Bakgrund

Svar på skrivelsen från NSS beträffande OH kostnader har inkommit till kännedom för NNS och Socialdepartementet då Försäkringskassan meddelar att inte genomföra förändring av timpris för myndighetens personal. Timpriset i varje enskild överenskommelse kommer att utgå från 2015 års kalkylmodell. Frågan kommer vidare att utredas i samverkan med NSS.

Beslutsunderlag

Svar på skrivelse från NNS… 2016-11-10 Försäkringskassan. Bilaga 9 Promemoria från beredningsgruppen för Presidiet 2016-12-05. Bilaga 15

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att lägga informationen till handlingarna

(16)

Utdragsbestyrkande

16

§ 93

Internkontroll. Beslutsärende

Ärendebeskrivning

Internkontroll och ekonomisk redogörelse

Genomgång av riktlinjer för Intern styrning och kontroll samt intern kontrollplan och SWOT-analys.

Den 5:e december gjordes en internkontroll som avsåg intern styrning och kontroll, där granskning av verksamheterna, rutinerna och bokföringen i samordningsförbundet Sydnärke gjordes för räkenskapsåret 2016. Medverkande var förbundets ordförande, Förbundschef samt förbundets ekonom. Det som framkom vara i behov av förbättring var att kommunikationsplanen behöver uppdateras. Förbundschefen kommer i samband med det första styrelsemötet nästa år att presentera den uppdaterade versionen av planen.

Vidare gjordes en riskanalys utifrån förbundets styrkor, svagheter, möjligheter och hot utifrån mobiliseringmetoden SWOT.

Förbundschefen Raéd Shaqdih redogör resultatet;

 Några av styrkorna framkom vara att bryta stuprörstänket hos de samverkande myndigheterna samt ett långsiktigt och ett gott samarbetsklimat

 Exempel på svagheter framkom vara förankring hos huvudmän samt intern och extern marknadsföring.

 Rörande möjligheter framkom positiva effekter då samverkan med andra förbund finns samt samhällsekonomiska utvärderingar via SUS.

 Vad gäller hot lyfts förändringar i den nationella politiken fram samt ökandet av personer som befinner sig i en utsatt målgrupp.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för Intern styrning och kontroll. Bilaga 10:1 Tjänsteskrivelse 2016-11-29, SWOT-analys. Bilaga 10:2 Sammanträdesprotokoll. Bilaga 10:3

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att godkänna protokollet från mötet angående intern styrning och kontroll att lägga övrig information till handlingarna

(17)

Info. kring sjuktalen och sjukstatistiken Ö-o län/Sydnärke hösten 2016. Medverkande Cecilia Törnkvist. Informationsärende

Ärendebeskrivning

Informationsärende där Cecilia Törnkvist och Unni Livengård från Försäkringskassan informerar kring sjuktalen och sjukstatistiken Ö-o län/Sydnärke hösten 2016.

Regeringen har satt uppe ett mål om ett sjukpenningtal om 9 dagar år 2020 viket motsvarar 17 miljarder i lägre utgifter eller 80 000 färre pågående sjukdomsfall.

Målet är en del av ett åtgärdsprogram regeringen satt upp.

Nationellt sett ligger sjukpenningtalet på 10,8 dagar och är på samma nivå som de tre senaste månaderna. Sjukpenningtalen i september 2016 för Örebro Län redovisas utefter skillnader mellan kommunerna samt mellan män och kvinnor, där kvinnorna ligger högre än män och där Laxå, Kumla och Hällefors ligger något högre än övriga kommuner vad gäller sjukpenningtalen. Bland de lägre talen finns Örebro, Nora och Lekeberg.

Beslutsunderlag

Muntlig information Cecilia Törnkvist/ Unni Livengård Målet är ett sjukpenningtal om 9 dagar år 2020. Bilaga 11

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att lägga Informationen till handlingarna

(18)

Utdragsbestyrkande

18

§ 95

Info kring arbetslöshetsstatistik Ö-o län/Sydnärke hösten 2016.

medverkande Liisa Ejdenwik. Informationsärende

Ärendebeskrivning

Informationsärende där Liisa Ejdenwik från Arbetsförmedling redovisar arbetslöshetsstatistik Ö-o län/Sydnärke november 2016.

Den totala arbetslösheten i riket uppgår i november till 7,5 procent. I Örebro län uppgår andelen arbetslösa till 8,1 procent. Inom länet är det Ljusnarsberg (12,8 %) Laxå (10,8 %), och Lindesberg (9,9 %) som visar på en högre andel arbetslöshet, jämfört med övriga kommuner. De kommuner i länet som har lägst andel arbetslösa är Lekeberg (4,1 %) Kumla (5,5 %) och Askersund (6,3 %).

Ungdomsarbetslösheten ligger på en högre nivå med 11,5 procent i riket och 12,9 procent i länet. Ljusnarsberg (26,1 %), Hällefors (18,5%) och Laxå (19,2 %) har en högre andel arbetslösa ungdomar. Lägst andel ungdomsarbetslös inom länet har Kumla (10,1%) Lekeberg (10,2%) och Örebro (10,6 %).

Arbetslösheten för utrikesfödda ligger betydligt högre jämfört med inrikesfödda. Andelen uppgår till 22, 5 procent i riket och på 28, 7 procent i länet. Ljusnarsberg (46,5%) Hällefors (45,9 %) samt Askersund (45 %) har högst andelen arbetslösa och till de kommuner med lägst andel arbetslösa bland gruppen hör Kumla (21,3%) Lekeberg (22,5%) och Örebro (23,2

%).

Om ett år förväntas gruppen nyanlända komma med i statistiken och medföra en höjning, då en hög andel nyanlända lämnar etableringen. Beredskapen på att möta dessa behov blir än mer viktigare

för att Sverige skall kunna klara framtidens

kompetensförsörjningsbehov.

Vidare kommer det att vara ett glapp i jämförelse mellan nya som tillträde arbetslivet vid 18 års ålder jämfört med de som lämnar arbetslivet 65 års ålder enligt prognos 2014-2030

. Beslutsunderlag

Muntlig information Liisa Ejdenwik från Arbetsförmedling Resultat och lägesrapport tom nov 2016. Bilaga 12

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att lägga Informationen till handlingarna

(19)

Övriga frågor

Förfrågan från Stiftelsen Activa om förbundet skulle kunna

medfinansiera ett ESF projekt för nyanlända personer med konstaterad eller misstänkt funktionsnedsättning.

Ärendebeskrivning

Genomgång av förfrågan från Stiftelsen Activa enligt beskrivningen nedan

Bakgrund

Samordningsförbundet Sydnärke har fått frågan från Activa att vara medfinansiärer till ett ESF projekt för nyanlända personer med konstaterad eller misstänkt funktionsnedsättning. Projektidén är att tillsammans med kommunerna och Arbetsförmedlingen identifiera individer som kan ha behov av insatser och erbjuda en intensiv Supported employment metodik med relativt sett få personer tillsammans med något av studieförbunden (Vuxenskolan) samt samordna resurserna med övriga samhället så att hjälpmedel, annat stöd och behandling, språkträning pågår parallellt med de arbetslivsinriktade insatserna…

Efter som den sökande aktören inte är en myndighet, finns inte möjlighet att bevilja stiftelsen Activa projektmedel.

Beslutsunderlag

Muntlig information, Förbundschefen Raéd Shaqdih Förfrågan från stiftelsen Activa… Bilaga 13

Promemoria från beredningsgruppen för Presidiet 2016-12-05 . Bilaga 15

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att lägga ärendet åt sidan

Nya arvodesbestämmelserna för förtroendevalda för kommande år 2017.

Ärendebeskrivning

Förbundschefen Raéd Shaqdih informerar om nya

arvodesbestämmelserna för förtroendevalda för kommande år 2017:

I samband med att styrelsen konstituerade sig per den 26 februari 2015. Beslutades bl.a. följande:

För uppdrag som ordförande i samordningsförbundet Sydnärke utgår belopp motsvarande 10 % av referensarvodet. För år 2017 utgör detta summan 5 616 kr/månad.

För uppdrag som vice ordförande i samordningsförbundet Sydnärke utgår belopp

motsvarande 5 % av referensarvodet. För år 2017 utgör detta summan 2 808 kr/månad.

(20)

Utdragsbestyrkande

20

562 kronor för halvdag (upp till fyra timmar).

Dagarvode B, utgår som heldags – eller halvdagsarvode med 1,5 % av referensarvodet

enligt

bilaga 2 i arvodesbestämmelserna, det vill säga 842 kronor för heldag (över fyra timmar, i denna tid inräknas tid för partigrupp men inte restid och tid för lunch) och 421 kronor för halvdag (upp till fyra timmar).

Beslutsunderlag

Referensbeloppet 2017 som grund för utbetalning av arvode, Region Örebro Län. Bilaga 17.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Intresse att vara värd för 2018 års konferens tillsammans med Nationella rådet.

Ärendebeskrivning

Förbundschefen Raéd Shaqdih lyfter frågan om Samordningsförbundet Sydnärke har intresse att värd för 2018 års konferens tillsammans med Nationella rådet.

Bakgrund

Samtliga samordningsförbund har fått förfrågan om anmäla intresse om att vara värd för 2018 års konferens tillsammans med Nationella rådet. Den nationella konferensen för finansiell samordning arrangeras årligen av Nationella rådet tillsammans med ett eller flera samordningsförbund. I Nationella rådet ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Informationsunderlag

Nationell Finsamkonferens – Nationella rådet, Intresseanmälan Bilaga 17.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att gå vidare med frågan vad gäller intresse att vara värld för 2018 års Finsamkonferens.

att ge Förbundschefen Raéd Shaqdih uppdraget att driva frågan framåt och höra med övriga förbundschefer om intresse att delta finns.

(21)

Minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 23 nov . Ärendebeskrivning

Genomgång av minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 23 nov.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 23 nov. Bilaga 14.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att lägga informationen till handlingarna

(22)

Utdragsbestyrkande

22

§ 98

Promemoria från beredningsmötet med presidiet den 5 dec.

Ärendebeskrivning

Genomgång av Promemoria från beredningsmötet med presidiet den 161205

Beslutsunderlag

Promemoria från beredningsmötet med presidiet den 161205. Bilaga 15

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att lägga informationen till handlingarna

(23)

Nya frågor.

Avhandlas vid nästa styrelsemöte

(24)

Utdragsbestyrkande

24

§ 100

Nästa möte

Datum: 3/2 2017

Plats: konferensrum Kumla, Kumla stadshus

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :