Kommunens organisationsschema (PDF)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vingåkers kommuns organisation

Helägda bolag

AB Vingåkershem

Vingåkers kommun- fastigheter AB Vingåker vatten

och avfall AB Bolaget äger del i Sörmland vatten och avfall AB (SVAAB) Viadidakt

Gemensam nämnd.

Ansvarar för vuxenut- bildning, integration och arbetsmarknad i Ving- åker och katrineholms kommun.

Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR)

Kommunalförbund.

Vårdförbundet Sörmland Kommunalförbund.

Huvudman för viss verk- samhet inom socialtjäns- tens område. Miss- bruksvård, samordnad upphandling, familjeråd- givning, ungdomsvård.

Patientnämnd Gemensam nämn.

Samverkan med andra kommuner

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnads-

nämnden Valnämnden

Barn- och utbildnings- nämnden

Barn- och utbildnings-

förvaltningen Kommunlednings-

förvaltningen Socialförvaltningen

Kultur- och fritids- nämnden

Överförmyndare Revision

Kommunfullmäktige Valberedning

Socialnämnden

Vingåkers kraft Taxe- och avgifts-

nämnd

Gemensam nämnd Socialtjänsten taxor

NSV Nämnden för samverka för socialtjänst och vård RARFinansiell samordning och samverkan

Kultur- och samhällsbyggnads- förvaltningen

Figure

Updating...

References

Related subjects :