• No results found

Detaljplan för bostäder på del av Månsarp 1:186 m.fl.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Detaljplan för bostäder på del av Månsarp 1:186 m.fl."

Copied!
23
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Detaljplan för bostäder

på del av Månsarp 1:186 m.fl.

Månsarp Jönköpings kommun

Antagandehandling 2016-10-05 Dnr:2014:59

Planbeskrivning

Björkängsvägen

Hustomtegen

Äng sforsv

ägen

(2)

Innehåll

Bakgrund, syfte och huvuddrag . . . 2

Planförslag . . . 3

Plankarta och bestämmelser . . . 6

Planens konsekvenser . . . 9

Förutsättningar . . . . 11

Genomförande av detaljplanen . . . . . 19

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning

Bilagor

Geotekniskundersökning Markteknisk undersökning Dagvattenutredning

Arkeologisk undersökning

Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord: detaljplan Månsarp 1:186

(3)

2

Översikt

Bakgrund, syfte och huvuddrag

Planområdet ligger i östra delen av Månsarp och bara några hundra meter ifrån Månsarps station. Marken består av skogs- och jordbruksmark och ägs till största delen av Jönköpings kommun. Planens huvudsyfte är att pröva lämplig- heten och möjligöra för framförallt bostäder av varierad karaktär på delar av fastigheten Månsarp 1:186 mfl.

Det är viktigt att inom kommunen möjliggöra för att även ytterområden ut- vecklas. I dessa områden är det också viktigt att skapa förutsättningar för de boendeformer som saknas i området. Flera av kommunens strategiska program understryker just behovet av en varierad bebyggelseutformning i Månsarp då merparten av den nuvarande bebyggelsen består av villor.

Planområde

(4)

Planförslag

Bebyggelse

Bebyggelse

Planen kommer att medge för bostadsbebyggelse av varierande karaktär. Detta innebär villor i en till två våningar, parhus/radhus i en till två våningar och fler- bostadshus i maximalt fyra våningar. Således kommer området att präglas av bostäder av en blandad karaktär och utformning. De delar som medger för vil- lor är utspritt över hela området. Rad-, par- eller kedjehusen medges i områdets mittersta del. Flerbostadshusen kommer att kunna placeras i Väster vid dag- vattendammen och centralt. (Se plankarta). Detaljplanen möjliggör även för en förskola men där huvudsyftet dock fortfarande är bostadsändamål. Behovet av skol- och förskoleverksamhet är stort i Månsarp och med detaljplanen skapas det en möjlighet utifall annan lämplig plats för denna verksamhet ej kan hittas.

Trafik

Gång och cykel

Det kommer finnas möjlighet att både gå och cykla till och från området. Inom området kommer gatorna vara av villakarraktär vilket möjliggör får gång- och cykeltrafik. Det är viktigt att säkerställa möjligheten att ta sig till och från de kollektivtrafikpunkter som finns i området. Det är också viktigt att det går att nå kommunens huvudcykelstråk. En särskild gång- och cykelväg finns i väster strax söder om flerfamiljshusen och dagvattendammen, denna väg leder senare ner mot tågstationen. Även vid parkområdet i norr finns det möjlighet för ge- nompassage till intillliggande villaområde. I övrigt är det, som ovan nämnts, gator av villakarraktär vilket möjliggör för gång- och cykeltrafik.

Björkängsvägen

Hustomtegen

Äng sforsväg

en

Illustration som visar hur planområdet skulle kunna exploateras.

(5)

4 Kollektivtrafik

Inga nya kollektivtrafiklösningar planeras tillkomma i och med detaljplanen.

Dock kan den tänkta utvecklingen i framtiden bidra till ett ökat reseunderlag då fler bostäder och boende innebär ett högre tryck på resor till och från Månsarp.

Nuvarande kollektivtrafik utgörs av både buss och tåg, restiden till Jönköpings centrum är cirka 27 minuter med tåg och 40 minuter med buss.

Bil

Området kommer angöras med bil via huvudtillfarten vid Hustomtevägen. Vä- gen har nyligen fått en ny toppbeläggning för större delen av sträckan fram till befintligt villakvarter. Vägbredden är genomgående tillräcklig för möten och utbyggnad av möteszoner bedömdes således inte nödvändig. Däremot måste en liten del av befintlig grusväg som tar vid där befintligt villakvarter slutar asfalte- ras. Sträckan för vilken en sådan åtgärd är nödvändig bedöms inte vara längre än att det nya området ansluts. Den tänka exploateringen kommer innebära att biltrafiken ökar då antalet bostäder i området också ökar. Området kommer också att kunna angöras ifrån Björkängsvägen. Inom planområdet utgörs bilvä- garna av villagator med sju meters bredd.

Parkering

Parkeringsplatser för både cykel och bil kommer att finnas på de enskilda tomterna. Kommunens parkeringsnorm ska följas.

Tillgänglighet

Byggnader och utemiljö ska ha en utformning som bidrar till att gällande nor- mer för tillgänglighet uppfylls.

Teknisk försörjning

VA

Spillvattenförsörjningen anordnas med självfall mot Ängsforsvägen. Vattenans- lutning till området utförs vid Ängsforsvägen och i Björkängsvägen utan behov av nya tryckstegringsstationer. Dagvatten tas om hand i ledningar och leds till naturområdet väster om exploateringen för fördröjning, infiltration och viss re- ning före det leds i befintliga ledningar till Tabergsån

Dagvatten

Det nya detaljplaneområdet bedöms ha goda förutsättningar för att omhän- derta dagvatten. I området finns en naturlig lågpunkt där dagvattendamm med fördröjning avses anläggas. Dagvattnet från planområdet leds på ytan till denna lågpunkt och dagvattendamm.

Till denna planerade damm kommer även befintligt bostadsområdes dagvatten att avledas såsom det görs idag. Dagvattendammens utlopp kopplas till dag- vattenledning i Ängsforsvägen och leds vidare till Tabergsån. Vid en eventuell bräddning av dagvattendammen kommer vattnet rinna över vid korsningen i Ängsforsvägen, härifrån kommer vattnet gå söderut.

(6)

Till detaljplanen finns en dagvattenutredning gjord (daterad 2015-09-15: Dag- vattenutredning Månsarp – Tyréns) i vilken konsekvenser och tänkbara åtgär- der redovisas i kap 6.1.

El

Jönköpings energi har en transformatorstation inom planområdet, denna är inte tidigare detaljplanelagd och planläggs i detaljplanen som E-område (tek- niskanläggning). Transformatorstationen bedöms klara det ytterliggare behovet som exploateringen kommer att medföra.

Avfall

Avfallshanteringen kommer att ske på respektive tomt, placering av soprum eller liknande ska ske med utgångspunkt att hämtningsfordonet skall undvika att backas.

Störningar, hälsa och säkerhet

Brandskydd

Insatstid

Insatstiden till området är över tio minuter.

Tillgänglighet

Alla byggnader ska vara lättillgängliga med räddningstjänstens fordon. Till- gängligheten ska utformas enligt BBR 5:72. Det förutsätts att varje dörr i fasad är en angreppspunkt.

Brandvatten

Brandvatten skall anordnas enligt gällande VAV-norm. Avståndet mellan brand- post och angreppspunkt bör understiga 100 meter.

References

Related documents

Bestämmelsen för punktprickad mark har formulerats om från ”Byggnad får inte uppföras till ”Marken får inte förses med byggnad”. Bestämmelsen för utfartsförbud

Kiruna kommun ställer under perioden 6- 27 mars 2019, ut förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 m.fl, kulturbebyggelse, bostäder m.m., för granskning.. Det aktuella

Gäller denna bestämmelse - om att Byggnadsliv ska till största del placeras i gräns mot gata - även för de kulturmiljöbyggnader som ska flyttas till området.. Det kan bli svårt

Avsikten är att Brannebol och angränsande Lappetorp vid Havet tillsammans ska kunna bilda en sammanhängande skärgårdsmiljö med fina möjligheter till boende, rekreation i form

Planområdet kommer att användas som parkeringsyta till den befintliga kyrkan och därför kommer kvartersmarken i detaljplanen att vara för kyrkoändamål (C 1 ).. För att

inverkan på riksintresset för framtida järnväg, då planområdet redan är exploaterat och ligger i direkt anslutning till Marbäcks

För kontorsbyggnadens parkeringsbehov arrenderar Fortum mark av Strömstads kommun inom fastigheten Strömstad 5:27.. Parkeringsytan ligger på mark som i gällande plan är utlagd

Givetvis berör arbetet främst de områden och kvarter som ligger närmast järnvägen och därmed det som man ser direkt från järnvägen, men detta innebär inte att man kan

vedertagen beräkningsmetod för ljuddämpning vid fasad bakom delvis inglasade balkonger, den Nordiska beräkningsmodellen är inte utformad för beräkning i rumslika utrymmen vilket

Denna bedömning/avvägning kan dock leda fram till en slutsats som inte nödvändigtvis innebär att kommunen kan tillgodose inkomna synpunkter. Angränsande villatomter är

Planen kan också medföra positiva effekter då en kommande exploatering sker nära kollektivtrafik samtidigt som det också möjliggör för en utveckling av kommunens

Genom att planen, utöver villor, medger för flerfamiljs- bostäder och mindre rad/parhus kan området få en högre täthet än övriga delar av Månsarp.. Således uppnås en

Byggnationen skulle kunna medföra ett ökat reseunderlag, vilket i framtiden kan bli positivt för kollektivtrafiken till och från området.. Farligt

Vi vill också påpeka att säkerheten för barn som ska gå till lekplatsen som är planerad i området minskar drastiskt, då det enligt kommunens förslag till byggnation måste ta

Eftersom grustäktens tillstånd anger att den samlade verksamheten inte får överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid tomtgräns till bostäder samt att det finns tomtgränser

Diverse utredningar om buller, luft och risker som tagits fram som underlag för Förslag till program för planering av området Hjorthagen – Värtahamnen – Frihamnen – Loudden,

Risk- och säkerhetsfrågorna ska uppmärksammas om ny bebyggelse planeras i anslutning till befintliga hamnar så att skyddsavstånden blir tillräckliga. Vid planläggning i

Det är viktigt för den totala verksamheten i Ystad hamn, och för skyddet av riksintresset att även hamndelar som inte direkt utpekas vara av riksintresse, men som ligger i

riksintresset, att även hamndelar som inte direkt utpekas vara av riksintresse, men som ligger i direkt anslutning till området för riksintresset antingen kan behålla den

övriga hamndelar och viktiga hänsynstaganden Det är viktigt för den totala verksamheten i Göteborgs hamn, och för skyddet av riksintresset att även hamndelar som inte direkt

Det är viktigt för den totala verksamheten i Malmö hamn, och för skyddet av riksintresset att även hamndelar som inte direkt utpekas vara av riksintresse, men som ligger i

4 För att undersöka SKL:s kritik gentemot planeringsverktyget riksintressen valdes tre fäbodar av riksintresse för kulturmiljövården i Mora kommun, Bönsabergs 5

Samtidigt pågår studier av olika för- slag till dragningar av Spårväg Syd, där ett av alternativen går i Skärholmsvägen.. SL har gjort en konsekvensanalys för Spårväg