• No results found

UTREDNING E6 SÖDRA INFARTEN TRV 2015/24103

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UTREDNING E6 SÖDRA INFARTEN TRV 2015/24103"

Copied!
161
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-09-30

UTREDNING E6 SÖDRA INFARTEN – TRV 2015/24103

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

(MUR) - GEOTEKNIK

(2)

2 | 10214642 • Utredning E6 Södra infarten - TRV 2015/24103

UTREDNING E6 SÖDRA

INFARTEN – TRV 2015/24103

Markteknisk Undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

KUND

Halmstad Kommun Box 153

301 05 Halmstad

samt med intresse av Trafikverket

KONSULT

WSP Samhällsbyggnad Box 574

WSP Sverige AB 201 25 Malmö

Besök: Jungmansgatan 10 Tel: +46 10 7225000

wsp.com

KONTAKTPERSONER

Henrik Kristoffersson (Geotekniker) Henrik.kristoffersson@wsp.com 010-722 51 54

Kim Söderberg (Uppdragsansvarig) Kim.soderberg@wsp.com

010-722 52 82

UPPDRAGSNAMN

Utredning E6 Södra infarten - TRV 2015/24103

UPPDRAGSNUMMER 10214642

FÖRFATTARE

Casandra Hajny/ Henrik Kristoffersson

DATUM 2020-09-30

ÄNDRINGSDATUM

Granskad av Henrik Kristoffersson

Godkänd av Kim Söderberg

(3)

10214642 • Utredning E6 Södra infarten - TRV 2015/24103 | 3

INNEHÅLL

1 ALLMÄNT 4

1.1 OBJEKT 4

1.2 DOKUMENTETS SYFTE 4

1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING 5

1.4 STYRANDE DOKUMENT 6

2 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 7

2.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH MARKANVÄNDNING 7 2.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER 7

3 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 7

3.1 POSITIONERING 7

3.2 GEOTEKNIK 8

3.2.1 Fältundersökningar 8

3.2.2 Laboratorieundersökningar 9

3.3 HYDROGEOLOGI 9

3.3.1 Fältundersökningar 9

4 HÄRLEDDA VÄRDEN 10

4.1 UNDERLAG FÖR FRAMTAGANDE AV HÄRLEDDA VÄRDEN 10

4.2 JORDLAGERBESKRIVNING 10

5 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 10

BILAGOR

Bilaga 1 Fältrapport

Bilaga 2 Geotekniskt laboratorieprotokoll Bilaga 3 CPTu – utvärdering (CONRAD)

RITNINGAR

G-10-1-01 Plan, Skala 1:1000 (A1)

G-10-2-01 – G-10-2-10 Profiler väg och GC-väg, Skala H 1:100 L: 400 (A1)

(4)

4 | 10214642 • Utredning E6 Södra infarten - TRV 2015/24103

1 ALLMÄNT

1.1 OBJEKT

WSP Sverige AB har på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Halmstads Kommun, utfört en geoteknisk undersökning för rubricerat objekt.

Undersökningen har utförts med syftet att upprätta handling avseende utredning av passage för Västkustbanan, E6 Södra infarten, i Halmstad kommun. Aktuellt område för undersökning redovisas ungefärligt i figur 1.

Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning inom röd markering (Google Earth, 2020).

1.2 DOKUMENTETS SYFTE

Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de geotekniska förutsättningarna för vidare projektering.

På aktuellt område kring Södra infarten, Halmstad, planeras ny övergång via bro över befintliga järnvägsspår och planerade järnvägsspår, samt

tillhörande nya vägar och broar. Se förslag på projekterad utformning enligt

figur 2. Den geotekniska undersökningen har främst behandlat området som

är skissat med svarta linjer (ej byggnader). Vägbankar, upp till ca 8 m höga,

planeras i nuläget för nya vägar, GC-vägar och rondeller.

(5)

10214642 • Utredning E6 Södra infarten - TRV 2015/24103 | 5 Figur 2: Förslag på utformning i projekteringsskedet (erhållet internt av WSP, arbetsmaterial

projektering, maj 2020).

Omfattningen av undersökningen är planerad för grundläggning i geoteknisk kategori 2.

1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING

Tidigare utförda undersökningar:

• Analoga/fysiska ritningar för Södra infarten till Halmstad, geoteknisk undersökning (RGeo), uppdragsnummer 510535-08, 20031024, Ramboll/Skandiaconsult. Resultat som bedömts relevanta har inarbetats på ritning genom digitalisering. För att transformera från höjdsystem RH70 till RH2000 har 0,1m adderats enligt Lantmäteriets stompunkter i närområdet.

Vid planering av fältarbeten har SGUs jordartskarta och jorddjupskarta studerats, för att ta reda på förväntade jordlagerförhållanden samt för anpassning av undersökningsmetoder. Bifogas ej i denna MUR (men kan erhållas på begäran).

Underlag från Ledningskollen.se hämtades innan utförande av fältarbeten för att säkerställa befintliga ledningars lägen.

Till underlag för redovisning av geotekniska undersökningar har ritningar (grundkarta) tillhandahållits av Halmstads Kommun.

Till underlag för redovisning av geotekniska undersökningar har projekterade utformningar (datum ca 202006 och benämnd modell T9010202 och

T9010202_) tillhandahållits av Nihad Kasumovic på WSP.

(6)

6 | 10214642 • Utredning E6 Södra infarten - TRV 2015/24103

1.4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

För standarder se Tabell 1, Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 4

Tabell 1: Planering och redovisning

Skede Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och

SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01

Tabell 2: Fältundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012,

SGI Information 15; CPT-Sondering och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Tung slagsondering SGF Metodblad SlbT (061001) och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för

vingförsök i fält och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Kolvprovtagning SGF Rapport 1:2009; Metodbeskrivning för prov-

tagning med standardprovtagare och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok W-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Tabell 3: Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande

dokument

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och SS-EN/ISO 14688-2

Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 13, tabell CB/1

Skrymdensitet SS 02 71 14, utgåva 2

Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3

Konflytgräns SS 02 71 20, utgåva 2

Konförsök (skjuvhållfasthet) SS 02 71 25, utgåva 1 Organisk halt i jord (Glödgnings-

förlustmetoden)

SS 02 71 05, utgåva 1

Kornfördelning (tvättsiktning) SS 02 71 23, utgåva 1.

Ödometerförsök med stegvis pålastning

SS 02 71 29, utgåva 1

CRS-försök SS 02 71 26

(7)

10214642 • Utredning E6 Södra infarten - TRV 2015/24103 | 7

Metod Standard eller annat styrande dokument

Installation för grundvatten- mätning

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Funktionskontroll av grund-

vattenrör/portrycksmätare

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av grundvatten-

nivå/portryck

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

2 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

2.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH MARKANVÄNDNING

Undersökningsområdet ligger i södra delen av Halmstad, nära delen Larsfrid, ca 2 km söder om Halmstad C där befintliga järnvägsspår går in mot

Halmstad centrum.

I dagsläget består undersökningsområdet sydväst om spåren av en befintlig gokartbana strax intill Stålverksgatan, samt trädbevuxen mark och ställvis mindre befintliga byggnader. Nordöst om järnvägsspåren finns trädbevuxen mark strax intill spåren, därefter följer befintlig bebyggelse i form av industrier samt mindre temporära vägar.

Den befintliga marknivån inom undersökningsområdet har en i nuläget en relativt flack yta, med mindre varierande marknivåer mellan ca +3,6 och +5,0 meter.

2.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER

Det finns befintliga byggnader inom undersökningsområdet, på båda sidor om befintligt järnvägsspår, dock finns flest byggnader på nordöstra sidan om spåret. Befintliga ledningar finns i marken.

3 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

3.1 POSITIONERING

Inmätning av geotekniska sonderingspunkter har utförts av WSP Sverige i samband med utförda fältarbeten ca maj – juni 2020. Inmätningen utfördes av Karl-Ludvig Krona.

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med Leica Viva GS 12

(RT_GBS). Använt koordinatsystem i plan är SWEREF 99 13 30. Använt

höjdsystem är RH 2000. Inmätningen har mätklass B.

(8)

8 | 10214642 • Utredning E6 Södra infarten - TRV 2015/24103

3.2 GEOTEKNIK

3.2.1 Fältundersökningar

WSP Sverige AB har under ca nio borrdagar maj 2020 utfört geotekniska fältundersökningar för rubricerat projekt. Resultatet av undersökningarna i plan redovisas på ritning G-10-1-01 och i sektion på ritningarna G-10-2-01 till G-10-2-10.

Fältundersökningen har utförts av Karl-Ludvig Krona och Marcus Trygg.

Utförda undersökningar och provtagningar

Tabell 5: Utförda undersökningar

Sondering/provtagning antal typ/anmärkning

CPTu-sondering 15 CPTu-sonderingar har utförts i ca 15 borrpunkter. Mestadelen av

sonderingarna kunde utföras till planerat måldjup med för metoden normalt förfarande, dock fick ställvis vissa borrpunkter utföras i flera försök på grund av att sonden ej gick att föra vidare med normalt förfarande, ex borrpunkt 20W001,

-005, -006, -007. Undersökt djup varierar mellan ca 4,1 m djup till ca 24 m djup. Majoriteten av sonderingar har utförts till mellan ca 10 – 20 m djup.

Slagborrsondering 2 Har främst utförts i enstaka punkter till ett mycket stort djup för att fokusera på bergfritt djup samt relativ fasthet.

Största undersökningsdjup är ca 45 m under befintlig markyta.

Kolvprovtagning 2

Vingborr 2

Skruvprovtagning 12

Grundvattenrör 3 20W003, 20W012: PEH-rör

20W008: stålrör

I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga indikationer på miljöföroreningar påträffats (såsom avvikande färg eller lukt). Därmed har inga prover skickats för miljöanalys.

Utförda fältundersökningar redovisas i fältrapport bilaga 1.

Kalibrering och certifiering

I Tabell 6 redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll lämnas på begäran.

Tabell 6: Kalibrering

Utrustning Kalibrerad datum

Borrvagn GEOTECH 605 2019-10-30

CPT-spets 51601 2020-05-12

Vinginstrument nr 210 2019-10-28

(9)

10214642 • Utredning E6 Södra infarten - TRV 2015/24103 | 9

Provhantering

Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare, placerats i provtagningspåsar och benämnts i fält.

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:96 geoteknisk fälthandbok.

3.2.2 Laboratorieundersökningar

WSP Sverige har under maj – juni 2020 utfört kompletterande geotekniska laboratorieundersökningar för rubricerat projekt.

Laboratorieundersökningen utfördes av Daniel Dickas i Halmstad, i WSPs ackrediterade geotekniska laboratorium.

Resultatet av utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 2.

Utförda undersökningar

Tabell 7: Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar från Halmstad och Göteborg.

Metod antal typ/anmärkning

Jordartsbestämning 22

Konflytgräns 5

Vattenkvot 12

CRS-försök 7

Ödometerförsök 1

Siktanalys 5

Provförvaring

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas i 3 – 6 månader efter utförd rutinundersökning (beroende på platsutrymme).

3.3 HYDROGEOLOGI

WSP har översiktligt undersökt ytvatten- och grundvattenförhållanden vid utförd fältundersökning genom rörinstallation samt observation i utförda skruvprovtagningshål.

Två tidigare installerade grundvattenrör (från 2003) redovisas tillsammans (för jämförelse) med nu utförda undersökningar på bilagda ritningar

3.3.1 Fältundersökningar

Vid nu utförd fältundersökning installerades 3 stycken grundvattenrör.

Se bilaga 1 för specifikation och typ. Lägsta och högsta uppmätta grundvattenyta redovisas även på sektionsritningar.

Grundvattennivån har i installerade grundvattenrör utlästs till mellan ca 1,3

meter (2020-05-05, 2020-05-27) samt 1,5 meter (2020-05-29) under

markytan. Fri vattenyta har observerats mellan ca 1,6 och 2,6 m djup under

markytan i samtliga utförda skruvborrhål förutom 3 st, där gropen föll igen

troligtvis pga högt sandinnehåll.

(10)

10 | 10214642 • Utredning E6 Södra infarten - TRV 2015/24103

4 HÄRLEDDA VÄRDEN

4.1 UNDERLAG FÖR FRAMTAGANDE AV HÄRLEDDA VÄRDEN

Resultaten från CPTu-sonderingar har utvärderats av CONRAD, enligt SGI information 15, med forcerad jordartstolkning från skruvprovtagning.

Utvärderingar från Conrad redovisas i bilaga 3.

Lagringstäthet har bedömts med hänsyn till uppmätt spetstryck enligt TR Geo 13 och generell information ges i följande jordlagerbeskrivning.

4.2 JORDLAGERBESKRIVNING

Jordlagerföljen är potentiellt relativt homogen över hela

undersökningsområdet. Ytligt består den under ett ca 0,3 – 0,6 m tjock mulljordshaltigt grusigt sandlager av trolig medelfast – fastlagrad sand med torvinslag ned till ca 1 – 3 m djup under markytan. Torvinslagen kan misstänkas där uppmätt spetstryck i sonderingar ställvis faller i detta övre sandlager.

Efter ca 3 m djup övergår sandens karaktär till mer finsandig. Enligt sonderingsresultat uppvisar detta finsandiga lager generellt en fast lagringstäthet från ca 3,5 m djup som efter ca 4 m djup blir mycket fast.

Sandlagret uppvisar lerinslag mot slutet, till ca 6 m djup.

Efter ca 6 m djup övergår sandlagret i ett tydligt lerlager. Utförda sonderingar visar på ett relativt homogent spetstryck i leran (på under 2,5 MPa) med en relativ fasthet som är mycket låg, som ökar smått med djupet. Lerlagret har påvisats ner till ca 20 – 45 m djup och misstänks att ligga direkt på berg. Det lägre djupet gäller för CPTu-sondering, slagsondering utfördes till det större djupet. Leran misstänks att ligga direkt på berg. Ställvis kan dock det mäktiga lerlagret lokalt innehålla tunna sandskikt som påvisas som en stor ökning i spetstryck (har endast påvisats i CPT-sondering 20W010).

Denna jordlagerföljd påvisas ofta i Halmstad- och Båstadstrakten och kan sägas vara karakteristisk för området.

5 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Sondering är utförd i 16 stycken punkter. Den geologiska kartan har kunnat bestyrka de geotekniska undersökningarnas resultat.

Generellt är jorden i undersökningsområdet relativt homogen med ett tydligt relativt ytligt sandlager, ovanlagrandes ett mäktigt lerlager. I leran som påvisas efter 6 m djup har det påvisats ett lokalt, troligt sandlager.

På grund av hårt övre lager (fyllning) gick det inte att utföra alla CPTu- sonderingar utan förborrning vid ytan. Därav saknas resultat från sonderingar på översta metern. Det innebär att det ställvis saknas härledda värden från denna nivå.

Vid sammanställning av utförda geotekniska undersökningar erhålls en viss

spridning och i vissa fall avvikande enstaka värden sinsemellan resultatet

(11)

10214642 • Utredning E6 Södra infarten - TRV 2015/24103 | 11

skillnader är alltifrån olika noggrannheter mellan mätmetoder till maskinella

och yttre faktorer (exv. hantering och störning av jordprover etc.) som i

enstaka fall kan medföra avvikande uppmätta värden. Dock anses erhållna

värden för spridning i hållfasthets- och deformationsegenskaper vara

normala, samt att spridningen är relativt begränsad denna undersökning.

(12)

12 | 10214642 • Utredning E6 Södra infarten - TRV 2015/24103

VI ÄR WSP

WSP Sverige AB Box 574 201 25 Malmö

Besök: Jungmansgatan 10

T: +46 10 7225000 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare. wsp.com

(13)

Marcus Trygg Maria Benulic

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

skr 0,00 7,00 90

CPT-u 7,00 16,50 91

CPT-u 0,00 7,00 90

skr 0,00 6,00 91

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

20W007

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

20W011

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

Fixlösning GNSS: Ja

Södra infarten

2020-05-04 19 Halmstad

10 Datum

Vecka Ort Temperatur

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 51601

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sondering Vinginstrument

Spolmedium

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok Sonderingar

Punkt Djupgivare

Kontroll nollpunkt

FB 1m, CPT i sand till 7m Områdesbeskrivning

Lövskog,gräsområde,

Övrig information:punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Kontrollera Kalibreringsvärden på CPT-sond då det eventuellt kan stå 0.68 istället för det korrekta 0.69

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

FB 7m, Kontrollera djup i filen, Lera

Uppdragsledare Henrik Kristoffersson

Uppdragsnamn

Huvuduppdragsnummer 10214642

Geotech 605 "Gonzo"

Väder Sol

Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja Rotationsgivare

(14)

10214642 Trafikverket

Henrik Kristoffersson 10

Borrigg 2018-11-23

Metod Antal

Jb-1, Jb-2, Jb-3,

Jb-Tot 0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 2

Tr 0

Störd provtagning (Skr, Sp, Pp)

2

Ostörd provtagning (Kv)

0

In-situ försk.

(Vb) 0

In-situ försk.

(Dvb) 0

GV-rör 0

Provgrop 0

Halmstad Datum

2020-05-04 Signatur

Marcus Trygg

Ort

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll Styrande dokument

-

-

Lövskog,gräsområde,

-

-

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013;

Geoteknisk fälthandbok -

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok -

-

-

-

FÄLTRAPPORT

Senast kalibrerad Geotech 605 "Gonzo"

Södra infarten Marcus Trygg Maria Benulic 2020-05-04 Projektnamn

Ansvarig fältingenjör Övrig fältpersonal Fältarbetsdag

Uppdragsnummer Beställare

Uppdragsledare Väder (°C)

Digital sökväg kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

(15)

Marcus Trygg Maria Benulic

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

skr 0,00 8,00 90

GV-rör 0,00 6,00

cpt-u 0,00 10,00 90

skr 0,00 6,00 90

cpt-u 7,00 20,00 90

CPT-u 1,00 7,00 90

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

20W003

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

20W004

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

20W001

Fixlösning GNSS: Ja

Skriv in FB7m i GS FB 1m

Södra infarten

2020-05-05 19 Halmstad

12 Datum

Vecka Ort Temperatur

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 51601

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sondering Vinginstrument

Spolmedium

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok Sonderingar

Punkt Djupgivare

Kontroll nollpunkt

FB 1m Områdesbeskrivning

Lövskog,gräsområde, småskog

Övrig information:punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Kontrollera Kalibreringsvärden på CPT-sond då det eventuellt kan stå 0.68 istället för det korrekta 0.69

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

Uppdragsledare Henrik Kristoffersson

Uppdragsnamn

Huvuduppdragsnummer 10214642

Geotech 605 "Gonzo"

Väder Sol

Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja Rotationsgivare

(16)

10214642 Trafikverket

Henrik Kristoffersson 12

Borrigg 2018-11-23

Metod Antal

Jb-1, Jb-2, Jb-3,

Jb-Tot 0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 3

Tr 0

Störd provtagning (Skr, Sp, Pp)

2

Ostörd provtagning (Kv)

0

In-situ försk.

(Vb) 0

In-situ försk.

(Dvb) 0

GV-rör 1

Provgrop 0

Halmstad Datum

2020-05-05 Signatur

Marcus Trygg

Ort

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll Styrande dokument

-

-

Lövskog,gräsområde, småskog

-

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013;

Geoteknisk fälthandbok -

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok -

-

-

-

FÄLTRAPPORT

Senast kalibrerad Geotech 605 "Gonzo"

Södra infarten Marcus Trygg Maria Benulic 2020-05-05 Projektnamn

Ansvarig fältingenjör Övrig fältpersonal Fältarbetsdag

Uppdragsnummer Beställare

Uppdragsledare Väder (°C)

Digital sökväg kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

(17)

Karl-Ludvig Krona Maria Benulic

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

Kv 0,00 12,90 90

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

20W003

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

Fixlösning GNSS: Ja

Södra infarten

2020-05-18 21 Halmstad

12 Datum

Vecka Ort Temperatur

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sondering Vinginstrument

Spolmedium

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok Sonderingar

Punkt Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Områdesbeskrivning

Lövskog,gräsområde,

Övrig information:punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Näst sista nivån bortprioriterad pga tidsbrist.

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb, Nivåer: 6,9 ; 8,1; 9,3 ; 10,5 ; 12,9.

Uppdragsledare Henrik Kristoffersson

Uppdragsnamn

Huvuduppdragsnummer 10214642

Geotech 605 "Gonzo"

Väder Sol

Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja Rotationsgivare

(18)

10214642 Trafikverket

Henrik Kristoffersson 12

Borrigg 2018-11-23

Metod Antal

Jb-1, Jb-2, Jb-3,

Jb-Tot 0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 0

Tr 0

Störd provtagning (Skr, Sp, Pp)

0

Ostörd provtagning (Kv)

1

In-situ försk.

(Vb) 0

In-situ försk.

(Dvb) 0

GV-rör 0

Provgrop 0

Halmstad Datum

2020-05-18 Signatur

Karl-Ludvig Krona

Ort

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll Styrande dokument

SGF Rapport 1:2009; Metodbeskrivning för prov-tagning med standardprovtagare, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

Lövskog,gräsområde,

-

-

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

- -

-

- -

-

-

-

FÄLTRAPPORT

Senast kalibrerad Geotech 605 "Gonzo"

Södra infarten Karl-Ludvig Krona Maria Benulic 2020-05-18 Projektnamn

Ansvarig fältingenjör Övrig fältpersonal Fältarbetsdag

Uppdragsnummer Beställare

Uppdragsledare Väder (°C)

Digital sökväg kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

(19)

Karl-Ludvig Krona Marcus Trygg

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

Kv

Skr 0,00 10,00 90

CPT-u 0,00 4,60 91

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

20W007

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

20W005

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

20W006

Fixlösning GNSS: Ja

Södra infarten

2020-05-25 22 Halmstad

15 Datum

Vecka Ort Temperatur

FB 1,7m

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 51601

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sondering Vinginstrument

Spolmedium

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok Sonderingar

Punkt Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Områdesbeskrivning

Lövskog,gräsområde,

Övrig information:punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

9,1; 10,3; 11,5. Sista nivån löser kolv ej ut som den ska, för mkt finsand har trängt in i toppen Prov bedöms dock ej vara stört då leran är så pass styv att det går enkelt att få ut hylsorna.

Uppdragsledare Henrik Kristoffersson

Uppdragsnamn

Huvuduppdragsnummer 10214642

Geotech 605 "Gonzo"

Väder Sol

Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja Rotationsgivare

(20)

10214642 Trafikverket

Henrik Kristoffersson 15

Borrigg 2018-11-23

Metod Antal

Jb-1, Jb-2, Jb-3,

Jb-Tot 0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 1

Tr 0

Störd provtagning (Skr, Sp, Pp)

1

Ostörd provtagning (Kv)

1

In-situ försk.

(Vb) 0

In-situ försk.

(Dvb) 0

GV-rör 0

Provgrop 0

Halmstad Datum

2020-05-25 Signatur

Karl-Ludvig Krona

Ort

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll Styrande dokument

SGF Rapport 1:2009; Metodbeskrivning för prov-tagning med standardprovtagare, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

Lövskog,gräsområde,

-

-

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013;

Geoteknisk fälthandbok -

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok -

-

-

-

FÄLTRAPPORT

Senast kalibrerad Geotech 605 "Gonzo"

Södra infarten Karl-Ludvig Krona Marcus Trygg 2020-05-25 Projektnamn

Ansvarig fältingenjör Övrig fältpersonal Fältarbetsdag

Uppdragsnummer Beställare

Uppdragsledare Väder (°C)

Digital sökväg kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

(21)

Karl-Ludvig Krona Glenn Johansson

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

CPT-u 0,00 20,00 90

Slb 0,00 18,73 90

Slb 18,73 45,00 90

Skr 0,00 10,00 90

CPT-u 2,00 20,00 90

Slb 0,00 37,50 91

CPT-u 0,00 10,20 90

CPT-u 0,00 20,00 90

Skr 0,00 6,00 90

Gv-rör 32 mm PEH Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

20W006a

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

20W005

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

20W005a

20W015

20W016

20W011

Fixlösning GNSS: Ja

20W008

Södra infarten

2020-05-27 22 Halmstad

15 Datum

Vecka Ort Temperatur

För/efter-värden försvanner pga tvingad sparning efter återtagen sondering. Sondering ser bra ut vid inspektion av loggade värden/grafer.

rotationstryck över 15 Mpa. Tvingas avbryta. Fast botten/stoppdjup ej nått.

FB 2,0m Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 51601

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sondering Vinginstrument

FB 2,0m

Spolmedium

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok Sonderingar

FB 2,0m. Dubbelkolla före/efter-värden i conrad då Envi's programvara ej ger den möjligheten.

Punkt Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Givar-bortfall, startar ny sondering.

Områdesbeskrivning

Lövskog,gräsområde,

Övrig information:punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb, FB 4,6m

Uppdragsledare Henrik Kristoffersson

Uppdragsnamn

Huvuduppdragsnummer 10214642

Geotech 605 "Gonzo"

Väder Sol

Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

1

Rotationsgivare

(22)

10214642 Trafikverket

Henrik Kristoffersson 15

Borrigg 2018-11-23

Metod Antal

Jb-1, Jb-2, Jb-3,

Jb-Tot 0

Vim 0

Slb 3

HfA 0

CPT/CPTu 4

Tr 0

Störd provtagning (Skr, Sp, Pp)

2

Ostörd provtagning (Kv)

0

In-situ försk.

(Vb) 0

In-situ försk.

(Dvb) 0

GV-rör 1

Provgrop 0

Halmstad Datum

2020-05-27 Signatur

Karl-Ludvig Krona

Ort

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll Styrande dokument

-

-

Lövskog,gräsområde,

-

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013;

Geoteknisk fälthandbok -

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok -

-

SGF Metodblad SlbT (061001), SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

FÄLTRAPPORT

Senast kalibrerad Geotech 605 "Gonzo"

Södra infarten Karl-Ludvig Krona Glenn Johansson 2020-05-27 Projektnamn

Ansvarig fältingenjör Övrig fältpersonal Fältarbetsdag

Uppdragsnummer Beställare

Uppdragsledare Väder (°C)

Digital sökväg kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

(23)

Karl-Ludvig Krona Glenn Johansson

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

CPT-u 0,00 15,00 90

Skr 0,00 10,00 90

CPT-u 0,00 10,00 90

Vb

Skr 0,00 4,00 90

CPT-u 0,00 8,00 90

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

20W010

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

20W009

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

20W014

Fixlösning GNSS: Ja

FB 2,0m Södra infarten

2020-05-28 22 Halmstad

15 Datum

Vecka Ort Temperatur

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 51601

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sondering Vinginstrument

Spolmedium

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok Sonderingar

Punkt Djupgivare

Kontroll nollpunkt

FB 2,0m

7,5; 8,5: 9,5, 10. Mellanvingen är för stor, brott uppnås ej. Byter till Liten Vinge.

Områdesbeskrivning

Lövskog,gräsområde,

Övrig information:punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

Uppdragsledare Henrik Kristoffersson

Uppdragsnamn

Huvuduppdragsnummer 10214642

Geotech 605 "Gonzo"

Väder Sol

Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

0,5

Rotationsgivare

(24)

10214642 Trafikverket

Henrik Kristoffersson 15

Borrigg 2018-11-23

Metod Antal

Jb-1, Jb-2, Jb-3,

Jb-Tot 0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 3

Tr 0

Störd provtagning (Skr, Sp, Pp)

2

Ostörd provtagning (Kv)

0

In-situ försk.

(Vb) 1

In-situ försk.

(Dvb) 0

GV-rör 0

Provgrop 0

Halmstad Datum

2020-05-28 Signatur

Karl-Ludvig Krona

Ort

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll Styrande dokument

-

SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för vingförsök i fält, SGF rapport 1:2013;

Geoteknisk fälthandbok

Lövskog,gräsområde,

-

-

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013;

Geoteknisk fälthandbok -

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok -

-

-

-

FÄLTRAPPORT

Senast kalibrerad Geotech 605 "Gonzo"

Södra infarten Karl-Ludvig Krona Glenn Johansson 2020-05-28 Projektnamn

Ansvarig fältingenjör Övrig fältpersonal Fältarbetsdag

Uppdragsnummer Beställare

Uppdragsledare Väder (°C)

Digital sökväg kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

(25)

Karl-Ludvig Krona Glenn Johansson

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

Skr 0,00 6,00 90

CPT-u 0,00 10,00 90

Vb 0,00

GV-rör 32 mm PEH

Skr 0,00 6,00 90

CPT-u 0,00 10,00 90

Skr 0,00 6,00 90

CPT-u 0,00 15,00 90

Slb 0,00 41,23 91

Övrig information:punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

FB 2,0m

Uppdragsledare Henrik Kristoffersson

Uppdragsnamn

Huvuduppdragsnummer 10214642

Geotech 605 "Gonzo"

Väder Sol

Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja Rotationsgivare

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok Sonderingar

För högt vridtryck, avbryter innan fast botten/stoppdjup.

Punkt Djupgivare

Kontroll nollpunkt

7,5; 8,5; 9,5.

FB 2,0m Områdesbeskrivning

Lövskog,gräsområde,

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 51601

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sondering Vinginstrument

Spolmedium Södra infarten

2020-05-29 22 Halmstad

18 Datum

Vecka Ort Temperatur

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

20W012

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

20W013

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

20W002

20W004

Fixlösning GNSS: Ja

FB 2,0m

(26)

10214642 Trafikverket

Henrik Kristoffersson 18

Borrigg 2018-11-23

Metod Antal

Jb-1, Jb-2, Jb-3,

Jb-Tot 0

Vim 0

Slb 1

HfA 0

CPT/CPTu 3

Tr 0

Störd provtagning (Skr, Sp, Pp)

3

Ostörd provtagning (Kv)

0

In-situ försk.

(Vb) 1

In-situ försk.

(Dvb) 0

GV-rör 1

Provgrop 0

Digital sökväg kalibreringsprotokoll Stackfil/protokoll

FÄLTRAPPORT

Senast kalibrerad Geotech 605 "Gonzo"

Södra infarten Karl-Ludvig Krona Glenn Johansson 2020-05-29 Projektnamn

Ansvarig fältingenjör Övrig fältpersonal Fältarbetsdag

Uppdragsnummer Beställare

Uppdragsledare Väder (°C)

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013;

Geoteknisk fälthandbok -

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok -

-

SGF Metodblad SlbT (061001), SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll Styrande dokument

-

SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för vingförsök i fält, SGF rapport 1:2013;

Geoteknisk fälthandbok

Lövskog,gräsområde,

-

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

Halmstad Datum

2020-05-29 Signatur

Karl-Ludvig Krona

Ort

(27)

Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W007

Skr diam 80

Skr längd 2000

B

Fältbedömning Prov- av provet: nummer

0,00 - 1,00 Sa 1

1,00 - 2,00 Sa 2

2,00 - 3,00 fSa 3

3,00 - 3,50 fSa 4

3,50 - 4,00 fSa_gy_ 5

4,00 - 5,00 fSa 6

5,00 - 5,70 fSa_gr_ 7

5,70 - 6,00 fSa_gr_le_ 8

6,00 - 7,00 Le 9

7,00 - - - - - - - - - -

Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10214642 Södra infarten M Trygg M Benulic

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2020-05-04

Förborrning (m) Borrvagn Gonzo

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga faller igen 0,97

mörk sand?

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)

Anteckningar

M-ty p Klas s Vk Kf Glöd Sikt

under markyta

Gyttja?

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

(28)

Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W011

Skr diam 80

Skr längd 2000

B

Fältbedömning Prov- av provet: nummer

0,00 0,20 F/Sa 1

0,20 - 1,00 Sa 2

1,00 - 2,00 Sa 3

2,00 - 2,90 Sa 4

2,90 - 3,10 Gy 5

3,10 - 4,00 fSa 6

4,00 - 4,30 fSa 7

4,30 - 4,40 Sa_gr_ 8

4,40 - 5,00 fSa 9

5,00 - 5,10 fSa 10

5,10 - 5,90 fSa 11

5,90 - 6,00 Le 12

6,00 - - - 5,90 - - - -

Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10214642 Södra infarten M Trygg M Benulic

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2020-05-04

Förborrning (m) Borrvagn Gonzo

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Faller igen 1,52

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)

Anteckningar

M-ty p Klas s Vk Kf Glöd Sikt

under markyta

Tegel

Gyttjeskikt?

Snäckskal

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

(29)

Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W003

Skr diam 80

Skr längd 2000

B

Fältbedömning Prov- av provet: nummer

0,00 - 0,20 F/muSa 1

0,20 - 1,00 Sa 2

1,00 - 2,00 Sa 3

2,00 - 3,30 Sa 4

3,30 - 4,00 fSa 5

4,00 - 5,20 fSa 6

5,20 - 5,30 fSa 7

5,30 - 6,00 Le 8

6,00 - 7,00 Le 9

7,00 - 8,00 Le 10

8,00 - - - - - - - - -

Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Snäckskal

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)

Anteckningar

M-ty p Klas s Vk Kf Glöd Sikt

under markyta

Foderrör (m) Djup GW Se Gvrör

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2020-05-05

Förborrning (m) Borrvagn Gonzo

10214642 Södra infarten M Trygg M Benulic

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

(30)

Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W001

Skr diam 80

Skr längd 2000

B

Fältbedömning Prov- av provet: nummer

0,00 - 0,20 F/mugrSa 1

0,20 - 1,10 Sa 2

1,10 - 1,20 Sa 3

1,20 - 1,50 Sa 4

1,50 - 1,60 Th 5

1,60 - 2,00 fSa 6

2,00 - 3,00 fSa 7

3,00 - 4,00 fSa 8

4,00 - 5,00 fSa 9

5,00 5,30 fSa 10

5,30 - 6,00 Le 11

6,00 - - - - 6,00 - - - -

Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Snäckskal

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)

Anteckningar

M-ty p Klas s Vk Kf Glöd Sikt

under markyta

Torvskikt?

Foderrör (m) Djup GW Faller igen 1,10

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2020-05-05

Förborrning (m) Borrvagn Gonzo

10214642 Södra infarten M Trygg M Benulic

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

(31)

Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W005

Skr diam 80

Skr längd 2000

B

Fältbedömning Prov- av provet: nummer 0,00 - 0,30 (mu)Sa

0,30 - 1,10 Sa 1

1,10 - 1,40 Sa_th_ 2

1,40 - 1,75 Sa 3

1,75 - 2,00 Sa_th_ 4

2,00 - 2,55 Sa 5

2,55 - 3,00 Sa_th_ 6

3,00 - 4,00 FSa 7

4,00 - 5,15 FSa 8

5,15 - 5,35 Sa 9

5,35 - 5,70 FSa 10

5,70 - 6,00 Le_fsa_ 11

6,00 - 7,00 Le 12

7,00 - 8,00 Le 13

8,00 - 9,00 Le 14

9,00 - 10,00 Le 15

- - -

Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

snäckskal Snäckskal

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)

Anteckningar

M-ty p Klas s Vk Kf Glöd Sikt

under markyta

Foderrör (m) Djup GW 1,60

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2020-05-25

Förborrning (m) Borrvagn Gonzo

10214642 Södra infarten K-L Krona M Trygg

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

(32)

Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W015

Skr diam 80

Skr längd 2000

B

Fältbedömning Prov- av provet: nummer 0,00 - 0,40 F/(mu)grSa 1

0,40 - 1,00 F/Sa 2

1,00 - 1,45 Sa 3

1,45 - 1,50 saTh 4

1,50 - 2,00 Sa 5

2,00 - 3,25 Sa 6

3,25 - 4,00 FSa 7

4,00 - 5,10 FSa 8

5,10 - 5,30 Sa 9

5,30 - 5,65 FSa 10

5,65 - 5,90 (st)(gr)Sa 11 5,90 - 6,50 (st)FSa_le_ 12

6,50 - 7,30 Le 13

7,30 - 8,00 Le 14

8,00 - 9,00 Le 15

9,00 - 10,00 Le 16

- - -

Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

ett mkt tunnt (_th_) 2,95 ett mkt tunnt (_th_) 3,35

Snäckskal Snäckskal Snäckskal

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)

Anteckningar

M-ty p Klas s Vk Kf Glöd Sikt

under markyta

Foderrör (m) Djup GW 1,70

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2020-05-27

Förborrning (m) Borrvagn Gonzo

10214642 Södra infarten K-L Krona G Johansson

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

(33)

Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W008

Skr diam 100 Skr längd 2000

B

Fältbedömning Prov- av provet: nummer 0,00 - 0,20 muSa

0,20 - 0,80 Sa 1

0,80 - 0,83 Th 2

0,83 - 2,00 Sa 3

2,00 - 3,00 Sa 4

3,00 - 4,00 FSa 5

4,00 - 4,30 FSa 6

4,30 - 4,65 Sa 7

4,65 - 5,55 FSa 8

5,55 - 6,00 Le_fsa_ 9

6,00 - - - - - - - - -

Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Snäckskal snäckskal

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)

Anteckningar

M-ty p Klas s Vk Kf Glöd Sikt

under markyta

Foderrör (m) Djup GW 1,65

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2020-05-27

Förborrning (m) Borrvagn Gonzo

10214642 Södra infarten K-L Krona G Johansson

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

(34)

Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W009

Skr diam 80

Skr längd 2000

B

Fältbedömning Prov- av provet: nummer

0,00 - 0,50 F/muSa 1

0,50 - 1,10 Sa 2

1,10 - 1,13 saTh 3

1,13 - 2,00 Sa 4

2,00 - 2,20 Sa 5

2,20 - 4,00 FSa 6

4,00 - 5,00 FSa 7

5,00 - 5,75 FSa_sa_ 8

5,75 - 6,00 Le_fsa_ 9

6,00 - 6,60 Le 10

6,60 - 7,30 Le 11

7,30 - 8,00 Le 12

8,00 - 8,70 Le 13

8,70 - 9,30 Le 14

9,30 - 10,00 Le 15

7,30 - 8,70 - 9,30 - 10,00 -

Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10214642 Södra infarten K-L Krona G Johansson

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2020-05-28

Förborrning (m) Borrvagn Gonzo

Foderrör (m) Djup GW 1,70

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)

Anteckningar

M-ty p Klas s Vk Kf Glöd Sikt

under markyta

snäckskal i _sa_

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

References

Related documents

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Alingsås kommun utfört en översiktlig geoteknisk ut- redning avsedd att utgöra det geotekniska underlaget för ny detaljplan för området

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. 4 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 4.1 Tidigare

Fältutförande SS-EN-ISO 22475-1/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Beteckningssystem EN ISO 22475–1:2006..

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Tabell

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för