• No results found

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2002 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2002 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II"

Copied!
55
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2002

Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet

Osa II – Del II

Palautus:

viimeistään 30.4.2003

Återsändning:

senast 30.4.2003

Tietojen antamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (Laki 62/94).

Tietoja käytetään tilastoinnin lisäksi mm.

valtionosuuksien määrittämiseen.

Om skyldigheten att lämna uppgifter stadgas i statistiklagen (Lag 62/94). Uppgifterna används utöver för statistik bl.a. för fastställande av statsandelar.

Määritelmiä ja muita täyttöohjeita on Suomen Kuntaliiton julkaisussa

”Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2001”

(Helsinki 2002) ja Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymil- le (Helsinki 2002) sekä tämän lomakkeen mukana lähetettävässä yleis- ohjeessa.

Definitioner och andra ifyllningsanvisningar finns i Finlands Kommun- förbunds publikation ”Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2001” (Helsingfors 2002) och i Kommunförbundets mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (Helsingfors 2002) samt i de allmänna anvisningar som följer med blanketten.

Allekirjoitukset Underskrifter

Paikka –Ort Aika –Datum

Allekirjoitus –Underskrift Allekirjoitus –Underskrift

Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning

Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning

Yhteyshenkilö: – Kontaktperson:

Nimi –Namn Puh. –Tfn

Telefax:

Sähköposti: –E-post:

Lisätietoja:

Ytterligare upplysningar:

TK 570.05 02 850

Virka-asema –Tjänsteställning

(2)

01 Käyttötalous . . . 1

02 Investoinnit . . . 23

05 Meno- ja tuloerittelyt . . . 34

07 Eräitä tietoja kunnan/kuntayhtymän taloudesta . . . 37

11 Liikelaitoksen tuloslaskelma . . . . 38

12 Liikelaitoksen rahoituslaskelma . . . . 39

15 Liikelaitoksen käyttöomaisuus . . . 40

16 Liikelaitoksen tase 31.12. . . 42

36 Konsernitase 31.12. . . 44

51 Toiminta (ml. liikelaitokset) . . . 47

41 Eräitä tietoja esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta . . . 51

01 Driftshushållning . . . 1

02 Investeringar. . . 23

05 Utgifts- och inkomstpecifikationer . . . 34

07 Särskilda uppgifter om kommunens/ samkommunen ekonomi . . . . 37

11 Affärsverkets resultaträkning . . . 38

12 Affärsverkets finansieringskalkyl . . . 39

15 Affärsverkets anläggningstillgångar . . . 40

16 Affärsverkets balansräkning 31.12 . . . 42

36 Koncernbalansräkning 31.12 . . . 44

51 Verksamhet (inkl. affärsverk) . . . 47

41 Vissa uppgifter om ekonomin och verksamheten

inom förskoleundervisning, grundläggande

utbildning och gymnasieutbildning . . . 51

(3)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Yleishallinto Allmän förvaltning

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Sosiaali- ja

terveystoimen hallinto Social- och hälsovårds- förvaltning

Lasten päivä- kotihoito Dagvård av barn i daghem

Muu lasten päivähoito Övrig barn- dagvård

Esiopetus (sosiaali- toimessa) Förskole- undervisning (inom social- väsendet) Menolaji –

Utgiftsslag 1. 110 2. 201 204 4. 206 6. 208

Menot –Utgifter Palkat ja palkkiot –

Löner och arvoden. . . 0100 Maksetut eläkkeet –

Betalda pensioner. . . 0300 Eläkevakuutusmaksut –

Pensionsförsäkringsavgifter. . . 0370 Muut sosiaalivakuutusmaksut –

Övriga socialförsäkringsavgifter. . . 0380 Asiakaspalvelujen ostot –

Köp av kundtjänster:

– valtiolta –

av staten. . . 0510 – kunnilta –

av kommuner. . . 0520 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 0530 – muilta –

av övriga. . . 0540 Muiden palvelujen ostot –

Köp av övriga tjänster. . . 0600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen

lisäys/vähennys) –Material, förnödenheter och varor

(inkl. ökning/minskning av lager). . . 1400 Avustukset –

Understöd. . . 1800

3. 5.

Vuokramenot, ulkoiset –

Hyror, externa. . . 1920 Vuokramenot, sisäiset –

Hyror, interna. . . 1970 Muut menot –

Övriga utgifter. . . 2700 Toimintamenot yhteensä –

Verksamhetsutgifter totalt. . . . 2900 Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelai-

toksille) –Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till

egna affärsverk). . . 2910

Poistot ja arvonalentumiset –

Avskrivningar och nedskrivingar. . . . 2940 Laskennalliset menot: –

Kalkylerade utgifter:

Vyörytyserät –Överföringsposter. . . 2960 Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen

palautus 5%) –Mervärdesskatten i återbäringssystemet

(inkl. kalkylerad återbäring 5%). . . 2965 Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja

poistot) –Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade

räntor och avskrivningar). . . 2970

01 Käyttötalous – Driftshushållning

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luokitus- julkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av innehål- let i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassi- ficeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar suoraan maksetut – direkt betalda

Ei sisäisiä ostoja. – Inte interna inköp

Vrt. taulu 54!

Jfr med tabell 54!

1. Vaalien kustannukset myös tauluun 07. Joukkoliikenteen tukeminen kuuluu tehtävään 630. Työllistämisestä aiheutuvat menot ja tulot merkitään suoraan asianomaisille tehtäville sen mu- kaan mihin tehtäväluokkaan kuuluvia töitä työllisyysvaroin on teetetty. –Kostnader för val antecknas också i tabell 07. Stöd till kollektivtrafiken förs till uppgiftsklass 630. Utgifter och in- komster för sysselsättning förs direkt till de uppgiftsklasser inom vilka man utnyttjat sysselsättningsmedel.

2. Kuntayhtymäteivät käytä tätä tehtäväluokkaa (poikkeuksena maakuntien liitot ja monitoimikuntayhtymät (YTV). –Samkommunerna skall inte fylla i denna uppgiftsklass (ett undantag är landskapsförbunden och de mångfunktionella samkommunerna (SAD).

3. Markkamäärältään isot avustukset on kohdennettava luonteensa mukaisille tehtäville. –Bidrag i stora markbelopp skall hänföras till uppgiftsklasser av lämplig natur.

4. Ryhmäperhepäivähoito kuuluu tähän – kiertävät päiväkodit tehtävään 204 ja/tai 208. –Gruppfamiljedagvård hör hit – ambulerande daghem till uppgift 204 och/eller 208.

5. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet kuuluvat kaikki tähän. Erittele ne myös tauluun 07.– Stöd för hemvård och privatvård av barn förs alla hit. Specificera dem också i tabell 07.

6. Perusopetuslain mukainen esiopetus. Täytä tiedot myös taulukkoon 41! Ks. taulun 41 alaviite 5! – Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Fyll i uppgifterna också i tabell 41! Se fotnot 5 till tabell 41!

(4)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Yleishallinto Allmän förvaltning

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Sosiaali- ja

terveystoimen hallinto Social- och hälsovårds- förvaltning

Lasten päivä- kotihoito Dagvård av barn i daghem

Muu lasten päivähoito Övrig barn- dagvård

Esiopetus (sosiaali- toimessa) Förskole- undervisning (inom social- väsendet) Tulolaji –

Inkomstslag 110 201 204 206 208

Tulot –Inkomster Myyntitulot – Försäljningsinkomster:

– valtiolta –

av staten. . . 5210 – kunnilta –

av kommuner. . . 5220 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 5230 – muilta –

av övriga. . . 5240 – sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) –

interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av . . .

egna affärsverk). . . 5250 Maksut –

Avgifter. . . 5500

2. 2. 3.

Tuet ja avustukset – Understöd och bidrag:

– työllistämistuet –

sysselsättningsunderstöd. . . 5805 – muut tuet ja avustukset valtiolta –

övriga understöd och bidrag av staten. . . 5810 – Euroopan Unionilta –

av Europeiska Unionen. . . 5880 – muilta –

av övriga. . . 5890 Vuokratulot, ulkoiset –

Hyresinkomster, externa. . . 6320 Vuokratulot, sisäiset –

Hyresinkomster, interna. . . 6370 Muut tulot –

Övriga inkomster. . . 6700 Valmistevarastojen muutos,

lisäys(+)/vähennys(–) – Förändring av produktlager,

ökning (+)/minskning (–) . . . 6840 Valmistus omaan käyttöön –

Tillverkning för eget bruk. . . 6850 Toimintatulot yhteensä

Verksamhetsinkomster totalt. . . . 6900 Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitok-

silta) –Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster

av egna affärsverk). . . 6910 Laskennalliset tulot –

Kalkylerade inkomster:

Vyörytyserät –

Överföringsposter. . . 6960 Muut laskennalliset tulot –

Övriga kalkylerade inkomster. . . 6970 Vrt. taulu 54! –

Jfr tabell 54!

Ei yleensä sisäisiä eriä. – I allmänhet inte interna poster.

Merkitse etumerkki! – Ange förtecken!

Jaettava tehtäville!

–Skall fördelas på uppgifterna!

1.

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

1. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. – Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsam- manslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten.

2. Päivähoidon asiakasmaksut. –Kundavgifter inom dagvården.

3. Ei päivähoidon asiakasmaksuja. –Inte kundavgifter inom dagvården.

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luokitus- julkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av innehål- let i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassi- ficeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002)..

(5)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Lasten ja

nuorten laitoshuolto Anstaltsvård för barn och unga

Muut lasten ja perheiden palvelut Annan barn- och familjevård

Vanhusten laitospalvelut Anstalts- tjänster för åldringar

Vammais- huollon laitos- palvelut Anstaltstjänster för

handikappade

Suojatyö ja kehitysvamma- toiminta Skyddat arbete och verksamhet för

utv.störda Menolaji –

Utgiftsslag 1. 210 2. 215 5. 220 225 6. 230

Menot –Utgifter Palkat ja palkkiot –

Löner och arvoden. . . 0100

3.

Maksetut eläkkeet –

Betalda pensioner. . . 0300 Eläkevakuutusmaksut –

Pensionsförsäkringsavgifter. . . 0370 Muut sosiaalivakuutusmaksut –

Övriga socialförsäkringsavgifter. . . 0380 Asiakaspalvelujen ostot –

Köp av kundtjänster:

– valtiolta –

av staten. . . 0510 – kunnilta –

av kommuner. . . 0520 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 0530 – muilta –

av övriga. . . 0540

3.

Muiden palvelujen ostot –

Köp av övriga tjänster. . . 0600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen

lisäys/vähennys) –Material, förnödenheter och varor

(inkl. ökning/minskning av lager). . . 1400 Avustukset –

Understöd. . . 1800

4.

Vuokramenot, ulkoiset –

Hyror, externa. . . 1920 Vuokramenot, sisäiset –

Hyror, interna. . . 1970 Muut menot –

Övriga utgifter. . . 2700 Toimintamenot yhteensä –

Verksamhetsutgifter totalt. . . . 2900 Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelai-

toksille) –Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till

egna affärsverk). . . 2910

Poistot ja arvonalentumiset –

Avskrivningar och nedskrivingar. . . . 2940 Laskennalliset menot: –

Kalkylerade utgifter:

Vyörytyserät –Överföringsposter. . . 2960 Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen

palautus 5%) –Mervärdesskatten i återbäringssystemet

(inkl. kalkylerad återbäring 5%). . . 2965 Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja

poistot) –Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade

räntor och avskrivningar). . . 2970

01 Käyttötalous (jatkuu) – Driftshushållning (forts.)

1. Esim. lastenkodit, nuorisokodit, koulukodit ja perhekodit. Vrt. vastaavat toimintatiedot! –T.ex. barnhem, ungdomshem, skolhem, familjehem. Jfr. motsvarande verksamhetsuppgifter!

2. Myös kasvatus- ja perheneuvolatoiminta. –Även uppfostrings- och familjerådgivning.

3. Perhehoidon korvaukset (palkkiot) kuuluvat asiakaspalveluihin. Perhehoidon kulukorvaukset kuuluvat muiden palvelujen ostoihin. –Ersättning för familjevård (arvoden) förs till kundtjäns- ter. Kostnadsersättningar för familjevård hör till köp av övriga tjänster.

4. Elatustuki myös tauluun 07. –Underhållsstöd antecknas också i tabell 07.

5. Ei terveyskeskusten vuodeosastohoitoa. Laitoshoitomaksua perivät vanhusten hoiva-/hoitokodit sen sijaan kuuluvat tähän. –Inte vård på hälsocentralers bäddavdelning. De vårdhem för åldringar som uppbär avgift för anstaltsvård hör däremot hit.

6. Vain suojatyö ja työtoiminta. –Bara skyddat arbete och arbetsverksamhet.

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar suoraan maksetut – direkt betalda

Ei sisäisiä ostoja. – Inte interna inköp

Vrt. taulu 54!

Jfr med tabell 54!

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

(6)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Lasten ja

nuorten laitoshuolto Anstaltsvård för barn och unga

Muut lasten ja perheiden palvelut Annan barn- och familjevård

Vanhusten laitospalvelut Anstaltstjänster för åldringar

Vammais- huollon laitos- palvelut Anstaltstjänster för handikappa- de

Suojatyö ja kehitysvamma- toiminta Skyddat arbete och verksamhet för

utv.störda Tulolaji –

Inkomstslag 210 215 220 225 230

Tulot –Inkomster Myyntitulot – Försäljningsinkomster:

– valtiolta –

av staten. . . 5210 – kunnilta –

av kommuner. . . 5220 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 5230 – muilta –

av övriga. . . 5240 – sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) –

interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av . . .

egna affärsverk). . . 5250 Maksut –

Avgifter. . . 5500 Tuet ja avustukset –

Understöd och bidrag:

– työllistämistuet –

sysselsättningsunderstöd. . . 5805 – muut tuet ja avustukset valtiolta –

övriga understöd och bidrag av staten. . . 5810 – Euroopan Unionilta –

av Europeiska Unionen. . . 5880 – muilta –

av övriga. . . 5890 Vuokratulot, ulkoiset –

Hyresinkomster, externa. . . 6320 Vuokratulot, sisäiset –

Hyresinkomster, interna. . . 6370 Muut tulot –

Övriga inkomster. . . 6700

2.

Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys(–) – Förändring av produktlager,

ökning (+)/minskning (–) . . . 6840 Valmistus omaan käyttöön –

Tillverkning för eget bruk. . . 6850 Toimintatulot yhteensä

Verksamhetsinkomster totalt. . . . 6900 Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitok-

silta) –Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster

av egna affärsverk). . . 6910 Laskennalliset tulot –

Kalkylerade inkomster:

Vyörytyserät –

Överföringsposter. . . 6960 Muut laskennalliset tulot –

Övriga kalkylerade inkomster. . . 6970

1. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustuk- set, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot val- tiolta. – Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig er- sättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten.

2. Elatusvelvollisilta peritty elatustuki myös tauluun 07. –Underhållsstöd som krävs in av underhållsskyldiga antecknas också i tabell 07.

Vrt. taulu 54! – Jfr tabell 54!

Ei yleensä sisäisiä eriä. – I allmänhet inte interna poster.

Merkitse etumerkki! – Ange förtecken!

Jaettava tehtäville!

–Skall fördelas på uppgifterna!

1.

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

(7)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Kotipalvelut

Hemtjänst

Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Annan service för åldringar och handikappade

Päihdehuolto Missbrukarvård

Perusterveyden huolto (pl. hammas- huolto) Primärhälsovård (exkl.

tandvård)

Perustervey- denhuollon hammashuolto Primärhälso- vårdens tand- vård

Menolaji –

Utgiftsslag 1. 235 3. 240 245 6. 252 7. 7 . 254

Menot –Utgifter Palkat ja palkkiot –

Löner och arvoden. . . 0100 Maksetut eläkkeet –

Betalda pensioner. . . 0300 Eläkevakuutusmaksut –

Pensionsförsäkringsavgifter. . . 0370 Muut sosiaalivakuutusmaksut –

Övriga socialförsäkringsavgifter. . . 0380 Asiakaspalvelujen ostot –

Köp av kundtjänster:

– valtiolta –

av staten. . . 0510 – kunnilta –

av kommuner. . . 0520 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 0530 – muilta –

av övriga. . . 0540

4.

Muiden palvelujen ostot –

Köp av övriga tjänster. . . 0600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen

lisäys/vähennys) –Material, förnödenheter och varor

(inkl. ökning/minskning av lager). . . 1400 Avustukset –

Understöd. . . 1800

2. 5.

Vuokramenot, ulkoiset –

Hyror, externa. . . 1920 Vuokramenot, sisäiset –

Hyror, interna. . . 1970 Muut menot –

Övriga utgifter. . . 2700 Toimintamenot yhteensä –

Verksamhetsutgifter totalt. . . . 2900 Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelai-

toksille) –Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till

egna affärsverk). . . 2910

Poistot ja arvonalentumiset –

Avskrivningar och nedskrivingar. . . . 2940 Laskennalliset menot: –

Kalkylerade utgifter:

Vyörytyserät –Överföringsposter. . . 2960 Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen

palautus 5%) –Mervärdesskatten i återbäringssystemet

(inkl. kalkylerad återbäring 5%). . . 2965 Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja

poistot) –Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade

räntor och avskrivningar). . . 2970

01 Käyttötalous (jatkuu) – Driftshushållning (forts.)

1. Ei kotisairaanhoitoa. –Inte hemsjukvård.

2. Myös palveluraha. –Också servicesedel.

3. Sisältää mm. päivä- ja palvelukeskukset sekä palvelutalot ja kaiken muun asumispalvelun paitsi tehtäviin 215 ja 245 kuuluvan. Merkitse vammaisetuudet myös tauluun 07. –Omfattar bl.a. dag och servicecentraler samt servicehus och all övrig boendeservice utom sådan som hör till uppgiftsklasserna 215 och 245. Anteckna handikappförmåner också i tabell 07.

4. Perhehoidon korvaukset (palkkiot) kuuluvat asiakaspalveluihin. Perhehoidon kulukorvaukset kuuluvat muiden palvelujen ostoihin. –Ersättningar för familjevård (arvoden) hör till kundtjänster. Kostnads- ersättningar för familjevård hör till köp av övriga tjänster.

5. Myös palveluraha. Omaishoidon tuki (palkkiot) kuuluu tähän. Merkitse se myös tauluun 07. –Också servicesedel. Stöd för närståendevård (arvoden) hör hit. Anteckna också i tabell 07.

6. Ei erikoissairaanhoidon yksiköitä. Vanhusten vuodeosastohoito kuuluu tähän. Merkitse tauluun 07 tästä vielä erikseen oman vuodeosastohoidon kustannukset (Ks. määritelmä Suomen Kuntaliiton luokitusjulkaisusta 2001.) –Inte enheter inom specialsjukvård. Åldringsvård på vårdavdelning hör hit. Anteckna ytterligare kostnader för egen bäddavdelningsvård för sig i ta- bell 07. (Se definitionen i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001.)

7. Stakes kerää toimintatiedot. –Stakes samlar in uppgifterna om verksamheten.

henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar suoraan maksetut – direkt betalda

Ei sisäisiä ostoja. – Inte interna inköp

Vrt. taulu 54!

Jfr med tabell 54!

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

(8)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Kotipalvelut

Hemtjänst

Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Annan service för åldringar och handikappade

Päihdehuolto Missbrukarvård

Perusterveyden huolto (pl. hammas- huolto) Primärhälso- vård

(exkl. tandvård)

Perustervey- denhuollon hammashuolto Primärhälso- vårdens tand- vård

Tulolaji –

Inkomstslag 235 240 245 252 254

Tulot –Inkomster Myyntitulot –

Försäljningsinkomster: 3.

– valtiolta –

av staten. . . 5210 – kunnilta –

av kommuner. . . 5220 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 5230 – muilta –

av övriga. . . 5240

4.

– sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) – interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av . . .

egna affärsverk). . . 5250 Maksut –

Avgifter. . . 5500

2. 5. 6.

Tuet ja avustukset – Understöd och bidrag:

– työllistämistuet –

sysselsättningsunderstöd. . . 5805 – muut tuet ja avustukset valtiolta –

övriga understöd och bidrag av staten. . . 5810 – Euroopan Unionilta –

av Europeiska Unionen. . . 5880 – muilta –

av övriga. . . 5890 Vuokratulot, ulkoiset –

Hyresinkomster, externa. . . 6320 Vuokratulot, sisäiset –

Hyresinkomster, interna. . . 6370 Muut tulot –

Övriga inkomster. . . 6700 Valmistevarastojen muutos,

lisäys(+)/vähennys(–) – Förändring av produktlager,

ökning (+)/minskning (–) . . . 6840 Valmistus omaan käyttöön –

Tillverkning för eget bruk. . . 6850 Toimintatulot yhteensä

Verksamhetsinkomster totalt. . . . 6900 Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitok-

silta) –Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster

av egna affärsverk). . . 6910 Laskennalliset tulot –

Kalkylerade inkomster:

Vyörytyserät –

Överföringsposter. . . 6960 Muut laskennalliset tulot –

Övriga kalkylerade inkomster. . . 6970 Vrt. taulu 54! –

Jfr med tabell 54!

Ei yleensä sisäisiä eriä. – I allmänhet inte interna poster.

Merkitse etumerkki! – Ange förtecken!

Jaettava tehtäville!

–Skall fördelas på uppgifterna!

1.

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

1. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustuk- set, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot val- tiolta. – Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig er- sättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten.

2. Tähän merkitään asiakasmaksut koti- ja tukipalvelusta. –Här antecknas kundavgifter för hemservice och stödtjänster.

3. Työterveyshuollon myyntitulot (ml. sisäiset myyntitulot) myös tauluun 07. –Försäljningsinkomster för personalhälsovården (inkl. interna försäljningsinkomster) också till tabell 07.

4. Korvaukset Kelalta työterveyshuollon palveluksista. Sen sijaan Kelan korvaukset oman henkilöstön osalta kuuluvat tukiin ja avustuksiin muilta. –Ersättningar från FPA för tjänster som företagshälsovården erbjuder. FPA-ersättningar för den egna personalens del hör till understöd och bidrag av övriga.

5. Laitoshoidon asiakasmaksut ja avohoidon lääkäripalvelujen maksut (vuosi- ja käyntimaksut) myös tauluun 05. – Klientavgifter för anstaltsvård och avgifter för läkartjänster inom öppen- vården (års- och besöksavgifter) också till tabell 05.

6. Korvaukset hammasteknisistä kuluista eivät kuulu tähän vaan myyntituloihin. –Ersättningar för tandtekniska kostnader hör inte hit utan till försäljningsinkomster.

(9)

1. Stakes kerää toimintatiedot. –Stakes samlar in uppgifterna om verksamheten.

2. Kunnat merkitsevät sairaalakuntayhtymän perimän vuotuiserän lainan korkoa vastaavan maksuosuuden tähän. –Kommunerna antecknar här den betalningsandel som motsvarar räntan på den årliga lånerat som sjukhussamkommunen uppbär.

3. Eläinlääkinnän kustannukset myös tauluun 07 (ml. osuus ky:lle). –Veterinärkostnaderna också till tabell 07 (inkl. andel till samkommunen).

4. Toimeentulotukiasioiden hoidon kustannukset kuuluvat tähän tehtävään. Myös pakolaisten vastaanottokeskukset. –Kostnader för skötsel av utkomststödsärenden förs till denna upp- giftsklass. Även mottagningscentraler för flyktingar.

5. Toimeentulotuki ja lastensuojelun suurten kustannusten tasauserät kuuluvat tähän. Elatustuki sen sijaan kuuluu tehtävään 215. Merkitse toimeentulotuki (ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja työmarkkinatuella oleville maksettua kuntouttavan työtoiminnan matkakorvausta) myös tauluun 07. Merkitse tauluun 07 erikseen vielä työmarkkinatukea saaville toi- meentulotukena maksetut kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset. –Utkomststöd och utjämningsposter för stora kostnader för barnskyddet hör hit. Underhållstöd hör däremot till uppgiftsklass 215. Anteckna utkomststödet (exkl. flyktingar, åferflyttare och reseersättningar för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte till personer som får arbetsmarknadsstöd) också i tabell 07. Anteckna i tabell 07 separat reseersättningar i form av utkomststöd för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte till personer som får arbetsmarknadsstöd.

6. Perusopetuslain mukainen esiopetus. Täytä tiedot myös taulukkoon 41! Ks. taulun 41 alaviite 5! –Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Fyll i uppgifterna ock- så i tabell 41! Se fotnot 5 till tabell 41!

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.)

Opetus- ja kulttuuritoimi Undervisnings- och kulturverk- samhet

Erikois- sairaanhoito Specialsjukvård

Ympäristö- terveyden- huolto Miljöhälsovård

Muu sosiaali- ja terveystoimi Övrig social- och hälsovård

Opetus- ja kultt.toimen hallinto Undervisn.- och kultur- förvaltning

Esiopetus (opetus- toimessa) Förskole- undervisning (inom undervis- ningsväsendet) Menolaji –

Utgiftsslag 1. 260 3. 270 4. 290 301 6. 303

Menot –Utgifter Palkat ja palkkiot –

Löner och arvoden. . . 0100 Maksetut eläkkeet –

Betalda pensioner. . . 0300 Eläkevakuutusmaksut –

Pensionsförsäkringsavgifter. . . 0370 Muut sosiaalivakuutusmaksut –

Övriga socialförsäkringsavgifter. . . 0380 Asiakaspalvelujen ostot –

Köp av kundtjänster:

– valtiolta –

av staten. . . 0510 – kunnilta –

av kommuner. . . 0520 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 0530 – muilta –

av övriga. . . 0540 Muiden palvelujen ostot –

Köp av övriga tjänster. . . 0600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen

lisäys/vähennys) –Material, förnödenheter och varor

(inkl. ökning/minskning av lager). . . 1400 Avustukset –

Understöd. . . 1800

2. 5.

Vuokramenot, ulkoiset –

Hyror, externa. . . 1920 Vuokramenot, sisäiset –

Hyror, interna. . . 1970 Muut menot –

Övriga utgifter. . . 2700 Toimintamenot yhteensä –

Verksamhetsutgifter totalt. . . . 2900 Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelai-

toksille) –Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till

egna affärsverk). . . 2910

Poistot ja arvonalentumiset –

Avskrivningar och nedskrivingar. . . . 2940 Laskennalliset menot: –

Kalkylerade utgifter:

Vyörytyserät –Överföringsposter. . . 2960 Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen

palautus 5%) –Mervärdesskatten i återbäringssystemet

(inkl. kalkylerad återbäring 5%). . . 2965 Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja

poistot) –Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade

räntor och avskrivningar). . . 2970

01 Käyttötalous (jatkuu) – Driftshushållning (forts.)

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar suoraan maksetut – direkt betalda

Ei sisäisiä ostoja. – Inte interna inköp

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

(10)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.)

Opetus- ja kulttuuritoimi Undervisnings- och kulturverk- samhet

Erikoissairaan- hoito

Specialsjukvård

Ympäristö- terveyden- huolto Miljöhälsovård

Muu sosiaali- ja terveystoimi Övrig social- och hälsovård

Opetus- ja kultt.toimen hallinto Undervisn.- och kultur- förvaltning

Esiopetus (opetus- toimessa) Förskole- undervisning (inom undervis- ningsväsendet) Tulolaji –

Inkomstslag 260 270 290 301 303

Tulot –Inkomster Myyntitulot – Försäljningsinkomster:

– valtiolta –

av staten. . . 5210 – kunnilta –

av kommuner. . . 5220 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 5230 – muilta –

av övriga. . . 5240 – sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) –

interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av . . .

egna affärsverk). . . 5250 Maksut –

Avgifter. . . 5500 3.

Tuet ja avustukset – Understöd och bidrag:

– työllistämistuet –

sysselsättningsunderstöd. . . 5805 – muut tuet ja avustukset valtiolta –

övriga understöd och bidrag av staten. . . 5810

2

– Euroopan Unionilta –

av Europeiska Unionen. . . 5880 – muilta –

av övriga. . . 5890

4.

Vuokratulot, ulkoiset –

Hyresinkomster, externa. . . 6320 Vuokratulot, sisäiset –

Hyresinkomster, interna. . . 6370 Muut tulot –

Övriga inkomster. . . 6700

5.

Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys(–) – Förändring av produktlager,

ökning (+)/minskning (–) . . . 6840 Valmistus omaan käyttöön –

Tillverkning för eget bruk. . . 6850 Toimintatulot yhteensä

Verksamhetsinkomster totalt. . . . 6900 Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitok-

silta) –Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster

av egna affärsverk). . . 6910 Laskennalliset tulot –

Kalkylerade inkomster:

Vyörytyserät –

Överföringsposter. . . 6960 Muut laskennalliset tulot –

Övriga kalkylerade inkomster. . . 6970

1. Opetustoimintaa harjoittavat kuntayhtymät täyttävät lisäksi taulukkoon 05 (s. 36) sisältyvän erittelyn (yksikköhintarahoitus/muut myyntitulot valtiolta). –De samkommuner som bedriver undervisningsverksamhet ifyller också specifikationen (enhetsprisfinansiering/övriga försäljningsinkomster av staten) som ingår i tabell 05 (sidan 36).

2. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta.

Kuntayhtymät merkitsevät tähän myös valtiolta saadun lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän korvauksen. –Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas al- la de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkyle- rade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten.Samkom- munerna antecknar här också ersättningen av staten enligt utjämningssystemet för stora kostnader inom barnskyddet.

3. Laitoshoidon asiakasmaksut myös tauluun 05. –Kundavgifter för anstaltsvård också till tabell 05.

4. Lastensuojelun suurten kustannusten tasauserät (kunnissa) ja rahoitusosuudet (kuntayhtymissä) merkitään tähän. Ks. myös alaviite 2. –Utjämningsposter för stora kostnader inom barns- kyddet (i kommuner) och finansieringsandelar (i samkommuner) antecknas här. Se också fotnot 2.

5. Toimeentulotuen takaisinperintä myös tauluun 07. –Återkrävning av utkomststöd också till tabell 07.

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

Ei yleensä sisäisiä eriä. – I allmänhet inte interna poster.

Merkitse etumerkki! – Ange förtecken!

Jaettava tehtäville!

–Skall fördelas på uppgifterna!

2.

1.

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

(11)

1. Ks. taulun 41 alaviite 5! –Se fotnot 5 till tabell 41!

2. Ylläpitäjän koulumatkakustannukset. –Huvudmannens kostnader för skolresor.

3. Oppilaalle rahana maksettu omavastuuosuus koulumatkakustannuksista. –Den självriskandel av skolresekostnader som betalats till studeranden i pengar.

4. Ks. taulun 41 alaviite 4! –Se fotnot 4 till tabell 41!

5. Merkitse tauluun 07 tähän sisältyvän liiketoiminnan toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä sekä erikseen vielä sisäisiin vuokriin mahdollisesti sisältyvät pääomakustannukset (korot ja poistot). –Anteckna i tabell 07 verksamhetsutgifter och överföringsposter totalt för affärsverksamhet som ingår här samt separat kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) som even- tuellt ingår i interna hyror.

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu)

Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Perusopetus

Grundläggande utbildning

Lukiokoulutus Gymnasie- utbildning

Ammatillinen koulutus Yrkesutbildning

Ammatti- korkeakoulu- toiminta Yrkeshögskole- verksamhet

Kansalais- opistojen vapaa sivistystyö Fritt bildnings- arbete vid medborgar- institut Menolaji –

Utgiftsslag 305 310 315 320 325

Menot –Utgifter Palkat ja palkkiot –

Löner och arvoden. . . 0100 Maksetut eläkkeet –

Betalda pensioner. . . 0300 Eläkevakuutusmaksut –

Pensionsförsäkringsavgifter. . . 0370 Muut sosiaalivakuutusmaksut –

Övriga socialförsäkringsavgifter. . . 0380 Asiakaspalvelujen ostot –

Köp av kundtjänster:

– valtiolta –

av staten. . . 0510 – kunnilta –

av kommuner. . . 0520 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 0530 – muilta –

av övriga. . . 0540 Muiden palvelujen ostot –

Köp av övriga tjänster. . . 0600

2. 2.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) –Material, förnödenheter och varor

(inkl. ökning/minskning av lager). . . 1400 Avustukset –

Understöd. . . 1800

3. 3.

Vuokramenot, ulkoiset –

Hyror, externa. . . 1920 Vuokramenot, sisäiset –

Hyror, interna. . . 1970

5.

Muut menot –

Övriga utgifter. . . 2700 Toimintamenot yhteensä –

Verksamhetsutgifter totalt. . . . 2900

1. 4. 5.

Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelai- toksille) –Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till

egna affärsverk). . . 2910

Poistot ja arvonalentumiset –

Avskrivningar och nedskrivingar. . . . 2940 Laskennalliset menot: –

Kalkylerade utgifter:

Vyörytyserät –Överföringsposter. . . 2960 1. 4. 5.

Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) –Mervärdesskatten i återbäringssystemet

(inkl. kalkylerad återbäring 5%). . . 2965 Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja

poistot) –Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade

räntor och avskrivningar). . . 2970

01 Käyttötalous (jatkuu) – Driftshushållning (forts.)

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar suoraan maksetut – direkt betalda

Ei sisäisiä ostoja. – Inte interna inköp

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

(12)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu)

Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Perusopetus

Grundläggande utbildning

Lukiokoulutus Gymnasie- utbildning

Ammatillinen koulutus Yrkesutbildning

Ammatti- korkeakoulu- toiminta Yrkeshögskole- verksamhet

Kansalais- opistojen vapaa sivistystyö Fritt bildnings- arbete vid medborgar- institut Tulolaji –

Inkomstslag 305 310 315 320 325

Tulot –Inkomster Myyntitulot – Försäljningsinkomster:

– valtiolta –

av staten. . . 5210 – kunnilta –

av kommuner. . . 5220 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 5230 – muilta –

av övriga. . . 5240 – sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) –

interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av . . .

egna affärsverk). . . 5250 Maksut –

Avgifter. . . 5500

6.

Tuet ja avustukset – Understöd och bidrag:

– työllistämistuet –

sysselsättningsunderstöd. . . 5805 – muut tuet ja avustukset valtiolta –

övriga understöd och bidrag av staten. . . 5810

5.

– Euroopan Unionilta –

av Europeiska Unionen. . . 5880 – muilta –

av övriga. . . 5890

3. 3.

Vuokratulot, ulkoiset –

Hyresinkomster, externa. . . 6320 Vuokratulot, sisäiset –

Hyresinkomster, interna. . . 6370 Muut tulot –

Övriga inkomster. . . 6700

4. 4.

Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys(–) – Förändring av produktlager,

ökning (+)/minskning (–) . . . 6840 Valmistus omaan käyttöön –

Tillverkning för eget bruk. . . 6850 Toimintatulot yhteensä

Verksamhetsinkomster totalt. . . . 6900 Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitok-

silta) –Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster

av egna affärsverk). . . 6910 Laskennalliset tulot –

Kalkylerade inkomster:

Vyörytyserät –

Överföringsposter. . . 6960 Muut laskennalliset tulot –

Övriga kalkylerade inkomster. . . 6970

1. Opetustoimintaa harjoittavat kuntayhtymät täyttävät lisäksi taulukkoon 05 (s. 36) sisältyvän erittelyn (yksikköhintarahoitus/muut myyntitulot valtiolta). –De samkommuner som bedriver undervisningsverksamhet ifyller också specifikationen (enhetsprisfinansiering/övriga försäljningsinkomster av staten) som ingår i tabell 05 (sidan 36).

2. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. – Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsam- manslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten.

3. Kelalta saatu koulumatkatuki. –FPA:s stöd för skolresor.

4. Oppilaalta peritty koulukuljetuksen omavastuuosuus. –Den självriskandel för skolskjuts som uppburits av studeranden.

5. Aikuiskoulutuskeskusten toiminta-avustukset valtiolta ja valtionavut vuokriin ja vuokra-arvoihin kuuluvat tähän. –Statens verksamhetsbidrag för vuxenutbildningscentrer och statsbidrag för hyror och hyresvärden hör hit.

6. Ei liiketoiminnan tuloja. Ne kuuluvat myyntituloihin. –Inte intäkter av affärsverksamhet. De förs till försäljningsinkomster.

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

Ei yleensä sisäisiä eriä. – I allmänhet inte interna poster.

Merkitse etumerkki! – Ange förtecken!

Jaettava tehtäville!

–Skall fördelas på uppgifterna!

2.

1.

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

(13)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu)

Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Muu vapaa

sivistystyö Annat fritt bildningsarbete

Taiteen perusopetus Grund- undervisning i konst

Muu opetustoimi Övrig undervisnings- verksamhet

Kirjasto Bibliotek

Liikunta ja ulkoilu Idrott och friluftsliv

Menolaji –

Utgiftsslag 327 335 345 350 355

Menot –Utgifter Palkat ja palkkiot –

Löner och arvoden. . . 0100 Maksetut eläkkeet –

Betalda pensioner. . . 0300 Eläkevakuutusmaksut –

Pensionsförsäkringsavgifter. . . 0370 Muut sosiaalivakuutusmaksut –

Övriga socialförsäkringsavgifter. . . 0380 Asiakaspalvelujen ostot –

Köp av kundtjänster:

– valtiolta –

av staten. . . 0510 – kunnilta –

av kommuner. . . 0520 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 0530 – muilta –

av övriga. . . 0540 Muiden palvelujen ostot –

Köp av övriga tjänster. . . 0600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen

lisäys/vähennys) –Material, förnödenheter och varor

(inkl. ökning/minskning av lager). . . 1400

1.

Avustukset –

Understöd. . . 1800 Vuokramenot, ulkoiset –

Hyror, externa. . . 1920 Vuokramenot, sisäiset –

Hyror, interna. . . 1970

2.

Muut menot –

Övriga utgifter. . . 2700 Toimintamenot yhteensä –

Verksamhetsutgifter totalt. . . . 2900 Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelai-

toksille) –Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till

egna affärsverk). . . 2910

Poistot ja arvonalentumiset –

Avskrivningar och nedskrivingar. . . . 2940 Laskennalliset menot: –

Kalkylerade utgifter:

Vyörytyserät –Överföringsposter. . . 2960 2.

Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) –Mervärdesskatten i återbäringssystemet

(inkl. kalkylerad återbäring 5%). . . 2965 Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja

poistot) –Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade

räntor och avskrivningar). . . 2970

01 Käyttötalous (jatkuu) – Driftshushållning (forts.)

1. Merkitse tauluun 07 tähän sisältyvä kirjastoaineiston hankinta (ei sidonta, muovitus yms.) sekä siitä vielä erikseen kirjojen ostot. –Anteckna i tabell 07 anskaffning av biblioteksmaterial som ingår här (inte bindning, plastning osv.), och dessutom bokköp för sig.

2. Merkitse tästä vielä erikseen tauluun 07 sisäisiin vuokriin mahdollisesti sisältyvät pääomakustannukset (korot ja poistot). –Anteckna ytterligare kapitalkonstnader (räntor och avskrivnin- gar) som eventuellt ingår i de interna hyrorna för sig i tabell 07.

henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar suoraan maksetut – direkt betalda

Ei sisäisiä ostoja. – Inte interna inköp

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

(14)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu)

Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Muu vapaa

sivistystyö Annat fritt bildningsarbete

Taiteen perusopetus Grund- undervisning i konst

Muu opetustoimi Övrig undervisnings- verksamhet

Kirjasto Bibliotek

Liikunta ja ulkoilu Idrott och friluftsliv

Tulolaji –

Inkomstslag 327 335 345 350 355

Tulot –Inkomster Myyntitulot – Försäljningsinkomster:

– valtiolta –

av staten. . . 5210 – kunnilta –

av kommuner. . . 5220 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 5230 – muilta –

av övriga. . . 5240 – sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) –

interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av . . .

egna affärsverk). . . 5250 Maksut –

Avgifter. . . 5500

3.

Tuet ja avustukset – Understöd och bidrag:

– työllistämistuet –

sysselsättningsunderstöd. . . 5805 – muut tuet ja avustukset valtiolta –

övriga understöd och bidrag av staten. . . 5810 – Euroopan Unionilta –

av Europeiska Unionen. . . 5880 – muilta –

av övriga. . . 5890 Vuokratulot, ulkoiset –

Hyresinkomster, externa. . . 6320 Vuokratulot, sisäiset –

Hyresinkomster, interna. . . 6370 Muut tulot –

Övriga inkomster. . . 6700

3.

Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys(–) – Förändring av produktlager,

ökning (+)/minskning (–) . . . 6840 Valmistus omaan käyttöön –

Tillverkning för eget bruk. . . 6850 Toimintatulot yhteensä

Verksamhetsinkomster totalt. . . . 6900 Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitok-

silta) –Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster

av egna affärsverk). . . 6910 Laskennalliset tulot –

Kalkylerade inkomster:

Vyörytyserät –

Överföringsposter. . . 6960 Muut laskennalliset tulot –

Övriga kalkylerade inkomster. . . 6970

1. Opetustoimintaa harjoittavat kuntayhtymät täyttävät lisäksi taulukkoon 05 (s. 36) sisältyvän erittelyn (yksikköhintarahoitus/muut myyntitulot valtiolta). –De samkommuner som bedriver undervisnings- verksamhet ifyller också specifikationen (enhetsprisfinansiering/övriga försäljningsinkomster av staten) som ingår i tabell 05 (sidan 36).

2. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. – Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsam- manslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten.

3. Kirjaston myöhästymismaksut kuuluvat muihin tuloihin. –Bibliotekens dröjsmålsavgifter förs till övriga inkomster.

Ei yleensä sisäisiä eriä. – I allmänhet inte interna poster.

Merkitse etumerkki! – Ange förtecken!

Jaettava tehtäville!

–Skall fördelas på uppgifterna!

2.

1.

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

(15)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu)

Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.)

Muut palvelut Övriga tjänster Nuorisotyö

Ungdoms- arbete

Museot, teatterit ja orkesterit Museer, teater- verksamhet och orkestrar

Yleinen kulttuuritoimi Allmän kultur- verksamhet

Yhdyskunta- suunnittelu Samhälls- planering

Rakennus- valvonta Byggnadstillsyn

Menolaji –

Utgiftsslag 1. 360 377 3. 390 4. 410 420

Menot –Utgifter Palkat ja palkkiot –

Löner och arvoden. . . 0100 Maksetut eläkkeet –

Betalda pensioner. . . 0300 Eläkevakuutusmaksut –

Pensionsförsäkringsavgifter. . . 0370 Muut sosiaalivakuutusmaksut –

Övriga socialförsäkringsavgifter. . . 0380 Asiakaspalvelujen ostot –

Köp av kundtjänster:

– valtiolta –

av staten. . . 0510 – kunnilta –

av kommuner. . . 0520 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 0530 – muilta –

av övriga. . . 0540 Muiden palvelujen ostot –

Köp av övriga tjänster. . . 0600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen

lisäys/vähennys) –Material, förnödenheter och varor

(inkl. ökning/minskning av lager). . . 1400 Avustukset –

Understöd. . . 1800

2.

Vuokramenot, ulkoiset –

Hyror, externa. . . 1920 Vuokramenot, sisäiset –

Hyror, interna. . . 1970 Muut menot –

Övriga utgifter. . . 2700 Toimintamenot yhteensä –

Verksamhetsutgifter totalt. . . . 2900 Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelai-

toksille) –Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till

egna affärsverk). . . 2910

Poistot ja arvonalentumiset –

Avskrivningar och nedskrivingar. . . . 2940 Laskennalliset menot: –

Kalkylerade utgifter:

Vyörytyserät –Överföringsposter. . . 2960 Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen

palautus 5%) –Mervärdesskatten i återbäringssystemet

(inkl. kalkylerad återbäring 5%). . . 2965 Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja

poistot) –Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade

räntor och avskrivningar). . . 2970

01 Käyttötalous (jatkuu) – Driftshushållning (forts.)

1. Myös nuorten työpajat elleivät luonteensa mukaan kuulu johonkin muuhun tehtäväluokkaan. –Verkstäder för unga antecknas också här, om de inte på grund av sin natur hör till någon annan uppgiftsklass.

2. Kaikki museoille, teattereille ja orkestereille myönnetyt avustukset. –Alla bidrag som beviljats museer, teatrar och orkestrar.

3. Mm. kulttuurisihteerin tehtävät, kongressi- ja kulttuurikeskukset sekä erilaiset musiikkitapahtumat. –Bl.a. kultursekreterares uppgifter, kongress- och kulturcentrer samt olika musike- venemang.

4. Myös maakuntien liittojen yhdyskuntasuunnittelutoiminta. –Även landskapsförbundens samhällsplanering.

henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar suoraan maksetut – direkt betalda

Ei sisäisiä ostoja. – Inte interna inköp

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

(16)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu)

Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.)

Muut palvelut Övriga tjänster Nuorisotyö

Ungdoms- arbete

Museot, teatterit ja orkesterit Museer, teater- verksamhet och orkestrar

Yleinen kulttuuritoimi Allmän kultur- verksamhet

Yhdyskunta- suunnittelu Samhälls- planering

Rakennus- valvonta Byggnadstillsyn

Tulolaji –

Inkomstslag 360 377 390 410 420

Tulot –Inkomster Myyntitulot – Försäljningsinkomster:

– valtiolta –

av staten. . . 5210 – kunnilta –

av kommuner. . . 5220 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 5230 – muilta –

av övriga. . . 5240 – sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) –

interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av . . .

egna affärsverk). . . 5250 Maksut –

Avgifter. . . 5500

3.

Tuet ja avustukset – Understöd och bidrag:

– työllistämistuet –

sysselsättningsunderstöd. . . 5805 – muut tuet ja avustukset valtiolta –

övriga understöd och bidrag av staten. . . 5810 – Euroopan Unionilta –

av Europeiska Unionen. . . 5880 – muilta –

av övriga. . . 5890 Vuokratulot, ulkoiset –

Hyresinkomster, externa. . . 6320 Vuokratulot, sisäiset –

Hyresinkomster, interna. . . 6370 Muut tulot –

Övriga inkomster. . . 6700 Valmistevarastojen muutos,

lisäys(+)/vähennys(–) – Förändring av produktlager,

ökning (+)/minskning (–) . . . 6840 Valmistus omaan käyttöön –

Tillverkning för eget bruk. . . 6850 Toimintatulot yhteensä

Verksamhetsinkomster totalt. . . . 6900 Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitok-

silta) –Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster

av egna affärsverk). . . 6910 Laskennalliset tulot –

Kalkylerade inkomster:

Vyörytyserät –

Överföringsposter. . . 6960 Muut laskennalliset tulot –

Övriga kalkylerade inkomster. . . 6970

1. Opetustoimintaa harjoittavat kuntayhtymät täyttävät lisäksi taulukkoon 05 (s. 36) sisältyvän erittelyn (yksikköhintarahoitus/muut myyntitulot valtiolta). –De samkommuner som bedriver undervisningsverksamhet ifyller också specifikationen (enhetsprisfinansiering/övriga försäljningsinkomster av staten) som ingår i tabell 05 (sidan 36).

2. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. – Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsam- manslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten.

3. Rakennusvalvonta-/rakennustarkastusmaksut myös tauluun 05. –Byggnadstillsyns-/byggnadsinspektionsavgifter också till tabell 05.

Ei yleensä sisäisiä eriä. – I allmänhet inte interna poster.

Merkitse etumerkki! – Ange förtecken!

Jaettava tehtäville!

–Skall fördelas på uppgifterna!

2.

1.

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

(17)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Muut palvelut (jatkuu) Övriga tjänster (forts.) Ympäristön

huolto Miljövård

Liikenneväylät Trafikleder

Puistot ja yleiset alueet Parker och allmänna områden

Palo- ja pelastustoimi Brand- och räddnings- väsendet

Oikeudenhoito ja turvallisuus Rättsväsen och säkerhet

Menolaji –

Utgiftsslag 1. 440 2. 460 470 3. 480 4. 515

Menot –Utgifter Palkat ja palkkiot –

Löner och arvoden. . . 0100 Maksetut eläkkeet –

Betalda pensioner. . . 0300 Eläkevakuutusmaksut –

Pensionsförsäkringsavgifter. . . 0370 Muut sosiaalivakuutusmaksut –

Övriga socialförsäkringsavgifter. . . 0380 Asiakaspalvelujen ostot –

Köp av kundtjänster:

– valtiolta –

av staten. . . 0510 – kunnilta –

av kommuner. . . 0520 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 0530 – muilta –

av övriga. . . 0540 Muiden palvelujen ostot –

Köp av övriga tjänster. . . 0600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen

lisäys/vähennys) –Material, förnödenheter och varor

(inkl. ökning/minskning av lager). . . 1400 Avustukset –

Understöd. . . 1800 Vuokramenot, ulkoiset –

Hyror, externa. . . 1920 Vuokramenot, sisäiset –

Hyror, interna. . . 1970 Muut menot –

Övriga utgifter. . . 2700 Toimintamenot yhteensä –

Verksamhetsutgifter totalt. . . . 2900 Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelai-

toksille) –Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till

egna affärsverk). . . 2910

Poistot ja arvonalentumiset –

Avskrivningar och nedskrivingar. . . . 2940 Laskennalliset menot: –

Kalkylerade utgifter:

Vyörytyserät –Överföringsposter. . . 2960 Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen

palautus 5%) –Mervärdesskatten i återbäringssystemet

(inkl. kalkylerad återbäring 5%). . . 2965 Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja

poistot) –Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade

räntor och avskrivningar). . . 2970

01 Käyttötalous (jatkuu) – Driftshushållning (forts.)

1. Öljyvahinkojen torjunta merkitään tähän ja vielä erikseen tauluun 07. –Bekämpning av oljeskador antecknas här och dessutom för sig i tabell 07.

2. Pysäköinninvalvonta kuuluu tehtävään 515. –Parkeringsövervakning hör till uppgiftsklass 515.

3. Myös aluehälytyskeskus sekä palotoimen sairaankuljetus mutta ei öljyvahinkojen torjuntaa. –Också regional alarmcentral och sjuktransport inom brandväsendet men inte bekämpning av oljeskador.

4. Holhoustoiminta, pysäköinninvalvonta, kuluttaja- ja velkaneuvonta, majoitustoimi sekä löytöeläinten tilapäishoito. –Förmyndarskapsverksamhet, parkeringsövervakning, konsument- och skuldrådgivning, inkvarteringsväsen samt tillfällig vård av upphittade djur.

henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar suoraan maksetut – direkt betalda

Ei sisäisiä ostoja. – Inte interna inköp

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

(18)

1 000 euroa, ilman desimaaleja – 1 000 euro, utan decimaler

Tehtävä Uppgift

Muut palvelut (jatkuu) Övriga tjänster (forts.) Ympäristön

huolto Miljövård

Liikenneväylät Trafikleder

Puistot ja yleiset alueet Parker och allmänna områden

Palo- ja pelastustoimi Brand- och räddnings- väsendet

Oikeudenhoito ja turvallisuus Rättsväsen och säkerhet

Tulolaji –

Inkomstslag 440 460 470 480 515

Tulot –Inkomster Myyntitulot – Försäljningsinkomster:

– valtiolta –

av staten. . . 5210 – kunnilta –

av kommuner. . . 5220 – kuntayhtymiltä –

av samkommuner. . . 5230 – muilta –

av övriga. . . 5240 – sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) –

interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av . . .

egna affärsverk). . . 5250 Maksut –

Avgifter. . . 5500

2.

Tuet ja avustukset – Understöd och bidrag:

– työllistämistuet –

sysselsättningsunderstöd. . . 5805 – muut tuet ja avustukset valtiolta –

övriga understöd och bidrag av staten. . . 5810 – Euroopan Unionilta –

av Europeiska Unionen. . . 5880 – muilta –

av övriga. . . 5890

4.

Vuokratulot, ulkoiset –

Hyresinkomster, externa. . . 6320

3.

Vuokratulot, sisäiset –

Hyresinkomster, interna. . . 6370 Muut tulot –

Övriga inkomster. . . 6700

5.

Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys(–) – Förändring av produktlager,

ökning (+)/minskning (–) . . . 6840 Valmistus omaan käyttöön –

Tillverkning för eget bruk. . . 6850 Toimintatulot yhteensä

Verksamhetsinkomster totalt. . . . 6900 Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitok-

silta) –Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster

av egna affärsverk). . . 6910 Laskennalliset tulot –

Kalkylerade inkomster:

Vyörytyserät –

Överföringsposter. . . 6960 Muut laskennalliset tulot –

Övriga kalkylerade inkomster. . . 6970

1. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustuk- set, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot val- tiolta. – Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig er- sättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten.

2. Pysäköintimaksut myös tauluun 05. Pysäköintivirhemaksut kuuluvat tehtävään 515. –Parkeringsavgifter också till tabell 05. Avgifter för parkeringsfel hör till uppgiftsklass 515.

3. Myös toripaikkojen vuokratulot silloin kun vastaavat kustannukset sisältyvät tähän tehtävään. –Också hyresinkomster av torgplatser då motsvarande kostnader ingår i denna uppgifts- klass.

4. Korvaukset Kelalta sairaankuljetuksista. –Ersättningar av FPA för sjuktransporter.

5. Pysäköintivirhemaksut myös tauluun 07. –Avgifter för parkeringsfel också till tabell 07.

Ei yleensä sisäisiä eriä. – I allmänhet inte interna poster.

Merkitse etumerkki! – Ange förtecken!

Jaettava tehtäville!

–Skall fördelas på uppgifterna!

1.

Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tili- luettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2002). – Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommun- förbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2002).

Tehtävien sisältömäärittelyt Suomen Kuntaliiton luoki- tusjulkaisussa 2001 (Helsinki 2002). –Definitioner av in- nehållet i uppgiftsklasserna i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2001 (Helsingfors 2002).

References

Related documents

Vuosikymmeniä jatkunut seerumin kolesterolipitoisuuden lasku pysähtyi vuosien 1997 ja 2002 välillä. Vuodesta 2002 vuoteen 2007 kolesterolitaso on kääntynyt uudelleenlas- kuun

Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning och inte

Palkkamenojen o suus käyttömenoista oli viime vuonna 37,5 prosenttia eli hieman enemmän kuin vuotta aikaisemmin./sl Kuntien pääomamenot kohosivat viime vuonna 6,5

– Bara anstaltsvård (för klienten debiteras avgift för anstaltsvård)! Inte de klienter som statistikförs under punkten 291 Familjevård. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera

[r]

• Skicka eller faxa underlaget senast den första vardagen i månaden Ring någon av oss avgiftshandläggare för frågor NN , NN. Härmed intygas att nedanstående uppgifter

D-vitamiinin tarve kasvaa, jos Ca:P suhde ei ole optimaalinen; myös kal- siumin ja fosforin puute lisää D-vitamiinin tarvetta.. Klassisesti puute aiheuttaa osteomalasian aikuisilla

Enligt min analys verkar det som att när eleverna till slut använde sig av starka förslag togs ett gemensamt ansvar för att föra berättelsen framåt, vilket också blir tydligt