SOMMAR DESIGN KONTORET. Effecta Sommardesignkontoret Varberg 2009

Full text

(1)

SOMMAR D E S I G N KONTORET

Effecta

(2)
(3)

Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1

02 Uppdraget 2

03 Arbetsprocessen 3

04 Analys 5

Fokus och målgrupp 5

Synen på pellets 5

Logistik problemet 6

Pelletsförråd 6

Transport och kostnader 6

Eldstaden 7

05 Konceptförslag 9

Solenergi 9

En möbel 9

Eldstaden 9

Vad kunden vill ha 9

Logistik lösningen 10

Kärnan och skalet 12

06 Alternativa spår 22

07 Projektteam 24

(4)
(5)

När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående.

I Sommardesignkontoret får företag möta de ungas värderingar, kunskaper, ohämmade kreativitet och studenter kommer i kontakt med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesign- kontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommar- designkontor består av studenter från högskolor och universitet med olika inriktning. Studenterna

samarbetar i fl era projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor.

Årets Sommardesignkontor har haft tema miljö.

Syftet har varit att utveckla nya produkt- och

tjänstekoncept för de deltagande företagen som också förstärker företagens möjligheter till framgångsrik kommunikation av deras miljöarbete. Ett annat syfte har varit att öka uppdragsgivarnas kunskap och intresse för design och dess möjligheter för affärsutveckling.

Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångs- punkt och resultat av sommarens arbete.

www.svid.se 01 Om Sommar-

designkontoret

(6)

2 EffectaSommardesignkontoret Varberg 2009

Effecta är ett företag som utvecklar och tillverkar alternativa värmekällor för privathushåll. Gemensamt för samtliga av deras produkter är att de ger en ekonomisk och resurssnål uppvärmning med liten miljöpåverkan. I sortimentet fi nns bland annat vedpannor, pelletspannor, pelletsbrännare, ackumulatortankar och solfångare.

De främsta konkurrenterna på marknaden är företag som tillverkar eldrivna värmepumpar. Dessa besitter idag 80 % av den totala marknaden. När människor konverterar från oljepannor väljer de oftare eldrivna system av ekonomiska och praktiska orsaker.

Uppdraget bestod därför i att titta närmare på hur Effectas sortiment av pelletskaminer för privathushåll kan utvecklas och bli mer attraktiva och utifrån detta komma med idéer och koncept kring nya produkter.

02 Uppdraget

(7)

Vi har arbetat utifrån designprocessen med målet att nå fram till en konceptuell nivå. Designprocessen ser lite olika ut från projekt till projekt men har en del gemensamma punkter som genomförs i alla designprojekt.

Utgångspunkt

Ett projekt startar ofta i och med att det fi nns ett problem som ska lösas. En väl skriven

problemformulering är grunden till en bra designprocess.

Analys

I analysfasen utförs t.ex. användarstudier, behovs- och funktionsanalyser samt omvärldsanalyser. Vilken typ av research som används kan se väldigt olika ut för olika projekt beroende på vad som är relevant att veta för att lösa det formulerade problemet.

Konceptutveckling

Med problemformuleringen och resultaten i analysfasen som grund tas ett antal konceptuella skissförslag fram som testas och utvärderas.

Val av koncept

Efter utvärderingen har man kommit fram till det koncept som på bästa sätt löser det formulerade problemet. Konceptet vidareutvecklas och nu går man in på detaljnivå.

03 Arbetsprocessen

(8)

Källa: SCB

öre/kWh

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Elprisets utveckling för villa med elvärme

(9)

Målgruppen vi utgått ifrån i vår analys är privata villaägare som köper nybyggda hus. Vid nybyggnation av villor bygger man idag sällan in en källare under huset vilket medför att en större pelletspanna som vanligtvis placeras under huset inte är möjlig. Det enda alternativet som ges om man vill ha pellets som

värmekälla är en fristående pelletskamin som placeras inne i själva bostaden. Vid nybyggnation ges dock möjlighet att integrera detta system i byggnaden redan från början, en lösning som vi valt att fokusera på i samtliga konceptförslag.

04 Analys

Att använda pellets för uppvärmning av privata hushåll innebär stora vinster såväl ekonomiskt som för miljön, mycket på grund av det faktum att pellets är en

förnyelsebar energikälla som tillverkas av restprodukter från den inhemska träindustrin. Allt tyder dessutom på att kostnaderna för att värma bostäder med el kommer att fortsätta att öka i framtiden, något som talar för pellets som en allt vanligare värmekälla i framtiden.

Det fi nns dock en etablerad syn på pelletsförbränning som omodern och omständig i förhållande till eldrivna system. Detta beror till stor del på att en pelletskamin idag medför ett ganska omfattande manuellt arbete.

Följande är en redovisning av den analys vi gjorde som sedan låg till grund för konceptutvecklingen

Fokus och målgrupp

Synen på pellets

(10)

Pellets till kaminer inne i bostaden måste kunden idag själv köpa och transportera i säckar på pall. Säckarna hälls sedan manuellt ned i pelletskaminens förråd.

Under vintertid kan denna procedur behöva upprepas så ofta som en gång om dagen, ett system som är både omständigt och platskrävande.

Logistik problemet

ANTAL KUNDER

AVSTÅND

Fraktkostnad för bulkpellets till privathushåll

En logisk och nödvändig utveckling av pelletskaminen som produkt är därför ett pelletsförråd i direkt anslutning till kaminen som kan lagra större volymer och därmed fyllas på mer sällan, i likhet med de system som redan idag fi nns för pelletspannor i källare. Detta förråd fylls med jämna mellanrum på från en bulkbil som

transporterar pelletsen fram till huset vilket minimerar det manuella arbetet.

Bulkpellets är dessutom redan idag billigare än pellets på säck. Kostnaden ligger på cirka 2600 kr/ton + fraktkostnad, medan en pall säckpellets med en total vikt på 832 kg kostar cirka 2500 kr. Ett hushåll i en normalstor villa förbrukar ungefär 6,5 ton pellets per år (ca 8 pall/år). Ett exempel från Västmanland ser ut som följande: tre kunder inom en radie av 2-3 mil betalar 200 kr per transport av 1 ton pellets 2 gånger på 3 mån.

Bulkpellets är således redan idag 250 kr billigare per ton än säckpellets, en skillnad som med allra största sannolikhet kommer att öka proportionellt med antalet konsumenter.

Pelletsförråd

Transport och kostnader

(11)

De fl esta människor som bor i villa vill ha en eldstad i sitt hem. Bilden av den öppna vedspisen som en central plats att samlas kring är väl förankrad, även om detta bara sker vid ett fåtal tillfällen under året. Synen på förbränning av biobränsle, såsom pellets, för praktisk uppvärmning av hus är dock inte lika positiv. Paradoxalt nog upplevs pellets som en omodern värmekälla och är därmed inte lika accepterad som en del av den

moderna bostaden.

Eldstaden

(12)
(13)

Eftersom bilden av pelletsförbränning i sig inte är speciellt positiv måste pelletskaminen och systemet kring den kommunicera andra värden till

slutkonsumenten. Något som Effecta redan idag

arberar aktivt med är solenergi som människor generellt sett uppfattar som den mest miljövänliga energikällan.

Solpaneler bör därför vara en integrerad del av alla system som Effecta marknadsför.

05 Konceptförslag

Solenergi

Vad kunden vill ha Det kunden alltså köper av Effecta är inte i första hand en pelletsbrännare eller ett pelletsförråd utan snarare en fi n möbel, en öppen vedspis, solpaneler eller en möbel med andra funktioner. Detta är produkter som Nedan följer de konceptförslag som vi arbetat fram efter resultatet av vårt analysarbetet

En möbel

Eldstaden Som tidigare nämnts är även eldstaden en sådan kvalité som människor har en tydlig och positiv uppfattning om. I våra konceptförslag har vi därför försökt att arbeta med eldstaden som ett mervärde i bostaden snarare än en praktisk nödvändighet. Samtliga kaminer kan eldas med både pellets och ved och kaminerna är utformade som vackra kakelugnar och öppna spisar snarare än

värmeanläggningar.

En annan kvalité som skulle kunna adderas till pelletskaminen är att den blir en vacker möbel i sig och att materialen och detaljerna i kaminen således får ett egenvärde. Kaminen skulle även kunna integreras och bli en del av en möbel med andra funktioner som är så värdefulla att de ger kaminen ett mervärde.

(14)

10 EffectaSommardesignkontoret Varberg 2009

Vi har i våra koncept utgått ifrån en lösning där ett pelletsförråd på minst 1,5 m3 byggs in i ytterväggen i direkt anslutning till själva kaminen. 1 m3 pellets väger ungefär 600 kg. Detta görs redan vid byggnationen av huset och förrådet blir därför helt dolt i hemmet.

Förrådet fylls med jämna mellanrum på med bulkpellets från en bulkbil, en process som sker automatiskt.

Pelletsen förfl yttas sedan med hjälp av en automatisk matarskruv från förrådet in i kaminen. På så sätt försvinner en stor del av det manuella arbetet för kunden.

Logistik lösningen

INMATNING

RÖK

VATTEN TILL RADIATORER OCH GOLVVÄRME

ASKA

PELLETSFÖRRÅD KAMIN

(15)

Pelletskamin

(16)

12 EffectaSommardesignkontoret Varberg 2009

Kärnan och skalet Produktionstekniskt ser vi en lösning där själva

förbränningskammaren och systemet runt den blir till en inre kärna eller modul som kan masstillverkas och används i samtliga modeller. Denna kärna kläs sedan in i en serie olika skal med olika form och uttryck, något som minimerar produktionskostnaderna och ger ett större utbud för kunden att välja på.

(17)

450mm 550mm

850mm Förbränningskammare

Aska Konvektionsdel

(18)

14 EffectaSommardesignkontoret Varberg 2009

Vedförvaring Bokhylla

Eldstad

En möbel med andra funktioner

(19)
(20)

16 EffectaSommardesignkontoret Varberg 2009

Bokhylla Vedförvaring

Eldstad

En möbel med andra funktioner

(21)
(22)

18 EffectaSommardesignkontoret Varberg 2009

Kamin infälld i väggen beklädd med ljus glasmosaik

(23)
(24)

20 EffectaSommardesignkontoret Varberg 2009

Kamin med mosaik som en abstraktion av eld

(25)
(26)

22 EffectaSommardesignkontoret Varberg 2009

06 Alternativa spår

Helt inbyggd i väggen

Kommunicera eld

(27)

Mindre modell på fötter

(28)

24 EffectaSommardesignkontoret Varberg 2009

07 Projektteam

Projektledare Christer Ericson

Christer har arbetat som projektledare på SVID under de senaste 15 åren. Fram tills för två år sedan, när han fl yttade ner till Falkenberg, var han dessutom ansvarig för SVID Region Norr. Under åren har han varit ansvarig för många designprojekt som involverat både företag och designer. 1998 startade han det första ekodesign-projektet i Sverige.

christer.ericson@svid.se Telefon: +46 (0)70 574 27 56

Handledare Staffan Weigel

Staffan driver sedan 2007 designbyrån Kvarnen Studio med fokus på hållbar utveckling. Från designprojekt i Afrikas slumområden till corporate design för multinationella bolag. Medverkar i bland annat Design med Omtanke och Möbelrikets satsning “Green Design”.

staffan@kvarnenstudio.se Telefon: +46 (0)706 68 46 06

(29)

Johannes Brattgård

Studerar till arkitekt på Chalmers och blev nyligen klar med sin kandidatexamen.

Han har bott en längre tid i Kina och där bland annat ritat om ett konstgalleri i staden Kunming i sydvästra Kina. Under nästa år kommer han att praktisera på White arkitekter i Göteborg samt Henning Larsen Architects i Riyadh.

brattgard@gmail.com

Jakob Uhlin

Är utbildad vid Högskolan för design och Konsthantverk i Göteborg samt Gerrit Rietveld Accademie i Amsterdam. Han är en idéspruta inom design för hållbar utveckling; nyfi ken på all kunskap som kan vävas in och berika utformningen av framtidens produkter och tjänster.

Tillgavs nyligen IKEA-stipendiet och kommer under hösten 2009 praktisera på IKEAs designavdelning.

jakob@jakobuhlin.com

Sofi a Ohlsson

Har studerat Industridesign vid Lunds Universitet, LTH under fem år. Sofi as inriktning och största intresse är hållbar utveckling i ett miljöperspektiv.

info@sofi aohlsson.se

(30)

Sommardesignkontoret är en unik satsning från SVID, Stiftelen Svensk Idustridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv att öka kunskapen om design bland företag och kommuner.

Årets Sommardesignkontor har haft tema miljö. Syftet har varit att utveckla nya produkt- och tjänstekoncept för de deltagande företagen som också förstärker företagens möjligheter till framgångsrik kommunikation av deras miljöarbete. Ett annat syfte har varit att öka

uppdragsgivarnas kunskap och intresse för design och dess möjligheter för affärsutveckling.

Effecta är ett företag som utvecklar och tillverkar alternativa värmekällor för privathushåll.

Gemensamt för samtliga av deras produkter är att de ger en ekonomisk och resurssnål uppvärmning med liten miljöpåverkan. Uppdraget bestod i att titta närmare på hur Effectas sortiment av pelletskaminer för privathushåll kan utvecklas och bli mer attraktiva och utifrån detta komma med idéer och koncept kring nya produkter.

Sommardesignkontoret

Varberg 2009

SVID,

Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34, 6 tr

111 34 Stockholm 08-406 84 40 www.svid.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :