Frekvensomriktare FC101 (snabbguide)

Full text

(1)

Ordernummer

C -

___________________________________________________

Innehållsförteckning Sida

Säkerhetsinstruktion ... 1

IT-nät 3x230VAC ... 2

Anslutningar ... 2

Manövernehet LCP ... 3

Manuell drift... 3

Ändra rotationsriktning ... 3

Mer information ... 3

Kopplingsschema ... 4

Grundkonfiguration ... 5

PID-reglering ... 6

Frekvensomriktare FC101 (snabbguide)

Säkerhetsinstruktioner

• Kontrollera att frekvensomformaren är korrekt ansluten till jord.

• Dra inte ut kontakterna till nät eller motor eller andra strömanslutningar när frekvensomformaren är an- sluten till matande nät.

• Skydda användaren mot nätspänning.

• Skydda motorn mot överbelastning i enlighet med nationella och lokala bestämmelser.

• Läckströmmamrna till jord överskrider 3,5 mA, se Design guide på bifogad CD.

• [Off/Reset]-knappen är inte en säkerhetsbrytare.

Den kopplar inte från frekvensomformaren från nätet.

Varning!

Varning för farlig spänning

Frekvensomformaren är under livsfarlig spänning när den är ansluten till nätet. Felaktig installation av motorn eller frekvens-omformaren kan orsaka materialskador, allvarliga personskador eller dödsfall. Följ därför anvis- ningarna i denna handbok samt lokala och nationella regler och säkerhets-föreskrifter.

Varning!

Installation på höga höjder

Vid höjdskillnader över 2 km kontakta Fläkt Woods

Försiktigt!

Jordfelsbrytare:

Denna produkt kan orsaka en likström i skyddsleda- ren. När en jordfelsbrytare används för extra skydd ska edast en jordfelsbrytare av typ B (tidsfördröjd) använ- das på ingångssidan på denna produkt. Se även Danfoss tillämpnings¬notering för RCD, MN90G.

Skyddsjordning av frekvensomformaren och använd- ningen av RCD-enheter måste alltid följa nationella och lokala bestämmelser.

Varning!

Urladdningstid!

Frekvensomformare har DC-busskondensatorer som kan behålla sin laddning även efter att nätspänningen kopp- lats från. Undvik elektriska faror genom att koppla från nätspänningen, koppla från motorer av typen permanent- magnet och DC-bussförsörjningar, inklusive batteriback- up, UPS och DC-bussanslutningar till andra frekvensom- formare. Vänta tills kondensatorerna är helt urladdade innan underhåll eller reparationsarbete utförs. Läs mer om väntetiderna för urladdning i tabellen nedan. Om du påbörjar service- eller reparationsarbete på enheten direkt när du brutit strömmen utan att vänta föreskriven tid, kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

Spänning

(V) Effektområde

(kW) Minsta väntetid (min)

3 x 200 0,25 – 3,7 4

(2)

Frekvensomriktare FC101 (snabbguide)

Försiktigt!

IT-nät (3x230VAC)

Vid installation av FC101 på ett isolerat nät (IT-nät, 3x230VAC) skall parameter 14-50 ställas till ”OFF”.

Tryck på [Menu] tills pilen hamnar på Main menu.

Navigera med knapparna [▲] [▼] och [OK] tills parame- ter 14-50 visas (välj 14-**, därefter 14-5* och till sist 14-50).

Sätt denna parameter till OFF.

För 0.25-11kW skall dessutom RFI-switchen öppnas genom att skruven (1) på frekvensomriktarens sida tas bort innan spänningssättning. Se bild.

Anslutningar – princip bild

1

2

3

4 5

6 7

8

1 RS 485 2 Matning 3 Skyddsjord 4 Kabelklämmor 5 Motor

6 UDC (används ej) 7 Reläutgångar 8 I/O

1

(3)

Frekvensomriktare FC101 (snabbguide)

Manöverenhet (LCP)

a. alfanumerisk display 1. Parameternummer och namn 2. Parametervärde

3. Menynummer

4. Motorns rotationsriktning

5. Triangelmarkering för statusmeny, snabbmeny eller huvudmeny.

B. Menyknappar

Menyknapp för val mellan statusmeny, snabbmeny eller huvudmeny.

C. navigering och indikering 6. Lysdiod Com: Datatrafik över buss 7. Lysdiod On (grön): Manöverenhet i drift 8. Lysdiod Warn. (gul): Indikering av varning 9. Lysdiod Alarm (röd): Indikering av larm 10. [Back]: Återgår till föregående steg eller nivå [▲] [▼] [▲]: Navigering mellan parametrar samt för förändring av parametrar eller lokal referens.

12. [OK]: Val av parameter samt spara inställt värde D. Manöverknappar med lysdioder

13. [Hand/On]: Start av motorn för lokal styrning via manöverenheten

14. [Off/Reset]: Stopp av motorn samt återställning av larm.

15. [Auto/On]: Tillåt styrning via styrplintarna eller kommunikationsbuss

Manuell drift

• Tryck på [Hand/ON] för att starta

• Tryck på [▲] [▼] för att ställa varvtalet

• Tryck på [OFF/Reset] för att stoppa

• Tryck på [Auto/ON] för att återgår till automatisk drift

Ändra rotationsriktning

Rotationsriktningen kan vid behov enkelt ändras med parameter 1-06. Vid korrekt inkoppling ger 0 = medurs och 1 = moturs.

Mer information

Denna snabbguide innehåller grundläggande informa- tion som du behöver för att kunna installera och köra frekvensomformaren. Mer information finns i den bifo- gade CD-skivan.

130BB765.11

Back Com.

1-20 Motor Power [5] 0.37kW - 0.5HP Setup 1 A

B 1

12

13 14 15

11

11 10

9 8 7

6 4 5

3 2

C

D

Status Main

Quick Menu Menu

Hand On

OK Menu

Off

Reset Auto

On Alarm

Warn.

On

11 1

2

3

4

6

10

12

13 14 15

11 11 7

8 9

5

11

(4)

Kopplingsschema

Frekvensomriktare FC101 (snabbguide)

Signaler

Benämning Typ Plint

Start Potentialfri slutning 12 –18

Styrsignal 0...10VDC 53

Tryckflödesgivare 0...10VDC (4...20mA) 54

COM För analog in (Plint 53, 54) 55

Larm R1 NO / NC 01, 02, 03

Larm R2 NO / NC 04, 05, 06

Start

Reläutgång 0

Larm NO/NC (Param. 5-40.0)

Reläutgång 1

Driftindikering NO/NC (Param. 5-40.1)

Reference 0…10VDC (FW standard) Ärvärde PID reglering

+ - +

- Danfoss FC101

+24V 12 DIG IN 18 DIG IN 19 COM DIG IN 20 DIG IN 27 DIG IN 29

+10V 50 A IN 53 A IN 54 COM 55

A OUT/D OUT

42

A OUT/D OUT

45 01 02 03 04 05 06 R2 R1

Grundkonfiguration (Fläkt Woods standard) avser 0...10 VDC styrning via plint 53.

För aktivering av intern PID regulator se sidan 6. Givaren kopplas in på plint 54.

(5)

Frekvensomriktare FC101 (snabbguide)

Grundkonfiguration för asynkonmaskiner (Fläkt Woods standard)

Då frekvensomriktaren spänningssätts för första gången ges först möjlighet att ställa in språk. Detta kan självklart ändras i efterhand. Därefter startas konfigurationsguiden (FC101 Wizard) för 0...10VDC styrning genom ytter- liggare ett tryck på [OK]. Avser man istället att utnyttja den interna PID-regulatorn, tryck [Back] och fortsätt till nästa sida i snabbguiden.

Se order

Se fl äkt Se fl äkt Se fl äkt

≥30s

≥40s Se motor- skylt

Se fl äkt

Steg Parameter Beskrivning TF FF

1 0-01 Language English English

2 0-03 Regional settings International International

3 0-06 GridType 200-240 V/50 Hz/IT-grid ❏ ❏

380-440 V/50 Hz ❏ ❏

4 1-10 Motor construction Asynchron Asynchron

5 1-20 Motor Power [kW] ________________ ________________

6 1-22 Motor Voltage [V] ________________ ________________

7 1-23 Motor frequency [Hz] ________________ ________________

8 1-24 Motor current [A] ________________ ________________

9 1-25 Motor nominal speed [rpm] ________________ ________________

10 4-12 Motor speed low limit 0 Hz 0 Hz

11 6-15 T53 High Ref./Feedb. Value ______________Hz ______________Hz

12 3-03 Max reference Same as 6-15 Same as 6-15

13 4-14**) Motor speed high limit Same as 6-15 Same as 6-15

14 3-41 Ramp 1 ramp-up time ________________ ________________

15 3-42 Ramp 1 ramp-down time ________________ ________________

16 1-73 Flying start Enable Enable

17 6-19 T53 Mode Voltage Voltage

18 6-10 T53 Low voltage 0.07 V 0.07 V

19 6-11 T53 High voltage 10 V 10 V

20 3-02 Min reference 0 Hz 0 Hz

21 5-40.0 Function of relay 1 Alarm Alarm

22 5-40.1 Function of relay 2 Drive running Drive running

23 1-29 Automatic motor adaptation Enable Enable

Complete Complete

AMA AMA

**) Om Motor Speed high limit skall ställas större än 50 Hz måste 3-03 och 6-15 först ändras till samma värde från Main Menu.

Om Motor Speed high limit skall ställas större än 65 Hz måste 4-19, 3-03 och 6-15 först ändras till samma värde från Main Menu.

Konfi guration utförd av __________________________________________________ Datum ________________________________

Konfi gurationsguide kan när som helst aktiveras igen. Tryck på [Menu] tills indikatorn i displayen pekar på Quick menu.

Starta konfi gurationsguiden (FC101 Wizard) genom att trycka på [OK].

Ändra ej

(6)

Frekvensomriktare FC101 (snabbguide)

PID reglering av asynkron maskiner

Se fl äkt

≥30s

≥40s Se motor- skylt

Justerad vid behov Se givare Se fl äkt Börvärde För att konfigurera frekvensomriktaren för drift med den interna PID regulatorn, tryck på [Menu] tills indikatorn i displayen pekar på Quick menu. Tryck på knapparna [▲] [▼] för att välja Close loop setup. Starta sedan konfigura- tionsguiden för PID reglering genom att trycka på [OK].

Steg Parameter Beskrivning TF FF

1 0-03 Regional settings International International

2 0-06 GridType 200-240 V/50 Hz/IT-grid ❏ ❏

380-440 V/50 Hz ❏ ❏

3 1-00 Confi guration mode Closed loop Closed loop

4 1-10 Motor construction Asynchron Asynchron

5 1-20 Motor Power [kW] ________________ ________________

6 1-22 Motor Voltage [V] ________________ ________________

7 1-23 Motor frequency [Hz] ________________ ________________

8 1-24 Motor current [A] ________________ ________________

9 1-25 Motor nominal speed [rpm] ________________ ________________

10 4-12 Motor speed low limit 0 Hz 0 Hz

11 4-14**) Motor speed high limit ______________Hz ______________Hz

12 3-41 Ramp 1 ramp-up time ________________ ________________

13 3-42 Ramp 1 ramp-down time ________________ ________________

14 1-73 Flying start Enable Enable

15 3-02 Min reference 0 % 0 %

16 3-03 Max reference ______________% ______________%

17 3-10 Preset reference ______________% ______________%

18 6-29 Terminal 54 mode (Voltage/Current) ________________ ________________

19 6-20(6-22)* T54 low voltage [V] (Current [A])* 0.07V/4mA 0.07 V/4mA

20 6-24 T54 low feedback [%] 0 % 0 %

21 6-21(6-23)* T54 high voltage [V] (Current [A])* 10V/20mA 10V/20mA

22 6-25 T54 high feedback [%] 100 % 100 %

23 6-26 T54 Filter time constant ≥1 s ≥1 s

24 20-81 PI Normal/Inverse control Normal Normal

25 20-83 PI Start speed [Hz] 0 Hz 0 Hz

26 20-93 PI Proportional gain 1.5 1.5

27 20-94 PI Integration time [s] 30 s 30 s

28 1-29 Automatic motor adaptation Enable Enable

complete complete

AMA AMA

*) Aktuell parameter i Quick menu beror på vald funktion med parameter 6-29.

**) Om Motor Speed high limit skall ställas större än 50 Hz måste 3-03 och 6-15 först ändras till samma värde från Main Menu.

Om Motor Speed high limit skall ställas större än 65 Hz måste 4-19, 3-03 och 6-15 först ändras till samma värde från Main Menu.

Konfi guration utförd av __________________________________________________ Datum ________________________________

(7)

Monterings- och skötselinstruktion

Frekvensomriktare FC101 (snabbguide)

Parallelldrift

Då två frekvensomriktare ska jobba parallellt, konfigureras den ena som master och den andra som slav.

Därefter sammankopplas de båda frekvensomriktaran enligt nedan.

konfiguration master

Parameter Beskrivning TF FF

6-70 Signal plint 45 4-20mA 4-20mA 4-20mA

6-71 Funktion plint 45 Referens Referens

konfiguration slav

Parameter Beskrivning TF FF

6-19 Val av referenssignal mA mA

6-14 Utfrekvens motsvarande 4mA 0 Hz 0 Hz

6-15 Utfrekvens motsvarande 20 mA ____Hz ____Hz

inkoppling

Master Slav

45 55

53 55

Modbus RTU i eQ

Om Modbus RTU används i eQ för att styra frekvensomriktarna så måste de ställas in enligt tabell nedan.

konfiguration

Parameter Beskrivning Värde

8-30 Protocol [2] Modbus RTU

8-31 Address Tilluftsfläkt: 60

Frånluftsfläkt: 70

8-32 Baudrate [2] 9600

8-33 Parity / Stop bits [2] No parity, 1 Stop bit

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :