BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr ÅRSREDOVISNING 2005

Full text

(1)

Årsredovisningen omfattar Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sid 3 RESULTATRÄKNINGAR

Sid 4 BALANSRÄKNINGAR

Sid 6 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Bilaga 1 Generalsekreterarens verksamhetsberättelse 2005 Bilaga 2 Revisionsberättelse

2005

Styrelsen för Barnfonden Insamlingsstiftelse får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31

ÅRSREDOVISNING

(2)

Barnfonden Insamlingsstiftelse, "Barnfonden", bildades i december 1990 i samarbete med danska BØRNEfonden. Den danska organisationen grundades 1972 och driver programverksamhet till stöd för fadderbarn och deras omgivning i fem afrikanska länder.

Barnfondens uppdrag är att förmedla stöd till utsatta barn i Afrika, Asien och Latinamerika.

Stödet syftar till att skapa förutsättningar för barnen och deras föräldrar att själva förbättra sina levnadsvillkor. Stödet syftar också till att främja en hållbar utveckling av det omgivande samhället.

Barnfonden är en självständig organisation men samarbetar fortsatt med BØRNEfonden genom att förmedla ekonomiskt stöd från faddrar i Sverige till fem av BØRNEfondens programländer i Afrika. Sedan 1997 förmedlas pengar också till den fadderfinansierade verksamhet som bedrivs av den amerikanska biståndsorganisationen CCF (Christian Children's Fund) i 19 länder i Afrika, Asien och Latinamerika.

Barnfonden granskas av Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, som ger riktlinjer för och kontrollerar svenska frivilligorganisationers verksamhet. Barnfonden har av SFI tilldelats två sk. 90-konton : 901301-2 och 901302-0.

I det följande redovisas Barnfondens verksamhet och resultat för verksamhetsåret 2005

Under 2005 upprättades 4 948 (2004: 2 798 ) nya fadderskap och 1 652 (2004: 1380) fadderskap avslutades. Vid verksamhetsårets utgång var antalet påbörjade fadderskap 20 797 (17 501).

Under året överfördes sammanlagt 41,9 miljoner kronor till lokala utvecklingsprojekt i 24 länder till gagn för fadderbarnen och deras familjer. Det innebär en ökning med ca 7,7 miljoner kronor jämfört med 2004.

Vid sidan av fadderbidragen, men inkluderat i ovanstående siffror, överfördes även

635 751 kronor till ett projekt som syftar till att bekämpa AIDS-katastrofen i Zambia (den s k Framtidsfonden).

De under 2005 överförda medlen motsvarar ca 85,6% (2004: 85,4%) av Barnfondens intäkter.

Allmänt om verksamheten

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

(3)

Arbetet med att sprida kunskap om Barnfonden har slagit väl ut och lett till en ökning

av antalet fadderskap under året. Vi ser positivt på en fortsatt ökning av fadderskap, samt insamlingar till bl.a. Framtidsfonden under 2006.

Den 28 december 2004 startade Barnfonden en insamling till stöd för återuppbyggnaden efter tsunamikatastrofen i Sydostasien. Under 2005 kunde 568 669 kronor oavkortat överföras till vår systerorganisation CCF som arbetar i de drabbade områdena.

I styrelsearbetet har under 2005 följande personer deltagit: f.d. koncernchef Klas Olofsson

(ordf), vd Petra Orrenius (v ordf), affärsområdesansvarig Sten Alfredsson, barnläkare Barbro Fogström, advokat Karin Grauers, fil. Mag Ann Hageus Schmidt, programledare Mark Levengood,

sjuksköterska Eva Radetzky, civilingenjör Annikki Schaeferdiek, professor Nils-Otto Sjöberg, informationschef Cathrine Stjärnekull och filmregissören mm Lasse Åberg.

Styrelsen, som är oavlönad, höll tre protokollförda möten under året.

Maria Thomelius anställdes av styrelsen som efterträdare till Mikael Dahl som

generalsekreterare för Barnfonden i maj 2005. Barnfondens kansli är beläget i Malmö.

Personalen vid kansliet uppgår till nio anställda medarbetare. Timavlönad extrapersonal har tidvis varit behjälpliga vid behov.

Faddrar och volontärer bistår kansliet med administration, informations- och översättnings- arbete.

2005 2004 2003 2002 2001

Verksamhetsintäkter 48 961 40 056 38 208 35 288 30 721 Överförda bidrag (tkr) 41 908 34 206 32 310 29 858 26 143 Överföring i % av bidrag & gåvor 85,6% 85,4% 84,6% 84,6% 85,1%

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Barnfondens styrelse och personal

Flerårsanalys

(4)

2005-01-01 2004-01-01 Not -2005-12-31 -2004-12-31 Verksamhetsintäkter

Insamlade medel 1 48 960 814 40 056 253

Summa verksamhetsintäkter 48 960 814 40 056 253

Verksamhetskostnader

Överförda bidrag och gåvor 2 -41 908 075 -34 205 881

Övriga externa kostnader 3 -3 280 773 -4 048 032

Personalkostnader 4 -3 239 565 -3 220 605

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5-6 -84 743 -79 853

Summa verksamhetskostnader -48 513 156 -41 554 371

Verksamhetsresultat 447 658 -1 498 119

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 212 692 188 420

Räntekostnader -534 -10 045

Resultat efter finansiella poster 659 816 -1 319 743

Årets resultat före fördelning 659 816 -1 319 743

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 659 816 -1 319 743

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 0 0

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte

utnyttjats under året 0 0

Kvarstående belopp för året / balanserat kapital 659 816 -1 319 743

RESULTATRÄKNINGAR

(5)

Not 2005-12-31 2004-12-31 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 22 311 62 451

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 98 215 94 173

120 526 156 624 Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 0 30 097

0 30 097

Summa anläggningstillgångar 120 526 186 721

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 11 134 57 807

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 272 965 460 615

284 099 518 422

Kortfristiga placeringar 7 6 752 886 6 590 506

6 752 886 6 590 506

Kassa och bank 3 705 494 1 971 374

Summa omsättningstillgångar 10 742 479 9 080 302

SUMMA TILLGÅNGAR 10 863 005 9 267 023

BALANSRÄKNINGAR

(6)

Not 2005-12-31 2004-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 8

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital 36 000 100 000

36 000 100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 2 763 448 4 019 191

Årets resultat 659 816 -1 319 743

3 423 264 2 699 448

Summa eget kapital 3 459 264 2 799 448

Långfristiga skulder

Övriga skulder 9 5 459 680 5 504 290

Summa långfristiga skulder 5 459 680 5 504 290

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 459 265 94 539

Övriga skulder 52 295 62 773

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 10 1 432 501 805 972

Summa kortfristiga skulder 1 944 061 963 285

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 863 005 9 267 023

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNINGAR

(7)

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (även avseende allmänna råd för ideella föreningar), samt till viss del FRIIs mall för resultaträkningen. I Årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av SFI.

Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år om annat ej anges i nedanstående noter.

Avskrivningar på anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda

ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Programvara 3 år

Inventarier och maskiner 5 år

Not 1 Mottagna bidrag och gåvor 2005 2004

Månadsbidrag 41 634 655 34 832 563

Extra penninggåvor till fadderbarn 4 527 539 3 886 995

Utdelning Humanfonden 126 829 104 022

Övriga gåvor och bidrag (Bl.a. Framtidsfonden) 2 103 121 1 232 674

Tsunamikatastrofen 568 669 0

Återförda medel från tidigare år 0 0

Summa 48 960 814 40 056 253

Not 2 Överförda bidrag och gåvor 2005 2004

Överfört till hjälparbete via BØRNEfonden och CCF -39 800 591 -32 967 873

Tsunamikatastrofen via CCF -568 669 0

Överföringar till CCF -946 495 -672 108

Överföringar till BØF -592 320 -565 900

Summa -41 908 075 -34 205 881

% av överförda bidrag och gåvor 85,6% 85,4%

(8)

Not 3 Övriga externa kostnader Revisionskostnader

I beloppet för övriga externa kostnader ingår arvoden och kostnadsersättningar enligt följande. Arvoden avseende revisionsuppdrag uppgår till 41 tkr (f.å 23 tkr) Arvoden avseende andra uppdrag uppgår till 17,5 tkr (f.å. 0 tkr)

2005 2004

Bidrag 48 960 814 40 056 253

Ränteintäkter 212 692 188 420

Totala intäkter 49 173 506 40 244 673

Insamlingskostnader 5 051 869 5 828 663

Administrationskostnader 1 553 745 1 529 872

Totalt 6 605 615 7 358 535

% av bidrag och ränteintäkter 13,4% 18,3%

Not 4 Personal 2005 2004

Medelantal anställda

Kvinnor 8,5 8,5

Män 1,5 2

10 10,5

Löner och ersättningar har uppgått till:

Styrelse 0 0

Generalsekreterare 534 976 609 693

Övriga anställda 1 643 944 1 591 186

Totala löner och ersättningar 2 178 920 2 200 879

Sociala avgifter enligt lag och avtal 732 795 734 395

Pensionskostnader styrelse och generalsekreterare 146 317 100 456

Pensionskostnader övriga 107 663 127 308

986 775 962 159

Övriga personalkostnader 73 871 57 567

Totala löner, ersättningar och

pensionskostnader 3 239 565 3 220 605

(9)

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 2005 2004 Programvara

Ingående anskaffningsvärde 715 148 715 148

Årets investeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 715 148 715 148

Ingående avskrivningar enligt plan -652 697 -632 821

Årets avskrivning enligt plan -40 140 -19 876

Utgående avskrivningar enligt plan -692 837 -652 697

Restvärde enligt plan 22 311 62 451

Not 6 Inventarier och maskiner 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 623 753 625 295

Årets investeringar 48 645 0

Årets utrangeringar 0 -1 542

Utgående anskaffningsvärde 672 398 623 753

Ingående avskrivningar enligt plan -529 580 -471 145

Årets avskrivning enligt plan -44 603 -58 435

Utgående avskrivningar enligt plan -574 183 -529 580

Restvärde enligt plan 98 215 94 173

Not 7 Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde

Penningmarknadsfond Mega 4 467 662 4 388 179

Avgår andel av reinvesterad utdelning -79 483

Statsskuldväxel FFD060118 1 998 400 1 998 400

Banco Likviditetsfond 366 307 366 307

Totalt 6 752 886 6 752 886

Investeringen i Penningmarknadsfonden gjordes under 2002 med 4 000 000 kr.

Investeringen i Bancos fonder avser föregående års upplupna utdelning från Humanfonden. Statsskuldväxeln har en löptid på 1 månad och är utan förlustrisk.

Not 8 Förändring av Eget kapital Stiftelse Fritt eget

kapital kapital Summa

Belopp vid årets ingång 100 000 2 699 448 2 799 448

Återföring av Stiftelsekapital från 2003

till fritt eget kapital * -64 000 64 000 0

Använda medel från föregående år 0 0 0

Årets resultat 659 816 659 816

Belopp vid årets utgång 36 000 3 423 264 3 459 264

* Under 2003 höjdes Stiftelsekapitalet till 100 000 kr, som en konsekvens av förändrade stadgar. Dessa har emellertid ännu inte godkänts av relevanta myndigheter, varför de gamla stadgarna med ett Stiftelsekapital på 36 000 kr fortsatt gäller.

(10)
(11)
(12)
(13)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :