Malmö högskola 2012/2013 Teknik och samhälle

Full text

(1)

Laboration 5

Avsikten med laborationen är att du ska träna på att använda iterationer i dina program. I vanlig ordning placerar du dina lösningar i paketet laboration5. Uppgifterna är lätt

matematiska till sin natur men det är inte matematiken som ska övas. Den är bara tacksam att använda i mindre uppgifter.

Lösningar till uppgifterna och extrauppgifterna finns i slutet av laborationen. Ta inte del av en lösning innan du har gjort en egen.

Iterationerna som ska tränas i laborationen är:

 for-sats

 while-sats

 do-while-sats

Program1

Skriv klassen Interval1 vilken ska innehålla metoden interval. Metoden interval ska utföra följande:

 låter användaren mata in två intervallgränser (heltal)

 skriver ut intervallet

 skriver ut heltalen i intervallet

 skriver ut summan av talen i intervallet. Intervallgränserna ska ingå i summan.

Du ska använda en for-loop när du löser uppgiften.

Till höger ser du ett körresultat.

Startklassen ska se ut så här:

package laboration5;

public class StartP1 {

public static void main(String[] args) { Interval1 p1 = new Interval1();

p1.interval();

} }

(2)

Program2

Skriv en klass Interval2, med metoden public void interval(int min, int max)

Om du sedan startar programexekveringen i StartP2 så ska programmet fungera på samma sätt som i Program1. Klassen StartP2 ser ut så här:

package laboration5;

import javax.swing.*;

public class StartP2 { public void program() {

Interval2 p2 = new Interval2();

int min,max;

min = Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog( "Ange undre intervallgränsen" ) );

max = Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog( "Ange övre intervallgränsen");

p2.interval(min,max);

}

public static void main(String[] args) { StartP2 prog = new StartP2();

prog.program();

} }

Program 3

Du ska utgå från klassen StartP2 när du skriver StartP3 (även StartP3 använder Interval2).

Skillnaden mellan programmen är att det är inmatningskontroll vid inmatningen av det andra heltalet. Det andra heltalet måste var minst lika stort som det första heltalet. Om t.ex. det första inmatade talet är 15 så ska programmet endast acceptera 15 och uppåt som värde i det andra heltalet. Om användaren matar in ett för litet tal ska användaren uppmanas att mata in ett värde på nytt.

Du ska göra denna kontroll med en do-while-loop.

Nedan ser du ett körresultat:

(3)

Program 4

Program 4 ska undersöka hur många tal det behövs i en serie för att uppnå en viss summa. I serien ökar alltid värdet med ett från ett tal till nästa. Exempel på serier är

 7 8 9 10 11 12

 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Exempel på körresultat:

Om en serie börjar med 7 och summan 30 ska uppnås krävs 4 tal: 7+8+9+10 (= 34)

Om en serie börjar med 13 och summan 100 ska uppnås krävs 7 tal: 13+14+15+16+17+18+19

Du ska utgår från main-metoden i klassen StartP4 när du löser uppgift 4:

package laboration5;

import javax.swing.*;

public class StartP4 { public void program() {

Numbers numbers = new Numbers();

int startValue = Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog( "Ange startvärde" ) );

int sum = Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog( "Ange lägsta summa" ) );

int counter = numbers.countNumbers( startValue, sum ); // Steg 1 nedan String res = numbers.series(startValue, counter ); // Steg 2 nedan JOptionPane.showMessageDialog( null, "Det krävs " + counter +

" termer: " + res );

}

public static void main( String[] args ) { StartP4 prog = new StartP4();

prog.program();

} }

(4)

Steg 1 – countNumbers Skriv metoden

public int countNumbers(int startValue, int sum)

vilken ska beräkna det antal termer som behövs för att minst komma upp i en summa.

I det första körresultatet ovan ska metoden returnera 4 och i det andra körresultatet ska metoden returnera 7.

Du kan använda nedanstående program när du testar metoden:

package laboration5;

import javax.swing.*;

public class StartP4a {

public static void main(String[] args) { Numbers p4 = new Numbers();

int nbr1, nbr2, nbr3, nbr4;

nbr1 = p4.countNumbers(7,30);

nbr2 = p4.countNumbers(13,100);

nbr3 = p4.countNumbers(13,93); // krävs exakt 6 termer nbr4 = p4.countNumbers(13,94); // krävs 7 termer

JOptionPane.showMessageDialog( null, nbr1 + ", " + nbr2 + ", " + nbr3 + ", " + nbr4);

} }

Steg 2 – serie Skriv metoden

public String series(int startValue, int numbers)

vilken ska returnera en sträng på formen ”[7,8,9,10,11,12,13,14]”, dvs med hakparenteser och talen uppräknade med komma emellan.

Anrop Resultat

p4.series(4,11) ”[4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]” (11 tal med start på 4) p4.series(10,3) ”[10,11,12]” (3 tal med start på 10)

Tillverka på egen hand en testklass, StartP4b, och testkör tills du är nöjd med din lösning.

Testning

Nu kan du testköra StartP4.java.

(5)

Program5

Du ska skriva ett program vilket låter användaren mata in ett antal utgifter (t.ex. efter en inköpsrunda). När användaren är klar klickar hon på avbryt (värdet null returneras i stället för ett String-objekt). Då berättar programmet följande:

 Antal inköp

 Total kostnad för inköpen

Inmatningsproblematiken kan du lösa med en while-loop. Strukturen kan vara följande:

str = Inmatning av belopp som String while(str!=null) {

// nödvändig kod

str = Inmatning av belopp som String }

Exempel på programkörning

(6)

Program 6

Du ska skriva ett program vilket är menystyrt. Användaren ska presenteras följande meny:

1. Intervallsumma Funktion som den i Program3 2. Seriesumma Funktion som i Program4 3. Inköp Funktion som i Program5 4. Avsluta programmet avslutas Exempel på programkörning

Efter valet av 2 kommer samma sak hända som vid körning av Program 4. Vad som krävs för detta är dessa två rader med kod:

StartP4 prog = new StartP4();

prog.program();

(7)

Lösningar

Program 1

package laboration5;

import javax.swing.*;

public class Interval1 { public void interval() { int min,max,sum=0;

String res;

min = Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog( "Ange undre intervallgränsen" ) );

max = Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog( "Ange övre intervallgränsen" ) );

res = "Intervall: [" + min + "," + max + "]\n" + "Tal i intervallet:";

for(int i=min; i<=max; i++) { sum += i;

res += " " + i;

}

res += "\nTalens summa: " + sum;

JOptionPane.showMessageDialog( null, res );

} }

Program 2

package laboration5;

import javax.swing.*;

public class Interval2 {

public void interval(int min, int max) { int sum=0;

String res= "Intervall: [" + min + "," + max + "]\n" + "Tal i intervallet:";

for( int i = min ; i <= max; i++ ) { sum += i;

res += " " + i;

}

res += "\nTalens summa: " + sum;

JOptionPane.showMessageDialog( null, res );

} }

Program 3

package laboration5;

import javax.swing.*;

public class StartP3 { public void program() {

Interval2 p2 = new Interval2();

int min,max;

(8)

Program 4

package laboration5;

public class Numbers {

public int countNumbers(int min, int sum) { int n=0;

while(sum>0) { n++;

sum -= min;

min++;

}

return n;

}

public String series(int start, int numbers) { String res = "[";

while(numbers>0) { res += start;

start++;

numbers--;

if(numbers>0) res += ",";

}

return res + "]";

} }

--- package laboration5;

import javax.swing.*;

public class StartP4 { public void program() {

Numbers numbers = new Numbers();

int startValue = Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog( "Ange startvärde" ) );

int sum = Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog( "Ange lägsta summa" ) );

int count = numbers.countNumbers( startValue, sum ); // Steg 1 String res = numbers.series(startValue, count ); // Steg 2

JOptionPane.showMessageDialog( null, "Det krävs " + count + " termer: " + res );

}

public static void main( String[] args ) { StartP4 prog = new StartP4();

prog.program();

} }

(9)

Program 5

package laboration5;

import javax.swing.*;

public class Program5 { public void program() {

double cost, sum=0, counter=0;

String str;

JOptionPane.showMessageDialog( null, "Programmet beräknar kostnaden för ett antal inköp." );

str = JOptionPane.showInputDialog( "Ange en utgift (Avbryt för kostnad)" );

while(str!=null) {

cost = Double.parseDouble( str );

sum += cost;

counter++;

str = JOptionPane.showInputDialog( "Ange en utgift (Avbryt ...)" );

}

JOptionPane.showMessageDialog( null, "Antal inköp: " + counter +"\nTotal kostnad: " + sum );

} }

--- package laboration5;

public class StartP5 {

public static void main(String[] args) { Program5 p5 = new Program5();

p5.program();

} }

Program 6

package laboration5;

import javax.swing.*;

public class Program6 {

public void programLoop() { StartP3 p3 = new StartP3();

StartP4 p4 = new StartP4();

Program5 p5 = new Program5();

String menu = "ALTERNATIV\n\n1. Intervallsumma\n" +

"2. Seriesumma\n3. Inköp\n4. Avsluta\n\nVälj alternativ";

int choice = Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog( menu ) );

while((choice!=4) && (choice!=0)) { switch(choice) {

case 1 : p3.program(); break;

case 2 : p4.program(); break;

case 3 : p5.program(); break;

}

choice = Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog( menu ) );

} }

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :