Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 14 december 2015, kl Ajournering kl och

Full text

(1)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby

Måndagen den 14 december 2015, kl 17.30-21.15 Ajournering kl 18.30-19.05 och 19.55-20.10.

Beslutare Se sida 2

Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram

Kanslijurist Therese Jigsved

Vik kommunsekreterare Axel Stenbeck VD Nils Magnus Angantyr

Protokolljusterare Anette Eriksson (S) och Sandor Högye (SD)

Justeringens plats tid Administrativa avdelningen 2015-12-21 Paragrafer 293-324

Underskrifter Sekreterare

Therese Jigsved

Ordförande

Lennart Nygren

Protokolljusterare

Anette Eriksson Sandor Högye

ANSLAGSBEVIS(justeringen har tillkännagivits genom anslag)

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-12-14

Datum för anslagsuppsättning 2015-12-21 Datum för anslagsnedtagning 2016-01-13

Protokollets förvaringsplats Administrativa avdelningen

Underskrift

Therese Jigsved

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 2(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Ordinarie ledamöter Parti Närvaro Ordinarie ledamöter Parti Närvaro

Helen Nilsson (S) Ja Ingela Nilsson Nachtweij (C) Ja

Camilla Stridh (S) Ja Eva Svensson (C) Nej

Eva Berglund (S) Ja Anna Svensson (C) Ja

Michael Svensson (S) Ja Peter Karlsson (C) Ja

Peter Högberg (S) Ja Curt Tyrberg (C) Nej

Cissi Hammar (S) Nej Birger Andersson Dalsjö (C) Ja

Lars-Inge Green (S) Ja Lisbeth Karlsson (C) Ja

Lis Astrid Andersson (S) Ja Bo Svensson (C) Ja

Mustafa Badran (S) Ja Rein Soowik (C) Ja

Ellen Brantemo (S) Nej Gudrun Brunegård (KD) Ja

Ali Fenikh (S) Nej Torbjörn Sandberg (KD) Nej

Maria Samuelsson (S) Ja Lars Johansson (V) Ja

Kenneth Björklund (S) Ja Pia Young (V) Ja

Anette Eriksson (S) Ja Caroline Axelsson, ej § 301-302 (MP) Ja

Daniel Nestor (S) Ja Jimmy Alexandersson (FP) Ja

Camilla Green (S) Ja Bengt Barkstam (SD) Ja

Anders Enqvist (S) Ja Sandor Högye (SD) Ja

Bo Stigstedt (S) Ja Jimmy Rödin (SD) Nej

Micael Glennfalk, t o m § 308 (M) Ja Kerstin Högye (SD) Ja

Magnus Gustafsson (M) Ja

Ylva Sandström (M) Nej

Claes Wetterström (M) Ja

Lisa Blom (M) Ja

Morgan Esping (M) Nej

Marie C Nicholson (M) Ja

Tomas Peterson (M) Ja

Håkan Nyström (M) Ja

Presidium Presidium

1:e vice ordförande Björn Swedborg

(M) Ja 2:e vice ordförande Marcus Jonmyren

(C) Ja

Ordförande Lennart Nygren (S) Ja Tjänstgörande ersättare

Tjänstgörande ersättare Birger Andersson (C) Ja

Kjell Bülow (S) Ja Marita Lindström (C) Ja

Stig Jaensson (S) Ja Thomas Karlsson (KD) Ja

Johan Blomberg (M) Ja Anneli Jakobsson (SD) Ja

Niklas Gustafsson (M) Ja Ej tjänstgörande ersättare

Erik Paulsson (C) Ja

Kjell Jakobsson (SD) Ja

(3)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 293 Dnr 2015/005

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anette Eriksson (S) och Sandor Högye (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Tid och plats för justering är:

Måndagen den 21 december, kl 16.00, administrativa avdelningen, Stadshu- set.

_____

Sändlista

Kanslijurist Therese Jigsved

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 4(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 294 Dnr 2015/001

Meddelanden och inkomna handlingar 2015

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna:

Meddelande

Meddelanden och anmälningar av inkomna ärenden.

-Kommunstyrelsens beslut angående uppsiktsplikt över kommunala bo- lag verksamhetsåret 2014, 2015-12-01. KS § 420.

-Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om ny ersättare efter Bertil Fors (S). Ny ersättare är Håkan Korán (S).

-Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om ny ersättare efter Vivi-Anne Karlsson (S). Ny ersättare är Ann Marie Blomgren (S).

-Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om ny ersättare efter Lars Åke Öhman (L). Ny ersättare är Jan Söderlund (L).

-Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om ny ledamot och ny ersättare ef- ter Börje Forss (L). Ny ledamot är Jimmy Alexandersson (L) och ny ersät- tare är Lamduan Wandirat (L).

_____

(5)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 295 Dnr 2015/007

Ledamöternas frågestund

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall ledamöternas frågestund finnas med som en stående punkt på varje sammanträde. En fråga ska vara skriftlig och undertecknad och bör lämnas in i förväg. Frågan kan också framställas un- der ett sammanträde och är frågan mycket kort och enkel behöver den inte vara skriftlig eller försedd med någon förklaring.

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) frågar Tomas Peterson (M) om hur stort röst- deltagande som krävs i folkomröstningen för att ni i socialdemokraterna och moderaterna ska betrakta valresultatet som bindande? Tomas Peterson (M) svarar att folkomröstningen är rådgivande och att majoriteten måste se resul- tatet innan man kan ta ställning. Han vill gärna se ett högt valdeltagande.

Anneli Jakobsson (SD) frågar varför Vimmerby kommun endast tar emot ensamkommande pojkar och inte flickor? Eva Berglund (S) svarar att beho- vet är störst bland pojkar, men att det kan bli aktuellt i framtiden. För närva- rande hade det varit svårt på grund av att flera ensamkommande får dela rum.

Beslutsunderlag

Skriftlig fråga inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 49797.

_____

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 6(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 296 Dnr 2015/469 Kod 109

Interpellation från Caroline Axelsson (MP) om hållbarhetsfrågor i kommunen – ställd till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) – interpellationssvar och debatt

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.

Ärendet

Vid fullmäktiges sammanträde 2015-11-23 förelåg interpellation från Caro- line Axelsson (MP) ställd till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) om hållbarhetsfrågor i kommunen.

Av interpellationen framgår sammanfattningsvis följande: Den 1 juli 2016 sker något historiskt i hållbarhetssammanhang om regeringen får som den vill. Då träder ett flertal lagändringar i kraft som gör att runt 2 000 svenska företag får lagkrav på sig när det gäller hållbarhetsredovisning. Kommuner- na har också ett stort ansvar när det gäller frågan om hållbar utveckling.

Miljöpartiet önskar se fler analyser och resultat av Vimmerby kommuns an- strängningar för att minska klimatpåverkan.

Caroline Axelsson (MP) ställer följande frågor: Finns en miljöpolicy att ar- beta med som utgångspunkt? Vem är ytterst ansvarig för frågor som rör t ex energieffektivisering och arbetet med de nationella miljömålen? Hur arbetar Vimmerby kommun med hållbarhetsfrågor idag?

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får ställas till kommun- styrelsens ordförande Tomas Peterson (M) och att svar lämnas vid näst- kommande fullmäktigesammanträde.

Vid dagens sammanträde föreligger interpellationssvar från Tomas Peters- son (M).

Deltagande i interpellationsdebatt Tomas Peterson (M)

Caroline Axelsson (MP)

(7)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Beslutsunderlag

Interpellation inlämnad av Caroline Axelsson (MP), Id 49426.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23, KF § 283.

Interpellationssvar från Tomas Peterson (M), Id 49772.

____

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 8(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 297 Dnr 2015/009

Återrapportering från kommunala bolag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ta informationen till handlingarna.

Ärendet

Enligt arbetsordningen skall avrapportering lämnas från de kommunala bola- gen två gånger per år, en gång på våren i samband med årsredovisningen och en gång på hösten efter samråd med respektive bolag.

Avrapportering skall lämnas angående de kommunala bolagens allmänna läge och resultat samt information om sådana ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som fullmäktige har att ta ställning till.

Vid dagens sammanträde lämnas information från följande bolag:

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB AB – VD Nils Magnus Angantyr

Deltagande i frågestund Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Beslutsunderlag

Powerpointpresentation från Nils Magnus Angantyr, Id 49800.

____

(9)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 298 Dnr 2015/432 Kod 867

Utdelning av kultur- och fritidspriset år 2015

Kommunfullmäktiges beslut Ärendet föranleder inget beslut.

Ärendet

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-10-19 förelåg förslag till kultur- och fritidspristagare 2015. Nämnden beslutade att tilldela priset till Rädda Barnen i Vimmerby, med följande motivering:

”Rädda Barnen i Vimmerby har under många år aktivt hjälpt och med out- tröttlig energi och engagemang arrangerat läxhjälp för barn med annat mo- dersmål än svenska. De har byggt upp en idag välbesökt verksamhet över lång tid. Pedagogerna är genuina eldsjälar, vars hjärtan slår för barn och unga som behöver hjälp och stöttning. Rädda Barnen sprider även kunskap om barnkonventionen på Astrid Lindgrens Värld varje sommar.

När det gäller verksamhet som rör barn i Vimmerby finns Rädda Barnen all- tid där och ställer upp. De bidrar både med sig själva och genom bidrag till arrangemang på biblioteket, Bullerbydagen, barnkonventionskonferensen och ”4242”-veckan – alltid lika positiva, men också när det behövs, ifråga- sättande.

Rädda Barnen i Vimmerby är värdiga mottagare av Kultur- och fritidspriset.”

Vid dagens sammanträde delar kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Högberg (S) ut Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris år 2015 till Rädda Barnens representanter Catharina Bachmann, Marianne Gustafsson och Birgitta Öhman.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-10-19, KFN § 93.

Inbjudan att motta Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris, Id 49671.

____

(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 10(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 299 Dnr 2015/498 Kod 438

Utdelning av miljö- och byggnadspriset år 2015

Kommunfullmäktiges beslut Ärendet föranleder inget beslut.

Ärendet

Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2015-11-18 förelåg förslag till miljö- och byggnadspristagare 2015. Det är nämndens förhoppning att pris och hedersomnämnande ska stimulera till särskild omtanke om byggna- der och om miljön i kommunen. Nämnden beslutade att tilldela priset till Vimmerby Energi och Miljö AB, med följande motivering:

Vimmerby Energi och Miljö AB har med det nya kraftvärmeverket minskat förbränningen av olja 4000 m3 totalt inom kommunen. Allt bränsle som an- vänds är skogsavfall från närområdet. Askan som blir restprodukt återförs till skogen som gödning. I kraftvärmeverket produceras också cirka 25 % av den el som Vimmerby Energi och Miljö AB har behov av. Även den nya an- läggningen är byggd med tanke på estetiskt utseende och är inte bara ett skal omkring pannan.

Vid dagens sammanträde delar miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lars-Inge Green (S) ut Vimmerby kommuns miljö- och byggnadspris år 2015 till Vimmerby Energi och Miljö AB som representeras av VD Roger Carlsson, värmeverkschef Mats-Lennart Karlsson och miljöingenjör Emma Jonsson.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2015-11-18, MBN § 216.

Inbjudan att motta Vimmerby kommuns miljö- och byggnadspris, Id 49674.

____

(11)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 300 Dnr 2015/510 Kod 006

Utdelning av hedersgåva till förtroendevalda år 2015

Kommunfullmäktiges beslut Ärendet föranleder inget beslut.

Ärendet

Vid sista sammanträdet på året delas Vimmerby kommuns hedersgåva till förtroendevald ut till de förtroendevalda som haft uppdrag i 20 år.

Vid dagens sammanträde delar fullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) ut hedersgåva till Peter Högberg (S).

Beslutsunderlag

Inbjudan att motta Vimmerby kommuns hedersgåva till förtroendevalda, Id 49677.

____

(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 12(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 301 Dnr 2014/152 Kod109

Motion - Återinför PRAO - Praktisk Arbetslivs Orientering i hög- stadiet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag att avslå motionen.

Sammanfattning

Kenneth Björklund (S) och Camilla Stridh (S) har i en motion väckt frågan om PRAO, praktisk arbetslivsorientering i grundskolan. Kommunstyrelsen remitterade motionen till partigrupperna för yttrande och till barn- och ut- bildningsnämnden för beredning och framtagande av beslut. Remissvar har inkommit från Miljöpartiet där man tillstyrker motionen. Övriga partigrup- per har inte inkommit med yttranden.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2015-11-17 och ställde sig då bakom barn- och utbildningsnämndens förslag.

Vid dagens sammanträde föreligger barn- och utbildningsnämndens förslag.

Deltagande i debatt Gudrun Brunegård (KD) Helen Nilsson (S) Camilla Stridh (S)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Kenneth Björklund (S) Pia Young (V)

Magnus Gustafsson (M)

Yrkanden

Gudrun Brunegård (KD) yrkar med instämmande av Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Pia Young (V) bifall till motionen.

(13)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Magnus Gustafsson (M) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dessa mot varandra.

Han finner att fullmäktige beslutar i enlighet med barn- och utbildnings- nämndens förslag.

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns:

Den som bifaller barn- och utbildningsnämndens förslag röstar ja.

Den som bifaller Gudrun Brunegårds (KD), Ingela Nilsson Nachtweijs (C) och Pia Youngs (V) yrkande röstar nej.

Resultatet blir 27 ja-röster och 20 nej-röster. Ordföranden finner att

fullmäktige beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Kenneth Björklund (S) och Camilla Stridh (S), Id 45465.

Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-23, KF § 127.

Kommunstyrelsens beslut 2014-08-19, KS § 255.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-08-26, BUN § 110.

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, Id 19197.

Miljöpartiets yttrande, Id 45858.

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-17, KS § 402.

____

Bilaga

Sändlista

Kenneth Björklund Camilla Stridh

Barn- och utbildningsnämnden

(14)

OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-2018 KF § 301, motion om att återinföra PRAO, 2015-12-14

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Parti Ja Nej Avstår

Helen Nilsson (S) X

Camilla Stridh (S) X

Eva Berglund (S) X

Michael Svensson (S) X

Peter Högberg (S) X

Cissi Hammar Kjell Bülow (S) X

Lars-Inge Green (S) X

Lis-Astrid Andersson (S) X

Mustafa Badran (S) X

Ellen Brantemo Stig Jaensson (S) X

Ali Fenikh - (S)

Maria Samuelsson (S) X

Kenneth Björklund (S) X

Anette Eriksson (S) X

Daniel Nestor (S) X

Camilla Green (S) X

Anders Enqvist (S) X

Bo Stigstedt (S) X

Micael Glennfalk (M) X

Magnus Gustafsson (M) X

Ylva Sandström Johan Blomberg (M) X

Claes Wetterström (M) X

Lisa Blom (M) X

Morgan Esping Niklas Gustafsson (M) X

Marie C Nicholson (M) X

Tomas Peterson (M) X

Håkan Nyström (M) X

Ingela Nilsson Nachtweij (C) X

Eva Svensson Birger Andersson (C) X

Anna Svensson (C) X

Peter Karlsson (C) X

Curt Tyrberg Marita Lindström (C) X

Birger Andersson (Dalsjö) (C) X

Lisbeth Karlsson (C) X

Bo Svensson (C) X

Rein Soovik (C) X

Gudrun Brunegård (KD) X

Torbjörn Sandberg Thomas Karlsson (KD) X

Lars Johansson (V) X

Pia Young (V) X

Caroline Axelsson - (MP)

Jimmy Alexandersson (L) X

Bengt Barkstam (SD) X

Sandor Högye (SD) X

Jimmy Rödin Anneli Jakobsson (SD) X

Kerstin Högye (SD) X

Presidium:

Marcus Jonmyren, 2:e vice ordförande (C) X

Björn Swedborg, 1:e vice ordförande (M) X

Lennart Nygren, ordförande (S) X

Antal

Ja

Antal Nej

Antal Avstår

27 20

(15)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 302 Dnr 2015/74 Kod 109

Medborgarförslag om försäljning av skogsfastigheter

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget med motiveringen att nya ekonomiska förutsätt- ningar pekar på att prognosen för 2015 blir bättre än vad kommunstyrelsen tidigare räknat med.

Sammanfattning av medborgarförslaget

Johan Rosén har genom medborgarförslag väckt frågan om att påbörja för- säljning av skogsfastigheter som ägs av kommunen då ekonomin behöver saneras och kommunen har en stor låneskuld.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-23 förelåg ett medborgar- förslag om försäljning av skogsfastigheter för beredning. Kommunfullmäk- tige beslutade att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för be- redning. Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg kommunfullmäktiges remittering.

Kommunstyrelsen beslutade att remittera förslaget till samhällsbyggnadsav- delningen för beredning och framtagande av förslag till beslut. Förslag till beslut skulle lämnas in senast 2015-08-04.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 201508-25 förelåg en tjänsteskrivelse med förslag till beslut från samhällsbyggnadschef Miklos Hatházi. Sam- hällsbyggnadschefen redogjorde för ärendet.

Vimmerby kommun är i dag ägare till 10 skogsfastigheter/skogsområden.

Dessa är belägna i Vimmerby, Storebro, Södra Vi, Gullringen, Alsta, Lock- nevi och Rumskulla. Några av dessa områden ligger i direkt anslutning till tätbebyggt område. Den sammanlagda arealen för produktiv skogsmark för dessa cirka 1500 ha. Arealen för respektive område pendlar mellan 26 och 460 ha.

(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 15(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

I det inlämnade medborgarförslaget finns sju olika skogsområden föreslagna att försäljas, totalt omfattande cirka 910 ha.

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att detta är en för stor avyttring av kommunens skogsinnehav. Man föreslår ett mindre antal skogsområden som kan vara aktuella att försälja. Dessa är Alsta 6:1 138 ha, Hylta 1:36 180 ha, Åninge 1:16 30 ha samt mindre del av Älåkra 3.5 ha, totalt cirka 351 ha. Då det gäller Åninge som ligger i anslutning till Anens badplats bör område för bad, camping med mera undantas från försäljningen.

Innan försäljningen föreslår samhällsbyggnadsavdelningen att befintlig skogsbruksplan från 2011 uppdateras för dessa aktuella områden. Man före- slår vidare att underlag för eventuell försäljning och genomförande av den överlåts till mäklare. Tjänsteskrivelsens bilagor visar en sammanställning över föreslagna områden som kan försäljas samt en översikt över var kom- munens samtliga skogsfastigheter finns.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. delvis bifalla medborgarförslaget om försäljning av skogsfastigheter ge- nom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att

2. utreda skogsförsäljning av fastigheterna Alsta 6:1, Hylta 1:36 och Åninge 1:16 samt mindre del av Älåkra 4:5

3. revidera befintlig skogsbruksplan för dessa fastigheter

4. uppdra åt mäklare att ansvara för utredning och uppdatering av skogs- bruksplanerna och ställa samman detta material samt presentera underlag till försäljning för dessa fastigheter senast den 1 december 2015.

Vid fullmäktiges sammanträde 2015-09-28 förelåg kommunstyrelsens för- slag. Kommunfullmäktige beslutade med ändring av kommunstyrelsens för- slag att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att ärendet ska beredas utifrån nya ekonomiska förutsättningar som pekar på att prognosen för 2015 blir bättre än vad kommunstyrelsen tidigare räknat med.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på nytt 2015-11-17 och lämnade föl- jande förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgar- förslaget med motiveringen att nya ekonomiska förutsättningar pekar på att prognosen för 2015 blir bättre än vad kommunstyrelsen tidigare räknat med.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

(17)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Yrkanden

Tomas Peterson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av Johan Rosen, Id 46918.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, KF § 47.

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-24, KS § 121.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Miklos Hatházi, Id 48431.

Kommunstyrelsens beslut 2015-08-25, KS § 272.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-28, KF § 190.

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-17, KS § 416.

____

Sändlista Johan Rosén Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsavdelningen

(18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 17(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 303 Dnr 2015/430 Kod 450

Renhållningstaxa för Vimmerby kommun 2016

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta föreslagen renhållningstaxa för 2016

Sammanfattning

Då nuvarande upphandling av ny renhållningsentreprenör är överklagad om- fattar förslag till ny taxa endast befintligt insamlingssystem. Parallellt jobbar vi tillsammans med ÖSK med framtagning av förslag till ny taxa som även omfattar det nya insamlingssystemet. Detta förslag presenteras när avtal är tecknat med insamlingsentreprenör och tidplanen blir fastställd. I föreslagen taxa har en del uppdateringar/justeringar gjorts gällande formuleringar. Alla ändringar från föregående taxa är gulmarkerade.

Föreslagna renhållningsavgifter innebär i genomsnitt ökade avgifter får både villahushåll och lägenhetshushåll med ca 3,6 %. För ett genomsnittligt villa- hushåll (190 I kärl) innebär detta en merkostnad på ca 81 kr per år. Motsva- rande merkostnad för ett lägenhetshushåll är ca 50 kr.

Inför 2016 har 800 tkr budgeterats som avsättning inför framtida sluttäck- ningskostnader. Vi har också räknat med ökade kostnader för verksamheten på återvinningscentralen. Främst på grund av ett ökat behov av underhåll av hårdgjorda ytor.

Avgiften för slamtömning föreslås öka med 2,8 % eller 32 kr.

Styrelsen för Vimmerby Energi och Miljö AB förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen renhållningstaxa för 2016.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen renhållningstaxa för 2016.

(19)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse renhållningstaxa 2016. 2015-10-23. Id 49115.

Förslag renhållningstaxa 2016 v2. 2015-10-23. Id 49117.

Styrelseprotokoll VEMAB 2015-10-26. Id 49116.

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-17, KS § 409.

____

Sändlista VEMAB

Samhällsbyggnadsavdelningen Ekonomiavdelningen

(20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 19(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 304 Dnr 2015/493 Kod 040

Avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem 2016

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag

att fastställa nya avgiftsnivåer för maxtaxa i förskola och fritidshem från och med 1 januari 2016 och

att Vimmerby kommun i fortsättningen följer de förändringar av index som beslutas av Skolverket för beräkning av avgiftstaket för maxtaxan samt be- räkning av statsbidrag till kommunen.

Nya belopp för avgift gällande barn i förskola:

barn 1 - 1313 kr, barn 2 - 875 kr och barn 3 - 438 kr.

Nya belopp för avgift gällande barn i fritidshem:

barn 1 - 875 kr, barn 2 - 438 kr och barn 3 - 438 kr

Ärendet

I dag använder alla Sveriges kommuner maxtaxa inom förskola och fritids- hem. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag om man följer villkoren i förordningen.

Senaste ändringen av inkomsttaket för maxtaxa gjordes 1juli 2015. Nu gäl- lande inkomsttak höjs den 1januari 2016 från 42 890 kronor per månad till 43 760 kronor per månad.

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att de nya avgiftsnivåerna inom ramen för maxtaxa ska gälla från och med 1januari 2016 i Vimmerby kommun då statsbidraget anpassas efter de nya nivåerna i maxtaxan.

(21)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya avgiftsnivåer för maxtaxa i förskola och fritidshem från och med 1 janu- ari 2016 och att Vimmerby kommun i fortsättningen följer de förändringar av index som beslutas av Skolverket för beräkning av avgiftstaket för max- taxan samt beräkning av statsbidrag till kommunen.

Nya belopp för avgift gällande barn 1 i förskola - 1313 kr, barn 2 - 875 kr och barn 3 - 438 kr. För barn i fritidshem: Barn 1 - 875 kr, barn 2 -438 kr och barn 3 – 438 kr.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2015-12-01 och beslutade att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens förslag.

Vid dagens sammanträde föreligger barn- och utbildningsnämndens förslag.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-18, BUN § 158.

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Id 19595.

Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01, KS § 421.

____

Sändlista

Barn- och utbildningsnämnden Ekonomiavdelningen

(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 21(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 305 Dnr 2015/476 Kod 024

Bestämmelser om arvoden till Vimmerby kommuns förtroende- valda med giltighet från och med 2016-01-01 - återremiss

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att åstad- komma kostnadsneutrala jourersättningssystem.

Reservation

Gudrun Brunegård (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yr- kande.

Sammanfattning

Revidering och årlig uppräkning av arvoden till förtroendevalda i Vimmerby kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att besluta om arvoden för förtroendevald i Vimmerby kommun enligt bilaga.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Deltagande i debatt Tomas Peterson (M) Gudrun Brunegård (KD) Lars Johansson (V) Eva Berglund (S)

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Yrkanden

Tomas Peterson (M) yrkar återremiss av ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att åstadkomma kostnadsneutrala jourersättningssystem.

(23)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Gudrun Brunegård (KD) yrkar återremiss enligt beslutsunderlag bl a för att bereda ärendet i samråd med oppositionen.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag, varav två återremissyrkanden.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska åter- remitteras. Han finner att ärendet ska återremitteras i enlighet med Tomas Petersons (M) förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Monica Bergh, personalchef, 2015-11-17. Id 49491 Bestämmelser Id 49478.

Bilaga Id 49479.

Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01, KS § 419.

Återremissyrkande från Gudrun Brunegård (KD), Id 49771.

____

Sändlista

Kommunstyrelsen Personalavdelningen

(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 23(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 306 Dnr 2015/475 Kod 024

Bestämmelser om arvoden till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag - återremiss

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att åstad- komma kostnadsneutrala jourersättningssystem.

Sammanfattning

Revidering och årlig uppräkning av arvoden till styrelseledamot i av kom- munen ägda bolag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att om arvoden för ledamot i av Vimmerby kommun ägda bolagsstyrelser enligt bilaga.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden

Tomas Peterson (M) yrkar återremiss av ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att åstadkomma kostnadsneutrala jourersättningssystem.

Beslutsgång

Ordföranden finner att två förslag föreligger, varav ett återremissyrkande som ska avgöras först.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska åter- remitteras. Han finner att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet i en- lighet med Tomas Petersons (M) förslag.

(25)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Monica Bergh, personalchef, 2015-11-17. Id 49490.

Bestämmelser och bilaga Id 49476.

Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01, KS § 418.

____

Sändlista

Kommunstyrelsen Personalavdelningen

(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 25(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 307 Dnr 2015/496 Kod 050

Köpavtal mellan Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens Värld AB om försäljning av fastigheten Vimmerby 3:256 - godkänna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att försälja fastigheten Vimmerby 3:256 till Astrid Lindgrens Värld AB för 6 400 000 kronor enligt föreliggande köpavtal.

Sammanfattning

Kommunen äger fastigheten Vimmerby 3:256 i Vimmerby kommun. På fas- tigheten finns en anläggning för halkövning som tidigare ägs av Vimmerby Halkbana AB, men som nu är i Vimmerby kommuns ägo.

Sedan 1977 har Vimmerby Trafikövningsplats med halkbana funnits i Vimmerby. När kommunens egen verksamhet upphörde har trafikövnings- platsen varit uthyrd till Vimmerby Trafikskola, Tomas Monell.

Astrid Lindgrens Värld har framfört önskemål i syfte att utveckla sin nuva- rande verksamhet och för framtiden säkra behovet av markreserv. Med an- ledning av detta har kommunen beslutat att försälja Trafikövningsplatsen, fastigheten Vimmerby 3:256 till Astrid Lindgrens Värld.

Detta innebär att verksamheten på Trafikövningsplatsen kommer att upphöra och kommunen har delgivit Vimmerby Trafikskola, Tomas Monell, en upp- sägning att i framtiden ej kunna nyttja trafikövningsplatsen för sin verksam- het, vilket Tomas Monell accepterat skriftligen.

Cirka 3.500 personer besöker platsen årligen och erhåller utbildning inom olika trafikverksamhetsområden. I befintliga lokaler på trafikövningsplatsen finns också Trafikverkets verksamhet inrymd i samband med körkortsprov.

Under tiden sedan Astrid Lindgrens Världs framfört önskemål om att för- värva fastigheten Vimmerby 3:256 har en dialog pågått mellan företrädare för både Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby kommun samt Tomas Mo- rell för att komma fram till en acceptabel framtida lösning för Vimmerby Trafikskolas verksamhet.

(27)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

För 2016 kommer Astrid Lindgrens Värld att hyra ut halkbanan till Tomas Monell. Likaså kommer Astrid Lindgrens Värld att hyra ut lokaler till Tra- fikverket under 2016.

För fastigheten Vimmerby 3:256 gäller detaljplan som antogs av kommun- fullmäktige 2011-07-26 och överensstämmer med den verksamhet som Astrid Lindgrens Värld bedriver i dag och planerar att göra i framtiden.

Kommunen har uppdragit åt Svefa AB att göra en värdering av fastigheten. I värderingen, daterad den 11 december 2014, anges värdet på fastigheten (inkl. anläggningen) till 6,4 mkr. Astrid Lindgrens Värld AB har accepterat en köpeskilling motsvarande värderingen.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-01-13 att försälja fas- tigheten och uppdrog åt kommunstyrelseförvaltningen att upprätta nödvän- diga avtal.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att försälja fastigheten Vimmerby 3:256 till Astrid Lindgrens Värld AB för 6 400 000 kronor enligt bifogat köpeavtal.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Deltagande i debatt Helen Nilsson (S) Gudrun Brunegård (KD)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Id 49565.

Köpavtal mellan Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens Värld AB. 2015- 11-23. Id 49568.

Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01, KS § 422.

____

Sändlista

Astrid Lindgrens Värld AB Samhällsbyggnadsavdelningen

(28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 27(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 308 Dnr 2015/482 Kod 028

Införa friskvårdsbidrag för anställda i Vimmerby kommun - upp- drag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att införa friskvårdsbidrag, max 500 kr med motprestation och att ge kommun- styrelsen i uppdrag att utforma villkor för att bidraget ska utgå.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en budgetram att minska sjukfrånvaron och ett led i detta är att införa friskvårdsbidrag. Den 23 november 2015 tas detaljbudgeten i kommunfullmäktige där friskvårdsbidraget är en del.

Personalavdelningen anser att det är viktigt som arbetsgivare att uppmärk- samma sina arbetstagare, vara lyhörd till de förslag som framförs och ge- mensamt arbeta mot en attraktivare arbetsplats där bland annat personalen mår bra och trivs. Friskvård har bland annat varit en motion (Id 2010.2088) och friskvårdsbidraget är ett önskemål från anställda att få återinfört och personalavdelningen anser att det är en viktig del i arbetet med att främja frisknärvaro samt bli attraktivare som arbetsgivare.

Finansiering sker inom budgetram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa friskvårdsbidrag, max 500 kr med motprestation.

att ge personalavdelningen i uppdrag att utforma villkor för att bidra- get ska utgå.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Kanslijurist Therese Jigsved upplyser om att fullmäktige inte kan ge upp- drag till avdelningar eller förvaltningar utan endast till styrelse, nämnd eller bolag. Uppdraget bör därför istället lämnas till kommunstyrelsen.

(29)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-22, KF § 158.

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03, KS § 366.

Tjänsteskrivelse Monica Bergh, personalchef, 2015-11-17. Id 49475.

Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01, KS § 417.

____

Sändlista

Kommunstyrelsen Personalavdelningen

Administratör Liselott Frejd (register KS uppdrag)

(30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 29(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 309 Dnr 2015/388 Kod 400

Färdplan 2020 för fossilbränslefria samhällsbetalda transporter

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att medverka i färdplan 2020 vilket innebär:

att Vimmerby kommun deltar i det regionala projektet Färdplan 2020 – fossil- bränslefria samhällsbetalda transporter

att en energideklaration av kommunens fordonsflotta genomförs som un- derlag för färdplanearbetet, och

att kostnaden 33 000 kr finansieras genom ianspråktagande av kommun- fullmäktiges oförutsedda medel.

Sammanfattning

Den 29 april 2015 ställde sig den primärkommunala nämnden bakom en re- kommendation till länets kommuner att delta i projekt Färdplan 2020 - sam- hällsbetalda transporter. Målsättningen med Färdplan 2020 är att alla delta- gande kommuner/landstinget i länet under år 2015-2016 ska ha identifierat sina transporter och formulerat sin egen färdplan (handlingsplan) för hur man ska nå målet, att alla samhällsbetalda person- och godstransporter ska vara klimatneutrala år 2020.

Aktuell situation

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-20 togs beslutet att skicka ärendet på återremiss för att tas upp igenom 2015-11-17 med motiveringen att ärendet skulle köras med klimatkompensationsärendet samt undersöka ifall nödvändig personalresurs finns att tillgå.

Bedömning

Kommunstyrelsens presidieberedning anser att Vimmerby kommun i nulä- get saknar medel, både vad gäller ekonomi och personal, att kunna delta.

Det är inte var frågan om klimatkompensation hör hemma och att det därför i nuläget inte går att samköra Färdplan 2020 med klimatkompensationspro- grammet.

(31)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-17 framkom följande:

Lars Johansson (V) ansåg att frågan är viktig på flera sätt, både vad gäller koldioxidutsläpp och miljöfordon. Kostanden på 33 000 kronor blir i för- längningen en besparingsgaranti för kommunen.

Tomas Peterson (M) menade att deklarationskostnaden på 33 000 kronor är godtagbar men att de åtgärder som deklarationen kommer att föreslå, i form av fordonsbyte osv, kommer att bli alltför kostsamma för kommunen. Därför är det i nuläget onödigt att göra en översyn som ändå inte går att åtgärda. På många andra miljöområden ligger kommunen annars långt framme.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) menade att detta handlar om att staka ut en riktning för kommande klimatarbete inom kommunen.

Tomas Peterson (M) ställde sig frågande till var pengarna på 33 000 kronor till ett potentiellt deltagande ska tas ifrån.

Diskussion förs ifall kommunstyrelsen har en budgetpost för oförutsedda kostnader och ifall man kan finansiera förslaget på det viset eller ifall pengar ska tas från klimatkompensationsprogrammet.

Tomas Peterson (M) menade att det finns ca 30 000 kr i klimatkompensat- ionen, pengarna är inte avsatta än. Ifall kommunen väljer att delta i Färdplan 2020 ska pengarna i första hand tas därifrån.

Magnus Gustafsson (M) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avstå från att delta i Färdplan 2020 på grund av det ansträngda ekonomiska läget.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Deltagande i debatt Tomas Peterson (M)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Gudrun Brunegård (KD) Magnus Gustafsson (M) Caroline Axelsson (MP)

(32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 31(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Yrkanden

Tomas Peterson (M) yrkar med instämmande från samtliga partier bifall till att medverka till Färdplan 2020 vilket innebär

att Vimmerby kommun deltar i det regionala projektet Färdplan 2020 – fossil- bränslefria samhällsbetalda transporter

att en energideklaration av kommunens fordonsflotta genomförs som un- derlag för färdplanearbetet, och

att kostnaden 33 000 kr finansieras genom ianspråktagande av kommun- fullmäktiges oförutsedda medel.

Beslutsgång

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra.

Han finner att fullmäktige bifaller Tomas Petersons (M) förslag

Beslutsunderlag

Utdrag ur primärkommunala nämndens protokoll 2015-04-29.

Tjänsteskrivelse Linda Dynestad, hållbarhetsstrateg 2015-10-01. Id 48852 Offert energideklaration, Miljöfordon Syd, 2015-09-16

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, vik. kommunsekreterare. Id 49312 Kommunstyrelsens beslut 2015-10-20, KS § 361.

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-17, KS § 405.

Yrkande inlämnat av Tomas Peterson (M), Id 49825.

____

Sändlista

Regionförbundet i Kalmar län Hållbarhetsstrateg Linda Dynestad Kommunstyrelsen

(33)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 310 Dnr 2015/387 Kod 629

Tjänstegarantier och tjänstedeklarationer för kommunal service – befria barn- och utbildningsnämnden från uppdrag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet barn- och utbildningsnämndens för- slag att befria barn- och utbildningsnämnden från uppdrag om tjänstegaran- tier som tillämpats inom nämndens ansvarsområde och verksamheter från 2010-01-01.

Reservation

Ledamöterna från kristdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet reser- verar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-30, § 34, att barn- och ungdoms- nämnden från och med den 1januari 2010 inför tjänstegarantier inom sina verksamheter. Tjänstegarantier är ett sätt för kommunen att visa medborgar- na vilken servicenivå man kan förvänta sig av de kommunalt finansierade verksamheterna samt hur man som brukare ska göra i de fall man anser att kommunen inte lever upp till sina garantier. Det ska vara något utöver det som är reglerat, t.ex. utöver de skrivningar som finns i läroplanerna för de pedagogiska verksamheterna.

Barn- och utbildningsnämnden (tidigare barn- och ungdomsnämnden) har från 2010-01-01 tillämpat tjänstegarantier, dels övergripande för hela nämn- dens ansvarsområde, dels inom vart och ett av områdena förskola, grund- skola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasium samt vuxenutbildning (från 2013).

Sammantaget har barn- och utbildningsnämnden ett väl fungerande system för kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheter i enlighet med de ökade krav som gäller från 2011. Detta innebär att syfte och mål med tjänstegarantier numera uppfylls inom ramen för de kontroll- och kvalitets- system som tillämpas inom barn- och utbildningsnämndens ansvars- och verksamhetsområden.

(34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 33(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Tomas Peterson (M) redogjorde för ärendet vid kommunstyrelsens samman- träde 2015-11-17.

Lars Johansson (V) förstod inte varför man bör befria barn- och utbildnings- nämnden från uppdraget om tjänstegarantier.

Helen Nilsson (S) menade att uppdraget om tjänstegarantier numera regleras på annat sätt och att uppdraget därmed har spelat ut sin roll.

Lars Johansson (V) ansåg att det behövs en tydligare motivering till varför uppdraget ska tas bort.

Helen Nilsson (S) menade att en tjänstegaranti ska vara utöver regelverket, detta ingår ju i det befintliga regelverket.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom barn- och utbildningsnämndens förslag.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att befria barn- och utbildningsnämnden från uppdrag om tjänstegarantier som tilläm- pats inom nämndens ansvarsområde och verksamheter från 2010-01-01.

Vid dagens sammanträde föreligger barn- och utbildningsnämndens förslag.

Deltagande i debatt Gudrun Brunegård (KD) Lars Johansson (V)

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Yrkanden

Gudrun Brunegård (KD) yrkar med instämmande av Lars Johansson (V) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) avslag på barn- och utbildningsnämndens för- slag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra.

Han finner att fullmäktige bifaller barn- och utbildningsnämndens förslag.

(35)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2009-03-30, KF § 34.

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19263).

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-23, BUN § 125.

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-17, KS § 408.

____

Sändlista

Barn- och utbildningsnämnden

(36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 35(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 311 Dnr 2015/447 Kod 107

Ny bolagsordning för Vimmerby Industrifastigheter AB - nam- nändring till Vimmerby Fibernät AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet kommunstyrelsens förslag att 1. att godkänna ny bolagsordning för Vimmerby Industrifastigheter

AB i enligt föreliggande förslag,

2. att begära att extra bolagsstämma i Vimmerby kommun Förvalt- nings AB sammankallas för behandling av frågan om bolagsord- ning för Vimmerby Industrifastigheter AB,

3. att utse kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren, med 1:e vice ordförande Björn Swedborg som ersättare, att såsom ombud före träda Vimmerby kommun vid den extra bolagsstämman, samt 4. att Vimmerby kommuns ombud vid den extra bolagsstämman in-

strueras att rösta för:

a. att fastställa bolagsordning för Vimmerby Industrifastigheter AB enligt bilaga,

b. att begära att extra bolagsstämma i Vimmerby Industrifastigheter AB sammankallas för behandling av frågan om bolagsordning för bolaget,

c. att uppdra åt styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB att utse kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren, med 1:e vice ordförande Björn Swedborg som ersättare, att såsom ombud före- träda bolaget vid den extra bolagsstämman, samt

d. att uppdra åt styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur instruera bolagets ombud vid Vimmerby Industrifastigheter AB:s extra bolagsstämma att rösta för att fastställa bolagsordning för Vimmerby Industrifastigheter AB enligt föreliggande förslag.

(37)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Sammanfattning

Enligt nu gällande bolagsordning har Vimmerby Industrifastigheter AB som verksamhetsföremål att bedriva service för näringsliv och besöksnäring i Vimmerby kommun samt förvalta och hyra ut lokaler till näringslivet.

Någon sådan verksamhet bedrivs dock inte i bolaget utan istället äger och förvaltar bolaget fibernät. Det föreligger därför behov av att ändra bolagets bolagsordning, vad gäller bolagets firma, verksamhetsföremål och ändamål.

Ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-17 beslutades det att skicka ärendet på återremiss för att säkerställa att beslutet inte strider mot lagen om offentlig upphandling.

Vid kommunstyrelsens presidieberedning 2015-11-30 informerade kommunjurist Peter Olson att beslutet inte strider mot lagen om offentlig upphandling.

Vid dagens sammanträde 2015-12-01 så föreligger därmed de förslag som skickades på återremiss.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. att godkänna ny bolagsordning för Vimmerby Industrifastigheter AB i enlighet med föreliggande förslag,

2. att begära att extra bolagsstämma i Vimmerby kommun Förvalt- nings AB sammankallas för behandling av frågan om bolagsord- ning för Vimmerby Industrifastigheter AB,

3. att utse kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren, med 1:e vice ordförande Björn Swedborg som ersättare, att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid den extra bolagsstämman, samt 4. att Vimmerby kommuns ombud vid den extra bolagsstämman in-

strueras att rösta för:

a. att fastställa bolagsordning för Vimmerby Industrifastigheter AB enligt bilaga,

(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 37(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

b. att begära att extra bolagsstämma i Vimmerby Industrifastigheter AB sammankallas för behandling av frågan om bolagsordning för bolaget,

c. att uppdra åt styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB att utse kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren, med 1:e vice ordförande Björn Swedborg som ersättare, att såsom ombud före- träda bolaget vid den extra bolagsstämman, samt

d. att uppdra åt styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur instruera bolagets ombud vid Vimmerby Industrifastigheter AB:s extra bolagsstämma att rösta för att fastställa bolagsordning för Vimmerby Industrifastigheter AB enligt föreliggande förslag.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Peter Olson, kommunjurist, 2015-11-02. Id 49249.

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-17, KS § 408.

Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01, KS § 423.

____

Sändlista

Vimmerby kommun Förvaltnings AB Lennart Nygren

Björn Swedborg Ekonomiavdelningen

(39)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 312 Dnr 2014/267 Kod 611

Inköp av paviljonger vid Vimarskolan – bevilja särskilt investe- ringsmedel för 2015

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet kommunstyrelsens förslag att be- vilja särskilt investeringsmedel för projektet år 2015.

Ärendet

Frågan om inköp av paviljonger vid Vimarskolan behandlades vid kommun- styrelsens sammanträde 2015-03-24, KS § 119. Kommunstyrelsen beslutade att uppdrag upp samhällsbyggnadsavdelningen att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden innan mars månads utgång 2015 hos Flexator säga upp hyresavtalet för hyra av paviljongerna, att samhällsbyggnadsavdelning- en köper in paviljonger av Flexator till ett pris av 680 000 kr, att från och med 2016-01-01 med internhyra hyra ut paviljongerna till barn- och utbild- ningsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja särskilt investe- ringsmedel för projektet.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Yrkande

Tomas Peterson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Miklos Hatházi, Id 47259, inkl bilagor Kommunstyrelsens beslut 2015-03-24, KS § 119.

____

Sändlista

Samhällsbyggnadsavdelningen Ekonomiavdelningen

(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 39(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 313 Dnr 2014/214 Kod 111

Begäran om entledigande från Jan Henriksson (S) avseende uppdragen som vice ordförande och ledamot i Vimmerby Energi och Miljö AB och dess dotterbolag samt uppdraget som vice ordförande och ledamot i Vimmerby Gata AB från och med 2016-04-01

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i att bevilja Jan Henriksson (S) entledigande från begärda uppdrag och remitterar ärendet till valberedningen för bered- ning av fyllnadsval.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Jan Hen- riksson (S).

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande från Jan Henriksson (S), Id 49492.

____

Sändlista Jan Henriksson

Vimmerby Energi och Miljö AB Valberedningen

Ekonomiavdelningen

(41)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 314 Dnr 2014/214 Kod 111

Begäran om entledigande från Ylva Sandström (M) avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Ylva Sandström (M) entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och remitterar ärendet till länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Ylva Sandström (M).

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande från Ylva Sandström (M), Id 49712.

____

Sändlista Ylva Sandström

Länsstyrelsen i Kalmar län Administratör Liselott Frejd

(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 41(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 315 Dnr 2014/214 Kod 111

Begäran om entledigande från Ellen Brantemo (S) avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Ellen Brantemo (S) entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och remitterar ärendet till länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Ellen Brantemo (S).

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande från Ellen Brantemo (S), Id 49767.

____

Sändlista Ellen Brantemo

Länsstyrelsen i Kalmar län Administratör Liselott Frejd

(43)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 316 Dnr 2015/489 Kod 109

Medborgarförslag om att det behövs busstation i Södra Vi – för- enklad hantering

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.

Sammanfattning av medborgarförslag

har genom medborgarförslag väckt frågan om att det be- hövs en busstation i Södra Vi. Busstationen ska främst skydda barnen mot regn.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger medborgarförslag om att det behövs en busstation i Södra Vi.

Enligt 5 kap 25 § kommunallagen får kommunfullmäktige överlåta till sty- relsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom med- borgarförslag om det inte är ett ärende av större vikt eller av principiell ka- raktär. Fråga om att ändra tiderna för parkering vid Stadshuset faller inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Föreliggande medborgarförslag är av sådant slag att kommunfullmäktige kan överlåta på kommunstyrelsen att fatta beslut.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av , Id 49518.

____

Sändlista

Kommunstyrelsen

Liselott Frejd (register uppdrag till KS)

(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 43(50)

2015-12-14 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 317 Dnr 2015/490 Kod 109

Medborgarförslag om att det behövs ett övergångsställe vid Vimmerbyallén – förenklad hantering

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.

Sammanfattning av medborgarförslag

Rala Gammelfält har genom medborgarförslag väckt frågan om att det be- hövs ett övergångsställe vid Vimmerbyallén i Vimmerby stad. Det är många cyklande och promenerande vid Erikshjälpen som måste ta sig över den starkt trafikerade vägen.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger medborgarförslag om att det behövs ett övergångsställe vid Vimmerbyallén.

Enligt 5 kap 25 § kommunallagen får kommunfullmäktige överlåta till sty- relsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom med- borgarförslag om det inte är ett ärende av större vikt eller av principiell ka- raktär. Fråga om att ändra tiderna för parkering vid Stadshuset faller inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Föreliggande medborgarförslag är av sådant slag att kommunfullmäktige kan överlåta på kommunstyrelsen att fatta beslut.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av Rala Gammelfält, Id 49519.

____

Sändlista Rala Gammelfält Kommunstyrelsen

Liselott Frejd (register uppdrag till KS)

(45)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 318 Dnr 2015/499 Kod 109

Motion om att erbjuda halkskydd till äldre och rörelsehindrade – för beredning

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av motionen

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att erbjuda halkskydd till äldre och rörelsehindrade. I Vimmerby kommun bor det uppskattningsvis 3 500 pensionärer i åldern 65+. Vintern är en mycket besvärlig årstid för många, framförallt äldre. Det innebär lidande för enskilda och enorma kostnader för samhället med halkolyckor.

Anneli Jakobsson (SD) yrkar att fullmäktige därför beslutar att erbjuda gra- tis halkskydd till alla över 65+ samt till rörelsehindrade i alla åldrar och om detta inte går föreslås kommunfullmäktige besluta att erbjuda halkskydd till kraftigt reducerat pris.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger motion om att erbjuda halkskydd till äldre och rörelsehindrade.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson, Id 49570.

____

Sändlista

Kommunstyrelsen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :