Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 15 december 2014 Kl. 17:30-21:25 Ajournering kl. 18:30-19:10, 20:10-20:20

Full text

(1)

Vimmerby kommun

Kommunfullmäktige

Plats och sarmnanträdestid

Beslutare

Övriga deltagare

Protokolljusterare

Justeringens plats och datum

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr

Sannnanträdesdahun 1 (73)

2014-12-15

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 15 december 2014 Kl. 17:30-21:25

Ajournering kl. 18:30-19:10, 20:10-20:20 Se sida 2

Kommunchef Carolina Leijonram Kommunsekreterare Ewa Gunnarsson

VD Roger Carlsson Vimmerby Energi och Miljö AB Turistchef Peter Göransson

Kultur- och fritidschef Anders Eriksson

Camilla Stridh (S) och Peter Karlsson (C)

Administrativa avdelningen 2014-12-19

Ewa Gunnarsson

Camilla Stridh Peter Karlsson

Paragraf 215-259

ANS LA GSBEVIS

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) Organ

Sarmnanträdesdahnn

Datum för anslagsuppsättuing

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

Kommunfullmäktige 2014-12-15

2014-12-19 Datum för anslagsnedtaguing

Administrativa avdelningen

2015-01-12

(2)

Vimmerby kommun

Kommuefullmäktige

Ordinarie ledamöter Helen Nilsson

Camilla Stridh Eva Berglund Michael Svensson

Peter Högberg Cissi Hammar Lars-Inge Green

Lis-Astrid Andersson fr.o.m.

§ 222

Jan Henriksson Sandra N orlin Ali Fenikh

Maria Samuelsson Kenneth Björklund Anette Eriksson Daniel Nestor Camilla Green Anders Enqvist Therese Nilsson Micael Glennfalk Leif Carlson Ylva Sandström Claes Roos Claes W etterström Lisa Blom

Morgan Esping Marie C Nicholson Annika Carlson Presidium

1 :e vice ordförande Tomas Peterson

Ordförande Lennart Nygren Tjänstgörande ersättare Emily Palentzuela t.o.m. § 221 Mustafa Badran

Bo Stigstedt Kjell Biilow Håkan Nyström Björn Swedborg Håkan Carlsson

Protokolljusterare

Parti Närvaro

(S) Ja

(S) Ja

(S) Ja

(S) Ja

(S) Ja

(S) Ja

(S) Ja

(S) Ja

(S) Ja

(S) Nej

(S) Ja

(S) Ja

(S) Ja

(S) Nej

(S) Ja

(S) Ja

(S) Ja

(S) Nej

(M) Ja

(M) Nej

(M) Ja

(M) Ja

(M) Nej

(M) Ja

(M) Nej

(M) Nej

(M) Nej

(M) Ja

(S) Ja

(S) Ja

(S) Ja

(S) Ja

(S) Ja

(M) Ja

(M) Ja

(M) Ja

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL siclnr

Satmnanträdesdatum 2(73)

2014-12-15

Ordinarie ledamöter Parti Närvaro Ingela Nilsson Nachtweij (C) Ja

PerÅke Svensson (C) Ja

Anna Svensson (C) Ja

Peter Karlsson (C) Ja

Curt Tyrberg fr.o.m. § 222 (C) Ja

Lars Nilsson (C) Ja

Lisbeth Karlsson (C) Ja

Bo Svensson (C) Ja

Rein Soowik (C) Ja

Gudrun Brunegård (KD) Nej

Elisabeth Lago Nilsson (KD) Ja fr.o.m. § 218

Börje Forss (FP) Nej

Lars Johansson (V) Ja

Pia Young (V) Ja

Caroline Axelsson (MP) Ja

Bengt Barkstam (SD) Nej

Sandor Högye (SD) Ja

JimmyRödin (SD) Ja

Kerstin Högye (SD) Ja

Presidium

2:e vice ordförande (C) Ja

Marcus Jonmyren

Tjänstgörande ersättare

Ulf Svensson t.o.m. § 221 (C) Ja

Thomas Karlsson (KD) Ja

Annelie Jacobsson (SD) Ja

Ej tjänstgörande ersättare

Stig J aensson (S) Ja

Birger Andersson (C) Ja

Utdragsbesty:rkning

(3)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr

Sammanträdesdatum 3 (73)

2014-12-15 Kommurifullmäktige

KF § 215

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar utse Peter Karlsson (C) och Camilla Stridh (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Tid och plats för justering är:

Fredagen den 19 december 2014 klockan 15:00 på administrativa avdel- ningen i Stadshuset.

Sänd lista

Administratör Liselott Frejd

(4)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sarnrnanträdesdatum 4(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

KF § 216 Dnr 2013/5

Meddelanden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande information till handlingarna:

Finansrapport per oktober 2014 upprättad av ekonomiavdelningen och presenterad vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-11-18.

Utdragsbestyrkning

(5)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 5(73)

2014-12-15 Kommurifullmäktige

KF § 217

Aterrapportering från kommunala bolag

Kommunfullmäktiges beslut Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen skall avrapportering lämnas från de kommunala bola- gen två gånger per år, en gång på våren i samband med årsredovisningen och en gång på hösten efter samråd med respektive bolag. Avrapportering skall lämnas angående de kommunala bolagens allmänna läge och resultat samt in- formation om sådana ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av stör- re vikt som fullmäktige har att ta ställning till.

Vid dagens sammanträde lämnas information från följande bolag:

• Vimmerby Energi och Miljö AB - VD Roger Carlsson.

• Vimmerby Energiförsäljning AB - VD Roger Carlsson.

• Vimmerby Gatuproduktion AB - VD Roger Carlsson.

Deltagande i frågestund Ingela Nilsson Nachtweij (C)

(6)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL si<lnr

Saimnanträdesdatum 6(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

KF § 218 Dm 2014/219 Kod 867

Utdelning av kultur- och fritidspriset år 2014

Kommunfullmäktiges beslut Ärendet föranleder inget beslut.

Ärendet

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2014-10-06 förelåg förslag till kultur- och fritidspristagare 2014. Nämnden beslutade att tilldela priset till Janne Strömsten, Vimmerby, med följande motivering:

"Janne Strömsten är mannen som med outtröttlig energi och enga- gemang har dokumenterat kommuninnevånarnas liv, fritid och of- fentlighet, vardag, allvar och fest, i tusentals och åter tusentals foto- grafier. Lågmäld, alltid på plats och redo med sin kamera, har han gett många berättelser och miljöer liv och speglat vår nutidshistoria.

Janne Strömsten har i dryga 30 år varit kommuninnevånarna och lokaltidningen trogen, med uppdraget att förmedla bilden av skolavslutningar, luciakröningar, föreningsträffar, symöten, ost- kaketävlingar och konserter med mera. Uppdragslistan är oändlig och bildskatten är enorm. Vem minns inte utställningssuccen med hans fotografier på Astrid Lindgrens Näs.

Janne Strömsten är en värdig mottagare av kultur- och fritids- priset."

Vid dagens sammanträde delas Vimmerby kommuns kultur- och fri tidspris år 2014 ut till Janne Strömsten. Priset delas ut av kultur- och fritidsnämnd- ens vice ordförande Peter Högberg (S) och kultur- och fritidschef Anders Eriksson.

Janne Strömsten håller tacktal och överlämnar sin bildsamling till Vimmer- by kommuns bildarkiv.

Besluts underlag

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-10-06, KFN § 74.

Utdragsbestyrlming

(7)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL si<lnr

Sammanträdesdatum 7(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

KF § 219

Utdelning av hedersgåvor och uppvaktningar

Kommunfullmäktiges beslut Ärendet föranleder inget beslut.

Ärendet

Vid dagens sammanträde sker utdelning av hedersgåva till förtroendevald i Vimmerby kommun. För att få en heders gåva ska den förtroendevalde haft sammanlagt 20 års förtroendeuppdrag för kommunen.

Hedersgåva delas ut till Kenneth Björklund (S).

Annika Högberg (S) avgick från sitt uppdrag i kommunfullmäktiges presidi- um 2014-10-14 och uppvaktas med blomma och två ljuslyktor.

Anna Maria Lyngstad (M) och Kjell Jonasson (V) avgick från sina uppdrag som kommunfullmäktigeledamöter 2014-10-14 och uppvaktas med två ljus- lyktor vardera.

Samtliga gåvor överlämnas av kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S).

(8)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si<lnr

Sammanträdesdaium 8(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

KF § 220 Dnr 2014/30

Ledamöternas frågestund

Kommunfullmäktiges beslut Frågestunden föranleder inget beslut.

Ärendet

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall ledamöternas frågestund finnas med som en stående punkt på varje sammanträde. En fråga ska vara skriftlig och undertecknad och bör lämnas in i förväg. Frågan kan också framställas under ett sammanträde och är frågan mycket kort och enkel behöver den inte vara skriftlig eller försedd med någon förklaring.

Vid dagens sammanträde ställs frågor från följande ledamöter:

Sandor Högye (SD) frågar om Micael Glennfalk (M) känner oro över de skenande kostnaderna för tolkning. Micael Glennfalk (M) svarar att han inte har någon uppfattning om att tolkningskostnadema skenar och att han känner tillit till att man hushållar med befintliga resurser.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) frågar om när nästa ungdomsparlament äger rum. Daniel Nestor (S) svarar att det finns planer på ett kommande ung- domsparlament men att det eventuell kommer ha ett annat namn.

Utdragsbestyrkning

(9)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sianr

Sarnmanträdesdatum 9(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

KF § 221 Dnr 2014/122 Kod 841

Uppdatering av turismstrategi för Vimmerby kommun - anta

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta Turismstrategi Astrid Lindgrens Vimmerby, version 2014.

Ärendet Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde KF § 108, 2010-06-21, att ge Vimmerby Turism och Näringsliv AB (VTN) i uppdrag att påbörja ett destinationsutvecklingsproj ekt.

Destinationsutveckling medför bland annat en utvecklingsprocess för att stärka Vimmerbys attraktions- och konkurrenskraft. För att detta skall lyckas krävs en kraftsamling mot en gemensam målbild.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet KS § 65, 2011-01-25, att ge VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrate- gi i destinationsarbetet.

Strategin har tagits fram genom ett samarbete mellan styrgrupp, strategi- grupp och olika referensgrupper. Processledare i arbetet har varit konsult Johan Graffrnan, Graffrnan AB.

Nuläge

Vimmerby kommuns turismstrategi är ett levande dokument och måste kon- tinuerligt uppdateras och utvecklas utifrån de förutsättningar som råder. En hel del har förändrats inom Vimmerby kommuns besöksnäring sedan tu- rismstrategin skrevs 2011 och det är hög tid för en uppdatering och utveck- ling av denna. Dessutom har tekniken gått framåt och det finns i dagsläget andra möjligheter att göra strategin synlig och användbar.

Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening har enligt uppdrag, 2014-05-06, KS § 1 77, uppdaterat och utvecklat Vi1mnerby ko1mnuns turismstrategi från 2011 och har presenterat föreliggande förslag vid k01mnunstyrelsens sam- manträde 2014-11-04, KS § 341. Innehållet i strategin har reviderats, texter har kortats ner för att göra innehållet mer lättillgängligt och man har justerat språket. Under våren 2015 kommer även en handlingsplan att tas fram.

(10)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Siclnr

Sammanträdesdatum 10(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-02.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Turistchef Peter Göransson presenterar den uppdaterade strategin.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande Turismstrategi Astrid Lindgrens Vimmerby, version 2014.

Deltagande i debatt

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Peter Högberg (S)

Besluts underlag

Tjänsteskrivelse av näringslivs sekreterare Carina Östh, Id 2014 .1193.

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-06, KS § 177.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-10, KS § 226.

Turismstrategi-Astrid Lindgrens Vimmerby, Id 46139.

Följebrev av turistchef Peter Göransson, Id 46177.

Medskick till Vimmerby kommun angående Turismstrategin, Id 46178.

Kommunstyrelsens beslut 2014-11-04, KS § 341

Tjänsteskrivelse av näringslivssekreterare Carina Östh, Id 46333.

Kommunstyrelsens beslut 2014-12-02, KS § 388.

Sänd lista

Peter Göransson, TuristchefVimmerby Turistbyrå Patrik Kinnbom, näringslivschef

Utdragsbestyrkning

(11)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic1nr

Smmnanträdesdatum 11 (73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

KF § 222 Dnr 2014/214 Kod 111

Val av kommunens revisorer för mandatperioden 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande revisorer för mandatperioden 2015-01-01 -

2018-12-31:

Karin Svensson (M) Bjame Lynbech (M) Roland Ilemark (S) Gun Green (S) Ulf Svensson (C) Ulf Jonsson ( C)

Kommunfullmäktige beslutar att för samma period utse:

Ulf Svensson (C) som ordförande

Roland Ilemark (S) som vice ordförande.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 6.

Sänd lista

Kommunens revisorer Samtliga partier Personalavdelningen

Administrativa avdelningen

(12)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si<lm

Satmnanträdesdatunt 12(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

KF § 223 Dnr 2014/214 Kod 111

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandat- perioden 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandat- perioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Ledamöter Ersättare

Micael Glennfalk (M) Yl va Sandström (M) Magnus Gustafsson (M) Marie Nicholson (M)

Claes Roos (M) Kjell Biilow (S)

Helen Nilsson (S) Lis-Astrid Andersson (S) Kenneth Björklund (S) Eva Berglund (S)

Peter Högberg (S) Daniel Nestor (S)

Lars Johansson (V) Sven Weckfors (KD)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Anna Svensson (C) PerÅke Svensson (C) Lars Nilsson (C)

Kommunfullmäktige beslutar att för samma period utse:

Micael Glennfalk (M) som ordförande Helen Nilsson (S) som vice ordförande.

Utdragsbestyrkning

(13)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Siclnr

Saimnanträdesdatum 13 ( 7 3)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokollsanteckning

Centerpartiet lämnar följade protokollsanteckning:

"Centerpartiet anser att kommunens ekonomi inte tål kostnaden för två hel- tidsarvoderade kommunalråd. Centerpartiet anser också att oppositionen ska inneha andre vice ordförande i alla nämnder och bolag inkl. kommunstyrel- sen för att oppositionen ska ha samma delaktighet och insyn som varit prax- is under 30 år i Vimmerby kommun. Majoriteten ökar sina ordförande- arvoden med 860 000 kr och minskar oppositionens arvoden med 300 000 kr jämfört med beslutet om nya arvoden i juni 2014 och det är inte rimligt med tanke på kommunens ekonomi och demokratiutveckling."

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby kom- mun utse följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandat- perioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Ledamöter

Micael Glennfalk (M) Magnus Gustafsson (M) Claes Roos (M)

Helen Nilsson (S) Kenneth Björklund (S) Peter Högberg (S) Lars Johansson (V)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) PerÅke Svensson (C)

Ersättare

Ylva Sandström (M) Marie Nicholson (M) Kjell Biilow (S)

Lis-Astrid Andersson (S) Eva Berglund (S)

Daniel Nestor (S) Sven Weckfors (KD) Anna Svensson (C) Lars Nilsson (C)

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för samma period utse:

Micael Glennfalk (M) som ordförande Helen Nilsson (S) som vice ordförande.

Deltagande i debatt

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Sandor Högye (SD)

Lars Johansson (V)

Yrkanden

Sandor Högye (SD) yrkar att Jimmy Rödin (SD) utses till ledamot i kom- munstyrelsen istället för Lars Johansson (V).

Sandor Högye (SD) yrkar att Sandor Högye (SD) utses till ersättare i kom- munstyrelsen istället för Sven Weckfors (KD).

(14)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sicinr

Sammanträdesdatum 14(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

Beslutsgång avseende ledamot i kommunstyrelsen

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut beträffande en leda- motsplats i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer de två förlagen mot varandra och finner att fullmäktige väljer Lars Johansson (V) till ledamot i kommunstyrelsen.

Omröstning begärs och sker genom sluten omröstning eftersom ärendet av- ser val.

Ledamöterna Peter Karlsson (C) och Camilla Stridh (S) är rösträknare.

Ledamöterna ropas upp och lämnar sina valsedlar i valurnan. Rösträknarna prickar av ledamöterna. Därefter räknas valsedlarna av rösträknarna.

Omröstningsresultat avseende ledamot i kommunstyrelsen Vid röstningen avges 46 röster fördelade på följande sätt:

Lars Johansson (V) Jimmy Rödin (SD) Blank

41 röster 4 röster 1 röst

Ordföranden konstaterar att fullmäktige därmed har valt Lars Johansson (V) som ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsgång avseende ersättare i kommunstyrelsen

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut beträffande en ersät- tarplats i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att fullmäktige väljer Sven Weckfors (KD) till ersättare i kommunstyrelsen.

Omröstning begärs och sker genom sluten omröstning eftersom ärendet av- ser val.

Ledamöterna Peter Karlsson (C) och Camilla Stridh (S) är rösträknare.

Ledamöterna ropas upp och lämnar sina valsedlar i valurnan. Rösträknarna prickar av ledamöterna. Därefter räknas valsedlarna av rösträknama.

Utckagsbestyrkning

(15)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic1nr

Sammanträdesdatum 15(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Omröstningsresultat avseende ersättare i kommunstyrelsen Vid röstningen avges 46 röster fördelade på följande sätt:

Sven Weckfors (KD) Sandor Högye (SD) Blank

42 röster 4 röster inga röster

Ordföranden konstaterar att fullmäktige därmed har valt Sven Weckfors (KD) som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 7.

Sänd lista

Kommunstyrelsen Samtliga partier Personalavdelningen Administrativa avdelningen

(16)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si<lnr

Saimnanträdesdatum 16(73)

2014-12-15 Kommurifullmäktige

Protokolljusterme

KF § 224 Dnr 2014/2014 Kod 111

Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för mandatperioden 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämn- den för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Ledamöter Ersättare

Tomas Peterson (M) Linda Ungsäter (M)

Claes Roos (M) Lisa Blom (M)

Camilla Stridh (S) Therese Nilsson (S)

Kjell BUlow (S) Anna Björklund (S)

Lis-Astrid Andersson (S) Anette Eriksson (S) Peter Karlsson (C) Susanne Linder (C) Ann-Chatrine Weckfors (KD) Maja Danlid (C)

Kommunfullmäktige beslutar att för samma period utse:

Camilla Stridh (S) som ordförande

Tomas Petersson (M) som vice ordförande.

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby kom- mun utse följande ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Utdragsbestyrkning

(17)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic!nr

Smmnanträdesdatum 17(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Ledamöter

Tomas Peterson (M) Claes Roos (M) Camilla Stridh (S) Kjell Biilow (S)

Lis-Astrid Andersson (S) Peter Karlsson (C)

Ann-Chatrine Weckfors (KD)

Ersättare

Linda Ungsäter (M) Lisa Blom (M) Therese Nilsson (S) Anna Björklund (S) Anette Eriksson (S) Susanne Linder (C) Maja Danlid (C)

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för samma period utse:

Camilla Stridh (S) som ordförande

Tomas Petersson (M) som vice ordförande.

Yrkanden

Sandor Högye (SD) yrkar att Kerstin Högye (SD) utses till ledamot i barn- och utbildningsnämnden istället för Ann-Chatrine Weckfors (KD).

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut beträffande en leda- motsplats i barn- och utbildningsnämnden.

Ordföranden ställer de två förlagen mot varandra och finner att fullmäktige väljer Ann-Chatrine Weckfors (KO) till ledamot i barn- och utbildnings- nämnden.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 8.

Sänd lista

Barn- och utbildningsnämnden Samtliga partier

Personalavdelningen Administrativa avdelningen

(18)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sic!nr

SainmantTädesdatum 18(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokollj usterare

KF § 225 Dnr 2014/2014 Kod 111

Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 -2018-12-31:

Ledamöter Ersättare

Ylva Sandström (M) Bert Lindesfält (M)

Peter Högberg (S) Anders Enkvist (S)

Daniel Nestor (S) Therese Nilsson (S) Lisbeth Karlsson (C) Hampus Passmark (C) Thomas Karlsson (KD) Caroline Axelsson (MP)

Kommunfullmäktige beslutar att för samma period utse:

Ylva Sandström (M) som ordförande Peter Högberg (S) som vice ordförande.

Reservationer

Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby kom- mlm utse följande ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Utdragsbesty:rkning

(19)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic1nr

Sammanträdesdatum 19(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Ledamöter

Ylva Sandström (M) Peter Högberg (S) Daniel Nestor (S) Lisbeth Karlsson ( C) Thomas Karlsson (KD)

Ersättare

Bert Lindesfält (M) Anders Enkvist (S) Therese Nilsson (S) Hampus Passmark (C) Caroline Axelsson (MP)

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för samma period utse:

Ylva Sandström (M) som ordförande Peter Högberg (S) som vice ordförande.

Yrkanden

Sandor Högye (SD) yrkar att Jimmy Rödin (SD) utses till ledamot i kultur- och fritidsnämnden istället för Thomas Karlsson (KO).

Sandor Högye (SD) yrkar att Kerstin Högye (SD) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden istället för Caroline Axelsson (MP).

Beslutsgång avseende ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut beträffande en leda- motsplats i kultur- och fritidsnämnden.

Ordföranden ställer de två förlagen mot varandra och finner att fullmäktige väljer Thomas Karlsson (KD) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsgång avseende ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut beträffande en ersät- tarplats i kultur- och fritidsnämnden.

Ordföranden ställer de två förlagen mot varandra och finner att fullmäktige väljer Caroline Axelsson (MP) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 9.

Sänd lista

Kultur- och fritidsnämnden Samtliga partier

Personalavdelningen Administrativa avdelningen

(20)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic1nr

Saimnanträdesdahun 20(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterai-e

KF § 226 Dnr 2014/2014 Kod 111

Val av ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Ledamöter Ersättare

Johan Blom berg (M) Niklas Gustafsson (M) Lars-Inge Green (S) Anders Enqvist (S) Anders Sundberg (S) Mustafa Badran (S) Bo Svensson (C) Krister Bergqvist ( C) Annika Fundin (MP) Christoffer Cederstrand (C)

Kommunfullmäktige beslutar att för samma period utse:

Lars-Inge Green (S) som ordförande.

Reservationer

Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till fönnån för eget yrkande.

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby kom- mun utse följande ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Utdragsbestyrkuing

(21)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr

Satmnanträdesdatmn 21 (73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Ledamöter

Johan Blomberg (M) Lars-Inge Green (S) Anders Sundberg (S) Bo Svensson (C) Annika Fundin (MP)

Ersättare

Niklas Gustafsson (M) Anders Enqvist (S) Mustafa Badran (S) Krister Bergqvist (C) Christoffer Cederstrand ( C) Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för samma period utse:

Lars-Inge Green (S) som ordförande.

Yrkanden

Sandor Högye (SD) yrkar att Jimmy Rödin (SD) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden istället för Annika Fundin (MP).

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut beträffande en leda- motsplats i miljö- och byggnadsnämnden.

Ordföranden ställer de två förlagen mot varandra och finner att fullmäktige väljer Annika Fundin (MP) till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 10.

Sänd lista

Miljö- och byggnadsnämnden Samtliga partier

Personalavdelningen Administrativa avdelningen

(22)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sic!nr

Saimnanträdesdatum 22(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

KF § 227 Dm 2014/2014 Kod 111

Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandat- perioden 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandat- perioden 2015-01-01 -2018-12-31:

Ledamöter Ersättare

Marie Nicholson (M) Lisa Blom (M)

Morgan Esping (M) Sören Sjöholm (M)

Eva Berglund (S) Erik Bouvin (S)

Cissi Hammar (S) Ali Fenik (S)

Bo Stigstedt (S) Camilla Green (S)

Curt Tyrberg (C) Eva Svensson (C)

Erik Paulsson (C) Marita Lindström (C)

Kommunfullmäktige beslutar att för samma period utse:

Eva Berglund (S) som ordförande

Marie Nicholson (M) som vice ordförande.

Reservationer

Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till fönnån för egna yrkanden.

Utch-agsbestyrkning

(23)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic!nr

Sanunanträdesdatum 23(73)

2014-12-15 Kommunfitllmäktige

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby kom- mun utse följande ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandat- perioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Ledamöter

Marie Nicholson (M) Morgan Esping (M) Eva Berglund (S) Cissi Hammar (S) Bo Stigstedt (S) Curt Tyrberg ( C) Erik Paulsson (C)

Ersättare Lisa Blom (M) Sören Sjöholm (M) Erik Bouvin (S) Ali Fenik (S) Camilla Green (S) Eva Svensson (C) Marita Lindström (C)

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för samma period utse:

Eva Berglund (S) som ordförande

Marie Nicholson (M) som vice ordförande.

Yrkanden

Sandor Högye (SD) yrkar att Sandor Högye (SD) utses till ledamot i social- nämnden istället för Erik Paulsson (C).

Sandor Högye (SD) yrkar att Kerstin Högye (SD) utses till ersättare i social- nämnden istället för Marita Lindström (C).

Beslutsgång avseende ledamot i socialnämnden

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut beträffande en leda- motsplats i socialnämnden.

Ordföranden ställer de två förlagen mot varandra och finner att fullmäktige väljer Erik Paulsson (C) till ledamot i socialnämnden.

Beslutsgång avseende ersättare i socialnämnden

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut beträffande en ersät- tarplats i socialnämnden.

Ordföranden ställer de två förlagen mot varandra och finner att fullmäktige väljer Marita Lindström (C) till ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, V ALB § 11.

(24)

Vimmerby kommun

Kommurifullmäktige

Protokolljustera:re

Sänd lista Socialnämnden Samtliga partier Personalavdelningen Administrativa avdelningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL siclnr

Sarnmanträdesdatmn 24(73)

2014-12-15

Utdrags bestyrkning

(25)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic1nr

Saimnanträdesdatum 25(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

KF § 228 Dnr 2014/2014 Kod 111

Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för mandat- perioden 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande ledamöter och ersättare i valnämnden för mandat- perioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Ledamöter Ersättare

Tomas Peterson (M) Morgan Esping (M)

Magnus Gustafsson (M) Lisa Blom (M)

Annika Högberg (S) Cissi Hammar (S)

Eva Berglund (S) Anita Westerback (S)

Marcus Jonmyren (C) Lisbeth Karlsson (C)

Bo Svensson (C) Birger Andersson (C)

Pia Y oung (V) Lars Johansson (V)

Kommunfullmäktige beslutar att för samma period utse:

Annika Högberg (S) som ordförande Tomas Peterson (M) som vice ordförande.

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby kom- mun utse följande ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31:

(26)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sic!nr

Sammanträdesdatum 26(73)

2014-12-15 Kommurifullmäktige

Protokolljusterare

Ledamöter

Tomas P eterson (M) Magnus Gustafsson (M) Annika Högberg (S) Eva Berglund (S) Marcus Jomnyren (C) Bo Svensson (C) Pia Y oung (V)

Ersättare

Morgan Esping (M) Lisa Blom (M) Cissi Hammar (S) Anita Westerback (S) Lisbeth Karlsson ( C) Birger Andersson ( C) Lars Johansson (V)

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för samma period utse:

Annika Högberg (S) som ordförande Tomas Peterson (M) som vice ordförande.

Deltagande i debatt Sandar Högye (SD)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Eva Berglund (S)

Yrkanden

Sandar Högye (SD) yrkar att Sandar Högye (SD) utses till ledamot i val- nämnden istället för Pia Y oung (V).

Sandar Högye (SD) yrkar att Jimmy Rödin (SD) utses till ersättare i val- nämnden istället för Lars Johansson (V).

Beslutsgång avseende ledamot i valnämnden

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut beträffande en leda- motsplats i valnämnden.

Ordföranden ställer de två förlagen mot varandra och finner att fullmäktige väljer Pia Young (V) till ledamot i valnämnden.

Omröstning begärs och sker genom sluten omröstning eftersom ärendet av- ser val.

Ledamöterna Peter Karlsson (C) och Camilla Stridh (S) är rösträknare.

Ledamöterna ropas upp och lämnar sina valsedlar i valurnan. Rösträknarna prickar av ledamöterna. Därefter räknas valsedlarna av rösträknarna.

Utdragsbestyrkning

(27)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Siclnr

Smmnanträdesdatum 27(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Omröstningsresultat avseende ledamot i valnämnden Vid röstningen avges 46 röster fördelade på följande sätt:

Pia Y oung (V) Sandor Högye (SD) Blank

42 röster 4 röster ingen röst

Ordföranden konstaterar att fullmäktige därmed har valt Pia Y oung (V) som ledamot i valnämnden.

Beslutsgång avseende ersättare i valnämnden

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut beträffande en ersät- tarplats i valnämnden.

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att fullmäktige välj er Lars Johansson (V) till ersättare i valnämnden.

Omröstning begärs och sker genom sluten omröstning eftersom ärendet av- ser val.

Ledamöterna Peter Karlsson (C) och Camilla Stridh (S) är rösträknare.

Ledamöterna ropas upp och lämnar sina valsedlar i valurnan. Rösträknarna prickar av ledamöterna. Därefter räknas valsedlarna av rösträknarna.

Omröstningsresultat avseende ersättare i valnämnden Vid röstningen avges 46 röster fördelade på följande sätt:

Lars Johansson (V) Jimmy Rödin (SD) Blank

41 röster 4 röster

1 röst

Ordföranden konstaterar att fullmäktige därmed har valt Lars Johansson (V) som ersättare i valnämnden.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 12.

Sänd lista Valnämnden Samtliga partier Personalavdelningen Administrativa avdelningen

(28)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sa1mnanträdesdatwn 28(73)

2014-12-15 Kommurifullmäktige

Protokolljusterare

KF § 229 Dnr 2014/214 Kod 111

Val av överförmyndare och ersättare för mandatperioden

2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande överfönnyndare och ersättare för mandatperioden 2015-01-01 -2018-12-31:

Överförmyndare Ersättare

Peter Högberg (S) Bert Lindesfält (M)

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 13

Sänd lista

Peter Högberg (S) Bert Lindesfält (M)

Överfönnyndare i samverkan Samtliga partier

Personalavdelningen Administrativa avdelningen

Utdragsbestyrkning

(29)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Siclnr

Saimnanträdesdatum 29(73)

2014-12-15 Kommurifullmäktige

KF § 230 Dnr 2014/2014 Kod 111

Nominering av styrelseledamot i Astrid Lindgrens Värld AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar med komplettering av valberedningens förslag att för Vimmerby kommun nominera följande styrelseledamot och suppleant i Astrid Lindgrens Värld AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019:

Styrelseledamot Suppleant

Leif Carlson (M) Peter Högberg (S)

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby kom- mun nominera följande styrelseledamot i Astrid Lindgrens Värld AB för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Styrelseledamot Leif Carlson (M)

Deltagande i debatt Curt Tyrberg (C) Eva Berglund (S) Micael Glennfalk (M) Rein Soovik (C)

Yrkanden

Curt Tyrberg (C) yrkar att Helen Nilsson (S) nomineras till styrelseledamot istället för Leif Carlson (M).

Eva Berglund (S) yrkar som tillägg till valberedningens förslag att Peter Högberg (S) nomineras till suppleant.

Micael Glennfalk (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.

(30)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Siclnr

Saimnanträdesdatum 30(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

Beslutsgång avseende styrelseledamot i Astrid Lindgrens Värld AB Ordföranden finner att det finns två förslag beträffande styrelseledamot i Astrid Lindgrens Värld AB.

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att fullmäktige väljer Leif Carlson (M) till styrelseledamot.

Omröstning begärs och sker genom sluten omröstning eftersom ärendet av- ser val.

Ledamöterna Peter Karlsson (C) och Camilla Stridh (S) är rösträknare.

Ledamöterna ropas upp och lämnar sina valsedlar i valurnan. Rösträknarna prickar av ledamöterna. Därefter räknas valsedlarna av rösträknarna.

Omröstningsresultat

Vid röstningen avges 46 röster fördelade på följande sätt:

Leif Carlson (M) Helen Nilsson (S) Blank

32 röster 13 röster 1 röst

Ordföranden konstaterar att fullmäktige därmed har valt att nominera Leif Carlson (M) till styrelseledamot i Astrid Lindgrens Värld AB.

Beslutsgång avseende suppleant i Astrid Lindgrens Värld AB

Ordföranden ställer frågan om Peter Högberg kan nomineras till suppleant i Astrid Lindgrens Värld AB och finner att fullmäktige bifaller detta.

Besluts underlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 14.

Sänd lista Leif Carlson (M) Peter Högberg (S)

Astrid Lindgrens Värld AB Samtliga partier

Personalavdelningen

Administrativa avdelningen

Utdragsbestyrkuing

(31)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL si<lnr

Sammanträdesdatum 31 (73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

KF § 231 Dnr 2014/2014 Kod 111

Val av styrelseledamöter i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar med komplettering av valberedningens förslag att för Vimmerby kommun utse följande styrelseledamöter i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019:

Styrelseledamöter Micael Glennfalk (M) Peter Högberg (S) Ingrid Blanck Jonasson Erik Sjöström

Kristina Alser

1 plats att nomineras av familjen Eriksson 1 plats att nomineras av Saltkråkan AB

Kommunfullmäktige beslutar att Kristina Alser utses till styrelseordförande för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB.

Protokollsanteckning

Centerpartiet lämnar följade protokollsanteckning:

"Centerpartiet anser att valberedningen borde ha gett förslag till ledamöter i styrelsen för Astrid Lindgrens Näs i en demokratisk process där alla partier som finns i valberedningen hade fått resonera om förslagen till nya styrelse- ledamöter. Bolaget har en extra kostnad för styrelseproffs varför det hade varit önskväii med en demokratisk process kring nyrekrytering. Oppositio- nen har platser i alla helägda bolag i kommunen utifrån valresultatet och det borde ha valts in någon från oppositionen även i styrelsen för Astrid Lind-

(32)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr

Saimnanträdesdattun 32(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

grens Näs för att säkerställa oppositionens insyn och delaktighet även i det helägda bolaget Astrid Lindgrens Näs."

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby kom- mun utse följande styrelseledamöter i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Styrelseledamöter Micael Glennfalk (M) Peter Högberg (S)

Deltagande i debatt Micael Glennfalk (M)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Eva Berglund (S)

Peter Högberg (S)

Yrkanden

Micael Glennfalk (M) yrkar bifall till valberedningens förslag med komplet- teringen att fullmäktige utser övriga styrelseledamöter i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB enligt följande:

Ingrid Blanck Jonasson Erik Sjöström

Kristina Alser

1 plats att nomineras av familj en Eriksson 1 plats att nomineras av Saltkråkan AB

Micael Glennfalk (M) yrkar vidare att Kristina Alser utses till styrelse- ordförande för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; dels valberedningens förslag, dels Micael Glennfalks tilläggsyrkande. Ordföranden ställer propo- sition på förslagen och finner att fullmäktige bifaller båda förslagen.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 15.

Utdragsbestyrkniog

(33)

Vimmerby kommun

Kommunfullmäktige

Sänd lista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Siclnr

Sammanträdesdatum 33(73)

2014-12-15

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB Familjen Eriksson

Saltkråkan AB Valberedningen Samtliga partier Personalavdelningen Administrativa avdelningen

(34)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic!nr

Sammanträdesdatmn 34(73)

2014-12-15 Kommurifullmäktige

Protokolljusterare

KF § 232 Dnr 2014/2014 Kod 111

Val av styrelseledamöter och ersättare i Vimarhem AB samt lekmannarevisor för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande styrelseledamöter och suppleanter i Vimarhem AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019:

Styrelseledamöter Suppleanter

Håkan Nyström (M) Kjell Alexandersson (M) Michael Svensson (S) Rein Soovik (C)

Camilla Green (S) Malin Pettersson (V) Magnus Danlid (C)

Kommunfullmäktige beslutar att för samma period utse:

Mikael Svensson (S) som ordförande Håkan Nyström (M) som vice ordförande.

Kommunfullmäktige beslutar att lekmannarevisor utses bland kommunens utsedda revisorer.

Reservationer

Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till fönnån för eget yrkande.

Utdrags besty:rkning

(35)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic1nr

Saimnanträdesdatum 35(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby kom- mun utse följande styrelseledamöter och suppleanter i Vimarhem AB för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Styrelseledamöter Håkan Nyström (M) Michael Svensson (S) Camilla Green (S) Malin Pettersson (V) Magnus Danlid (C)

Suppleanter

Kjell Alexandersson (M) Rein Soovik (C)

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för samma period utse:

Mikael Svensson (S) som ordförande Håkan Nyström (M) som vice ordförande.

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att lekmannarevisor ut- ses bland kommunens utsedda revisorer.

Yrkanden

Sandar Högye (SD) yrkar att Jimmy Rödin (SD) utses till styrelseledamot i Vimarhem AB istället för Malin Pettersson (V).

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut beträffande en styrel- seledamotsplats i Vimarhem AB.

Ordföranden ställer de två förlagen mot varandra och finner att fullmäktige väljer Malin Pettersson (V) till styrelseledamot i Vimarhem AB.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 16.

Sänd lista VimarhemAB

Kommunens revisorer Valberedningen

Samtliga partier Personalavdelningen Administrativa avdelningen

(36)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL siam

Smmnanträdesdatum 3 6(7 3)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokollj usterare

KF § 233 Dnr 2014/2014 Kod 111

Val av styrelseledamöter och suppleanter i Vimmerby Energi och Miljö AB samt lekmannarevisor för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande styrelseledamöter och suppleanter i Vimmerby Energi och Miljö AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019:

Styrelseledamöter Suppleanter

Claes W etterström (M) Kenneth Björklund (S) Jan Henriksson (S) Ola Gustafsson (KD) Stig Jaensson (S)

Kenneth Karlsson ( C) Birger Andersson (C)

Kommunfullmäktige beslutar att för saimna period utse:

Claes W etterström (M) som ordförande Jan Henriksson (S) som vice ordförande.

Kommunfullmäktige beslutar att lekmannarevisor utses bland kommunens utsedda revisorer.

Reservationer

Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till fönnån för eget yrkande.

Utdragsbestyrkning

(37)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic1nr

Sammanträdesdatum 37(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby kom- mun utse följande styrelseledamöter och suppleanter i Vimmerby Energi och Miljö AB för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Styrelseledamöter Claes W etterström (M) Jan Henriksson (S) Stig Jaensson (S) Kenneth Karlsson ( C) Birger Andersson (C)

Suppleanter

Kenneth Björklund (S) Ola Gustafsson (KD)

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för samma period utse:

Claes W etterström (M) som ordförande Jan Henriksson (S) som vice ordförande.

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att lekmannarevisor ut- ses bland kommunens utsedda revisorer.

Yrkanden

Sandor Högye (SD) yrkar att Jimmy Rödin (SD) utses till suppleant i Vim- merby Energi och Miljö AB istället för Ola Gustafsson (KD).

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut beträffande en supple- antplats i Vimmerby Energi och Miljö AB.

Ordföranden ställer de två förlagen mot varandra och finner att fullmäktige väljer Malin Pettersson (V) till suppleant i Vimmerby Energi och Miljö AB.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 17.

Sänd lista

Vimmerby Energi och Miljö AB Kommunens revisorer

Valberedningen Samtliga partier Personalavdelningen Administrativa avdelningen

(38)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL si<lnr

Sammanträdesdatum 38(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

KF § 234 Dnr 2014/214 Kod 111

Val av styrelseledamöter och suppleanter i Vimmerby Energi- försäljning AB samt lekmannarevisor för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valb~redningen att för Vimmerby kommun utse följande styrelseledamöter och suppleanter i Vimmerby Energi- försäljning AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019:

Styrelseledamöter Suppleanter

Claes W etterström (M) Kenneth Björklund (S) Jan Henriksson (S) Ola Gustafsson (KD) Stig Jaensson (S)

Kenneth Karlsson (C) Birger Andersson (C)

Kommunfullmäktige beslutar att för samma period utse:

Claes W etterström (M) som ordförande Jan Henriksson (S) som vice ordförande.

Kommunfullmäktige beslutar att lekmannarevisor utses bland kommunens utsedda revisorer.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 18

Utdragsbestyrkuing

(39)

Vimmerby kommun

Kommunfullmäktige

Sänd lista

Vimmerby Energiförsäljning AB Kommunens revisorer

Valberedningen Samtliga partier Personalavdelningen Administrativa avdelningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Saimnanträdesdatum 39(73)

2014-12-15

(40)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic1nr

Sammanträdesdatum 40(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

KF § 235 Dm 2014/214 Kod 111

Val av styrelseledamöter och suppleanter i Vimmerby Gatu- produktion AB samt lekmannarevisor för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande styrelseledamöter och suppleanter i Vimmerby Gatu- produktion AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019:

Styrelseledamöter Suppleanter

Claes W etterström (M) Kenneth Björklund (S) Jan Henriksson (S) Ola Gustafsson (KD) Stig Jaensson (S)

Kenneth Karlsson ( C) Birger Andersson (C)

Kommunfullmäktige beslutar att för samma period utse:

Claes W etterström (M) som ordförande Jan Hemiksson (S) som vice ordförande.

Kommunfullmäktige beslutar att lekmannarevisor utses bland kommunens utsedda revisorer.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 19

Utdragsbestyrkning

(41)

Vimmerby kommun

Kommunfullmäktige

Sänd lista

Vimmerby Gatuproduktion AB Kommunens revisorer

Valberedningen Samtliga partier Personalavdelningen Administrativa avdelningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Siclnr

Saimnanträdesdatum 41 (73)

2014-12-15

(42)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictm

Sanunanträdesdatum 42(73)

2014-12-15 Kommurifullmäktige

Protokolljusterare

KF § 236 Dnr 2014/214 Kod 111

Val av styrelseledamöter i Vimmerby Halkbana AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förlag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande styrelseledamöter i Vimmerby Halkbana AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019:

Styrelseledamöter Micael Glennfalk (M) Helen Nilsson (S)

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Kommunfullmäktige beslutar att för samma period utse:

Helen Nilsson (S) som ordförande

Micael Glennfalk (M) som vice ordförande.

Kommunfullmäktige beslutar med komplettering till valberedningens för- slag att lekmannarevisor utses bland kommunens utsedda revisorer.

Protokollsanteckning

Centerpartiet lämnar följade protokollsanteckning:

"Centerpartiet anser att majoriteten borde ha haft en demokratisk dialog in- för val av oppositionsrådet till dessa tre styrelser och inte på sittande möte med valberedningen föreslå detta och hänvisa till majoritetens beslut på sitt gruppmöte. Oppositionen önskar själva utse bemaiming på poster som majo- riteten beslutar att oppositionen ska ha."

Utdragsbestyrkning

(43)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic1nr

Sa:mmanträdesdatrnn 4 3 (73)

2014-12-15 Kommurifullmäktige

Ärendet

Ordföranden förtydligar att en komplettering behöver göras i ärendet enligt följande: lekmannarevisor utses bland kommunens utsedda revisorer. Ordfö- randen finner att fullmäktige bifaller kompletteringen.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 20.

Sänd lista

Vimmerby Halkbana AB Kommunens revisorer Valberedningen Samtliga partier Personalavdelningen

Administrativa avdelningen

(44)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL si<lnr

Saimnanträdesdatum 44(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

KF § 237 Dnr 2014/214 Kod 111

Val av styrelseledamöter i Vimmerby Industrifastigheter AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande styrelseledamöter i Vimmerby Industrifastigheter AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019:

Styrelseledamöter

Micael Glennfalk (M) Helen Nilsson (S)

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Kommunfullmäktige beslutar att för samma period utse:

Helen Nilsson (S) som ordförande

Micael Glennfalk (M) som vice ordförande.

Kommunfullmäktige beslutar med komplettering till valberedningens för- slag att lekmannarevisor utses bland kommunens utsedda revisorer.

Protokollsanteckning

Centerpartiet lämnar följade protokollsanteckning:

"Centerpartiet anser att majoriteten borde ha haft en demokratisk dialog in- för val av oppositionsrådet till dessa tre styrelser och inte på sittande möte med valberedningen föreslå detta och hänvisa till majoritetens beslut på sitt gruppmöte. Oppositionen önskar själva utse bemanning på poster som majo- riteten beslutar att oppositionen ska ha."

Utdragsbestyrkning

(45)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Saimnanträdesdatum 45(73)

2014-12-15 Kommurifullmäktige

Ärendet

Ordföranden förtydligar att en komplettering behöver göras i ärendet enligt följande: lekmannarevisor utses bland kommunens utsedda revisorer. Ordfö- randen finner att fullmäktige bifaller kompletteringen.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12-, VALB § 21.

Sänd lista

Vimmerby Industrifastigheter AB Kommunens revisorer

Valberedningen Samtliga partier Personalavdelningen

Administrativa avdelningen

(46)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic1nr

Saimnanträdesdatum 46(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

KF § 238 Dnr 2014/214 Kod 111

Val av styrelseledamöter i Vimmerby kommun Förvaltnings AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande styrelseledamöter. i Vimmerby kommun Förvaltnings AB för tiden 2015-01-01 intill slutet av årsstämman 2019:

Styrelseledamöter Micael Glennfalk (M) Helen Nilsson (S)

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Kommunfullmäktige besluta att för samma period utse:

Micael Glennfalk (M) som ordförande Helen Nilsson (S) som vice ordförande.

Kommunfullmäktige beslutar med komplettering till valberedningens för- slag att lekmannarevisor utses bland kommunens utsedda revisorer.

Protokollsanteckning

Centerpartiet lämnar följade protokollsanteckning:

"Centerpartiet anser att majoriteten borde ha haft en demokratisk dialog in- för val av oppositionsrådet till dessa tre styrelser och inte på sittande möte med valberedningen föreslå detta och hänvisa till majoritetens beslut på sitt gruppmöte. Oppositionen önskar själva utse bemanning på poster som majo- riteten beslutar att oppositionen ska ha."

Utdrags bestyrkning

(47)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si<lnr

Sammanträdesdatum 4 7 (73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Ärendet

Ordföranden förtydligar att en komplettering behöver göras i ärendet enligt följande: lekmannarevisor utses bland kommunens utsedda revisorer. Ordfö- randen finner att fullmäktige bifaller kompletteringen.

Deltagande i debatt

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Eva Berglund (S)

Besluts underlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 22.

Sänd lista

Vimmerby kommun Förvaltnings AB Kommunens revisorer

Valberedningen Samtliga partier Personalavdelningen Administrativa avdelningen

(48)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si<lnr

Saimnanträdesdatum 48(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

KF § 239 Dnr 2014/2014 Kod 111

Val av nämndemän för år 2015

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av valberedningens förslag att för Vimmerby kommun utse följ ande nämndemän i Kalmar tingsrätt för år 2015:

Nämndemän

Karl-Olof Danlid (C) Lisa Blom (M)

Kenneth Björklund (S) Cissi Hammar (S) Camilla Green (S) Monica Carlsson (C)

Reservationer

Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby kom- mun utse följande nämndemän i Kalmar tingsrätt för år 2015:

Nämndemän Karin Svensson (M) Lisa Blom (M)

Kenneth Björklund (S) Cissi Hammar (S) Camilla Green (S) Sven-Inge Karlsson (S)

Utdragsbestyrkning

(49)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si<lnr

Sarnmanträdesdatum 49(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Deltagande i debatt Eva Berglund (S)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Sandor Högye (SD)

Lars Johansson (V)

Yrkanden

Eva Berglund (S) yrkar att valberedningens förslag ändras enligt följande: att Carl-OlofDanlid (C) blir nämndeman istället för Karin Svensson (M) och att Monika Karlsson (C) blir nämndeman istället för Sven-Inge Karlsson (S).

Sandor Högye (SD) yrkar att Kerstin Högye (SD) utses till nämndeman istäl- let för Carl-Olof Danlid (C).

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut.

Ordföranden ställer först valberedningens förslag mot Eva Berglunds änd- ringsförslag och finner att fullmäktige bifaller Eva Berglunds ändringsför- slag att utse Carl-OlofDanlid (C) och Monika Karlsson (C) till nämndemän.

Därefter föreligger Sandor Högyes yrkande att Kerstin Högye (SD) utses till nämndeman istället för Carl-OlofDanlid (C).

Ordföranden ställer förlagen mot varandra och finner att fullmäktige väljer Carl-OlofDanlid (C) till nämndeman.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 23.

Sänd lista

Karl-OlofDanlid (C) Lisa Blom (M)

Kenneth Björklund (S) Cissi Hammar (S) Camilla Green {S) Monika Karlsson ( C) Kalmar Tingsrätt Samtliga partier Personalavdelningen

Administrativa avdelningen

(50)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic1nr

Sammanträdesdatum 50(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

KF § 240 Dnr 2014/214 Kod 111

Val av ledamot och ersättare i Regionförbundets styrelse för mandatperioden 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande ledamot och ersättare i Regionförbundets styrelse för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31:

Ledamot Ersättare

Helen Nilsson (S) Micael Glennfalk (M)

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 24.

Sänd lista

Helen Nilsson (S) Micael Glennfalk (M)

Regionförbundet i Kalmar län Samtliga partier

Personalavdelningen Administrativa avdelningen

Utdragsbeslyrkning

(51)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Siclnr

Saimnanträdesdatum 51 (73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

KF § 241 Dnr 2014/214 Kod 111

Val av ledamot och ersättare i Regionförbundets Primär- kommunala nämnd för mandatperioden 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att för Vimmerby kommun utse följande ledamot och ersättare i Regionförbundets Primärkom- munala nämnd för mandatperioden 2015-01-01 -2018-12-31:

Ledamot Ersättare

Helen Nilsson (S) Kenneth Björklund (S)

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, V ALB § 25.

Sänd lista

Helen Nilsson (S) Kenneth Björklund (S)

Regionförbundet i Kalmar län - Primärkommunala nämnden Samtliga partier

Personalavdelningen Administrativa avdelningen

(52)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sianr

Saimnanträdesdatum 5 2 ( 7 3)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

Protokolljusterare

KF § 242 Dnr 2014/214 Kod 111

Val av ombud och ersättare till bolagsstämma i Kalmar Läns Trafik AB för mandatperioden 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att inte utse om- bud och ersättare till bolagsstämma i Kalmar Läns Trafik AB då bolaget numera är helägt av landstinget.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 26.

Sänd lista Samtliga partier Personalavdelningen Administrativa avdelningen

Utdragsbestyrkning

(53)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr

Saimnanträdesdatum 53(73)

2014-12-15 Kommunfullmäktige

KF § 243 Dnr 2014/214 Kod 111

Val av ledamot och ersättare i Samordningsförbundet i Kalmar län för mandatperioden 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag att utse följande ledamot och ersättare i Samordningsförbudet i Kalmar län för mandatperioden 2015-01-01 -2018-12-31:

Ledamot Ersättare

Eva Berglund (S) Marie Nicholson (M)

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2014-12-12, VALB § 27.

Sänd lista

Eva Berglund (S) Marie Nicholsson (M)

Samordningsförbundet i Kalmar län Samtliga partier

Personalavdelningen Administrativa avdelningen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :