Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Full text

(1)

 

       

   

Miljö- och byggnadsnämnden 

Protokoll 2013-11-11  

   

Tid och plats Måndagen den 11 november 2013, Åsasalen, 13.30 - 15.00

Tjänstgörande Tommy Andersson (M) ordförande

Ledamöter Karin Salomonsson (S) vice ordförande Stephan Karlsson (S)

Elijah Hamilton (KD) Torsten Svensson (C )

Ersättare Lars-Åke Svensson (C )

Övriga närvarande

Lisa Johansson, miljöinspektör § 140

Lars-Bertil Pettersson, livsmedelsinspektör § 140 Peter Robertsson, kommunarkitekt §§ 141 – 145 Eivor Hardinsson, sekreterare

Justerare Karin Salomonsson

Datum för

justering 2013-11-14 Paragrafer:139-151

Underskrifter Sekreterare Eivor Hardinsson

Ordförande Tommy Andersson

Justerare Karin Salomonsson

(2)

Sammanträdesdatum 2013-11-11

Datum då anslaget

sätts upp 2013-11-15 Anslaget tas

ned: 2013-12-06

Förvaringsplats för

protokollet Miljö- och byggnadskontoret

Underskrift

Eivor Hardinsson

(3)

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2013-11-11

 

 

3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ärendeförteckning

§ 139 Delegeringsbeslut

§ 140 Projekt - mjukglass

§ 141 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av garage, Ekeryd 1:19

§ 142 Ansökan om tillbyggnad av garage, Ekeryd 1:19

§ 143 Samråd för ändring av gällande detaljplan för Ulvaryd - västra

§ 144 Samråd för ny detaljplan för kvarteret Morkullan m fl

§ 145 Förnyat samråd för förslag till detaljplan för Andsjödal

§ 146 Yttrande över utställning av förslag till avfallsföreskrifter för Markaryds kommun

§ 147 Yttrande över förslag till kommunikationsplan

§ 148 Val av representant till Råd för funktionshinderfrågor och Brottsförebyggande rådet

§ 149 Ekonomisk rapport - oktober

§ 150 Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten

§ 151 För kännedom

(4)

Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr2013/10.002

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande delegeringsbeslut.

Sammanställning

Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och byggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till miljö- och byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslut om bygglov fattat av ordföranden Tommy Andersson Ordf 5/13 Tärnhult 2:4 Nybyggnad av fritidshus

Beslut om bygglov samt slutbevis/besked fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson D PR 503/13 - D PR 557/13

Beslut om bekräftelse av anmälan, slutbesked/bevis och startbesked fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller

D UM 183/13 - D UM 195/13

Tillstånd att inrätta avloppsanordning av typen trekammarbrunn fattade av miljö- och hälsoskyddsassistent Ingrid Borg-Svantesson

VA 17/2013 Åmot 1:51 VA 18/2013 Tärnhult 2:4

Godkännande av förrättning fattat av miljöchef Kenneth Füreder

G 13383 Fastighetsreglering berörande Holma 1:42 och Koddeböke 1:10

Tillsyn av räddningstjänsten enligt lag om skydd mot olyckor Dnr 2013000046 Triangeln 2 Gläntans förskola

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-11-01

Delegationsbeslut 2013-10-02 - 2013-10-30 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson Delegationsbeslut 2013-10-07 - 2013-10-31 fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller

(5)

        

  Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-11-11

 

   

1(19)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 140

Projekt - mjukglass

Dnr2013/207.461

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av projektet.

Bakgrund och sammanfattning

Under sommarhalvåret har miljökontoret genomfört ett projekt med provtagning av mjukglass.

Provtagning har skett på tre ställen i kommunen. Ett prov var tjänligt med anmärkning. Samtal angående rengöringsrutiner företogs och därefter togs uppföljande prov som visade sig vara tjänligt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-11-04

(6)

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av garage, Ekeryd 1:19

Dnr2013/348.235

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintligt garage på fastigheten Ekeryd 1:19. Avgift för beviljad strandskyddsdispens skall vara 5.000:- kronor. Förutsättningar knutna till den beviljade strandskyddsdispensen preciseras under rubriken "För strandskyddsdispensen gäller följande" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning.

Bilaga: Hur man överklagar.

Bakgrund och sammanfattning

Från sökanden har inkommit en ansökan om tillbyggnad av enn befintligt garage på fastigheten Ekeryd 1:19. Sökanden har först ansökt om bygglov för tillbyggnaden men då denna avses utföras inom 100 meters strandskyddsområde från Vänneån, kräver åtgärden först en beviljad strandskyddsdispens.

På platsen finns idag ett flertal byggnader som hör till sågverket och tillhörande virkeshantering. Verksamheten är förlagd till östra sidan av en väg som löper parallellt med Vänneån och avskiljer byggnaderna från strandområdet. Tillbyggnaden avses utföras på ett avstånd av ca 65-75 meter från stranden beroende på mätpunkt.

För att bevilja en strandskyddsdispens skall särskilda skäl föreligga, följande skäl åberopas av sökanden:

- Området har tagits i anspråk på ett sådant sätt att saknar betydelse för strandskyddets syften.

- Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.

- Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området.

- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.

- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Följande kriterier bedöms uppfyllas för att bevilja den ansökta strandskyddsdispensen:

- En fri passage mellan stranden och tillbyggnaden på minst 25 meter tillgodoses i de fall då stranden inte redan avskärmas av befintlig bebyggelse.

- Åtgärden utförs på en plats som redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

- Åtgärden utförs inom en etablerad tomtplats.

(7)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2013-11-11

 

 

2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 141 forts

- Åtgärden avser en pågående verksamhet och kan därför inte utföras på en annan plats.

Då tillbyggnaden avser en utvidgning av en pågående verksamhet, utfört inom en redan etablerad tomtplats och en fri passage på minst 25 meter till strandlinjen tillgodoses, bedöms tillbyggnaden inte inverka negativt på förutsättningarna för djur- och växtlivet eller på det rörliga friluftslivet.

För strandskyddsdispensen gäller följande:

- Strandskyddsdispensen fritar ej sökanden från skyldigheter under annan lagstiftning, åtgärden kräver även bygglov.

- Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år och inte har avslutats inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft.

- För beviljad dispens gäller handlingar instämplade på Miljö- och byggnadskontoret 2013-09- 16 och 2013-11-01.

- Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att Länsstyrelsen tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagande innan byggnadsföretaget påbörjas. Observera att även bygglov krävs för åtgärden.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov, 2013-09-16

Ansökan om strandskyddsdispens, 2013-11-01 Tjänsteskrivelse, 2013-11-06

Beslutet expedieras till:

Sökanden

Länsstyrelsen i Kronobergs Län

(8)

Ansökan om tillbyggnad av garage, Ekeryd 1:19

Dnr2013/348.235

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till kommunarkitekten att bevilja bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten Ekeryd 1:19 då tiden för överprövning av strandskyddsdispensen har löpt ut och Länsstyrelsen valt att inte överpröva dispensen. Avgift för beviljat bygglov inklusive avgift för startbesked skall vara 4.645:- kronor. Förutsättningar knutna till det beviljade bygglovet preciseras under rubriken "För bygglovet gäller följande" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning.

Bakgrund och sammanfattning

Från sökanden har inkommit en ansökan om att få bygga till ett befintligt garage på fastigheten Ekeryd 1:19. Det befintliga garaget är 225 kvadratmeter stort och tillbyggnaden avser ytterligare 72 kvadratmeter, garaget blir således 297 kvadratmeter stort efter byggnationens genomförande. Sökanden har även ansökt om strandskyddsdispens för tillbyggnaden då denna utförs inom 100 meters strandskyddsområde från Vänneån, strandskyddsdispensen behandlas i ett separat beslut.

Sökanden äger all mark runt Ekeryd 1:19 och är därmed berörd sakägare till sig själv, sökanden ger således sig själv tillåtelse att uppföra tillbyggnaden.

För bygglovet gäller följande:

- Innan startbesked kan utfärdas skall en certifierad kontrollansvarig anmälas till Miljö- och byggnadskontoret.

- Innan startbesked kan meddelas skall byggherren inlämna ett godkänt förslag till kontrollplan.

- Byggherren skall skriftligen meddela till Miljö- och byggnadskontoret när arbetena påbörjas och när de har avslutats.

- Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd bedöms inte som erforderliga.

- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms inte som erforderligt då byggnationen inte avser bostadsändamål.

- Avgift för beviljat bygglov inklusive avgift för startbesked skall vara 4.645:- kronor. Faktura för avgiften skickas separat.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov, 2013-09-16

Ansökan om strandskyddsdispens, 2013-11-01 Tjänsteskrivelse, 2013-11-11

(9)

        

  Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-11-11

   

   

1(19)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 143

Samråd för ändring av gällande detaljplan för Ulvaryd - västra

Dnr2013/258.214

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslaget till ändring av gällande detaljplan för Ulvaryd - västra och sänder ut densamma för samråd med enkelt planförfarande i enlighet med 5 kap. 7§ Plan- och bygglagen.

Bakgrund och sammanfattning

Den gällande detaljplanen för området M166 har begränsningar av tillfartsvägen in i kvarteret med anledning av den rondell som ansluter väg 117 med på- och avfarter till motorväg E4.

Tillfarten till kvarteret har dock visat sig inte vara ändamålsenlig då den med sin placering inte tillåter svängradien hos lastbilar. Detta är olyckligt då kvarterets ändamål är handels- och industriändamål och då den pågående markanvändningen bland annat är en serviceanläggning för lastbilar.

Tillfarten löses i dagsläget genom ett civilrättsligt avtal mellan markägarna Göinge Bil AB och E.ON Elnät Sverige AB. Detta innebär dock att Den mark som avsatts för teknisk anläggning inte får användas för handels- och industriändamål och att den tekniska anläggningens byggrätt begränsas. Syftet med förslaget till ny detaljplan för området är därför att på ett mer ändamålsenligt sätt lösa dispositionen inom kvarteret.

Söder om planområdet rinner Grytån som vid tidigare planarbeten i Ulvarydsområdet har naturinventerats av kommunekolog. Naturmarken längs Grytån består av sumpskog med inslag av så väl barr- som lövträd och öppen ängsmark. Det föreslagna planområdet tar endast en mindre del av denna naturmark i anspråk varav marken i fråga till avgörande del är bevuxen av barrträd. Marken söder om planområdet sluttar ned mot Grytån vilket innebär att planområdet ligger högre än Grytån. Planområdet är i sin södra del belägen inom 100 meters strandskyddsområde från just Grytån. Strandskyddsområdet upphävs inom planområdet då förslaget till ny detaljplan vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2013-10-08

Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta

Illustrationsplan

Beslutet expedieras till:

Berörda sakägare

(10)

Dnr2013/184.214

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslaget till ny detaljplan för kv. Morkullan m.fl.

och sänder ut detsamma för samråd med enkelt planförfarande i enlighet med 5 kap. 7§ och 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen.

Bakgrund och sammanfattning

Då det har inkommit intresseanmälan från fastighetsägare i området har ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Morkullan m.fl. upprättats. Detaljplanens syfte är att tillgodose en ökad efterfrågan på kvartersmark för bostäder i kvarteret Morkullan och kvarteret Spoven och innebär att mark som tidigare varit naturmark tas i anspråk för kvartersmark avsedd för bostäder. Kvartersmarken i kv. Morkullan utökas något mot en befintlig damm och i kv.

Spoven utökas kvartersmaken söderut som en anpassning till befintliga förhållanden där naturmarken tagits i anspråk för komplementbyggnader. Området är låglänt och befintlig bebyggelse ligger på en höjd av 2 - 3 meter över vattenytan i markplan med risk för översvämning vid ett 100-årsfölde, vilket innebär att begränsningar bör finnas vid exempelvis anläggandet av källare för att minska potentiella ekonomiska skador på nytillkommande byggnader och byggnadsdelar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2013-07-29

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta

Illustrationsplan

Beslutet expedieras till:

Sökanden Berörda sakägare

(11)

        

  Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-11-11

   

   

1(19)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 145

Förnyat samråd för förslag till ny detaljplan för Andsjödal

Dnr2010/375.214

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner det reviderade förslaget till ny detaljplan för Andsjödal med nedanstående tillägg och sänder ut detsamma för ett förnyat samråd med enkelt planförfarande i enlighet med 5 kap. 7§ nya Plan- och bygglagen.

Bakgrund och sammanfattning

Förslaget till ny detaljplan för kvarteret Andsjödal har tidigare sänts ut för samråd med ett enkelt planförfarande enligt äldre Plan- och bygglagen. Då trafiksituationen inte riktigt löstes i det ursprungliga förslaget, och då detaljplanen som innefattar Andsjödalsparken är i behov av förändring, har nu ett förnyat samrådsförslag upprättats enligt nya Plan- och bygglagen.

Detaljplanens syfte är att korrigera kvartersindelningen för kvarteret Andsjödal och Andsjödalsparken. Vidare syftar förslaget till att modernisera gällande detaljplanebestämmelser, korrigera den gällande trafiksituationen och upphäva olämpliga planbestämmelser.

Förslaget innebär i korthet följande förändringar:

- Mark för Allmänt ändamål upphävs och ersätts med parkmark. Planbestämmelsen "Allmänt ändamål" syftar på verksamheter som har stat, kommun eller statskyrka som huvudman men då någon statskyrka inte längre finns är planbestämmelsen olämplig.

- Kv. Andsjödal får en ny utsträckning och den planerade återvändsgatan till kvarteret ersätts med en lokalgata som förbinder Idrottsvägen med Västergatan.

- Kvartersmark för bostäder tillförs planområdet i söder invid Ljungstigen för att balansera investeringen i ny infrastruktur så som lokalgatan.

- En möjlighet att förbättra dagvattenfrågan så väl inom som utom planområdet tillkommer då parkmarken tillåter enläggandet av en ny spegeldamm. Dammen tillsammans med en breddning av det befintliga diket underlättar nämligen dagvattenhanteringen även för bostäderna väster om planområdet.

- En högre exploateringsgrad tillåts för befintliga bostäder vilket innebär en mer resurseffektiv användning av redan ianspråktagen mark.

Dagens sammanträde

Planförslaget diskuteras varvid framförs att kvartersmarken bör utökas längs med nya lokalgatan fram till Västergatan.

(12)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2013-11-06

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse

Plankarta

Illustrationsplan

Beslutet expedieras till:

Berörda sakägare

(13)

        

  Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-11-11

 

   

1(19)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 146

Yttrande över utställning av förslag till avfallsföreskrifter för Markaryds kommun

Dnr2013/305.450

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar förslaget till avfallsföreskrifter utan erinran.

Bakgrund och sammanfattning

Kommunstyrelsen har gjort revideringar i förslaget till avfallsföreskrifter efter remissinstansernas yttrande och ställer ut det under tiden 2013-10-21 till och med 2013-11-18.

Avfallsplanen följer inte med avfallsföreskrifterna utan planen tar längre tid i anspråk att färdigställa och kommunstyrelsen väljer att föra fram besluten i två separata ärenden..

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-10-24

Förslag till nya avfallsföreskrifter om avfallshantering i Markaryds kommun, utställningshandling.

MBN § 98/2013

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

(14)

Dnr2013/335.003

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar förslaget till kommunikationsplan utan erinran.

Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-29 påtala den interna kommunikationens betydelse för att styrning, ledning, dialog och delaktighet ska fungera såväl inom som mellan nämnderna. I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag har kommunchefen arbetat fram ett förslag till kommunikationsplan. Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-11 att remittera förslaget till övriga nämnder och att uppdra åt personalchefen att inhämta synpunkter på förslaget från samtliga chefer med arbetsledande ställning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-10-25 Kommunstyrelsen § 92/2013

Kommunal kommunikationsplan 2013-01-21

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

(15)

        

  Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-11-11

 

   

1(19)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 148

Val av representant till Råd för funktionshinderfrågor och Brottsförebyggande rådet

Dnr2010/509.111

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden utser ordföranden Tommy Andersson som ledamot i Rådet för funktionshinder samt i Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Bakgrund och sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämnden har att utse en representant i Rådet för funktionshinderfrågor och utse en ledamot i Brottsförebyggande rådet. Detta eftersom tidigare representant och ledamot avsagt sig uppdragen.

I Rådet för funktionshindersfrågor ska kommunen samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med någon funktionsnedsättning. Rådet ska utifrån de funktionshindrades situation föreslå åtgärder som är till gagn för de funktionshindrade redan i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Rådet sammanträder ca fyra gånger per år.

BRÅ:s uppgift är att i samverkan med olika samhällsföreträdare och organisationer verka för en minskad brottslighet, synliggöra den brottssituation som finns i kommunen, påvisa orsaker och föreslå åtgärder. Rådet sammanträder ca fyra gånger per år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-10-22

Entledigande av uppdrag i Miljö- och byggnadsnämnden, Brottsförebyggande rådet och Rådet för funktionshinderfrågor

Mbn § 12/2011

Beslutet expedieras till:

Rådet för Funktionshinder Brottsförebyggande Rådet

(16)

Dnr2012/239.041

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten.

Bakgrund och sammanfattning

För de tio första månaderna visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet på ett överskott på 552 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 557 kkr lägre kostnader och 5 kkr lägre intäkter än budgeterat.

De lägre kostnaderna beror främst på en föräldraledighet och att livsmedelsinspektören arbetar halvtid. Bygglovsintäkterna ligger 284 kkr lägre än budgeterat men uppvägs av intäkterna för miljö- och hälsoskyddstillsynen som dock tagit in de fasta avgifterna tidigare under året.

Under oktober månad var bygglovsintäkterna 66 kkr, eller 60 %, högre än budgeterat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-11-05 Ekonomisk rapport 2013-11-04

(17)

        

  Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-11-11

   

   

1(19)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 150

Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten

Dnr2013/9.470

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna.

Sammanställning Dricksvatten

2013-09-24 Typ Resultat Hylte vv, Råstorp affär FK/MB T/T 2013-10-08

Hylte vv utg drv FK/MB T/T Vivljunga vv, nät FK/MB T/IRI Grönö vv, Kvarnaholm FK/MB IRI/T Hylte vv, råvatten ink FK/MB EB/EB Grönö vv utg drv FK/MB EB/T Grönö vv råvatten MB EB Bassängbadvatten

2013-10-22

Hannbadet, rehab MB IRI Hannabadet, bubbelpool MB IRI Hannabadet, leklandskap MB IRI Hannabadet, simbassäng MB IRI

BP = Barnprov MB = Mikrobiologisk FK = Fysikalisk kemisk UR = Understiger riktvärden ÖR = Överstiger riktvärden

IRI = Inom rekommenderade intervaller T = Tjänligt

TA = Tjänligt med anmärkning OT = Otjänligt

EB = Ej bedömt Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-11-01

(18)

För kännedom

Dnr2013/8.400

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar.

Sammanställning Kommunfullmäktige 2013-09-24

- Antagande av ny detaljplan för Misterhult 2:18 sydväst Kommunfullmäktige

2013-09-24

- Fyllnadsval av ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden för Per Lindholm (M) - Tommy Andersson (M)

Kommunfullmäktige 2013-09-24

- Fyllnadsval av ny ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för Per Lindholm (M) - Tommy Andersson (M)

Kommunfullmäktige 2013-09-24

- Antagande av ny handlingsplan för barn- och ungdomsverksamheten i Markaryds kommun Länsstyrelsen

2013-10-16

- Inte pröva kommunens beslut om antagande av detaljplanen för Misterhult 2:18 sydväst 2013-10-29

- Inte pröva kommunens beslut om antagande av detaljplanen för Skafta 1:47.

Utbildnings- och kulturförvaltningen 2013-10-16

- Namnförslag på skollokaler – remiss Amber Advokater

2013-11-01

- Överklagande av miljö och byggnadsnämndens beslut 2013-09-09 § 104 angående skällande hundar i Traryd.

(19)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2013-11-11

 

 

2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 151 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-11-01

 

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :