• No results found

F e b r u a r i

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "F e b r u a r i"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

5

F e b r u a r i 2 0 2 1

(2)

DELTAGARNA – ERFARENHETSBAKGRUND

(3)

Störst effekt får lärandet när tid ges till reflektion och dialog, och inte enbart stannar vid input i form av föreläsning och

envägskommunikation.

Något som erfarna chefer har större behov av – att få möjlighet att

reflektera över tidigare erfarenheter och sätta det i ett nytt sammanhang med nya metoder, modeller och verktyg.

I samband med detaljerad programdesign sätts konkreta

effektmål – önskade beteende- och resultatförändringar under

programmet och på längre sikt.

EFFEKTFULLT LÄRANDE BYGGER PÅ

DIALOG OCH REFLEKTION

(4)

FOKUS I PROGRAMMET

(5)

Övergripande effekter är att deltagarna ska få en större förståelse och insikt om sig själva och sina egna styrkor och svagheter i en chef och eller ledarroll, att deltagarna skall få ny och fördjupad kunskap om olika modeller, metoder och verktyg, samt att deltagarna skall träna sig i att tillämpa dessa i sina egna ledarutmaningar.

Efter programmet kommer deltagarna, mellanchefer och producenter, kunna:

Agera som en mer grundad chef, ledare och arbetsgivare utifrån insikter om sina egna förmågor och utmaningar

Ha en förmåga att anpassa ledarskap och chefskap efter individ, grupp och situation samt utifrån kunskap kring sig själv och andra

Med större självförtroende och bättre färdigheter genomföra nödvändiga och kraftfulla samtal i olika situationer

Initiera och implementera förändringar med större självförtroende och med hjälp av en användbar verktygslåda

Driva den egna chef/ledarutmaningen närmare en lösning genom nya förhållningssätt och nya beteenden

• Skapa ett forum för fortsatt lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande

ÖNSKADE EFFEKTER

(6)

PROGRAMKARTA OCH MODULÖVERSIKT

Personligt ledarskap

och den omgivande

arenan 3 dgr

Ledaren som förebild och möjliggörare

3 dgr MODUL1

8-10 september

MODUL 2 11-13 oktober

Kommunikation, ledarskap och högfunktionella

team 3 dgr MODUL 3 22-24 november

Leda förändring

2 dgr MODUL 4 26-27 januari

Min verksamhetsutmaning, min ledarskapsutmaning

(7)

För att uppnå bästa effekt av programmet för såväl den enskilde deltagaren som respektive organisation föreslår SSE ExEd följande aktiviteter som kräver insatser av såväl deltagarna som deras chefer.

Inför programmet

• Samtal mellan deltagaren och egna chefen om förväntningar på programmets effekter

• Reflektion kring individuell chef-eller ledarutmaning Under programmet

Mellansteg innebär dels löpande återkoppling till deltagarens och eventuellt deltagarens chef om programmets innehåll och utveckling, dels uppföljning och reflektion kring programmets innehåll och utmaningar. Detta sker i olika format, exempelvis via hemsida, digitala seminarier, telefonmöten etc.

Dels coaching i ledarrollen, exempelvis genom självcoaching i mindre grupper med inslag av digital handledning.

Efter programmet

• Samtal med egna chefen: avstämning, handlingsplan

• Alumnistruktur/fortsatt nätverkande

• Återkoppling individuell chef-eller ledarutmaning – hur gick det sen?

FÖRE, UNDER OCH EFTER PROGRAMMET

(8)

PROGRAMHEMSIDA – FÖRE, UNDER OCH EFTER PROGRAMMET

Ett skräddarsytt ”Learning Management System” för deltagarna

• Webbaserat – med pilot av mobilversion under hösten

• Information om

programmet, fakultet och lärmiljöer

• Kursdokumentation

• Chat-funktion för

erfarenhetsutbyte eller frågor till programteamet

(9)

Malin Pedro är programledare på Handelshögskolan Executive

Education. Malin har haft roller inom både konsultvärlden och som chef i organisationer – i Sverige och internationellt.

Malin har mer än femton års erfarenhet av att leda, designa och

genomföra förändrings- och samverkansprojekt inom privat, offentlig och ideell sektor.

Malin har en specifik kompentens inom förändringspedagogik,

ledarskap- individ och grupputveckling, och har stor erfarenhet av att omsätta teori och strategi i praktisk handling.

Malin har varit lärare på Stockholms universitet i ämnet grupprocesser samt på Polishögskolan träning i förhandling.

Andra exempel på kompetenser är:

Organisationskonsult i psykosyntes UGL-handledare

Systemisk coach och processhandledare

Mental rådgivare (prestationspsykologi och hållbarhet) Reservofficer och krishanterare

PROGRAMLEDARE

MALIN PEDRO

(10)

10

5

References

Related documents

Beräkna medelresultat M och standardavvikelse s, uppdelat på gren, klass och kön, men använd ej de resultat som är större än två gånger aktuellt preliminärt medelresultat i

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna verksamhetsåret samt inkomst- och utgiftsstat och arbetsplan för det påbörjade verksamhets- och räkenskapsåret

För produktområdet snus ökade nettoomsättningen med 2 procent under det fjärde kvartalet till 981 MSEK (963) och rörelseresultatet minskade med 5 procent till 441 MSEK (462)..

Det internationella samfundet vill inte ge stöd till talibanerna eftersom de möjligen kan vara värd för terro- rister – och detta efter alla drönarattacker mot landet vilka i sig

Anledningen till att scenariot inte är uppbyggt kring att få den utsatte att tänka kring hur den kan göra annorlunda är för att undvika skuldbeläggning och självanklagelse1. Det

Även om SEAT CUPRA gör allt som står i dess makt för att säkerställa att specifikationerna är korrekta vid trycktillfället, bör du alltid vända dig till din auktoriserade

Söndag morgon började vi med att packa ihop alla våra saker och så körde jag och Tho- mas bort bilarna till Hanebol så sprang vi sedan tillbaka för att möta upp ungdomarna som

Kassaflödet från finansierings- verksamheten uppgick under kvartalet till 15,5 SEKm (-0,5), där avvikelsen mot föregående främst var relaterad till förändring av