;;(~ Hans Sundström (K

40  Download (0)

Full text

(1)

ÅSTORP

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-

11-25

Plats och tid Kulturhuset Björnen 17:30 - 20:50 Ajournering I 9:05 - I 9:35, I 9:49 - 19:58 Beslutande Se bilaga

Övriga deltagare Merih Özbalci, administrativ chef/ kommunsekreterare

Anna Falkenstam,

tf kom munchef/ekonomichef

Utses att justera Annica Vink (C) Hans Sundström (KO) Plats och tid Stationshuset fredag den 29 november 2019 klockan 08:00

f-~/L--

Sekreterare Merih Özbalci §§ 156 - 172

O,dfö,and/ll~4i:P

~ J&,L

Justerande Annica Vink (C)

ANSLAG/BEVI S

Protokollet är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

;;(~

Hans Sundström (KD)

Beslutande organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-11-25

Datum för anslagets uppsättande 2019-11-29 Datum för anslagets nedtagande 2019-12-23

Förvaringsplats för protokollet Kornrnunstyrelseförvaltn ingen

I (36)

(2)

ÅSTORP

Justerandes signatur

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-1 1-25

Paragraf Ärende

Kf § 156

Godkännande av kallelse

Kf

§ 157

Godkännande av föredragningslista Kf

§ 158

Eventuella avsägelser

/val

Val av

ledamot till

Kultur- och fritidsnämnden Kf

§ 159

Eventuella nyinkomna fr ågor

Enkel fråga (SO) -

Hemsida för Åstorps kommun

Kf

§ 160

Eventuella nyinkomna interpellationer

Interpellation (M, L, KO) - Har intresset för att flytta

Activas verksamhet till Europakrysset avtagit?

Kf

§

161

Budget

2020 med

flerårsplan

2021-2022

Kf §

162

Skattesats

2020

Kf §

163

Firmatecknare för Åstorps kommun

Kf §

164

Upplåning mot kommunal borgen

2019 -

Björnekulla Fastighets AB och Kvidingebyggen

Kf

§ 165 Justering av VA-taxa 2020

Kf

§ 166

Ändring i aktieägaravtal för

inträde för Perstorps

kommun - ytterligare delägare

i NSVA

Kf

§ 167

Ändringar i ägardirektiv och bolagsor dning för

NSVA

Kf

§ 168

Ändring av bolagsordningar för helägda kommunala

bolag

Kf

§ 169

Årsredovisning

2018

för Kommunalförbundet Medelpunkten

K

f

§

I 70

Beslut om antagande av detaljplan för Åstorp

I 13: 13 7 m.fl.

Kf

§ 171

Ansö

kan om kommunalt borgensåtagande för banklån

Kf

§ 1

72 Anmälningar/delgivningar

Utdragsbestyrkande

(3)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige

NÄRVAROLISTA

kom munfu

llmäktige

ledamöter och ersättare samt omröstningsbilaga

Namn Ledamöter

Wiveca Andreasson (M) Anni ca Vink

(C)

Åsa Holmen (L) Hans Sundström (KO) Ro nny Sandberg (S) Johan Ber vist (V) Mari a Gottschalk (-) Jan Karlsson (M) Murat Özbalci

(C)

Mattias Jonsäter (L) Bitten Mårtensson (S) Peter Lindber (SO) Martin Sjös tröm (M)

Isabella Oza

nko (S)

Richard Mattson (SO) §§ 1 6 1

-

172 Joakim Sandberg (M)

Tina Christensen (S) Sten Hugosson (SO) Roger Nielsen (M) L ennart Fredriksson (S) Nikki Arvidsson (SO) Othman Al Tawalbeh (S) Rolf Lundqvist (S O) Gun Friber (S) Marcus Mö ller (SO) Re ino Persson (S)

Anna- Lena Olsson (SO)§§ 157 -

1

60 Anton Holmberg (SO)

Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.

Lucy Gli nka (S)

I

:e

vice ordf.

Per-Arne Håkansson (S) ordf.

2

3(36)

Sammanträdesprotokoll

Samm anträdesdatum 201 9-

1 1

-25

~ § 161 - A

:@ § 161- B

z

X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X

X X X X X X X X X

c::i

....,

X

X X

X

X

X X

X

X X X X X X X X X

21

X

X X

X X X

X

X

X

I 9

X

X X

X

X X X X

X X

X

X X X

X X

X

X

X X X

X

X X

X X 9 8 14

Utdragsbestyrkande

(4)

ÅSTORP

Amelie Stenqvist X

Ulf Söderström X

Menaid Nocic tjg. X

loana Cim oeru

Bengt Olle Andersson tjg. X Dafina Lugici närv. & tjg. §§ 160- 172 X Mikael Mårtensson

Marika Lindberg tjg. X

Jan Hennicks (-) X

Glehn Edman

Tony Wiklander X

Harri Rosqvist X

X

X X

X

21 I

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-25

X

X X

X

9 9 8 14

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

1/(WI!

(5)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige

Namn Ledamöter

Wiveca Andreasson (M)

Annica Vink (C)

Åsa Holmen

(L) Hans Sundström (KD) Ronny Sandberg (S) Johan Ber

vist (V)

Maria Gottschalk (-) Jan Karlsson (M) Murat Özbalci (C) Mattias Jonsäter (L) Bitten

Mårtensson (S)

Peter Lindber (SO) Martin S ·

öström (M)

lsabella Ozanko (S)

Richard

Mattson (SO)

§§ 1

61 -

1

72

Joakim Sandber (M)

Tina Chri

stensen (S) Sten Hugosso

n (SO) Roger Nielsen (M) Lennart Fredriksson (S)

Nikki Arvidsson (S

O) Othman Al Tawalbeh (S)

Rolf Lundqvist (SO) Gun Friberg (S) Marcus Möll er (SO)

Reino Persson (S)

Anna-Lena Olsson (SO)

§§ 157 - 160

Anton

Holmberg (SO)

Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.

Lucy Glinka (S) 1

:e vice ordf.

Per-Arne Håkansson (S)

ordf.

e

5(36)

Sammanträclesprotokoll

Sammanträdesdatum 20

1

9-

11

-25

~ §161 - C § 161- 1>

:o:,

z

X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X

X X X X X X X X X

"'

-,

X

X X

X

X

X

X X

X X

13

X

X X

X X

X

X

X

9 X

X

X

X

X X X

X

9

"'

....,

X

X X

X

X

X X

X

X X

X X X X X

X X

21

X

..@

t,

>

<(

X

X X

X X

X

X

X

9

Utdragsbestyrkande

(6)

ÅSTORP

Namn Ersiittarc

(M)

Patrik Selemba tjg.

Amelie Sten vist Ulf Söderström

Menaid Nocic tjg.

Ioana Cim oeru

Bengt Olle And

ersson tj

Dafina Lugici närv. & tjg.

§§

1

60

- 1

72

Mikael Mårtensson

Marika Lindberg tj

g.

Jan Hennicks (-)

Glehn Edman

Tony Wiklander

Harri Rosqvist

2

"'

>

'"' ...

z

X X X

X

X X

X X

X X

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-25

§ 161 - C § 161 - D

"'

....,

X

X X

13 X

X

9 9

"'

...

X

X X

X

21

X

9

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

{;elEl/ Jff

(7)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige

Namn Ledamöter

Wiveca Andreasson (M) Annica Vink (C)

Åsa Holmen (L) Hans Sundström (KD) Ronn Sandberg (S) Johan Ber vist (V) Maria Gottschalk (-) Jan Karlsson (M) Murat Özbalci (C) Mattias Jonsäter (L) Bitten Mårtensson (S) Peter Lindberg (SD) Martin Sjöström (M) Isabella Dzanko (S)

Richard Mattson (SD) §§ 161 - 172 Joakim Sandberg (M)

Tina Christensen (S) Sten Hugosson (SD) Roger Nielsen (M) Lennart Fredriksson (S) Nikki Arvidsson (SD) Othman Al Tawalbeh (S) Rolf Lund vist (SD) Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Reino Persson (S)

Anna-Lena Olsson (SD) §§ 157 - 160 Anton Holmberg (SD)

Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.

Lucy Glinka (S) I :e vice ordf.

Per-Arne Håkansson (S) ordf.

2

7(36)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-1 1-25

i:

§161- F: § 161 - F

:o:,

z

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X X X

X

X X X

X

X X X X

X X

X

X

X X

21 10 0

"'

-,

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X

X

X X

21

X

X X

X

'ii,

z

X X

X

X

X

10 0

Utdragsbestyrkande

(8)

ÅST ORP

Namn Ersiittarc

(M)

Patrik Selemba tjg.

Amelie Sten vist Ulf Söderström

Ioana Cimpoeru

Ben t Olle Andersson tjg.

Dafina Lugici

närv.

&

t· . §§ 160 - 172 Mikael Mårtensson

Marika Lindberg tj

g.

Jan Hennicks (-) Glehn Edman

Tony

Wiklander

Harri Ros

vist

e

Sammanträdesprotokoll

Sarnmanträdesdatum 201 9-1

1-25

ro >

:ro '- § 161 - E § 161 - F

z

'- '-

- ~,,

~ ·v- ~

ro

z :

V, > ro

z

V, >

..., ....,

I <( <

X X X

X

X

X X X

X X X

X X X

X

X X

21 10 0 21 10 0

Utdragsbestyrkande

(9)

ÅSTORP

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

9(36)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 20

19- 11

-25

Kf

§

156

Godkännande av kallelse

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 1

2 november 20

19 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter oc h

ersättare samma dag vaijämte tillkännagivande om sammanträdet varit

infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 15 no

vember 2019.

Kommunfullmäktiges beslut Kungörelsen godkännes.

Utdragsbestyrkande

(10)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-25

Kf § 157

Godkännande av föredragningslistan Yrkande

Ordförande yrkar på att:

• Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till:

o "Val av ledamot till Kultur- och fritidsnämnden"

• Under eventuella nyinkomna frågor läggs följande ärende ti 11:

o Enkel fråga (SD) - Hemsida för Åstorps kommun

• Under eventuella nyinkomna interpellationer läggs följande ärende ti 11:

o Interpellation (M, L, KD) - Har intresset för att flytta Activas verksamhet till Europakrysset avtagit?

• Eventuellt nyinkomna motioner utgår Proposition

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut

Dagordningen godkännes med ovan justeringar.

Utdragsbestyrkande

(11)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige

11 (36)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-1 1-25

Kf § 158

Eventuella avsägelser/val

Val av ledamot till Kultur-och fritidsnämnden

Onr KSFO 2018/30 I

Sammanfattning

K

ommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till

posten som ledamot i Kultur- och fritid

snämnden.

Yrkande

Hans Sundström (KO)

yrkar på att utse

Liubov Sundström (KO) som

ledamot i Kultur-

och fritid

snämnden.

Proposition

Ordförande ställer Hans Sundströms (KO) yrkande under proposition och finner att detta bi

fa

ll

es.

Kommunfullmäktiges beslut

Utse Liubov Sundström (KO) so

m ledamot i Kultur-

oc

h fritid

snämnden.

Expedieras:

Akten

HRSC

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

(12)

ÅSTORP

Justerandes signatur

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 20 19-11-25

Kf § 159

Eventuella nyinkomna frågor

Enkel fråga (SD) - Hemsida för Åstorps kommun

Dnr KSFD 20

19/332

Sammanfattning

Anton Holmberg (SO) har inkommit med en enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande:

"Åstorp har en problematik när det kommer till

pr ojekt som drar ut på tiden och inte verkställ

s i tid. Det är allt ifrån skolbyggnationer eller hemsida

för

Åstorps kommun.

Det

sistnämnda är ett ärende som har varit aktuellt under en låg period

och trots detta är hemsidan för Åstorps kommun inte i bruk än. Mycket

b

esynnerligt

Man kan ve

rklige

n ställa sig frågande till

vad som

drar ut på tiden.

Är det

arbetsbelastning, ekonomiska

skäl, tidsbrist eller andra

faktorer? Det enda man med sä kerhet kan konstatera är att kommunen inte har någon ny hemsida.

Hemsida för

en kommun

är ofta den första kontakt för både företag och

eventuella framtida kommuninvånare.

Trots detta har kommunen,

fortfarand

e, ingen ny hemsida. Dessa osunda signaler är långt i

från optimala då kommunen

ständigt skall

arbeta för att fl

er företag att etablera sig i

kommunen.

H

emsidan är även en demokratifråga.

Via detta verktyg försö1js

invånarna

m

ed information och fungerar även som en stor insyn till hur verksamheten skall

arbeta framåt. Exempel på detta är bland anna t information om

avstämning av gator för asfaltering, vägledning i dive

rse frågor och

kontakt

information. Ett annat

förbättringsförslag från Sverigedemokraterna

Ås

torp är exempelvis gällande en informations länk på kommunen hemsida

so

m exemplifi

erar möjligheten och informationen för

nyanlända att

de

verktyg som möj I iggö

r återvandring.

Således är det av väldigt stor vikt att en fungerande kommuni kation

efterlevs och att demokratin efterföljs.

11

Utdragsbestyrkande

(13)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige 1

3(36)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-11-25

Kf § 159, forts

På KF den 26/8-2019 ställdes en fråga till Ronny Sandb

erg om just

kommunens hemsida och vars svar blev att

i november skulle hemsidan vara på plats. Novemberm

ånad lider mot sitt slut och trots detta finns där ingen ny hemsida.

Således frågar Sverigedemokraterna Åstorp kommunstyrelsens ordförande:

• November är snart över men hur kommer det sig att kommunen inte

har någon ny hemsida?

• Vad är orsakerna och an

l

edningarna till att kommunen inte har

hemsidan på plats än?

• När beräknar Ronny Sandberg att Åstorp ha

r

en ny oc

h fungera nde hemsida?"

Beslutsunderlag

Enkel fråga från Anton

Holmberg (SO)

Kommunfullmäktiges beslut

Frågan får ställas och besvaras muntligen av Ronny Sandberg (S).

Expedieras:

Akten

Utdragsbestyrkande

(14)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll

Samma

nträdesdatum

2019-11 -25

Kf § 160

Eventuella nyinkomna interpellationer

Interpellation (M, L, KD) - Har intresset för att flytta Activas verksamhet till Europakrysset avtagit?

Dnr KSFD 2019/333

Sammanfattning

Åsa Holmen (L), Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström (KO) har

in

kommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande.

"Åstorps kommun förvärvade

genom BFAB, i ap

ril

2019, fastigheten Europakrysset (Lyftkranen 3). l och med det ändrades tidigare beslut i en enig Bildningsnämnd om att flytta in Komvux till centrum d.v.s. Folkets

Hus-tomten.

I underlaget för ärendet om behov

et av ett köp av Europ askrysset låg även ett intresse i att fl ytta delar av Activas verksamhet till Europakrysset.

Nu i slutet av no vember 2019 har fortfarande inte någon flytt av Acti vas verksamhet genomförts.

Därav våra frågor:

I.

Varför har S-styret inte verkställt intentionerna i köp et av Europakrysset?

2. Tänker S-styret verkställa intenti on om Ac ti vas fl ytt till

Europakrysse t? Det var ju ett skäl till det akuta behovet av köpet av Lyftkran en 3?

3. Vi

lka problem har, enli

gt S-styret, uppkommit längs väge n i det här ärendet? Angåe

nde det akuta fl

yttläget av Acti va och det akuta kö pet av Europakrysset?

4. Hur se r tidsplanen ut för en eventuell fl ytt

gäll

ande Acti vas verksamhet?

5. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på att BF AB tap par en hyra på ett år vilket motsvarar cirka 1 mkr."

Beslutsunderlag

Svar från Ronn y Sandberg (S)

Interpellation från Åsa Holmen (L), Wiveca Andreasson (M) oc h Hans Sundström (KO)

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationen får ställas och besvaras av

Ronny Sand berg (S).

Expedieras:

Akten

Utdragsbestyrkande

(15)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige

1

5(36)

Sammanträdesprotokoll

S ammanträdesdatum 2019-11-25

Kf § 161

Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022

Dnr KSFD 2019/333

Sammanfattning

Föreligger förslag till budget 2020 med fl erårsplan 2021-2022 för Ås

torps

kommun. Budgetförslaget tar sin utgångspunkt i oförändrad skattesats.

Samverkan om budgetförslage

t ägde rum

2019-10-29.

Efter budge tberedningen i maj fattade

kommunstyrelsen i juni

bes lut om

pl

aneringsförut sättnin gar för 2020-2022 för att ge

nämnderna

förutsättningarna att påbö1ja planeringen av sin verksamhet 2020.

Underl aget

uppdaterades i september och oktober

efter ny pensions pro gnos, skatteprognos (SKL 2019:40), internränta,

personalomk

ostnadspålägg, bedömning av demografiska behov och

med hänsyn tagen till finan

siella mål. Nämndernas föres

lås att kompenseras genom avsatta medel till hyror,

kapitalkostnadseff ekter och föres

lagen ny-, till

-, och ombyggnad i

verksamhetsfasti gheter och till viss del för ge nerella lönep ås

lag. Vidare

fördelas kompensation för ökning av

demografisk

a b ehov under

räkenskapsåret i ram

med 10,0 mkr.

Avstämnin g sker under året.

Beslutsunderlag

Protokoll från kommunstyrelsen, 20

I

9-

10-30, §

240

Protokoll

från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2 01 9-10-1 6

§

253 Tjänstes kri velse från Anna Falkenstam, ekonomic

hef, 2019-10-10

Förslag till Åstorps kommuns budget 2020 med flerårsplan 202

1-2022

Förslag till budget från Sverigedemokraterna (SD)

Förslag till budget från Åstorpsalliansen (M, L, KO) Frågor från Roge

r Nielsen (M) om förslag till

budget 2020 Svar på frågor från Ro ge

r Nielsen (M)

Yrkande

Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till Kommun styre

lsens förslag m

ed

justerin

g i tredje punkten om att:

• Fastställ a mål och indikatorer för 2020

• Fastställa ekonomisk styrprincip med ekon omiskt ansvar

• Fastställa res

ultat-, balans-

och finan sieringsbud get för 2020 samt dri ftbudge tramar för 2020 enligt bi

lagt budge

tförslag med justerin g avseende Bildningsnämnden där 2 mkr av de 5 mkr som avsatts fö

r demografi i ram

r användas till

annat och 3 mkr kvarstår till demografi

Utdragsbestyrkande

(16)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-1

1-25

Kf § 161, forts

• I övrigt fa

stställa budgeten för 2020 enligt bilagt förslag

• Fastställa investeringsbudgeten per projekt för

2020

• Uppmana till ekonomisk slutredovisning a

v investeringsprojekt

utifrån redovisningsperspekti

v att delge kommunstyrelsen,

• Fastställa kommunens respektive koncernbolagens låneram för 2020 till totalt 97

,

7 respektive 119 mkr. Kommunstyrelsen bem

yndigas att

fatta beslut om nyupplåning och omsättning av l

ån samt utnyttjande

av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras,

• Fastställa internräntan 2020 till 1

,50 %

• Bemyndiga kommunstyrelsen

genom Kommunstyrelseförvaltningen

att till nämnder fördela medel avseende kapitalkos tnader,

löneregleringar och hyresförändringar,

• Fastställa fördelning av det särskilda

statsbidraget för att minska och

motverka segregation år 2020 med 1

,4 mkr till

bildningsnämnden och 5,5 mkr till socialnämnden

Uppmana nämnder att fastställa internbudget med nämndplan och

nämndmål före december månads utgång

Uppdra åt Björnekulla Fastighets AB att under 2020 göra en

utdelning om 6 mkr till kommunen,

• D

elegera till

kommunstyrelsen att i brådskande fall b

es

luta om markinköp om en total gräns av 2,5 mkr,

• Fastställa förslag till taxe- och avgiftsändringar att

gälla från 2020

I

fråga om flerårsplan 2021-2022

• Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas

budgetförslag.

Roger Nielsen (M)

yrkar bifall till Åstorpsalliansens budgetförslag.

Hans Sundström (KD) yrkar bifall till

Åstorpsalliansens budgetförslag.

Maria Gottschalk (-) lämnar in ett skriftligt yrkand

e med 4 yrkanden:

1 . Eftersom byggstart

av

Haganässkolan försenats yrkas att projektet kvalitetssäkras och bes lutas i kommunfullmäktige med tillhörande befolknin

gsprognos

för rätt antal

elever och nytt finansieringsbes

lut

re igångsättning

Utdragsbestyrkande

(17)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige

1

7(36)

Sammanträdesprotokoll

S ammanträdesdatum

2019-1

1 -25

Kf § 161, forts

2.

Bildningsnämndens ramtilldelning ska analyseras utifrån nämndens

yrkanden, som inte bifallits av

kommunsty

relsen, och samlade lok

alhyror för skolor och samtli ga moduler med redovisning för kommunstyrelsen se nast i mars månad för att

säkerställa kval i

te och rätt resurstilldelning till förskola och skol a

3.

Inom ramen för målet attraktiv arbetsgivare

r edovisas anal

ys och

kostnader för perso

nals långtidssjukfrånvaro och eventuella avslut

genom enskilda överenskommelser, till kommunfullm äktige se nast 2020-04-3 0

4. Att nödvändiga miljöskyddsåtgä rder och anmälan enli gt 28

§

förordnin gen om miljöfarlig verksamhet för dep onin vid Norra Vallgatan finansieras i driftsbudgeten med sex miljoner kronor för 2020, medel tas från planerat ägartillskott från BFAB.

Murat Özbalci

(C) yrkar bi

fa

ll

till Ronny Sandbergs (S) yrkande.

Johan Bergqvist (V) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande.

Åsa Holmen (L) yrkar bi

fa ll till

Åstorpsallianse

n

s budge

tfö rslag.

Wi veca Andreasson (M) yrkar bifall till

Åstorpsalliansens budgetförslag.

Åsa Holmen (L)

yrkar på att berednin gstvånget inte är uppfyllt då budgetfö rsl aget som lagts fram av R onny Sandberg (S) har justerats i Kommunfullmäkti

ge och bildningsnämnden har i

nte

hörts om dessa

justeringar.

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till

Ma ria Go ttschalks (-) andra och tredje

yrk

anden.

Wiveca Andreasson (M) yrk ar bi

fall

till Maria Gottschalks (-) andra oc h tredj

e yrkanden.

Hans Sundström (KO) yrkar bifa ll till Maria Go ttsch a

lks (-) and

ra och tredj e

yrkanden.

Ronny Sandberg (S) yrkar avs

lag på Maria Gottschalks (-)

fj ärdeyrkande.

Anton Holmberg (S O) yrkar avs lag på Maria Goltschalks (-) fyra yrkanden.

Utdragsbestyrkande

(18)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 20 19-11-25

Kf § 161, forts

Proposition

Ordförande ställer Maria Gottschalks (-)fjärdeyrkande mot Ronny Sandbergs (S) avslagsyrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SO) under proposition och finner att Maria Gottschalks (-)fjärdeyrkande avslås.

Maria Gottschalk (-) begär votering.

Voteringsordning -A

Den som vi

ll

bifalla Ronn

y Sandbergs (S) avslagsyrkande röstar "Ja

.. och den som vill bifalla Maria Gottsc

h

alks (-)

yrkande röstar "Ne

j

''.

D

å voteringen utfaller med 21 "Ja" röster,

I "Nej" rö

ste

r och 9 som avstår beslutar kommunfullmäktige avslå Maria Gottschalks (-) yrkande, för

voterings

resultatet se se parat bilaga

.

Ordförande ställ

er Åsa Holmens (L) yrkande avseende att beredningstvånget

inte är uppfyllt under proposition och finner att detta avs

lås.

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsy rkanden från Murat Özbalci (C) och Johan Bergqvist (V) mot Anton Halmbergs (SO)

yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande med bifallsyrkanden från Hans

Sundström (KO), Åsa Holmen (L) och Wiveca Andreasson (M) under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles.

Joakim Sandberg (M) begär votering.

Kontrapropositionsvotering - B

D

å det

före

ligger tre förslag utser ordföra

nde Ronny Sandbergs (S) yrkande

so

m huvudförslag.

För att

fram

ett motförslag ställer ordförande Roger Nielsens (M) yrkande

mot Anton Holm bergs (SO) yrkande under proposition oc h finner att

votering behöver genom föras för att få

fram ett motförslag.

D

en som vill utse

Roger Niel

sens (M) förslag till motförslag röstar ''Ja" och

den som vill ut

se Anton Holmbergs (S)

förslag till motförslag röstar "Nej".

Då voteringe n utfaller med 9 ''Ja" röster, 8 "Nej" röster och 14

so

m avstår bes

lutar

kommunfullmäktige utse Roge r Nielsens (M) förslag till

motförslag, för

voteringsres

ultatet se separat bilaga.

Utdragsbestyrkande

(19)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige 1

9(36)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-11-25

Kf § 161, forts

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkanden från Murat Özbalci

(C)

och Johan Bergqvist (V) mot Roger Nielsens (M)

yrkande med bifallsyrkanden

från Hans Sundström (KD), Åsa Holmen (L) och Wiveca Andreasson (M) under proposition oc h finn

er att

R

onny Sandbergs (S) yrkande bifalles.

Wiveca Andreasson (M) begär votering.

Voteringsorclning -C

Den so m vill bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar

"Ja" och den so

m

vill

bifalla Roge r Nielse ns (M) yrkande röstar "Nej".

D

å voteringe

n utfaller med 1

3 "Ja" röster, 9 "Nej" röster och 9 som avstår

beslutar kommunfullmäktige bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande, för

vo

terin

gsresultatet se separat bilaga.

Ordförande ställer Maria Gottschalks (-) första yrkande mot Anton Holmbergs (S D) avslagsyrkande under proposition oc h finner att

Maria Gottschalks (-)

första yrkande avslås.

Maria Gottschalk (-) begär votering.

Voteringsordning -D

Den so m vill bifalla Anton Holm bergs (SO) avslagsy rkande röstar ··1a·· och den

som vill

bi falla

Maria Gottschalks (-) yrkande röstar "Ne

j".

D

å voteringen utfaller med 2

1

"Ja"

röster, I

"Nej"

ster oc

h 9 so m avstår beslutar kommunfullmäktige avs lå Maria Gottscha lks

(-) yrkande, för voterings

r

es

ultatet se se parat bi laga.

Ordförande ställer Ma

ria Gottscha lks

(-) andra yrkande

med

bifallsy

rkandcn från Åsa H

olmen (L), Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström (KO)

mot Anton Holmbergs (SO) avslagsyrkande under proposition och finn

er att Maria Gottschalks (-) andra yrkande avslås.

M

aria Gottsc

h

alk (-)

begä r votering.

Voteringsordning - E

D

en som vill

bifalla Anton Holmbergs (SO) avs l

agsy

rkande röstar ..

Ja,. och

den

som vi! I

bi fal la Maria Gottsc h

al

ks (-) yrkande rö

star "Ne

j".

Utdragsbestyrkande

(20)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019- 11-25

Kf § 161, forts

Då voteringen utfaller med 2

1

"Ja" röster och 1 0 "Nej " röster bes

lutar

kommunfullmäktige av slå Maria Gottschalks (-) yrkande, för

v oterin gsresultatet se separat bilaga.

Ord förande ställer Ma

ria Gottschalks (-) tredje yrkande med bifallsyrkanden

från Ås a Holmen (L), Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström (KO) mot Anton Holmbergs (SO) avslagsyrkande under proposition och finner att Maria Gott schalks (-) tredje yrkande avs lås

Mari a Gottschalk (-) begär voterin g.

Voteringsordning - F

Den som vill bifa

lla Anton

Holmbergs (SO) avslagsyrkand e rösta r "Ja'' och den som vill bifalla Maria Gottschalks (-) yrkand e röstar "Nej'' .

D å voteringen utfaller med 21

"Ja" röster och

1 0 "Nej'' röster beslutar kommunfullmäkt

ige avslå Maria Gottschalks (-) yrkande, för

vo terin gs r es ultatet se separat bilaga.

Kommunfullmäktiges beslut

• Fastställa mål och indikatorer för 2020

• Fastställa ekonomisk styrprincip med ekonomiskt ansvar

• Fastställa

res

ultat-, ba

l

ans- och finansieringsbudget för 2020 samt dri ftbud getramar för 2020 enli gt bilagt budgetförsl ag med justering avseende Bi

ldningsnämnden där 2 mkr av

de 5 mkr som avsatts för demografi

i ram

få r användas till annat och 3 mkr kvarstår till demografi

I övrigt fastställa budgeten för

2020 enli gt bilagt fö rslag

• Fastställa investeringsbudgeten per projekt för 2020

• Uppmana ti

ll

ekonomisk slutredovisning av investeringsproj ekt utifrån redovisnings perspektiv att delge k ommunstyrelsen,

• Fastställa kommunens respekti ve koncernbolagens låneram för 2020 till totalt 97 ,7 respektive

11

9 mkr. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta bes lut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fa stställda ramar när så erfo rdras

• Fastställa internräntan 2020 till 1 ,50

%

• Bemyndi ga kommunstyrelsen ge nom kommunstyrelse förvaltningen att till nämnder fö

rdela medel avseende

k apitalkostnader,

löner

egleringar och hyres förändrin gar,

Utdragsbestyrkande

(21)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige

2

1

(36)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-11-25

Kf § 161, forts

Fastställa fördelning av det särskilda statsb idraget för att minska och

motverka segregation år 2020

med

1,4

mkr till

bildningsnämnden och 5,5 mkr till socialnämnden

• Uppmana nämnder att fastställa internbudget med nämndplan och nämndmål före december månads utgång

• Uppdra åt Björnekulla Fastighets AB att under 2020 göra en utdelning om 6 mkr till kommunen,

• Delegera till kommunstyrelsen att i brådskande fall besluta om markinköp om en total gräns av 2,5

mkr,

Fastställ

a förslag till taxe-

och avgiftsändringar att gäll

a från 2020

I

fråga om flerårsplan 2021-2022

Godkänna

planen so m översiktligt handli

ngsprogram

Reservation

Maria Gottschalk ( -) reserverar sig ti 11 förmån för egna yrkanden.

Anton Holmberg (S

O) reserverar sig skriftligen.

Åstorpsalliansen reserverar sig skriftligen.

Åsa Holmen (L) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Expedieras:

Akten

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder och förvaltningar

Utdragsbestyrkande

(22)

Ett starkare och tryggare Åstorp

Åstorps kommuns ekonomi är under stark påfrestning och kommunen har flera historiska utmaningar såsom låg utbildningsnivå och alltför hög arbetslöshet som vi måste arbeta vidare med. Fler i arbete skapar välfärd och förutsättningar för en trygg skola, vård och omsorg. Vi behöver prioritera våra skattemedel med fokus på kommunens kärnvärde.

Vi behöver göra stora investeringar i förskolor, skolor och nya idrottshallar. Vi måste framåt undvika provisoriska modullösningar och få till långsiktiga lösningar där fokus är på

ändamålsenliga och optimala lokaler för våra elever samt personal. Vi behöver få fram en effektivare organisation för byggnationer i vår kommun.

Vi ser hur otryggheten ökar i hela Åstorps kommun. Vi anser att Åstorp ska ha en polisstation som är öppen dagligen eller flera dagar i veckan för alla våra invånare och en utökad närvaro av polisen. Vi ser behov av mer trygghetsskapande åtgärder såsom belysning och

kameraövervakning.

Bostadsfrågan är angelägen för kommunen och under de kommande åren behöver vi se ett ökat antal bostäder i olika delar av kommunen. Det finns sedan tidigare en strategisk översiktsplan som nu är under ett nytt omprövande kring var det skall byggas och detaljplanearbetet behöver nu bli mer intensivt. Etableringen av Prästamarken behöver komma igång med dels villor men även en ny förskola och det redan 2022 (enligt plan).

Då vår Budget för 2020 inte vann fullmäktiges gehör så väljer vi att reservera oss,

Åstorp 2019-11-28 För Åstorpsalliansen

Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Hans Sundström (KD)

(23)

Kommunfullmäktige 2019-11-25

Reservation

Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022

Kommunfullmäktigesammanträdet, 2019-11-25, bestod av styrets förslag till budget, Sverigedemokraterna Åstorps budgetalternativ och Åstorpsalliansens försök till budget.

SO-Åstorp presenterade ett alternativ för Åstorps invånare men som kommunfullmäktige röstade emot enhälligt av samtliga partier. När lagd budget från SO-Åstorp föll finns det ingen anledning att Sverigedemokraterna ska stödja socialisterna kontra liberalisterna i opposition när man fortfarande inte ens vågar benämna elefanten i rummet.

SO-Åstorps budget inkluderar inte minst vår vision för ett mer Sverigevänligt Åstorp och den framtida grund som skall driva Åstorp i rätt riktning. Budgeten innehåller även flera olika förslag på framtida projekt och ändamål. Budgeten ser även över förslag på olika

effektiviseringar och möjligheter för att minska kommunens utgifter. Exempel är modersmåls policy för Åstorps kommun!

SO's 29 sidiga budget exemplifierar inte endast våra försla9..på åtgärder och vision, utan även hur verksamheten skall drivas. Sverigedemokraterna Astorp bejakar och prioriterar konstant verksamheterna runt om i kommunen. Det kan även utläsas i budgeten. Det som föreslås av Sverigedemokraterna Åstorp är att kommunstyrelsen får en effektivisering på 1,52 miljoner kronor parallellt med kultur- och fritidsnämnden på 1,4 miljoner kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen är just förvaltningen som ligger i topp på att ha vuxit på sig av väsentlig karaktär och det är alltid rimligt att se över egen verksamhet på vad som kan förbättras.

SO-Åstorps budget innehåller även satsningar och beklagligt existerar det inte mycket

utrymme för just detta ändamål. Dock valde SO-Åstorp föredömligt att satsa 1,5 miljon kronor mer på bildningsnämndens budgetram samt 1,5 miljon kronor mer på socialnämndens budgetram. Skola och äldreomsorg är grundpelare för Sverigedemokraternas verksamheter i Åstorps kommun! Det är en självklarhet för oss Sverigedemokrater att kärnverksamheten i en kommun skall prioriteras och stimuleras i bästa möjliga grad.

Trots Sverigedemokraterna Åstorps föredömliga förslag på satsningar, vision,

effektiviseringar och åtgärder väljer övriga partier att inte stödja SO-Åstorps budget. Då den liberala oppositionen avstod från att stödja Sverigedemokraterna Åstorps budget blev resultatet att socialdemokraternas budget röstades igenom.

Således reserverar sverigedemokraterna Åstorp sig till förmån för eget yrkande att anta Sverigedemokraterna Åstorps budgetförslag 2020

Anton Holmberg (SD)

(24)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-11-25

Kf § 162

Skattesats 2020

Dnr

KSFD 2018/333

Sammanfattning

Utifrån det förslag som tagits fram från budgetberedningen har Ronny Sandberg (S), kommunstyrelsens ordförande, föres

lagit en

oförändrad skattesats om 20 kr och 29 öre.

Skattesatsen behöver behandlas senast i kommunstyrelsen i oktober oc

h

fullmäktige i november.

Beslutsunderlag

Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-10-30,

§ 242

Protokoll

från Kommunstyrelsens arbetsutskott 20

19- 10-1

6, § 254 Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2019-10-07 Skrive

lse från Ronny Sandberg (S), kommunstyrelsens ordförande, 201

9-

10-07

Yrkande

Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens fö

rslag om att

besluta om en oförändrad skattesats för året 2020 om 20 kr och 29 öre.

Proposition

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och finner att detta bi fal les.

Kommunfullmäktiges beslut

Besluta om en oförändrad skattesats för året 2020 om 20 kr och 29 öre.

Protokollsanteckning

Anton Holmberg (SO) meddelas möjlighet att

inkom ma med en

protokollsanteckn

ing.

Expedieras:

Akten

Ekonom

iavdeln ingen

Utdragsbestyrkande

(25)

Åstorps kommun, 25/11-2019

Protokollsanteckning Skattesats 2020

Kommunfullmäktige beslutade den 25/11-2019 att fastställa skattesatsen för 2020 till att vara oförändrad.

Sverigedemokraterna Åstorp anser det positivt att man inte direkt överväger skattehöjningar när konjunkturer vänder och när signaler åskådliggör för ekonomiskt tuffare tider. Arbete skall alltid frodas för att undvika skattehöjning och granskning av befintliga kostnader/utgifter ska vara en självklarhet.

Det är SO-Åstorps mening att skattetrycket varken bör vara högt eller lågt. Således förespråkar vi pragmatisk eftersträvan på en lagom nivå och skall då optimeras för att alltid harmoniera med ekonomisk utveckling och med bekanting för konjunktur.

Sida 1 av 1

(26)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-

11-25

Kf § 163

Firmatecknare för Åstorps kommun

Dnr KSFD 2018/346

Sammanfattning

Ett beslut avseende firmatecknare för Åstorps kommun behöver fattas

löpande för att se till att rätt personer har behörighet att teckna firma på Åstorps kommuns vägnar. Nedanstående

personer få

r

för kommunens

räkning underteckna handlingar som rör köp, försäljning, gåva och byte av såväl fast som lös egendom, nyttjanderätts, och servitutsavtal, leasingavtaL hyresavtal, låne-och borgenshandlingar samt övriga rättshandlingar där särskilt beslut fattas. Handlingar ska

alltid tecknas av två i förening.

Beslutsunderlag

Protokoll

från kommunstyrelsen, 2019-10-30, § 244

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 20

19-10-16 § 252

Tjänsteskrivelse Firmatecknare 20 19-10-08

Yrkande

Jan Karl

sson (M) yrkar på att:

• Firmatecknare

för Åstorps kommun godkänns enligt nedan:

Förtroendevalda

Ronny

Sandberg (S), ordförande i kommunstyrelsen

Richard

Ridwall (S), l :e vice ordförande i kommunstyrelsen

Roger Nielsen (M), 2:e

vice ordförande i kommunstyrelse

n

Tjänstemän

Anna Falkenstam, ekonomichef/tf.

kommunchef Merih Özbalci, adm

inistrativ chef

Nedanstaende tjänstemän kan endast teckna.firma iförening med ovanstående tjänstemän:

Annika Hoppe, förvaltningschef

bildningsförv

altningen

Camilla Eriksson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Monica

Ehnberg, förvaltningschef socialförvaltningen

Jörgen Wallin, teknisk chef

Kent

Naterman, räddningschef

• Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut

2018-04-23 § 76

Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till

Jan Karlssons (M) yrkande.

Utdragsbestyrkande

(27)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige

24(36)

Sammanträdes protokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Kf § 163, forts Proposition

Ordförande ställer Jan Karl

ssons (M) yrkande med bifallsyrkande från Ronny Sandberg (S) under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut

Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan:

Förtroendevalda

Ronny Sandberg (S), ordförande i kommunstyrelsen

Richard Ridwall

(S),

I

:e

vice ordförande i kommunstyrelsen Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Tjänstemän

Anna Falkenstam, ekonomichef/tf. kommunchef

Merih Özbalci, administrativ chef

Nedanstående tjänstemän kan endast teckna.firma ifbrening med ovanstaende (jänstemän:

Annika

Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltni

ngen

Camilla Eriksson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Monica

Ehnberg,

förva

ltningschef socialförvaltningen

Jörgen Wallin, teknisk chef Kent

Naterman, räddningschef

Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23

§

76

Expedieras:

Akten

Ekonomiavdelningen Administrativa enheten Samtliga

firmatecknare

Justerandes signatur

J

t;fk ~ lf

Utdragsbestyrkande

(28)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-25

Kf § 164

Upplåning mot kommunal borgen

Dnr KSFD

2019/2

61

Sammanfattning

Björnekulla fastighets AB och AB Kvidingebyggen begär kommunborgen

om 53

mkr för

att under året kunna omsätta internbankslån. Begärd

upplåning mot borge n motsvarar resterande del

av

den

limit som föreligge

r i budget 2019.

Besluts underlag

Protokoll från Kommunstyrelsen, 2019-10-3 0,

§ 246

Protokoll från Kommunstyrelsens arbets

utskott 2019-09-18 § 255

Tjänsteskrivelse från Olle Schultz, eko

nomicontroller, 2019-10-08 Skrivelse från Mikael Fors, VD

BFAB och KVB,

2019-09-02

Yrkande

Ordförande yrkar bifall

till

Kommun

styrelsens förslag om att

• Godkänna

begäran om kommunal borgen för Björnekull

a fastighets AB och AB

Kvidingebyggen om

53

mkr.

• Borgensavgift

tas ut

enligt SKL:s modell för beräkning av

borgensavgift. Modellen baseras på en jämförelse mellan marknadsupplåning och upplåning mot kommunal borgen.

Skillnaden mellan

räntan vid marknad

supplåning och

upplåning mot kommunalborgen tas ut som borgensavgift.

Proposition

Ordförande ställer eget yrkande

under proposition oc h finner att detta bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut

• Godkänna begäran om

kommunal borge n

för Björnekulla fastighets AB och AB

K

vidinge

byggen om

53

mkr.

Borgensavgift tas ut enligt SKL:s mode ll

för beräkning av

borge nsavgift.

Modellen

baseras

på en jämförelse mellan marknadsupplåning och upplåning mot kommunal borgen.

Skillnaden mellan räntan vid marknadsupplåning och upplåning mot

kommunalborge

n tas

ut

som borgensavgift.

Expedieras:

Akten, Ekonomiavdelningen, BF AB

Utdragsbestyrkande

(29)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige

26(36)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 201 9- 11-25

Kf § 165

Justering av Va-taxan 2020

Dnr KSF D 201 9/268

Sammanfattning

NSV A har tagit fram en affärspl an fö r 2020-2022 med budget fö r dessa år.

D enna affärsplan har funnit

s med som underl

ag i budgetberedni ngen fö r 2020. l affärsplanen som spec

ifikt avser Åstorp

fi nns redogjort fö

r hur taxan

kommer att utvecklas fö r 2020-2022. Bes

lutsunderlage

t finns på

sidan 2 i

affärsplanen. Förslag till beslut i detta ärende följer affärsplanen. Texten i taxan har också gåtts igenom och förslag till redaktionella förändringar fö r eligger.

Beslutsunderlag

Protokol I från kommunstyrelse n, 2019-10-3 0,

§ 24

1

Protokoll från kommunstyrelse ns arbetsutskott, 201 9- 1 0-02, § 244

Tjänsteskri

velse

från Simon Jaldefjo rd

, ekonom, och

Jörgen Wa

llin, teknisk

chef, 20 19-09- 1 9

Bilaga

1, Af

färsplan som avser 2020-2022

Bilaga

2,

B rukningsavgifter och anläggni ngsavgif ter 2020 typhus A och B Bilaga

3.

Förslag på redaktionella fö rändringar i taxetext

Bilaga 4, Taxebilaga I, 2 och 3 från 2019

Bilaga 5, Föreslage n taxe bilaga

I, 2 och 3 fö

r 2020 Jämförelse - Taxo

r i skånska kommuner

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till K ommunstyrelsens förslag om:

• Alt justera taxorna enligt bil aga 5, föres lagen taxebilaga I, 2 och 3 för 2020,

• att uppdatera taxetexten med de redakti on

ella fö

rändringarna som anges i bilaga

3, samt

• att ny va-taxa b ötj ar gälla från och med 2020-0

1-0

I

Proposition

Ordförande ställ

er eget yrkande under proposition

oc h finner att detta bi fä

lles.

Utdragsbestyrkande

(30)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-25

Kf § 165, forts

Kommunfullmäktiges beslut

• Att justera taxorna enligt bilaga 5, föreslagen taxebilaga I, 2 och 3 för 2020,

• att uppdatera taxetexten med de redaktionella förändringarna som anges i bilaga 3, samt

• att ny va-taxa bö1jar gälla från och med 2020-01-01

Expedieras:

Akten

Tekniska kontoret NSVA

Utdragsbestyrkande

(31)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige

28(36)

Sammanträdesprotokoll

Samm anträdesdatum 201 9-1

1

-25

Kf

§

166

Ändringar i aktieägaravtal -Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), Inträde för Perstorp kommun

Dnr KSFD 201 9/267

Sammanfattning

Syf tet med NSV A är att skap en effekti v organisation genom att utnyttja

stordriftsfördelar och få

underlag för högre kompetens utan att överge det

lokala inflytand

et. Delägarna är överens om att mö jliggö ra för fl er kommuner att gå in som delägare i NSV A.

Perstorps kommun har ansökt om att bli delägare i Nordvästra Skånes vatten och Av

lopp AB (NS

V A). Bolagsstämman fattar beslut om nya delägare i

NSVA efter att delägarnas

fullm äkti geförsamlingar fått möjlighet att ta

ställning i frågan.

Beslutsunderlag

Protokoll från Kommunstyrelsen, 201 9- 10-30,

§ 25

0

Protoko ll från Kommunstyrelsens arbetsutskott

201

9-10- 1 6, § 257 Tjänsteskrivelse om Ytterligare delägare i NSV A

Förslag till aktieägaravtal

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag om:

att

fö rklara sig inte ha något att erin ra mot att P

erstorps

kommun går in som delägare i NSY A AB,

att teckna reviderat Aktieägaravtal, samt

att ge ombudet fö

r kommunens aktier som instrukti on att

vid extra

bolagsstämm a i NSVA

AB

rös ta fö r att Pe rstorps kommun

erb

juds delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet.

Proposition

Ordförande ställer eget yrkande under proposition oc h finn er att detta bi falles.

Kommunfullmäktiges beslut

att

fö rklara sig inte ha något att erinra mot att P

erstorps

kommun gå r in

som delägare i NSVA AB

.

att teckna rev

iderat Aktieägaravtal, samt

att ge ombudet för kommunens aktier som instruktion att vid

extra bolagsstämma i NSY A AB rös ta för att P

erstorps kommun erbj

u ds delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet.

Utd ragsbestyrkande

(32)

ÅSTORP

Kf § 166, forts

Expedieras:

Akten

Tekniska kontoret NSVA

Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum 2019-11-25

Utdragsbestyrkande

(33)

ÅSTORP

K ommunfullmäktige

30(36)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-11-25

Kf § 167

Beslut om ändringar i ägardirektiv och bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)

Dnr KSFD 20

19/274 Sammanfattning

Syftet

m

ed NSV A är att skap en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och få

underlag för hö

gre kompetens utan att överge det

lokala inflytandet. Delägarna är överens om att möjliggöra för fler

kommuner att gå in som delägare i NSV A.

Då Perstorps kommun har ansökt om att bli

delägare

i NSV A behöver justeringar göras i ägard

irektive

n och bolagsordnin

g, utöver

aktieägaravtalet. Bolagsstämman fattar beslut

om ä

ndring av bolagso rdning för NSV

A ef

ter att delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande.

Beslutsunderlag

Protokoll från Kommunstyrelse n, 2019- 10-30, § 25 1

Protokoll från Kommunstyrelse ns arbetsutskott

20 I 9-

10-16,

§ 258

Tjänsteskri

velse om Beslut om ändringar i ägardirektiv och bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)

Förslag ti

ll ägardirektiv för NSV A Förslag till bolagsordning för NSV A Yrkande

Ordförande yrkar bifall

till Kommunstyrelsens förslag om:

att godkänna bilagda förslag

till

ändrat ägardirektiv och ändrad

bolagso rdning för

NSVA AB

Proposition

Ordförande ställer eget yrkande under proposition oc

h finn

er att detta

bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut

Att godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad

bolagso rdning för NSV

A AB

Expedieras:

Akten

Tekniska

kontoret NSVA

Utdragsbestyrkande

(34)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll

Samrnanträdesdatum 20

19-11-25

Kf § 168

Ändring av bolagsordningar för helägda kommunala bolag

Dnr KSFD 2019/

188

Sammanfattning

Fullmäktige bes

lutade 2019-04-29 (§59, §61, §63 och §65) att ändra

bolagsordningarna för samtliga av kommunens

helägda

bolag, BF AB, BITAB, BUTAB och KvB. Då sk

rivningen i§ 10. Kallelse inte godkänns av

Bolagsverket eftersom skri

vningen är för oklar behöver en ny revidering göras avseende detta stycke i samtliga bolagsordningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare

, och Merih Özbalci,

administrativ chef, 20

I

9-06-13

Begäran från Mikael Fors, VD, om ändring av bolagsordning för

helägda

kommunala bolag, 20

19-06-10

Bolagsordning BF AB

Bolagsordning KvB

Bolagsordning BUTAB Bolagsordning

BITAB Yrkande

Ordförande

yrkar på att godkänna revidering av bolagsordningarna för

Björnekulla Fastighets AB, K

vidingebyggen AB, Björnekulla IT AB

och

Björnekulla Utveckling AB genom att byta ut "

på lämpli

gt sätt" med "via

post"

.

Proposition

Ordförande ställer eget yrkande under propositi

on och finner att detta

bi fälles.

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna revidering av bolagsordningarna för Björnekulla Fasti

ghets AB,

Kvidingebyggen AB, Björnekulla IT

AB och Björnekulla Utveckling AB genom att

byta

ut ''på lämpligt sätt" med "via

post'

·.

Expedieras:

Akten

BFAB

Utdragsbestyrkande

(35)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige

32(36)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-11-25

Kf § 169

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten Dnr KSFD 2019/127

Sammanfattning

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004 och är ansvarig för medlems kommunernas hjälpmedelsförsö1jning. Den 16 april 20 I 9 mottog Åstorps kommun Årsredovisningen 2018 för Kommunal förbundet

Medelpunkten tillsammans med PwC:s granskning av årsredovisning och revisionsberättelse.

Beslutsunderlag

Protokoll från Kommunstyrelsen, 2019-06-04, § 144

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 20 I 9-05-02, § 127 Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2019-04-17 Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten 2018

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2018 Kommunalförbundet Medelpunkten

Revisionsberättelse år 2018

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om:

Att Årsredovisning för 2018 godkänns.

Att Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet.

Proposition

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut

Att Årsredovisning för 2018 godkänns.

Att Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfri het.

Expedieras:

Akten

Kommunalförbundet Medelpunkten

Utdragsbestyrkande

(36)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 20

1

9-1

1

-25

Kf § 170

Beslut om antagande av detaljplan för Åstorp 113: 137 m.fl.

Dnr KSFD 2016/359

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att till

åta bostäder i form

av fyra byggnader, innehållande totalt 16 lägenheter, med tillhörande geme nsamhetslokal.

Planen

ska även möjliggöra kompletterande bostadsbebyggelse längsmed

Lagshusvägen.

Antagandehandlingen före

slår att planområdet för användas för

bostäder med tillhörande samlings lokal. Den högst tillåtna byggnadshöjden är 6 meter, vilket möjliggör byggnation i 2 plan. I planarbetet har tre utredningar utförts - riskutredning för markföroreningar respektive transporter för far

ligt gods samt en bullerutredning, utöver sedvanligt planarbete med

di alog med berörda myndigheter och förvaltningar.

Beslutsunderlag

Protokoll från Kommunstyrelsen, 2019-06-04,

§

145

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 I 9-05-02,

§

1

28

Protokoll från Bygg- och miljönämnden 20 19-04-15,

§

46

Protokoll från Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 20 1

9-04-01 § 31

Tjänsteskrivelse fr

ån Ola Eriksson, 2019-04-03

Granskningshand

lingar 2018-03-29

Granskningsutlåtande 2018-03-2 9

Beslut om plantillstånd, KS

§

17, 20

1

7-0

1

-11

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förs

lag om att godkänna antagandehandlinga

r och att anta detaljpl an för del av

Åstorp 113: 137

m.fl.

Proposition

Ordförande stä ller eget yrkande under propos ition

och finner att detta

bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut

Att

Godkänna antagandehandlingar och att anta detaljplan för del av Åstorp 11

3:

1

37 m.fl.

Reservation

Joak im Sandberg (M) och Hans Sundström

(KO)

reserverar sig skriftlige n.

Utdragsbestyrkande

(37)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige

Kf § 170, forts

Expedieras:

Akten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

34(36)

Sammanträdesprotokoll

Samm anträdesdatum 20

19-11

-25

Utdragsbestyrkande

(38)

ÅSTORP

Skriftlig reservation

Kf

§170 2019-11-25

-Ärende 18, antagande av detaljplan för Åstorp 113:137.

Bmnau §31 Dnr KSFD 2016/359

-Ärende 8, Antagande av detaljplan för Åstorp 113:37

Åstorpsalliansen anser inte att Åstorp 113:37 är ett lämpligt område att bygga bostäder på, med hänsyn till järnvägsspår och den tunga industrin som ligger i närheten av sökt detaljplan.

Vidare finns det hästgårdar och ett ridhusverksamhet som har stora

internationella tävlingar som betyder mycket för sporten och Åstorpskommun.

Grannarnas synpunkter har inte heller bejakats.

Åstorps alliansen anser att risken för överklagan, framtida tvister etc är överhängande.

Därför reserverar sig Åstorps alliansen för beslutet.

För Moderaterna och KD

Joakim Sandberg (M}

Hans sundström (KD)

(39)

ÅSTORP

Kommunfullmäktige 35(36)

Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum 2019-1 1

-25

Kf § 171

Ansökan om kommunalt borgensåtagande för banklån

Dnr KSFD 2018/205

Sammanfattning

Ås torportens

ryttarförening beviljades borgen med 400 000 kr av

Kommunfullmäktige den 26 nove mber 2018.

Efter samtal med

sin bank har ryttarföreningen inkommit med en ny skrivelse där de begär att

kommunen ska gå

i borgen för ett belopp på

1 I 00 000 kr. Detta skulle

m edföra att ryttarföreningens kostnader sänks och kan hantera

projektet med något

sänkta kostnader.

Ärendet återremitterades på

Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-02 för

att kompletteras

med ytterli gare material.

Beslutsunderlag

Protokoll

från Kommunstyrelsen, 2019-06-04,

§ 146

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 20 19-05-

1

5

§ 139

Me jl från Ewa Ha fström , 2019-05-06

Res ultatrapport Åstorportens ryttarförening

Protokoll från Kommunstyrelse n, 20 I

9-05-02 § 123

Tjänsteskri velse från Merih Özbalci, admin

istrativ chef,

201 9-04-18 Ansökan

om

kommunalt borgensåtaga nde från Åstorportens ryttarföre ning Protokoll från Kommunfullmä ktige, 2018-

11

-26, 223

Tjänsteskri velse fr ån Merih Özba

l

ci, administrativ chef, 2018-09-2 1

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens

för slag om att bevilj a Åstorportens Ryttarförening kommunal borgen för b ankl ån.

Proposition

Ordförande ställer eget yrkande

under proposition oc h finner att detta bifall es.

Kommunfullmäktiges beslut

Att bevilj

a Åstorpo1tens Ryttarförening kommu

n

al borge

n för

banklån.

Expedieras:

Akten

Åstorportens Ryttarförening Ekonomiavdelning

Utdragsbestyrkande

(40)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-25

Kf § 172

Anmälningar/delgivningar

Delårsrapport AV Media Skåne KSFD 2019/309

Delårsrapport Söderåsens samordningsförbund KSFD 2019/305 Kommunfullmäktiges beslut

Noterar anmälningarna/delgivningarna till protokollet.

Utdragsbestyrkande

Figure

Updating...

References

Related subjects :