• No results found

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Till dig med psykisk funktionsnedsättning"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Till dig med psykisk

funktionsnedsättning

(2)

Socialpsykiatri- gruppen

Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning har svårigheter i var- dagslivet.

Biståndet ges i form av olika insatser som du kan ansöka om genom socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatserna utformas utifrån ett rehabiliterande synsätt med målsättningen att du ska uppnå en ökad själv- ständighet och delaktighet i samhället.

Insatser som kan ges som bistånd enligt SoL är:

• bostad med särskild service

• hem för vård och boende (HVB)

• boendestöd

• sysselsättning

• turbundna resor

• kontaktperson Annat stöd:

• träfflokal

• god man/förvaltare

• personligt ombud

(3)

Vad innebär insatserna?

Bostad med särskild service kan bli aktuellt för dig som inte längre klarar att bo själv och behöver stöd av personal under större delen av dygnet. I ett grupp- boende bor du i en egen lägenhet, där det finns ge- mensamma lokaler som ger möjlighet till samvaro. I kommunen finns två gruppboenden för sex personer vardera.

Hem för vård och boende, (HVB), kan blir aktuellt för dig som under en tidsbegränsad period har behov av ett mera intensivt stöd i vardagen under större del av dygnet.

(4)

Boendestöd kan du ansöka om när du, på grund av din psykiska funktionsnedsättning, behöver praktiskt stöd i olika vardagssituationer. Boendestöd är ett indi- viduellt anpassat stöd som utgår från dina personliga behov. En viktig del av boendestödet är att de stödjer dig att göra saker själv. Målet är att du så småningom ska klara dig själv utan stöd.

Sysselsättning syftar till att ge dina dagar struktur och ett meningsfullt innehåll samt ge dig möjlighet till sociala kontakter med ett varierande utbud av aktivite- ter, olika slag av hantverk, kurser och café verksamhet.

Du kan utifrån behov få stöd med:

• städa hemmet och hålla efter i lägenheten

• planera inköp och laga mat

• strukturera upp dagar med meningsfullt innehåll

• följas till olika slags aktiviteter och att uträtta ärenden

(5)

Praktik för dig som har som målsättning att komma ut i praktik på en arbetsplats, finns även möjlighet till stöd från en arbetscoach.

Turbundna resor kan beviljas, efter särskild pröv- ning, om du på grund av psykisk funktionsnedsättning har svårigheter med att åka kollektiva färdmedel till din sysselsättningsverksamhet.

Kontaktperson är en person som fungerar som med- människa/kompis till dig och som du har regelbunden kontakt med. Tillsammans med kontaktpersonen kan du träna sociala relationer och delta i kultur- och fri- tidsaktiviteter.

Annat stöd

Träfflokal Danderyd är en öppen verksamhet som rik- tar sig till dig med psykisk funktionsnedsättning. Träff- lokalen erbjuder olika schemalagda aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål – t ex konstgrupp, promenader, bakning, matlagning och datastöd. Här finns även möjligheten att komma förbi på en fika. I lokalen finns tillgång till internet, tidningar, pingisbord och spel. Två dagar i veckan serveras lunch till självkostnadspris.

Vid ett par tillfällen per år görs gemensamma utflykter.

Träfflokal Danderyd finns på Edsviksvägen 1D nedre botten

God man/förvaltare kan du ansöka om hos överför- myndaren i kommunen om du behöver hjälp med att

”förvalta din egendom, bevaka din rätt eller sörja för din person”. Det är tingsrätten som beslutar om föror- dande om god man. Socialsekreterarna kan hjälpa dig med ansökan.

(6)

Vad är LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättig- hetslag som innebär att vissa personer med vissa funktions- hinder kan få ta del av lagens insatser om de omfattas av någon av de tre per- sonkretsar och har behov av insatsen.

Om du har psykisk funktionsnedsättning som enligt personkrets 3 i LSS är ”varaktiga, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och föror- sakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service”

kan du vara berättigad till insatser enligt LSS.

Om du önskar mer information eller om du vill ansöka om bistånd i form av olika hjälp- och stödinsatser en- ligt SoL eller LSS ska du kontakta gruppledare på Soci- alkontoret i Danderyds kommun.

Insatser enligt LSS är:

• assistans av personlig assistent

• ledsagarservice

• assistans av kontaktperson

• avlösarservice i hemmet

• korttidsvistelse utanför hemmet

• bostad med särskild service

(7)

Personligt ombud

Ett ombud kan hjälpa till med myndighetskontakter samt hjälpa dig att söka de insatser som du har rätt till. Målsättningen för de personliga ombuden är att uppnå bästa tänkbara livssituation för dig med ut- gångspunkt från dina egna behov och önskningar.

Ombuden ska även bevaka hur vård, service och stöd fungerar i samhället, identifiera brister, föreslå föränd- ringar och arbeta för att dessa genomförs.

Fristående från myndigheter Ett personligt ombud ar-

betar helt fristående från myndigheter och på ditt uppdrag. Samarbete och kontakter med myndig- heter sker med ditt med- givande. Ombuden har tystnadsplikt, arbetar oby- råkratiskt och utan kostnad för dig. Personligt ombud i Danderyds kommun kan du nå på telefon 588 336 80.

Ombuden ska verka för att:

• personer med psykisk funktionsnedsättning får den vård, service och de stödinsatser som de behöver och har rätt till.

• de insatser som genomförs för en person samord- nas så att så få personer som möjligt är inblan- dade.

• fånga upp servicebehov hos personer som inte själva söker kontakt.

(8)

Välkommen att kontakta oss på Socialkontoret

Telefon växel: 08-568 910 00 Gruppledare: 08-568 911 68

Fax: 08-568 911 04

Postadress: Box 28, 182 11 Danderyd Besöksadress: Mörby centrum, plan 6,

hiss nr 13 (stora glashissen) E-post: socialkontor@danderyd.se

References

Related documents

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att revidera tillämpningsanvisningarna för taxa för service och omvårdnad enligt SoL och LSS samtidigt som de hemställer till kommunfullmäktige

A.1 Avgift för service och omvårdnad enligt SoL för äldre och för vuxna med funktionshinder ..3. A.2 Avgift för avlösarservice och ledsagarservice enligt SoL för barn och unga

Bakgrunden är att vård- och omsorgskontoret fick i oktober 2013 i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att se över avgiften och subventionen kring insatsen matlåda i

Socialnämnden hemställde vid sammanträde 2011-10-18 att fullmäktige reviderar taxan enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service för vissa

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar i form av familjehem kan kombineras med andra LSS-insatser om det finns ett behov av insatsen och behovet inte har tillgodosetts

Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige antalet gynnande beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från

Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige antalet gynnande beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från

KPMG har av Ale kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av insatser till funktionshindrade enligt