Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs

26  Download (0)

Full text

(1)

Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred 17 augusti 2016 kl. 9.00-12.30

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Anders Helgée

Karin Schultz Daniel Johansson Klas Svensson Sara Dolk

Carl-Johan Wollinger § 120 Nora Razma §§ 121-124 Sophia Berggren § 125 Arvid Lindblad § 127

Sven af Ekenstam §§ 128-132 Åke Arvidsson, S

Utses att justera Konny Bogren

Underskrifter Paragrafer 120-134

Sekreterare ……….

Karin Schultz

Ordförande ………..

Lennart Davidsson

Justerande ……….

Konny Bogren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-08-17

Datum för anslags 2016-08-23 Datum för anslags 2016-09-15

uppsättande nedtagande

Förvaringsplats av protokollet Miljö- och byggnadsförvaltningen

Underskrift ……….

Karin Schultz

(2)

§ 121 Detaljplan för Granen 16 och 17, Vimmerby kommun.

Samråd

§ 122 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs besöksanläggning, Vimmerby kommun. Planuppdrag

§ 123 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs parkering, Vimmerby kommun. Planuppdrag

§ 124 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs Kohagen, Vimmerby kommun. Planuppdrag

§ 125 Utdömande av vite med stöd av miljöbalken

§ 126 Mejeristen 1, Vimmerby kommun. Överklagan av dom gällande överklagat tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till anläggning för framställning av mjölkprodukter

§ 127 Förslag till program för hållbarhet

§ 128 Remiss aktualitetsprövning av översiktsplan, Hultsfreds kommun

§ 129 Remiss bostadsförsörjningsprogram, Hultsfreds kommun

§ 130 Yttrande avseende fortsatt tillstånd för befintlig 40 kV kraftledning, Hultsfreds kommun

§ 131 Yttrande på motion om att införa vårdhund/vårddjur till äldreboende, Vimmerby kommun

§ 132 Informationsärenden

§ 133 Redovisning av delegationsbeslut

§ 134 Meddelanden

(3)

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

Ledamot Tjänstgörande ersättare

Närvar- Ande

§

Ja Nej

§

Ja Nej

§

Ja Nej

1 Lennart Davidsson, KD X

2 Sievert Andersson, M X

3 Ulf Larsson, C X

4 Konny Bogren, S X

5 Martin Rydén, S X

6 Lars-Inge Green, S X

7 Johan Blomberg, M X

8 Anders Sundberg, S X

9 Bo Svensson, C X

10 Annika Fundin, MP X

(4)

xxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten xxxxxxx, Vimmerby kommun.

Åtgärden får ej påbörjas innan startbesked lämnats enligt10 kap 3 § PBL och bygglovet vunnit laga kraft, vilket bedöms inträffa fyra veckor efter detta beslut.

Avgift: 30 074:- Lagstöd

Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 §.

Motivering till beslut

Bygglovet är sökt på en fastighet utanför detaljplan. Hinder för byggnation föreligger ej enligt PBL.

Sammanfattning

Bygglov är sökt för nybyggnad av enbostadshus i två plan samt garage.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i två plan och kommer ha en boarea på cirka 235 m2. En eldstad kommer att installeras.

Kontrollansvarig för projektet är Micael Åkerman.

Grannar har hörts, utan erinringar. Även Björn Holm har hörts angående nytt enskilt avlopp.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov 2016-06-16

Nybyggnadskarta 2016-06-16

Ritningar 2016-06-16

Ritningar garage 2016-08-16

Anmälan kontrollansvarig 2016-06-16

MBN § 120/2016 Dnr MOB 2016-311

(5)

Skickas till Sökande

Kontrollansvarig

(6)

Detaljplan för Granen 16 och 17 m fl, Vimmerby kommun. Samråd

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads- förvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplanen för Granen 16 och 17 m fl, Vimmerby kommun på samråd.

Lagstöd

PBL 5 kap 11 §, 11 c §, 12-15 §§ samråd.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder, vård, skola och kontor.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2016-04-20 i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Granen 16 och 17 m fl, med syfte att planlägga för bostäder, vård, skola och kontor. Exploatören avser att möjliggöra det aktuella området för kvartersmark samt utöka allmän platsmark. Idag regleras planen 0884-P118 för kontor, bostäder, servicelägenheter och parkering, antagen 1991. Planen 08-VYS-421 regleras för bostadsändamål med fristående hus, antagen 1984. Planen 0884-P157, som berör plan- området, reglerar området för skola, antagen 1993.

Följande fastigheter ingår i planområdet: Granen 16, Granen 17, Tallen 3, Tallen 8 och Vimmerby 3:3.

Planprocessen sker med standardförfarande där grannar och sakägare kommer att informeras.

Ett plankostnadsavtal har tecknats och planen beräknas kunna antas i januari 2017.

Skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen

MBN § 121/2016 Dnr MOB 2016-150

(7)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs besöksanläggning, Vimmerby kommun.

Planuppdrag

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads- förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs besöksanläggning), Vimmerby kommun.

Lagstöd

PBL 5 kap 1-5 §§ att inleda en planläggning.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark till kvartersmark.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark till kvartersmark.

Planer som gäller är antagna:

• Stadsplan för området mellan Prästgårdsgatan och Drottninggatan (1955), området regleras för bostäder och allmän plats m m.

• Stadsplan Norrgårdsområdet (1971), området regleras för bostäder och allmän plats, handel m m.

• Detaljplan för kvarteret Boken, Furan 3 samt del av Vimmerby 3:3 (2004), området regleras för bostäder och allmän plats, kultur m m.

Planprocessen sker med standardförfarande där grannar och sakägare kommer att informeras.

Ett plankostnadsavtal har tecknats och planen beräknas kunna antas i augusti 2017.

Skickas till Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsavdelningen

MBN § 122/2016 Dnr MOB 2016-385

(8)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs

parkering, Vimmerby kommun. Planuppdrag

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads- förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs parkering), Vimmerby kommun.

Lagstöd

PBL 5 kap 1-5 §§ att inleda en planläggning.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark till kvartersmark, parkering.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark till kvartersmark, parkering.

Planer som gäller är antagna:

• Stadsplan för området mellan Prästgårdsgatan och Drottninggatan (1955), området regleras för bostäder och allmän plats m m.

• Stadsplan Norrgårdsområdet (1971), området regleras för bostäder och allmän plats, handel m m.

Planprocessen sker med standardförfarande där grannar och sakägare kommer att informeras.

Ett plankostnadsavtal har tecknats och planen beräknas kunna antas i augusti 2017.

Skickas till Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsavdelningen

MBN § 123/2016 Dnr MOB 2016-386

(9)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs Kohagen, Vimmerby kommun. Planuppdrag

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads- förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs Kohagen), Vimmerby kommun.

Lagstöd

PBL 5 kap 1-5 §§ att inleda en planläggning.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark till kvartersmark med bostäder samt besöksanläggning i området.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark till kvartersmark med bostäder samt besöksanläggning i området.

Planer som gäller är antagna:

• Stadsplan för Kohagsområdet (1975), området regleras för bostäder och allmän platsmark m m.

Den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby tätort (2016) anger område för naturmark.

Planprocessen sker med standardförfarande där grannar och sakägare kommer att informeras.

Ett plankostnadsavtal har tecknats och planen beräknas kunna antas i augusti 2017.

Skickas till Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsavdelningen

MBN § 124/2016 Dnr MOB 2016-387

(10)

xxxxxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Utdömande av vite med stöd av miljöbalken

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden hemställer hos Mark- och miljödomstolen om prövning och utdömande av vite på 100 000 kronor för xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut 2016-05-18, punkt 1, § 88, diarienummer 2015-1413.

Lagstöd

21 kap 1 § punkt 8 miljöbalken Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden kan konstatera att de båda fastigheterna har börjat tömmas på avfall men att det inte är i den utsträckningen som angavs i vitesföreläggandet. Avfallet på en del av bilderna från vitesföreläggandet var i vissa fall helt borta, såsom snöskotern, bilbatterier samt kylaggregat.

Men en del avfall var fortfarande kvar på fastigheterna vid besöket den 9 augusti 2016. Dessutom hade inga kvitton från omhändertagandet/

försäljningen av avfallet inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen vid det utsatta datumet. Därför anser miljö- och byggnadsnämnden att ett vite på 100 000 kronor enligt punkt 1 i vitesföreläggandet ska dömas ut.

Vid besöket var det svårt att kontrollera om något nytt avfall enligt punkten 2 i vitesföreläggandet hade tillkommit på fastigheterna. Därför anser miljö- och byggnadsnämnden att vite enligt denna punkt inte ska dömas ut.

Sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämnden kan konstatera att de båda fastigheterna har börjat tömmas på avfall men att det inte är i den utsträckningen som angavs i vitesföreläggandet. Därför anser miljö- och byggnadsnämnden att ett vite på 100 000 kronor enligt punkt 1 i vitesföreläggandet ska dömas ut.

Vid besöket var det svårt att kontrollera om något nytt avfall enligt punkten 2 i vitesföreläggandet hade tillkommit på fastigheterna. Därför anser miljö- och byggnadsnämnden att vite enligt denna punkt inte ska dömas ut.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden förelade fastighetsägaren 2016-05-18 att snarast dock senast 2016-08-08 följa nedanstående punkter:

MBN § 125/2016 Dnr 2015-1413

(11)

1. Följande avfall/material ska ha omhändertagits av godkänd avfallsmottagare, sålts eller placerats inomhus:

Bilbatterier samt övrigt avfall enligt bild 1, se bilaga.

Kyl-/värmeaggregat enligt bild 2.

Diverse blandat avfall enligt bild 3.

Radiatorer, däck samt övrigt avfall enligt bild 4.

Däck, motorer samt hydrofortank enligt bild 5.

Fönster, däck, bil samt övrigt avfall enligt bild 6.

Snöskoter enligt bild 7.

De två skrotbilarna till vänster på bild 8.

De två containrarna med metallavfall enligt bild 9.

Avfallet på lastbilen, plåtar, gräsklippare samt övrigt avfall enligt bild 10.

Fordon med följande registreringsnummer: AGY 710, COF 692, CDR 280, WGE 396, JFZ 966.

Kvitton från omhändertagandet/försäljning av avfallet ska skickas in till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Denna punkt är förenad med vite enligt 26 kap 14 § miljöbalken. Vitet sätts till 100 000 kronor, vilket kommer att utdömas om ovanstående punkt inte har följts inom utsatt datum.

2. Inget nytillkommet avfall ska förvaras på fastigheterna.

Denna punkt är förenad med vite enligt 26 kap 14 § miljöbalken. Vitet sätts till 20 000 kronor, vilket kommer att utdömas om nytillkommet avfall förvaras på fastigheterna vid utsatt datum.

Beslutet om vitesföreläggande delgavs fastighetsägaren den 2 juni 2016 och överklagades inte. Delgivningskvitto bifogas.

Fastighetsägarens far har kontaktat miljö- och byggnadsförvaltningen den 4 och 8 augusti och informerat om att städning på fastigheterna pågår men att det antagligen kommer att ta ytterligare någon vecka för att hinna få bort allt.

(12)

kom att fastigheterna håller på att städas och att det beräknas bli helt klart senast på måndagen den 15 augusti. Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att kontaktas för uppföljande besök då. Vid besöket den 9 augusti kontrollerades hur mycket som hade åtgärdats enligt vitesföreläggandet.

Det angavs i vitesföreläggandet att följande avfall/material ska ha

omhändertagits av godkänd avfallsmottagare, sålts eller placerats inomhus:

Bilbatterier samt övrigt avfall enligt bild 1, se bilaga.

Kyl-/värmeaggregat enligt bild 2.

Vid besöket den 9 augusti konstaterades att avfallet enligt bild 1 och 2 var bortstädat, se bild 11.

Diverse blandat avfall enligt bild 3.

Den 9 augusti var avfallet delvis lastat på ett släp, en del avfall fanns kvar på platsen, se bild 12.

Radiatorer, däck samt övrigt avfall enligt bild 4.

Däcken var flyttade till annan plats i väntan på transport vid besöket.

Radiatorerna höll på att flyttas men en del annat avfall såsom spisar stod fortfarande kvar, se bild 13.

Däck, motorer samt hydrofortank enligt bild 5.

Vid besöket var däcken flyttade till annan plats i väntan på transport, motorer och hydrofortank fanns fortfarande kvar, se bild 14.

Fönster, däck, bil samt övrigt avfall enligt bild 6.

Fönster var flyttade till annan plats, se bild 15. Bilen var borttransporterad och det mesta avfallet var bortplockat från platsen, se bilderna 16 och 17.

Snöskoter enligt bild 7.

Enligt uppgift från fastighetsägarens far har snöskotern bytt ägare och finns inte längre kvar på fastigheten.

De två skrotbilarna till vänster på bild 8.

De två skrotbilarna har flyttats och ska enligt uppgift från fastighetsägarens far köras till skroten under veckan, se bild 18.

De två containrarna med metallavfall enligt bild 9.

De två containrarna har körts till metallåtervinning enligt uppgift från fastighetsägarens far.

Avfallet på lastbilen, plåtar, gräsklippare samt övrigt avfall enligt bild 10.

(13)

Vid besöket fanns avfallet på lastbilen kvar samt båten intill, det övriga var borta, se bild 19.

Fordon med följande registreringsnummer: AGY 710, COF 692, CDR 280, WGE 396, JFZ 966.

Inga av dessa fordon fanns ute på fastigheterna vid besöket.

Kvitton från omhändertagandet/försäljning av avfallet ska skickas in till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Inga kvitton hade inkommit inom utsatt tid, däremot inkom kvitton från delar av omhändertagandet/försäljningen av avfallet till miljö- och byggnadsförvaltningen den 17 augusti.

Inget nytillkommet avfall ska förvaras på fastigheterna.

Vid besöket var det svårt att bedöma om något nytt avfall hade placerats på fastigheterna.

Beslutsunderlag Bilder

Beslut om föreläggande, 2016-05-18 § 88 Bevis om delgivning

Skickas till

Mark- och miljödomstolen

(14)

Mejeristen 1, Vimmerby kommun. Överklagan av dom gällande överklagat tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till anläggning för framställning av mjölkprodukter

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfreds och Vimmerby kommuner beslutar att till Mark- och miljööverdomstolen inge komplettering av överklagan av Mark- och miljödomstolens, Växjö Tingsrätt, dom 2016-06- 10 i mål nr 2009-15 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Överklagan syftar till att tillståndsbeslutet tydligt ska innehålla villkor gällande utsläpp av spillvatten till det kommunala avloppsreningsverket, gällande parametrarna BOD7 och fosfor, i enlighet med miljöbalkens intentioner.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande har efter beredning av förvalt- ningen i delegationsbeslut daterat 2016-06-21 överklagat Mark- och miljö- domstolens, Växjö Tingsrätt, dom i mål nr 2009-15, daterad 2016-06-09.

Domen gäller Miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut i rubricerat ärende som av olika skäl överklagades till Mark- och miljödomstolen av företaget, Vimmerby Energi & Miljö AB samt miljö- och byggnads- nämnden.

I överklagan anhölls om anstånd till 2016-08-26 för att utveckla talan gällande den ändring av domen som nämnden vill få till stånd, skälen för överklagandet, samt de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas.

Mark- och miljööverdomstolen har 2016-06-28 förelagt nämnden att senast 2016-08-26 ha inkommit med komplettering av överklagandet.

MBN § 126/2016 Dnr 2013-29

(15)

Förslag till program för hållbarhet

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna arbetsmaterialet för remissutskick till samtliga nämnder, kommunala bolag och partigrupper.

Sammanfattning

Alla kommunala verksamheter ska agera hållbart genom att använda konsumtionsvaror sparsamt, utveckla för framtiden och alltid ta betryggande hänsyn till miljö och människors hälsa vid händelse av motstridiga intressen. Samtliga kommunala beslut och uppföljningar av dessa beslut ska prövas och motiveras gentemot hållbarhetsperspektiven för att vägleda till rätt lösningar.

Ärendebeskrivning

Förslag till program för hållbarhet är ett enkelt och utbyggbart dokument bestående av en policy och plan för hållbarhet. Hållbarhet utgår från sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Programmet innehåller endast ambitioner och målsättningar utifrån det ekologiska området, då detta område faller till stora delar inom miljö- och byggnadsförvaltningens arbetsområde. Eftersom hållbarhet är tvärvetenskapligt kan det sociala och ekonomiska perspektivet vävas in i programmet vid revidering. Detta förutsätter att fler förvaltningar samarbetar och kan resultera i, totalt sett, mindre antal styrdokument inom kommunen. En sammanvägning av de tre perspektiven är likväl utgångsläget i varje fråga.

Hållbarhetspolicyn beskriver vad vi vill göra och hur vi förhåller oss till klimatfrågan medan planen mer konkret beskriver de insatser som kan uppfylla målen. För att förmedla i vilken mån förändringsprocessen med en hållbar utveckling i sikte klarnar, ska nyckeltal kommuniceras och mätbara parametrar från insatser årligen följas upp.

Programmet ska skickas på remiss till samtliga nämnder, kommunala bolag och partigrupper i Hultsfreds och Vimmerby kommuner.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterialet Förslag till program för hållbarhet Skickas till

Hållbarhetsstrategen

MBN § 127/2016 Dnr MBN 2016/83

(16)

Remiss aktualitetsprövning av översiktsplan, Hultsfreds kommun

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter:

vissa stycken av översiktsplanen anses inaktuella och nya ämnen såsom utveckling av fibernätet och mobiltäckning bör behandlas, men att översiktsplanen i sin helhet är aktuell.

Lagstöd

Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap; Översiktsplan.

Sammanfattning

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Enligt PBL ska kommunen minst en gång per mandatperiod ta ställning till om planen är aktuell eller om den behöver arbetas om, helt eller delvis.

Ärendebeskrivning

Enligt PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den ska ange:

• Inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön

• Ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas

• Hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras

Hultsfreds kommuns översiktsplan antogs 21 juni 2010, det vill säga för två mandatperioder sedan, varför en aktualitetsprövning behöver göras. Enligt PBL ska kommunen minst en gång per mandatperiod ta ställning till om planen är aktuell eller om den behöver arbetas om, helt eller delvis. Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens ställningstaganden i ÖP:n fortfarande är aktuella och kan fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen eller om en ny planprocess med revidering eller en helt ny ÖP bör initieras. Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om planens aktualitet och för detta behövs ett beslutsunderlag. Detta ska arbetas fram bland annat i samråd med samtliga förvaltningar och bolag i kommunen. Länsstyrelsen ska genom en så kallad sammanfattande redo- görelse redovisa sina synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för planens aktualitet. Det kan också finnas ett behov av att samråda med andra kommuner som kan beröras av

översiktsplanens ställningstaganden.

MBN § 128/2016 Dnr MOB 2016-347

(17)

Översiktsplanen är indelad i 24 delar som behandlar kommunfakta och politisk vision. Miljö- och byggnadsförvaltningens synpunkter på översiktsplanens delar är följande:

Del 11 Kulturmiljöer:

Riksantikvarieämbetet har 2015 omprövat riksintressena för kulturmiljö- vården i Hultsfreds kommun. Områdena Hadetorp-Rosenvik (H69) och Kantebo (H71) har i sin helhet tagits bort eftersom de inte längre bedöms som riksintressanta för kulturmiljövården. För Mossebo (H68) och Hagelsrum (H75) har gränserna korrigerats och för Järeda Höglandsbyar (H72) har området utökats och bytt namn. För Venadalen (H76) har namnet ändrats efter att motivet för riksintresset ändrats.

Del 13 Kommunikationer:

Cykelvägarna bör få högre prioritet.

Del 16 Energiförsörjning, tele- och radiokommunikationer:

Kapitlet bör uppdateras avseende utveckling av fibernätet och mobiltäckning.

Vindkraftsdelen bör uppdateras i sin helhet då tekniken på detta område utvecklas fort och gör detta kapitel helt inaktuellt. Man redovisar futuristiskt möjliga platser för vindkraft med kriteriet att totalhöjden maximalt är 150 meter. I dagsläget byggs i stort sett inga vindkraftverk under totalhöjden 200 meter.

Del 19 Bebyggelse:

Begreppet samlad bebyggelse har i plan- och bygglagen definierats om och bytt namn till sammanhållen bebyggelse. Kartan som utvisar den samlade bebyggelsen har i ett beslut i miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-14 § 38 uppdaterats till att gälla sammanhållen bebyggelse.

Del 21 Tätortsfördjupningar:

För Hultsfreds tätort bör fördjupningen även omfatta Herrstorpet där det 2016 antagits ett planprogram.

Skickas till Kommunstyrelsen Stadsarkitekten

(18)

Remiss bostadsförsörjningsprogram, Hultsfreds kommun

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna bostadsförsörjnings- planen med följande synpunkt:

Planen bör innehålla innovativa förutsättningar beträffande utförandet av nybyggnationerna genom att till exempel ställa krav på energismarta och miljövänliga hus byggda i trä.

Lagstöd

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Sammanfattning

Varje kommun ska ha en aktuell plan för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för detta ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostads- försörjningen förbereds och genomförs.

Ärendebeskrivning

Enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunen ha riktlinjer för bostadsförsörjningen. Dessa ska minst innehålla:

• Mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet

• Planerade insatser för att nå uppsatta mål

• Hur hänsyn tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen

Uppgifterna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Dessa ska arbetas fram bland annat i samråd med berörda kommuner och ge Länsstyrelsen, Regionförbundet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Kommunstyrelsen har låtit en konsult upprätta ett förslag till bostadsförsörjningsprogram.

MBN § 129/2016 Dnr MOB 2016-363

(19)

Miljö- och byggnadsförvaltningen har följande synpunkter:

Kommunen bör sticka ut och vara kreativa vad gäller utförandet av nybyggnationerna genom att till exempel ställa krav på energismarta och miljövänliga hus.

Skickas till Kommunstyrelsen Utvecklingschefen Stadsarkitekten

(20)

Yttrande avseende fortsatt tillstånd för befintlig 40 kV kraftledning, Hultsfreds kommun

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden förordar alternativet med markkabel längs hela sträckan.

Lagstöd

Miljöbalken 6 kap 4 §; samråd miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag.

Sammanfattning

E.ON Elnät Sverige AB har tillstånd för en 40 kV kraftledning mellan transformatorstationerna Hultsfred och Hultsfred C. Övergångs-

bestämmelser enligt ellagen innebär att E.ON måste söka fortsatt tillstånd för ledningen. Samrådet avser förlängt tillstånd för befintlig ledning.

Ärendebeskrivning

E.ON Elnät Sverige AB har nätkoncession för linje för en 40 kV kraft- ledning mellan transformatorstationerna Hultsfred och Hultsfred C, via Swedspan. Kraftledningen utgörs av luftledning på en del av sträckan (sträcka A), och markkabel på en del (sträcka B). Båda sträckorna är ca 1,4 km långa.

Ledningen byggdes 1971 och vid den tidpunkt då ledningen beviljades tillstånd var tillstånd för kraftledningar tidsbegränsade. Sedan 2013 beviljas kraftledningar tillstånd som gäller tills vidare. Övergångsbestämmelser enligt ellagen innebär att E.ON måste söka förlängt tillstånd för aktuell ledning.

Syftet med ledningen är att förse industrier samt centrala Hultsfred med elektricitet.

Alternativa ledningssträckor har föreslagits men i en konsekvens-

bedömning görs bedömningen att dagens ledningssträckning inte medför någon, eller någon större påverkan på markanvändningen, naturmiljö- intressen, kulturmiljö, boendemiljö, hälsa eller säkerhet. Luftledningsdelen utgör dock en påverkan på landskapsbilden till skillnad mot markkabel- delen.

MBN § 130/2016 Dnr MOB 2016-388

(21)

Behålls ledningen i befintlig sträckning uppkommer inga konsekvenser från anläggningsarbete eller ledningsbygge såsom buller, vibrationer eller trafik- störningar.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har följande synpunkter på förslaget:

Markkabel innebär oftast ett mindre intrång i miljön och landskapsbilden och är mindre känslig för yttre påverkan såsom klimatförändringar. Därför föredras alternativet med markkabel på sträcka A där det idag finns en luftledning.

Skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(22)

Yttrande på motion om att införa vårdhund/

vårddjur till äldreboende, Vimmerby kommun

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till motionen, förutsatt att man också tar hänsyn till brukarna och personal ur ett hälsoperspektiv.

Pälsdjursallergiker ska slippa direkt och indirekt exponering för allergen från de allergiframkallande djuren.

Sammanfattning

Anneli Jakobsson (SD) har enligt motionen yrkat på att det ska finnas möjlighet att kunna skaffa vårdhund eller vårddjur till äldreboenden.

Exempelvis skulle det kunna vara hund, katt, kanin eller något annat djur som bedöms lämpligt. Miljö- och byggnadsnämnden har getts möjlighet att yttra sig.

Ärendebeskrivning

Efter att miljö- och byggnadsnämnden mottagit remissen 2016-04-18 görs följande bedömning. Nämnden har förståelse för att sällskapet av vårddjur kan öka livskvaliteten för vissa brukare. Samtidigt är det så att de som har olika allergiska besvär kan få en sämre livskvalitet. Nämnden och likaså verksamheten som driver boendet har att ta hänsyn till alla brukare utifrån hänsynsreglerna i miljöbalken. I de boenden det finns pälsdjursallergiker med symtom som astma, allergisnuva och eksem, handlar det om att brukarna då riskerar att utsättas för vad som faller in under begreppet olägenhet för människors hälsa. Enligt miljöbalken har vi att sätta de vars hälsa riskeras att drabbas i första rummet och även de som är känsligare än normalt. Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd har att utföra de skyddsåtgärder m m som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa.

Slutsatsen blir att det kanske endast är lämpligt med vårdhund/vårddjur på vissa boenden utifrån vilka som bor där och som kan komma att flytta in.

Nogsamma rutiner bör finnas för t ex kläder, städning, städutrustning och ventilation för att undvika spridning av allergener.

Skickas till Socialnämnden

MBN § 131/2016 Dnr 2016-1492

(23)

Informationsärenden

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Vid behov lämnas kort information om aktuella ärenden på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde.

Ärendebeskrivning

Tjänstemännen lämnar kort information om aktuella och kommande ärenden.

MBN § 132/2016 Dnr MBN 2016/24

(24)

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkännda redovisningen av anmälda delegationsbeslut under perioden 2016-06-01 – 2016-07-31.

Sammanfattning

Beslut fattade på delegation anmäls till miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Enligt gällande delegationsordning ska beslut fattade på delegation anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Delegationslistor från ärendehanteringssystemen ByggR och Ecos.

MBN § 133/2016 Dnr MBN 2016/2

(25)

Meddelanden

Kommunstyrelsens arbetsutskott Hultsfred, 2016-06-21 § 151 (2016/98) Ansökan från Hushållningssällskapet om bidrag till biologiska

inventeringar samt åtgärdsutredning i Silverån, uppströms Hulingen Kommunstyrelsen Hultsfred, 2016-06-07 § 56 (2016/71) Omorganisation informationsenheten

Kommunfullmäktige Hultsfred, 2016-06-27 § 86 (2015/190) Förnyelse av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Kommunfullmäktige Vimmerby, 2016-05-30 § 116 (2011/054) Översikts- plan för Vimmerby kommun – anta revideringsalternativ ÖP 2007 för Vimmerby stad

Kommunfullmäktige Vimmerby, 2016-05-30 § 127 Fråga om ansvarsfrihet för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden för verksamhetsåret 2015

Kommunfullmäktige Vimmerby, 2016-05-30 § 136 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Oxgården ställplats, Vimmerby kommun – anta

Kommunfullmäktige Vimmerby, 2016-05-30 § 166 Detaljplan för del av Nosshult 1:1 samt del av Vimmerby 3:4, Vimmerby kommun – anta Kommunfullmäktige Vimmerby, 2016-05-30 § 177 Motion om Vimmerby kommuns bostadsförsörjningsprogram

Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut 2016-06-09 (526-4364-16) Över- prövning av beslut om strandskyddsdispens för nybyggnation av tre bostadshus

Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut 2016-06-09 (526-4333-16) Över- prövning av beslut om strandskyddsdispens för nybyggnation av bastu Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut 2016-06-10 (581-1816-2015) Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag i Hultsfreds kommun, godkännande av redovisning

Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut 2016-06-16 (404-4435-16) Länsstyrelsen överprövar inte antagandebeslutet gällande detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Oxgården ställplats), Vimmerby kommun

MBN § 134/2016 Dnr MBN 2016/1

(26)

Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut 2016-07-04 (535-428-2016) Angående ansökan om inhibition och senareläggning av genomförandetid för före- läggande om att söka tillstånd för vattenreglering m m

Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut 2016-07-08 (525-3650-2016) Före- läggande enligt miljöbalken för anläggande av markkabel mellan Gårdveda gård, Sigridslund och Kristineberg, Hultsfreds kommun

Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut 2016-07-08 (525-3405-2016) Före- läggande enligt miljöbalken för anläggande av markkabel mellan Misterhult till Rödmossa, Hultsfreds kommun

Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut 2016-07-19 (404-5239-16) Länsstyrelsen överprövar inte antagandebeslutet gällande ändring av detaljplan för del av Vimmerby 3:3 och 3:299, Vimmerby kommun

Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut 2016-07-27 (526-5459-16) Länsstyrelsen överprövar inte beslutet om strandskyddsdispens för uppförande av två nya stolpar samt avverkning av träd

Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut 2016-08-02 (526-4364-16) Upphävande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggnation av tre bostadshus

Naturvårdsverket, meddelande 2016-06-28 Rekommenderad åtgärd för utökad rapportering enligt NFS

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, 2016-07-22 Överlämnande av handlingar vid överklagande av detaljplaner eller områdesbestämmelser

Figure

Updating...

References

Related subjects :