BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

LIBEREC 2013 ZUZANA LEPŠÍKOVÁ

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing

ZDOBENÍ TEXTILNÍCH A KOŢENÝCH VÝROBKŮ POMOCÍ ŠATONOVÝCH RŮŢÍ

DECORATING TEXTILE AND LEATHER PRODUCTS USING CHATON ROSES

Zuzana Lepšíková KHT-904

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Hana Pařilová, Ph. D.

Rozsah práce:

Počet stran textu ... 38 Počet obrázků ... 17 Počet tabulek ... 9

(3)

Počet grafů ... 11 Počet stran příloh .. 7

(4)
(5)

4 Prohlášení

Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, ţe Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv uţitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Uţiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu vyuţití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne poţadovat úhradu nákladů, které vynaloţila na vytvoření díla, aţ do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracoval(a) samostatně s pouţitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem.

Datum

Podpis

(6)

5

PODĚKOVÁNÍ

Velmi ráda bych poděkovala vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Haně Pařilové, Ph. D. za poskytnutí odborných rad, ochotu a vstřícnost během zpracování této práce.

Dále mé poděkování patří technologům z firmy Preciosa, a. s. za ochotnou spolupráci a poskytnutí informací.

Velké poděkování také náleţí celé mé rodině za neskutečnou podporu,

trpělivost a povzbuzování při psaní této práce a po celou dobu studia.

(7)

6

ANOTACE

Tato práce je zaměřena na seznámení se s šatonovými růţemi, zdobícím prvkem, který je v současnosti velmi pouţívaný, jejich výrobou, nabízeným sortimentem velikostí, barev a pokovů. Dále moţnosti uchycení šatonových růţí na různé textilní materiály.

Provedení testování uchycení šatonových růţí a na základě výsledků testů navrţení vhodných symbolů pro údrţbu. Převáţně se budeme zabývat nabídkou firmy Preciosa, a. s. a jejích přímých konkurentů firmou Swarovski a Asfour Crystal. Provedeme ekonomické zhodnocení zdobení pomocí šatonových růţí a provedeme průzkum posuzování šatonových růţí spotřebiteli se zaměřením na vzhled a jejich přídrţnost. Na závěr práce bude uvedeno několik doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti.

K L Í Č O V Á S L O V A :

Šatonová růţe, konkurenceschopnost, firma Preciosa, symboly údrţby.

ANNOTATION

This work describes chaton roses, a decorating element, which is currently used very frequently. We focus on their production, assortment of sizes, colours and metal coatings and we also observe the options for fixing the chaton roses on various textile materials. In this context, we study the testing of the fixation of chaton roses and the folowing suggestions for appropriate laundry symbols. The work especially deals with the offers of the Preciosa Company and of its direct competitors the Swarovski and the Asfour Crystal Companies. Moreover, we make an economic evaluation of the chaton rose decoration and we conduct a survey of the assessment of this decorating element by consumers, focusing on its design and adhesion. In conclusion, we give some recommendations for increasing competitiveness.

K E Y W O R D S :

Chaton rose, competitive ability, Preciosa company, maintenance symbols.

(8)

7

Obsah

Úvod ... 9

1 Společnost Preciosa, a. s. ... 10

2 Šaton, šatonová růţe ... 11

2.1 Přehled nabízených rozměrů, barev a pokovů šatonových růţí firmou Preciosa, a.s. ... 12

3 Výroba šatonových růţí ... 14

3.1 Historie výroby... 14

3.2 Současná výroba ... 15

3.3 Ploškování ... 16

3.4 Similizování ... 17

4 Moţnosti uchycení šatonových růţí na textilní výrobky ... 18

4.1 Lepení kamenů ... 18

4.2 Naţehlování kamenů ... 21

4.3 Měkké pájení ... 25

4.4 Našívání kamenů ... 26

5 Testování uchycení šatonových růţí ... 27

5.1 Test odlupem ... 27

5.2 Trhací zkouška ... 28

5.3 Test praní ... 31

6 Navrţení vhodných symbolů údrţby pro zdobení šatonovými růţemi ... 32

6.1 Ošetřování a údrţba textilních materiálů s nalepenými kameny ... 32

6.2 Ošetřování a údrţba textilních materiálů s naţehlenými kameny ... 34

7 Marketingový průzkum ... 36

8 Konkurující firmy vyrábějící šatonové růţe ... 37

8.1 Swarovski ... 37

8.2 Asfour Crystal ... 38

(9)

8 9 Průzkum posuzování šatonových růţí spotřebiteli se zaměřením na vzhled a jejich

přídrţnost ... 38

10 Ekonomické zhodnocení zdobení šatonovými růţemi ... 43

11 Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti šatonových růţí firmy Preciosa, a. s. na základě průzkumu ... 44

Závěr ... 45

Seznam pouţité literatury ... 47

Seznam obrázků ... 48

Seznam tabulek ... 48

Seznam grafů ... 49

Přílohy ... 50

(10)

9

Úvod

Tato bakalářská práce se zabývá výrobou, testováním uchycení šatonových růţí a na základě provedených zkoušek i návrhem vhodných symbolů pro údrţbu textilních výrobků s pouţitými šatonovými růţemi.

Šatonové růţe jsou v dnešní době velice moderní, a to nejen pro jejich krásný třpyt a lesk, ale i jejich nepřeberné mnoţství moţností aplikací. Jak jiţ na zmiňované textilní a koţené výrobky, ale i na netextilní materiály.

Šatonové růţe jsou v současnosti hojně pouţívané nejen jako komponenta do biţuterních výrobků, ale také se pouţívají na zdobení gelových nebo akrylových nehtů a dále také v kosmetických salónech při aplikaci velmi populárních prodluţovaných řas.

V práci je uveden přehled nabízených barev, rozměrů a pokovů firmy Preciosa, a. s.

Nabídka šatonových růţí i sortiment výrobků je u všech třech výrobců, kteří jsou v této práci uvedeni, velmi obdobná.

Způsoby uchycení šatonových růţí jsou čtyři: lepení, naţehlování, měkké pájení a našívání. Naţehlené a nalepené kameny budou testovány na jejich přídrţnost a na základě výsledků testů navrţeny vhodné symboly údrţby pro výrobky s aplikovanými šatonovými růţemi.

Testování šatonových růţí lze provádět třemi testy – test odlupem, trhací zkouška na testování přídrţnosti a test praní.

Cílem této práce je testování uchycení šatonových růţí na různých textilních materiálech a koţených výrobcích ve firmě Preciosa, a.s., na základě provedených zkoušek navrţení vhodných symbolů údrţby pro zdobení šatonovými růţemi a ekonomické zhodnocení zdobení pomocí šatonových růţí.

Dále posouzení konkurenceschopnosti šatonových růţí vyráběných firmou Preciosa, a.s.

a to ze tří hledisek – vzhledu výrobku, který bude posuzován spotřebitelem, testem přídrţnosti šatonových růţí a cenou výrobku. Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Preciosa, a. s.

(11)

10

1 Společnost Preciosa, a. s.

Obr. č. 1 Logo firmy Preciosa, a.s. [1]

Preciosa je jedním z největších světových výrobců komponent pro biţuterní a šperkařský průmysl. Je jedinečná tím, ţe si sama vyrábí vlastní křišťál a sklo.

Slovo „Preciosa“ je odvozeno z ţenského rodu latinského přídavného jména preciosus, které znamená vzácný, výjimečný nebo vznešený.

Za oficiální datum vzniku firmy je pokládán 10. duben 1948. Struktura firmy se od konce padesátých aţ do konce osmdesátých let příliš neměnila. Většinou se jednalo o delimitace výroby v rámci Preciosy. V roce 1978 se stala koncernovým podnikem, roku 1988 státním podnikem. Na jaře 1991 se státní podnik Preciosa přeměnil na stejnojmennou soukromou akciovou společnost. Firma má své sídlo v Jablonci nad Nisou, osm závodů po celé České republice, sedm poboček po celém světě a zaměstnává kolem 5 000 lidí.

V současnosti ji patří ve skleněných strojně broušených biţuterních kamenech a perlích asi třetinový podíl na světovém trhu. Jejími největšími konkurenty jsou rakouská firma Swarovski, která ovládá cca 40% trhu, zbytek představují noví výrobci. [1]

Charakteristickou zvláštností Preciosy bylo, ţe vţdy měla mimořádně silnou výzkumně vývojovou základnu (na počátku tohoto století bylo více neţ 50% všech pracovníků průmyslového sklářského výzkumu v České republice zaměstnáno v Preciose). Jejím výsledkem jsou současné technologie pro výrobu strojně broušených kamenů, od tavení skla počínaje, přes tvarování, broušení aţ po povrchové úpravy. [2]

Sortiment:

 strojně broušené křišťálové biţuterní komponenty, kubická zirkonie a šperkové kameny, skleněné perle a perličky, bytová svítidla a světelné projekty, křišťálová biţuterie, dárkové předměty a trofeje, dekorativní skleněné výrobky (sošky, vázy, mísy, karafy, plakety) a technické sklo (mačkárenské tyče, optické tyče, lampové tyčinky, mikrokuličky, laboratorní sklo, neonové trubice), skleněné zátky

Preciosa vyváţí své komponenty pro biţuterii a šperky do 85% zemí světa.

(12)

11

2 Šaton, šatonová růţe

Šaton je z původu francouzského slova le chaton – zjednodušeně znamená imitaci drahokamů. V biţuterii je to umělý skleněný kamínek, který má diamantový brus. Je základním a nejčastěji pouţívaným kamenem pro výrobu biţuterie. Vrchní část kamene má 8 plošek (faset) ve tvaru pětiúhelníku a středovou tabulku ve tvaru pravidelného osmihranu. Spodní část má také 8 faset, které jsou proti vrchním pootočené a sbíhají se do špičky. Toto uspořádání zaručuje mimořádné optické vlastnosti a je ověřeno mnohaletou zkušeností výrobců biţuterie. Spodní část kamene slouţí k jeho zasazení (na šperku není vidět) a bývá většinou pokovena zrcátkovou stříbrnou vrstvou (simili), která výrazně zvyšuje brilanci kamene. K ochraně této vrstvy slouţí krycí lak. Simili můţe být zlaté nebo stříbrné. Úhel protilehlých facet je blízký pravému úhlu (u osmifasetových skleněných kamenů je 96°). Je strojně broušený z křišťálu. [1]

Obr. č. 2 Různé velikosti šatonových růţí [1]

Křišťálem je nyní označováno speciální sklo té nejvyšší kvality a materiál, který byl vyroben uměle. Díky vysoké ceně a nedostupnosti horského křišťálu bylo nutno hledat, jak vyrobit materiál s podobnými skvělými vlastnostmi uměle. Technologie výroby čirého skla byla tou pravou cestou, jak ho získat.

Barevná skla – „barevný křišťál“ – často uţívané spojení těchto dvou slov si zdánlivě protiřečí, ale není tomu tak. Vyjadřuje nezaměnitelnou brilanci, dokonalou čistotu a září jasnými barvami. Většina barev je k nerozpoznání podobná barvám drahých kamenů, od kterých převzala shodné názvy (např. topas, safír, ametyst apod.). Šatony se nejčastěji pouţívají podobně jako šperkové kameny – k zasazování do kovu i jiných materiálů.

Technologie k jejich zasazování jsou různé, pouţívá se ruční i strojové zpracování.

Šatonová růže – je kámen s plochým spodkem, který má nejčastěji 8 nebo 12 facet.

Pouţívají se nejčastěji k nalepování a naţehlování na nejrůznější podklady. [1]

(13)

12 8 facet 1 12 facet

Kámen s dvanáctifacetovým výbrusem září mnohem intenzivněji neţ ten s osmifacetovým, a proto jsou určeny pro ty nejnáročnější zákazníky. Mnoţství plošek (facet) se promítá v ceně kamene, čím více facet, tím je kámen draţší.

Šatonové růţe jsou v současnosti tím nejprodávanějším artiklem v nabízeném sortimentu výrobců. Stále neklesající poptávka po šatonových růţích umoţňuje některým výrobcům setrvání na trhu.

2.1 Přehled nabízených rozměrů, barev a pokovů šatonových růţí firmou Preciosa, a.s.

Šatonová růţe od firmy Preciosa se nazývá VIVA12. Má vynikající brilanci, jiskru a třpyt. Je opatřena speciální vrstvou lepidla s niţším bodem tání, který spoří energii a nabízí větší tvůrčí moţnosti. Dalšími charakteristickými vlastnostmi jsou:

intenzivnější AB efekt, nově jsou opatřeny šedou mezivrstvou, mají větší přídrţnost a odolnost lepeného spoje a dále větší přilnavost k elastickým tkaninám.

AB efekt – je speciální vrstva pokovení kamene, která způsobuje různé vizuální efekty při rozdílných světelných podmínkách. V závislosti na osvětlení můţe mít barvu čirou, modrou, ale i zlatou. Efekt se nazývá Aurore Boreale (polární záře).

VIVA12 je vyráběna v následujících variantách:

 Hot-Fix s šedou mezivrstvou

 Hot-Fix clear

 Hot-Fix transparent

 Simili

Rozměry – velikosti kulatých biţuterních kamenů se udávají v jednotkách ss (stone size) a u velmi malých kamenů do průměru cca 4 mm také v jednotkách pp (pearl plate).

Jednotky ss a pp udávají velikostní číslo kamene a kaţdému číslu odpovídá určitý velikostní rozsah průměrů. [1]

Nejvíce prodávanými rozměry šatonových růţí za rok 2011 jsou velikosti kamene ss 16 a ss 20, nejméně prodávanou velikostí je kámen o velikosti ss 6.

Obr. č. 3 Schéma šatonové růţe [1]

(14)

13 Tabulka č. 1 Převodník velikostí kulatých kamenů [1]

Ss ø mm

20 4.60 - 4.80

30 6.30 - 6.50

34 7.00 - 7.30

40 8.35 - 8.65

48 10.95 - 11.25

Barvy – Preciosa má pro šatonové růţe VIVA12 nejširší nabídku barev. Čítá jí 44 barev včetně krystalu. Všechny barvy vznikají probarvením ve sklovině.

Pokovy – pokov je úprava zvoleného povrchu křišťálu pomocí vakuového nanášení vrstev kovů, jejich oxidů, solí nebo jejich sloučenin. Můţe být proveden jako horní nebo spodní pokov. Propůjčuje výrobkům vzhled drahých kamenů a udivuje spektrem barevných a třpytivých efektů.

vrchní pokov – tvoří ho kovová vrstva nanesená ve vakuu na vrchní část kamene spodní pokov – tvoří ho vrstva kovu nanesená ve vakuu na spodní část kamene [1]

Nejoblíbenější barvou šatonových růţí z hlediska nákupu spotřebitelů za rok 2011 je barva crystal. Dále mezi nejvíce nakupované barvy patří light siam, olivine, sapphire a amethyst. Nejméně oblíbenou barvou je citrine.

Mezi nejvíce nakupované pokovy patří AB efekt, který je jiţ v této práci popsán.

Vzorník barev a pokovů je uveden v příloze č. 1 Speciální efekty na kamenech

matování – provádí se za účelem vytvoření matného povrchu. Pouţívá se nejčastěji lázní nebo pasty hydrofluoridů. Chemické matování je dnes nahrazováno mechanickým.

Matovací lázně obsahují pro hrubý mat soli amonné, pro jemný mat soli draselné.

Důleţitá je koncentrace volné kyseliny fluorovodíkové v lázni. Příliš vysoká koncentrace způsobuje mat hrubý aţ nestejnoměrný, malá koncentrace mat hedvábný.

Charakter matu závisí na sloţení matovací lázně, sloţení skla, teplotě lázně a době působení. V matovacích lázních se výrobky většinou matují po celé ploše.

Matování pastami je pouţívanější neţ matování v lázni. [3]

ss ø mm

4 1.50 - 1.70 5 1.70 - 1.90 6 1.90 - 2.10 7 2.10 - 2.30 8 2.30 - 2.50 9 2.50 - 2.70 10 2.70 - 2.90 12 3.00 - 3.20 16 3.80 - 4.00

(15)

14

3 Výroba šatonových růţí

Křišťál vzniká utavením směsi nejčistších surovin, jako je křemenný písek, soda, potaš, minium a další přísady, při velmi vysokých teplotách. Dále je broušen, leštěn a podroben dalším zušlechťovacím technikám. [1]

Ve firmě Preciosa, a.s. vyrábějí šatonové růţe ve dvou svých závodech a to jak na závodě v Liberci, tak i na závodě v Turnově. Kaţdý závod se specializuje na jiné výrobní a zušlechťovací operace výroby šatonových růţí. Kaţdá operace je ihned podrobena důkladné kontrole pro zajištění co nejlepšího výsledného výrobku.

3.1 Historie výroby

Z počátku se ručně brousilo na pískovcových brusech z kousků skloviny stejně jako pravé drahokamy, poté z výmačků do hliněných formiček, po polovině 18. století se lisovalo (mačkalo) pomocí kovových klešťových forem ze skleněných tyčí. Strojní mačkání se uţívá od šedesátých let 20. století. K leštění slouţily brusné kotouče z topolového dřeva a cínu. Ze sloţitých výbrusů se postupně vyvinul základní tvar s osmi fasetami na horní (ploška, tzv. tabulka) i dolní straně – šaton. Skleněné kameny se zhotovovaly téţ mačkáním nad lampou.

Strojní broušení je domovem ve Francii druhé poloviny 19. století, nejznámějším konstruktérem a výrobcem se stal Daniel Swarovski. Po roce 1900 se začalo mechanické broušení pomocí tzv. aparátu. Dnes se tímto způsobem upravuje 70%

sortimentu.

Od sedmdesátých let 19. století se spodní strana kamenů začala pro zvýšení efektu a vyšší odrazivost paprsků similizovat (pokrývat stříbřitou zrcadlovou vrstvou).

Similizace také slouţila k odlišení pravých a biţuterních kamenů. Dříve se uţívalo stříbřícího roztoku, do nějţ se ponořily kameny zasazené v gutaperčové plotně tak, aby vyčnívala pouze spodní hrana. Od šedesátých let 20. století se v praxi vyuţívá automatická similizační linka. Jiţ na konci padesátých let byly vyvinuty dodnes u zákazníků velmi oblíbené vakuové dekory s odrazivostí světla aţ přes 90% (vznikají napařováním kovových vrstev – nejčastěji hliníku, chromu a mědi – ve vakuu). [2]

(16)

15

3.2 Současná výroba

Šatony a šatonové růţe se brousí a leští shodnými technologickými postupy z brusírenské suroviny na sestavách několika jednoúčelových strojů a nyní často na automatických strojích a linkách aţ po finální leštění. Brousí se na brousících strojích – brusech; leští se na leštících strojích – leštičkách.

Broušení se provádí na rovinných nebo válcových brusech hromadným broušením, při kterém jsou jednotlivé polotovary natmeleny na aparátech a upevněny přes klopku na brousící stroj.

Hromadné broušení je umoţněno pouţíváním brousících aparátů, na nichţ jsou upevněny tzv. tmelky a polotovary jsou na nich po dobu broušení natmeleny. Tmelky jsou uspořádány tak, ţe je jimi moţno otáčet o úhel potřebný k výbrusu jednotlivých plošek, tzv. facet. Musí být dobře tepelně vodivé a dostatečně tuhé včetně celého aparátu, aby bylo zajištěno rychlé a spolehlivé tmelení a přetmelování a aby nedocházelo při broušení a leštění k jejich chvění, coţ by zhoršovalo jakost výbrusu.

Tmel se připravuje podle speciálních receptur a jeho hlavní součástí bývá kalafuna a šelak. K natmelování suroviny slouţí tmelící zařízení (natmelovací a odtmelovací) a přetmelovací část.

Brus, leštička, tmelící a přetmelovací stroj a čistící zařízení tvoří tzv. „brousící sestavy“

(nebo také „sloţení“). Sestavy se ve svém uspořádání liší podle počtu a druhu operací.

Pracovní postup na „sloţení“ na válcovém brusu je:

- nabrání polotovarů ve formě kuliček nebo dvoukuţelů na pravítko a usazení poklepáním, vloţení pravítka do zařízení pro tmelení, nasypání tmelu na polotovary, zahřátí tmelek, přísun aparátu s tmelkami k polotovarům – natmelení (provádí pracovník 1)

- vloţení aparátu do brousícího stroje (provádí pracovník 2) - vybroušení postupně všech osmi facet na jedné straně výrobku - přemístění aparátu do leštícího stroje (provádí pracovník 2) - vyleštění postupně všech osmi facet na jedné straně výrobku

- přetmelení výrobků pro vybroušení a vyleštění druhé strany (provádí pracovník 1) – při přetmelování musí být správně seřízeny teploty, aparát s tmelkami odtmelování je vloţen do zařízení pro přetmelování tak, aby skleněné polotovary byly nahoře, jsou zasypány tmelem, tmelky jsou zahřáté na vyšší teplotu a na tmelky zahřáté na teplotu niţší jsou přetmeleny polotovary

(17)

16 - je broušeno a leštěno 8 facet z druhé strany (provádí pracovník 2)

- na zařízení pro natmelování jsou výrobky odtmeleny od tmelek (provádí pracovník 1)

- tmelky s aparáty jsou čištěny a připraveny na další výrobní cyklus

- v další fázi výroby jsou polotovary zbaveny tmelu za vyšších teplot, propírány ve zředěné kyselině a čištěny ultrazvukem [3]

Obr. č. 4 Schéma broušení na válcovém brusu [3]

Dále jsou v následujícím technologickém kroku broušeny plošky, tzv. „ploškování“.

3.3 Ploškování

je technologie broušení tabulky (vrch šatonu) nebo plošky (spodek) a provádí se opět hromadně. Polotovary jsou nabrány na síto (deska s dírkami), poklepáním srovnány, přetaţeny fólií a za vyšší teploty při odsávání vzduchu jsou polotovary zataveny do fólie. Fólie je vyrobena z měkčeného PVC (polyvinylchloridu) nebo PET (polyethylenu). V těchto fóliích jsou výrobky broušeny a leštěny výhradně na rovinných brusech a leštičkách. Dále jsou „vylamovány“ z této fólie, tedy zahřáty a uvolněny z fólie. Často jsou také ve fóliích stříbřeny, tzv. similizovány.

U šatonových růţí se převáţně brousí a leští jen ploška (spodek) a tabulka (vrch) a ostatní plochy (facety) mají finální tvar jiţ z výroby hutního polotovaru. Polotovary jsou nabrány na kruhové síto (kovová deska s navrtanými dírkami) a poklepáním na sítu

(18)

17 srovnány. Na zahřátou „hromadnou tmelku“ ve formě kovové plotny průměru okolo 200 mm je nasypán tmel (na bázi kalafuny) a po zahřátí je hromadná tmelka přitlačena na polotovary na sítu. Tmelka s natmelenými polotovary se vloţí do ploškovacího talíře brousícího stroje. Tento stroj můţe být vybaven dvěma ploškovacími talíři, které jsou volně otočné a vlivem rozdílné obvodové rychlosti rotujícího brusu se volně otáčejí.

Kaţdý talíř je přitlačován k brusu pomocí přidrţovacího přítlačného ramena. Proběhne broušení, tmelky jsou přeneseny na leštičku a následuje vyleštění. Pak dojde k přetmelení, kdy odtmelovaná tmelka musí mít vyšší teplotu neţ natmelovaná a následně se pak brousí opačná strana. [3]

3.4 Similizování

Jelikoţ vybroušený, vyleštěný a vyčištěný skleněný kámen nemá tak dokonalý optický efekt (lesk, brilance a hra barev) jako dobře vybroušený přírodní kámen, je pro zlepšení efektu spodní část kamenů similizována (pokrývána stříbrnou zrcadlovou vrstvou) a to jiţ od sedmdesátých let 19. století. Similizováním je nazýván souhrnně celý proces, kterým se na povrchu spodní části skleněného kamene vytváří odrazivá stříbrná vrstvička, chráněná zvenčí ochrannou vrstvou laku s pigmentem. Opět se jedná o princip vytvoření zrcátka, který se v tomto případě skládá z řady dílčích operací a zvláštních pracovních postupů, které lze rozdělit na přípravné práce, vlastní zušlechťování a dokončovací operace.

Přípravné práce

K přípravným pracím patří čištění zboţí před similizováním, nasazování kamenů do upínací látky a její příprava, zapouštění kamenů do upínací látky, případně i chlazení ploten se zapuštěnými kameny. Upínací látka umoţňuje hromadné stříbření a bronzování, kdy zapuštěné vršky kamenů jsou před postříbřením chráněny touto látkou.

Dříve se k upínání kamenů pouţívala gutaperča (látka příbuzná kaučuku), ale dnes se pouţívá především fólie z měkčeného polyvinylchloridu ve tvaru kruhové desky nebo pásu (v případě kontinuální automatické linky). Fólie se zahřívá do změknutí v zapouštěcím prostoru a po vloţení síta s kameny do tohoto prostoru se z něj odsaje vzduch. Dojde k zapuštění kamenů do PVC účinkem vakua a prázdné síto se vyjme.

Vlastní zušlechťování

Operace zušlechtění jsou: mytí povrchu a jeho aktivace pro stříbření, stříbření, sušení postříbřených kamenů, bronzování a sušení. Před stříbřením se musí kameny mýt a následně je jejich povrch aktivován 0,1% roztokem chloridu cínatého, aby stříbro dobře

(19)

18 přilnulo ke sklu. Stříbření se provádí stříkáním pomocí tlakového vzduchu. Stříkací pistole je vybavena dvěma tryskami, z nichţ jednou se stříká amoniakální roztok dusičnanu stříbrného a druhou roztok redukční. Postříbřené kameny na plotnách se suší obvykle v tunelové sušárně a následuje nanášení ochranného laku s kovovým pigmentem stříkáním. Pigmentem je bronz mosazná (zlaté simili) nebo hliníková (stříbrné simili). Vrstvička je tak chráněna proti mechanickému poškození a proti oxidaci (černání) stříbrné vrstvy. Po zaschnutí ochranné vrstvy se kameny ohýbáním ploten nebo pásu uvolní (vylámou) a vypadají.

Dokončovací operace

Na operace zušlechťování navazuje dokončovací operace, kterou je vypalování ochranné vrstvy při teplotě 150 aţ 200°C. Všechny operace na sebe navazují v similizační lince, která je automatizována. Na výstupu z linky se kameny kontrolují a třídí.

Kvalitní simili umoţňuje zmírnit některé chyby způsobené nestabilitou galvanizačního procesu, přispívá k dokonalému vzhledu a zaručuje zpracovateli maximální moţnou produktivitu jeho výrobního procesu.

Dlouhé expoziční časy ve vysoce alkalických a kyanidových lázních mohou vést v kombinaci s vysokými proudovými hustotami k chemickému nebo mechanickému poškození reflexní vrstvy na spodní straně kamenů a tím k jejich zničení. [3]

4 Moţnosti uchycení šatonových růţí na textilní výrobky

4.1 Lepení kamenů

Při přípravě kamenů k lepení se nedoporučuje dotýkat holou rukou spodní strany kamene. Dojde-li ke znečištění povrchu kamenů (např. otisk prstů), je moţné pro očištění pouţít vodné roztoky detergentů (saponátů – slabě alkalických odmašťovačů) s podpůrným vyuţitím ultrazvukových mycích zařízení. Po očištění by měl být lepený kámen odmaštěný, suchý a bez stop povrchových nečistot.

Před zahájením lepení je nutné odstranit všechny neţádoucí nečistoty z povrchu ploch, na které se budou kameny lepit (především prach, inhibitory koroze, filmy konzervačních látek a otisky prstů). K odmaštění jsou vhodná organická rozpouštědla, např. trichlorethan, aceton nebo izopropanol. Po očištění by měly být lepené plochy

(20)

19 odmaštěné, suché a beze stop povrchových nečistot. U galvanicky pokovených nebo jinak upravených povrchů opatřených vrstvou laku je vhodné otestovat odolnost povrchu vůči pouţitým odmašťovadlům.

Při přípravě textilního podkladového materiálu musí být dbáno na to, ţe svrchní oděvní materiály bývají zpravidla ošetřeny nějakou povrchovou úpravou (nejčastěji se jedná o hydrofobní úpravu, membrány z fluoroplastů, polyuretanové zátěry nebo jiné povrchové úpravy) a ty mohou lepení zkomplikovat, popřípadě i zcela znemoţnit. Textilní materiály musí být odmaštěny a zbaveny nejlépe všech chemických povrchových úprav.

Toho můţe být docíleno chemickým čištěním, praním nebo kombinací obojího. Při praní ale není dovoleno uţívat aviváţ. U nově pouţitých lepidel nebo při aplikaci kamenů na neznámé podkladové materiály je vhodné provést nejprve aplikační test odlupem a také je nutné respektovat technická doporučení výrobce lepidla. [1]

Postup při lepení kamenů

Pro dosaţení optimální síly lepeného spoje je ţádoucí lepit kameny pouze na vhodné povrchy, které lepeným plochám kamene poskytnou dostatečnou základnu.

Obr. č. 5 Dostatečná kontaktní plocha Nedostatečná kontaktní plocha [1]

Tloušťka vrstvy lepidla je velmi důleţitým faktorem, a proto by měla být dle potřeby přizpůsobována rozdílným parametrům kamenů i podkladových materiálů.

Kaţdá velikost kamene vyţaduje svoji vlastní velikost dávky lepidla. A proto pro dosaţení nejvyšší kvality lepeného spoje a optimálního mnoţství lepidla se doporučuje uţití dávkovače lepidla. Jejich pouţitím má uţivatel moţnost zvolit optimální dávku lepidla zaručující nejlepší přídrţnost.

Nedostatek lepidla zpravidla způsobí, ţe vrstva lepidla je příliš slabá, nebo nedostatečně pokrývá spodek kamene. Výsledkem je pak sníţená přilnavost a zvýšená pravděpodobnost odpadnutí.

(21)

20 Větší neţ optimální mnoţství lepidla můţe znečistit okolí kamene, rubovou stranu textilního podkladového materiálu nebo pohledovou stranu kamene. Nadbytek lepidla je charakterizován výrazným prouţkem lepidla obklopujícím kámen nebo nepřípustně velkou skvrnou na rubové straně textilního podkladu.

Pokud jsou biţuterní kameny lepeny na pruţné – „strečové“ materiály (pleteniny, materiály obsahující polyuretanová vlákna typ elastan, polyamidová vlákna atd.) je vhodné je lepit na středně napruţený materiál; tímto jednoduchým opatřením je moţné sníţit síly způsobující budoucí namáhání vytvrzeného spoje. [1]

Volba lepidla pro lepení kamenů

Správná volba lepidla je základní podmínkou úspěšné aplikace kamenů na podklad.

Kaţdá kategorie materiálů má svá specifika, která zásadně ovlivňují volbu vhodného lepidla. Proto je vţdy nutné před začátkem aplikace se ujistit, ţe lepidlo, které bylo zvoleno je pro daný materiál a účel vhodné.

Lepidla pro biţuterní podklady

Za biţuterní podklady se v tomto případě povaţuje především barevné kovy, galvanicky vyloučené ušlechtilé kovy, ostatní lakované i nelakované povrchy, keramiku, sklo, kámen, tvrdá dřeva a další pevné materiály.

Doporučená lepidla výrobcem šatonových růţí na základě provedených zkoušek:

Plus 300 Endfest, RBC Adhesive 118, Hypo cement, Loctite 0151 Hysol, Araldite Standard, Hezhong GH – AAA, Pronto CA – 50 gel, Ceys, Bison.

Existuje mnoho dalších epoxidových lepidel od různých výrobců. Podmínkou je doba vytvrzení (cca 12 hod. při 20°C).

Lepidla pro textilní podklady, papír aj.

Jedná se o všechny typy tkanin, pletenin, netkaných textilií, usně a jejich syntetické imitace, papír apod.

Doporučená lepidla výrobcem šatonových růţí na základě provedených zkoušek:

Gutermann HT 2 Textilekleber, UHU kraft Alleskleber, Crystal Glue, E 6000 adhesive, Amazing GOOP Craft Adhesive, DSI glue, Bostik All purpose, Pattex Kraftkleber, Bison textile adhesive, Cemedine Super XG, Konishi Ultra Bond SU. [1]

V ţádném případě nelze pouţívat tzv. vteřinová lepidla. Při jejich pouţití totiţ dojde k poškození nebo zničení simili vrstvy resp. naneseného pokovu. Následkem je

„oslepnutí“ kamene popř. jeho odpadnutí. Výjimkou je multifunkční bezzápachové

(22)

21 sekundové lepidlo Parfix 3460 od výrobce Parson Adhesives, které je vyuţíváno jako sekundové lepidlo na šperky. Jinak obecně mohou být pouţita všechna dvousloţková lepidla.

4.2 Naţehlování kamenů

Naţehlovací (Hotfix, Iron-on) šatonové růţe i ostatní kameny s plochým spodkem lze díky kvalitnímu lepidlu velmi šetrně aplikovat všemi dostupnými naţehlovacími zařízeními na většinu textilních materiálů. Vrstva nízkotavného lepidla na spodku kamene umoţňuje uţití velmi krátkých časů zpracování (od 0,3 sekund na jeden kámen) na zařízeních vyuţívajících jak tlak a teplotu tak i ultrazvuk a zajišťuje tak maximální efektivitu a plynulost výroby a minimalizaci nákladů. [1]

Obecné zásady:

Textilní materiál, na který je kámen naţehlován, by měl být čistý, bez chemických úprav, předepraný, zbavený pevných nečistot. Pokud jsou naţehlovány kameny různých velikostí, je nutné postupovat od nejmenších velikostí po největší. Při naţehlování se kameny nesmí pohybovat po textilii. V případě, ţe jsou kameny naţehlovány na materiály směsové, musí se přizpůsobit aplikační hodnoty těm, které jsou určeny pro materiál s niţší teplotní odolností. Při aplikaci kamenů na efektní, popř. rustikální materiály (tyl, froté, vlasové pleteniny, mesh atd.) musí být zvoleno takové místo na textilii, které poskytne kamenům dostatečnou kontaktní plochu. Jedná-li se o naţehlování na pruţné materiály (pleteniny, materiály obsahující polyuretanová vlákna atd.) materiál musí být uchycen na podloţce mírně předepnutý. Aplikace na hotové textilní výrobky (trička, úplety, košile aj.) vyţaduje vloţení ochranné nepropustné teflonové fólie mezi přední a zadní díl oděvu. [1]

Rozdílná metoda aplikace a pouţití různých typů zařízení můţe výrazně ovlivnit výsledek, proto je ţádoucí předem otestovat nastavení a přizpůsobit konkrétním podmínkám. Ke konečnému vytvrzení lepidla a dosaţení ideální pevnosti dochází aţ po 24 hodinách, do té doby je nutné s výrobky opatřenými Hot-Fix kameny manipulovat se zvýšenou opatrností.

U méně savých textilií, vyrobených např. z polyamidových nebo polyesterových vláken, se ve výjimečných případech mohou objevit niţší hodnoty adheze.

Savost je schopnost textilie ponořené do vody přijímat a fyzikální cestou vázat vodu při stanovené teplotě a čase (sací výška).

(23)

22 Naţehlovací kameny nemusí být vhodné pro aplikaci na různé typy koţených výrobků (řezaná, vydělávaná, lakovaná kůţe,..) na umělou kůţi (koţenku), semiš a málo nasákavé textilní výrobky nebo na výrobky opatřené vodoodpudivou úpravou (silicon, teflon, vosky). Dále není vhodné naţehlování kamenů s plochým spodkem (především větší velikosti) na podkladový materiál, který nemá rovnou podkladovou plochu (zakulacené, oblé plochy) nebo je namáhán v místě nalepení kamene v ohybu (např.

obuv). [1]

Naţehlování kamenů teplem

 Bodová nažehlovací zařízení – jsou moderní průmyslová zařízení umoţňující bodové působení teploty a tlaku na jednotlivý kámen. Topné těleso zahřívá tavné lepidlo zdola přes plošnou textilii.

Automatické podávací zařízení zajišťuje kámen proti pohybu. Zařízení vyvíjí tlak na kámen shora od tabulky směrem proti topnému elementu umístěnému pod plošnou textilií. Zařízení tohoto typu se vyznačují krátkodobým, avšak intenzivním působením tepla na malé ploše. Výhodou uţití je nízká pravděpodobnost viditelného poškození textilních materiálů. [1]

Tabulka č. 2 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro bodová naţehlovací zařízení [1]

Bodová naţehlovací zařízení - volné kameny Čas (s)

Teplota 120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C 180°C 200°C 220°C organza, šifón, taft, satén

20-120 g/m2

14 13 11 9 7 5 4 3,5 3

denim, manšestr, damašek, batist 300-400 g/m2

15 13 11 9 7 5 4 3,5 3

grádl, kanafas, véba 100-200 g/m2

15 13 11 9 7 5 4 3,5 3

tvíd, buklé, gabardén, flauš 300-400 g/m2

25 22 19 16 13 10 8 7 6

Data jsou uvedena pro kameny o velikosti ss 4 – 48 základní nastavení

 Plošná nažehlovací zařízení pro aplikaci motivů – jde o zařízení s vrchním plošným ohřevem primárně určené k aplikaci motivů. Kameny umístěné na transferové fólii mohou být naţehlovány dvěma základnými způsoby.

Rozdílnost způsobů spočívá ve směru, kterým teplo vstupuje do kamene.

(24)

23 Při prvním způsobu je textilie s dočasně umístěným motivem obrácena naruby tak, ţe tavná vrstva lepidla směruje vzhůru.

Teplo z topného tělesa nejprve prochází textilií a následně rozehřívá tavnou vrstvu.

V porovnání s bodovými naţehlovacími zařízeními vyţadují plošná naţehlovací zařízení niţší teplotu a delší čas aplikace.[1]

Tabulka č. 3 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro plošné naţehlovací zařízení [1]

Plošné naţehlovací zařízení – tepelný lis – motivy (transfery) Čas (s)

Teplota 120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C 180°C organza, šifón, taft, satén

20-120 g/m2

14 13 11 9 7 5 4

denim, manšestr, damašek, batist 300-400 g/m2

15 13 11 9 7 5 4

grádl, kanafas, véba 100-200 g/m2

15 13 11 9 7 5 4

tvíd, buklé, gabardén, flauš 300-400 g/m2

25 22 19 16 13 10 8

Data jsou uvedena pro kameny o velikosti ss 4 – 48 základní nastavení

Při druhém způsobu je motiv s pomocí transferové fólie nejprve dočasně přichycen na lícovou stranu textilie. Teplo z topného tělesa umístěného v horní části zařízení prochází kamenem do vrstvy tavného lepidla ve směru od shora dolů. Lepidlo je tak nahříváno přes kámen. Výhodou pouţití této metody je niţší pravděpodobnost poškození textilie, nevýhodou je delší čas aplikace. [1]

Tabulka č. 4 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro plošné naţehlovací zařízení [1]

Plošné naţehlovací zařízení – tepelný lis – motivy (transfery) Čas (s)

Teplota 160°C 170°C 180°C

organza, šifón, taft, satén 20-120 g/m2

30 25 20

denim, manšestr, damašek, batist 300-400 g/m2

30 25 20

grádl, kanafas, véba 100-200 g/m2

30 25 20

tvíd, buklé, gabardén, flauš 300-400 g/m2

30 25 20

Data jsou uvedena pro kameny velikosti ss10, pro větší kameny se doporučuje prodlouţit časy

(25)

24

 Ruční nažehlovací nástroje

Ţehlička – je ideálním pomocníkem pro aplikaci hot-fix kamenů v domácích podmínkách a uţitečnou pomůckou při přípravě malého mnoţství výrobků, případně při testování nových designů. Lze jí aplikovat motivy i volné kameny. Při pouţití napařovací ţehličky je nutné funkci „napařování“ vypnout, aby nedošlo k neţádoucímu kontaktu kamenů nebo textilie s vodou respektive párou. [1]

Páječka – ruční bodový aplikátor - zařízení bez moţnosti regulace teploty. Je ideálním řešením pro designéry a kutily.

Pokud není uvedeno jinak, mají výrobcem fixně nastavenou teplotu od 160°C do 180°C. [1]

Tabulka č. 5 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro páječku a ţehličku [1]

Páječka a ţehlička - volné kameny Čas (s)

Teplota 160°C 170°C 180°C

organza, šifón, taft, satén 20-120 g/m2

18 15 12

denim, manšestr, damašek, batist 300-400 g/m2

18 15 12

grádl, kanafas, véba 100-200 g/m2

18 15 12

tvíd, buklé, gabardén, flauš 300-400 g/m2

18 15 12

Data jsou uvedena pro kameny velikosti ss10

Naţehlování kamenů ultrazvukem

 Ultrazvuková nažehlovací zařízení – jsou zařízení, kde ultrazvukový paprsek namířený přesně na malé místo umoţňuje pouţívat extrémně krátké časy aplikace, přibliţně od 0,3 s na jeden kámen. Umoţňují aplikaci zaţehlovacích kamenů na většinu porézních textilních i netextilních materiálů. Při dodrţení správného nastavení dosahují

(26)

25 vynikajících zpracovatelských výsledků. Výhodou jejich uţití je, při dodrţení správného nastavení, nízká pravděpodobnost viditelného poškození podkladu.[1]

Tabulka č. 6 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro bodové ultrazvukové zařízení [1]

Velikost

ss 4, 5, 6, 8, 10 ss 16, 20 ss 30, 34, 40, 48 Materiál Tlak (bar) Čas (s) Tlak (bar) Čas (s) Tlak (bar) Čas (s) organza, šifón, taft, satén

20-120 g/m2

1,5 0.3 2.5 – 3 0.5 – 0.6 2.5 – 3 0.5 – 0.6

denim, manšestr, damašek, batist 300-400 g/m2

2 – 2.5 0.3 – 0.4 3 – 3.5 0.4 – 0.5 3,5 0.5 grádl, kanafas, véba

100-200 g/m2

2 – 2.5 0.3 – 0.4 3 – 3.5 0.5 – 0.6 3,5 0.6 tvíd, buklé, gabardén, flauš

300-400 g/m2

2 – 2.5 0.3 – 0.4 3 – 3.5 0.6 3,5 0.6

Těchto pět tabulek, které obsahují doporučené časy aplikace kamene výrobcem šatonových růţí, je v této práci uvedeno z toho důvodu, aby spotřebitel měl alespoň trochu přehled o časech, teplotě a u bodových ultrazvukových zařízení i tlaku, které jsou dostačující k naţehlení kamene na tkaniny hedvábnického, bavlnářské, lněného a vlnařského typu.

Bohuţel v průběhu psaní této bakalářské práce mi nebylo umoţněno otestování těchto doporučených časů aplikace ze strany výrobce šatonových růţí a to z důvodu velké vytíţenosti pracoviště, na kterém se testování provádí.

4.3 Měkké pájení

Metoda, při které se roztavenou pájkou spojují kotlíkové řetězy do biţuterních výrobků. Na rozdíl od tvrdého pájení se při této metodě pracuje s polotovary obsahujícími uţ zafastované biţuterní kameny. Velkou výhodou uvedeného způsobu zpracování je vysoká produktivita práce. Nevýhodou (v porovnání s tvrdým pájením) představuje niţší pevnost spojů a výraznější tepelné namáhání kamenů při procesu pájení.

Teplotní podmínky pájení

Přestoţe bod tání pájky je cca 220°C, skutečná teplota působící na kameny můţe být daleko vyšší. Při pouţití kyslíko-vodíkového plamene dosahuje teplota jadérka plamene cca 3000°C.

(27)

26 Při nedostatečně zvládnuté technice pájení je velmi snadné nevědomky překročit limit mez odolnosti simili vrstvy. Překročení limitu odolnosti kamene je většinou výsledkem uţití špatné kombinace teploty a času. V takovém případě dojde k viditelnému nebo skrytému poškození biţuterního kamene. Skryté poškození se zpravidla projeví aţ po následných operacích, jakými je např. odmašťování nebo galvanizace. Kameny poškozené vysokou teplotou při pájení mají zhoršený vzhled.

Postup výroby

1) Příprava řetězoviny 2) Fastování kamenů 3) Příprava pasířské hmoty 4) Příprava formy

5) Otisknutí vzoru

6) Vkládání dílů do otisku 7) Pájení

8) Chladnutí a čištění výrobku [1]

4.4 Našívání kamenů

Našívání je ideální technika pro připevnění větších kamenů. Našívací kameny mohou být připevněny na všechny druhy materiálů s pouţitím nylonových nebo polyesterových nití, které garantují nepřekonatelnou přídrţnost. Z tohoto důvodu jsou opatřeny jednou nebo dvěma dírkami.

Našívací kameny jsou jako stvořeny pro zdobení nejrůznějších druhů oblečení od trendy triček přes taneční šaty aţ k slavnostním róbám. [1]

Obr. č. 6 Různé velikosti a barvy našívacích kamenů [1]

(28)

27 Našívací kameny se vyrábějí ve velikostech 6 – 30 mm ve všech barvách a pokovech.

Módní návrhářka Blanka Matragi vyuţívá třpytu a lesku našívacích kamenů firmy Preciosa, a. s. na svých unikátních modelech uţ více neţ 20 let. A taktéţ zdobí kameny z Preciosy, a. s. kostým krasobruslaře Michala Březiny a spousty dalších vynikajících tanečníků a sportovců.

5 Testování uchycení šatonových růţí

Testování uchycení probíhá dle norem. Kaţdý výrobce šatonových růţí si určí svojí vlastní vnitropodnikovou normu, na základě které probíhají testy. Šatonové růţe se testují třemi testy – test odlupem, kterým se testují nalepené kameny, trhací zkouška (test přídrţnosti kamene), kterou se zkouší naţehlené šatonové růţe a test praní, který je moţno pouţít pro oba dva jiţ zmíněné způsoby uchycení.

5.1 Test odlupem

Je speciálně vyvinutá zkouška pevnosti spoje, která umoţňuje poměrně snadno posoudit, zda vytvořený spoj dosahuje poţadovaných parametrů. Test se provádí na správné straně podkladového materiálu. Pouţívá se pro testování nalepených kamenů.

Podle doporučeného postupu se lepí jeden nebo více kamenů na testovaný podklad. Po konečném vytvrzení se provede test pevnosti spoje. Pro samotné odloupnutí kamene je vhodné pouţít ostrý plochý nástroj. Po provedení zkoušky se subjektivně posoudí síla, která byla pro odloupnutí pouţita, a zda je lepený spoj dostatečně pevný pro běţné zacházení. Pokud je pouţitá síla na odloupnutí kamene příliš malá nebo došlo k poškození podkladu v důsledku agresivní chemické reakce, potom není pouţité lepidlo vhodné a nemůţe být doporučeno. [1]

Obr. č. 7 Znázornění provedení testu pevnosti lepeného spoje [1]

(29)

28 Vţdy je nutné si uvědomit, ţe test pevnosti spoje můţe být prováděn aţ po úplném vytvrzení lepidla. Zkrácení doby určené pro vytvrzení lepidla negativně ovlivní dosaţený výsledek.

Velmi důleţité je také pouţití správného lepidla určeného pro nalepování biţuterních kamenů, více viz. podkapitola 4.1.

5.2 Trhací zkouška

Pouţívá se pro testování přídrţnosti naţehlených kamenů. Této zkoušce jsou podrobovány veškeré velikosti i barvy šatonových růţí.

Po zaţehlování, které se provádí na zaţehlovacím stroji AUTOMAT, a které slouţí k nanesení lepidla na spodní stranu šatonové růţe, se musí nechat kameny stát 24 hodin.

Následně se sítují, aby se odstranily slepené nebo menší kameny. Síta se mění podle velikosti testovaných kamenů. Následuje naţehlení na materiál VEBA (o plošné hmotnosti 145g/m2), který je nastříhán na prouţky o velikosti 23x3 cm. Naţehlení šatonových růţí probíhá buď na plošném naţehlovacím stroji – LIS, na kterém se naţehlují kameny od velikosti ss 40 a naţehluje se vţdy 1 ks kamene na 1 prouţek textilie nebo na bodovém naţehlovacím stroji – FIXY, na kterém se naţehlují na 1 prouţek textilie buď 3ks kamenů (do velikosti ss 34) nebo 5ks kamenů (od nejmenšího do velikosti ss 20). Na tomto stroji se podle velikosti kamene mění kotoučky a hroty, které naţehlují kameny na prouţek textilie. Vše je řízeno obsluhou pomocí pedálu.

Obr. č. 8 Bodový naţehlovací stroj – FIXY [1]

(30)

29 Obr. č. 9 Plošný naţehlovací stroj – LIS [1]

Po naţehlení kamenů na textilii se musí nechat 24 hodin zatuhnout lepidlo a poté následuje trhací zkouška. Naţehlené kameny na textilii se upevní na trhací zařízení (trhačku). Textilie se pomalu natahuje a kovové dílky umístěné pod kaţdým kamenem působí na jednotlivý kámen postupně od nejspodnějšího k tomu nejvrchnějšímu určitou silou dokud se kámen neodtrhne a hodnota této síly v jednotkách N (newton) se zapíše do grafu v počítači. Veškeré grafy se ukládají pro případné reklamace. Pro zajímavost je zde uvedeno, ţe firma Preciosa, a. s. eviduje za loňský rok pouhé 3 reklamace na přídrţnost jejích šatonových růţí. Tyto reklamace byly ovšem všechny zamítnuty z důvodu nedodrţení doporučení.

Norma firmy Preciosa, a. s. uvádí, ţe minimální přídrţnost šatonových růţí je 6N a průměrná 7,5N, zároveň 80% testované poloţky musí být vyhovující. Pokud poloţka nevyhovuje, tak se odloţí na měsíc na odkladové středisko a poté se znovu přeţehlí a otestuje na trhací zkoušce. Pokud opět nevyhovuje, tak se celá vyhodí do speciálního odpadu. Kameny, které po trhací zkoušce vyhovují, se třídí a následně předávají na další kontrolu a poté se expedují.

(31)

30 Tabulka č. 7 Normové hodnoty přídrţnosti firmy Preciosa, a. s. [1]

NORMOVÉ HODNOTY PŘÍDRŢNOSTI

růţe F (N) D

ss jednotlivé průměr pl.

4 6,0 7,5 1,6 5 6,5 8,0 1,8 6 7,0 9,0 2,0 8 8,0 9,5 2,4 10 8,0 9,5 2,8 12 8,0 9,5 3,1

16 9,0 11,0 3,9

20 10,0 12,0 4,7 30 14,0 18,0 6,4 34 15,0 19,0 7,2 40 16,0 20,0 8,5 48 21,0 26,0 11,1

Při psaní této bakalářské práce bylo bohuţel umoţněno testování naţehlených šatonových růţí jen na jiţ zmiňovaném materiálu VEBA, jelikoţ firma Preciosa, a. s., kde testování probíhalo, provádí tuto zkoušku jen na tomto materiálu. A z důvodu velkého vytíţení tohoto pracoviště a ţádného jiného ochotného výrobce šatonových růţí nebylo moţno provést zkoušky na jiných typech materiálu.

Naţehlování probíhalo jak na bodovém naţehlovacím stroji FIXY, tak i na plošném naţehlovacím stroji LIS. Naţehleno bylo celkově 50 ks šatonových růţí barvy crystal, 48 ks na materiál VEBA a 2 ks na kůţi.

Tabulka č. 8 Naměřené hodnoty přídrţnosti na materiálu VEBA NAMĚŘENÉ HODNOTY PŘÍDRŢNOSTI

Velikost kamene Síla F (N) ss 4 8,0;6,5;7,5;7,5;8,0 ss 5 8,5;8,0;8,0;7,0;7,0 ss 6 8,5;7,0;7,0;7,5;7,0 ss 8 9,0;9,5;10,0;10,5;9,0 ss 10 9,5;9,5;9,0;9,0;10,0 ss 12 9,5;9,0;9,5;9,5;8,0;

ss 16 10,5;11,5;11,0;11,0;11,0 ss 20 14,0;13,5;14,5;14,0;13,0

ss 30 15,5;16,5;18,0

ss 34 17,0;17,5;17,0

ss 40 20,0

ss 48 25,5

(32)

31 Po provedení zkoušky bylo zjištěno, ţe lze kameny na koţené výrobky pouze lepit, ale ne naţehlovat. Kůţe je málo porézní a lepidlo neprojde dokonale skrz kůţi a tudíţ ho nelze naţehlit.

Dále bylo na základě provedených testování šatonových růţí vypozorováno a jak je i patrné z tabulky č. 8, ţe velikost kamene ss 20 má nejvyšší přídrţnost ze všech velikostí. Jeho přídrţnost je oproti uvedené normě vyšší o 15%. Nejniţší přídrţnost byla naměřena na velikosti kamene ss 6 v porovnání s normou.

Pro porovnání byla vykonána trhací zkouška šatonové růţe o velikosti ss 10 od výrobce Swarovski a výsledek byl takový, ţe norma firmy Preciosa, a. s. uvádí nejniţší hodnotu přídrţnosti této velikosti 8,0 N a průměrnou hodnotu 9,5 N a hodnota přídrţnosti kamene Swarovski byla 12 N.

5.3 Test praní

Tento test se provádí pro zjištění přídrţnosti naţehlených šatonových růţí. Testy praní neprobíhají pravidelně, ale náhodně jednou za čas, spíše sporadicky.

Průběh testu: 100 ks kamenů je naţehleno na textilii VEBA a 10krát je vypráno při teplotě 60°C, při 1000 otáčkách obyčejným pracím prostředkem. Vţdy se nechá textilie uschnout a poté následuje opět praní. Kameny by neměly odpadnout. Následně se provede trhací zkouška.

Test praní byl během zpracování této bakalářské práce proveden jeden. Bylo naţehleno na bodovém naţehlovacím stroji FIXY 100 ks šatonových růţí velikosti ss 20 barvy crystal na materiál VEBA, který byl následně 15krát vyprán v automatické pračce značky Electrolux EWS 106410 W na 60°C při 1000 otáčkách v pracím prášku Palmex Color.

Výsledkem tohoto testu praní bylo, ţe všech 100 ks kamenů mělo 100% přídrţnost. Po skončení tohoto testu neodpadl ţádný z naţehlených kamenů a po následné trhací zkoušce měly všechny kameny průměrnou přídrţnost, kterou uvádí firma Preciosa, a. s.

ve své normě.

(33)

32

6 Navrţení vhodných symbolů údrţby pro zdobení šatonovými růţemi

Dle „Zákona o ochraně spotřebitele“ č. 634/1992 Sb. v platném znění musí být kaţdý oděvní výrobek řádně označen. A tento zákon ukládá v § 9 prodávajícímu povinnost informovat mimo jiné i o způsobu pouţití a údrţby výrobku.

Pravidla pro správné pouţívání symbolů ošetřování v České republice upravuje norma ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie – Symboly pro ošetřování – příloha č. 2.

Musí být zajištěno, aby uvedené informace, jsou-li poskytovány písemně, byly poskytnuty v úředním jazyce té země, do které je výrobek dodáván. Jednotlivé symboly (piktogramy) údrţby musí být srozumitelné, čitelné a úplné.

Symboly musí být umístěny buď přímo na výrobku anebo na etiketě pevně spojené s výrobkem. Označení můţe být tkané, tištěné či jinak zhotovené, ale musí být dostatečně čitelné po dobu ţivotnosti výrobku.

Výrobce nebo dodavatel pomocí symbolů ošetřování doporučuje zákazníkovi parametry postupů ošetřování textilních výrobků, při jejichţ pouţití nedojde k poškození textilního výrobku nebo k jeho znehodnocení změnou vzhledu, barevného odstínu nebo rozměrů.

Symboly jsou důleţité jak pro správné ošetřování výrobků v domácnostech, tak při volbě technologického postupu údrţby při profesionálním čištění. [4]

Pokud se zákazník nebude řídit doporučenými symboly údrţby, vystavuje svůj výrobek moţnosti změny barevného odstínu, změně rozměrů výrobku, změně povrchu a vzhledu textilií, coţ jsou nejčastější příčiny reklamací textilních výrobků.

Konkrétně u textilií, které jsou zdobené šatonovými růţemi je nutné dodrţovat doporučené symboly ošetření z důvodu toho, aby zákazníkovi kameny z výrobku neopadaly.

6.1 Ošetřování a údrţba textilních materiálů s nalepenými kameny

Materiály s nalepenými biţuterními kameny jsou zpravidla velmi citlivé na údrţbu a vyţadují opatrné zacházení. Vţdy je nutné je prát a ţehlit z rubu (stranou s kameny dovnitř).

Na bavlněné tričko o plošné hmotnosti 235g/m2 bylo nalepeno epoxidovým dvousloţkovým lepidlem značky E 6000 adhesive 25 ks šatonových růţí velikosti ss 10 barvy light siam. Tričko bylo vypráno v automatické pračce na 60°C, při 1000 otáčkách

(34)

33 obyčejným pracím prostředkem značky REX Color. Výsledek byl, ţe 75% kamenů odpadlo.

Následně bylo na to samé tričko nalepeno stejným lepidlem tentýţ počet kamenů o velikosti ss 10 barvy peridot. Praní proběhlo v automatické pračce na 40°C, při 500 otáčkách obyčejným pracím prostředkem značky REX Color. Výsledek byl, ţe 35%

kamenů odpadlo.

Třetí pokus probíhal tak, ţe opět stejné bavlněné tričko s nalepenými šatonovými růţemi o velikosti ss 10 barvy crystal bylo vypráno ručně ve vlaţné vodě v pracím prostředku na jemné prádlo MADEL LANA. Vyprané tričko nebylo ţdímáno, ale pouze zabaleno do ručníku a voda jemně vymačkána. Následně bylo ponecháno na savém podkladu pozvolně uschnout. Výsledkem bylo, ţe ţádný z kamenů neodpadl.

Graf č. 1 Procento odpadlých kamenů z testů praní

Z těchto tří pokusů vyplynulo doporučení pro ošetřování s nalepenými kameny: oděvy a textilie s nalepenými kameny je doporučeno čistit v případě nutnosti jemným ručním praním ve vlaţné vodě s vyuţitím minimálního mnoţství neagresivního pracího prostředku (saponáty, prací prostředky pro ošetřování jemných tkanin).

Obr. č. 10 Symbol pro ruční praní. Maximální teplota 40°C [5]

Vypraný materiál není doporučeno ţdímat, ale zabalit do ručníku a vodu jemně vymačkat. Poté nechat poloţený na savém podkladu pozvolně uschnout (obdobně jako

0 20 40 60 80

pokus 1

pokus 2

pokus 3

Procento odpadlých kamenů

Procento odpadlých kamenů

(35)

34 například vlněné svetry). Pokud bude nezbytné ţdímat, tak opatrně a šetrně s tím rizikem, ţe je moţné, ţe kameny časem odpadnou.

Dále není vhodné prát textilie s nalepenými šatonovými růţemi společně s výrobky, které obsahují ostré hrany, zipy, atd., mohly by kameny poškodit nebo odřít.

6.2 Ošetřování a údrţba textilních materiálů s naţehlenými kameny

Správné dodrţování symbolů údrţby pro textilní materiály s naţehlenými šatonovými růţemi je nutné pro zajištění co nejdelší doby trvání kamínkové aplikace na výrobku.

Na bavlněné tričko o plošné hmotnosti 235g/m2 bylo naţehleno 15 ks šatonových růţí velikosti ss 7 barvy capri blue. Tričko bylo po zaschnutí lepidla (24 hodin) vypráno v automatické pračce na 60°C, při 1000 otáčkách obyčejným pracím prostředkem značky REX Color. Výsledek byl, ţe 40% kamenů odpadlo.

Pokus byl zopakován a tričko bylo vypráno na 60°C, při 500 otáčkách s pouţitím pracího prostředku REX Color ale v šetrném reţimu pračky a výsledkem bylo, ţe ţádný z kamenů neodpadl.

Textilii je při praní nutné obrátit naruby a pro maximální ochranu vloţit do sáčku z měkkého materiálu (např. flanel).

Obr. č. 11 Symbol pro šetrný způsob praní [5]

Následně byl proveden další pokus a bylo naţehleno na bavlněné tričko o plošné hmotnosti 235g/m2 15 ks kamenů velikosti ss 8 za úplně stejných podmínek jako velikost ss 7 a i při niţších teplotách vypráno a výsledkem bylo, ţe všech 15 ks kamenů odpadlo. Z toho plyne, ţe textilie s naţehlenými kameny o velikosti nad 7 mm není moţné prát v pračce, ale pouze ručním praním.

Obr. č. 12 Symbol pro výrobky, které se nesmí prát [5]

Obr. č. 13 Symbol pro ruční praní. Maximální teplota 40°C [5]

(36)

35 Materiál s šatonovými růţemi byl také odzkoušen, zda se můţe bělit. Vzorek tkaniny s naţehlenými kameny byl na dvě hodiny namočen ve vodní lázni se Savem Perex. Po dvou hodinách byl důkladně vymáchán a ručně doprán. Výsledkem bylo, ţe kameny tzv. „osleply“ a odpadaly. Z toho vyplývá, ţe textilní výrobky s naţehlenými kameny nesmějí být běleny chlórem.

Obr. č. 14 Symbol, ţe se nesmí výrobek bělit [5]

Vzorek tkaniny byl nejprve sušen v bubnové sušičce značky Zanussi ZTE 135 v reţimu sníţené teploty 60°C. A ţádný z kamenů neodpadl.

Poté byla tkanina vyzkoušena v té samé sušičce v reţimu běţného cyklu, který probíhá v teplotě 90°C a 20% kamenů odpadlo. Doporučením tedy je sušit v bubnové sušičce v reţimu niţší teploty, nebo nechat pozvolně uschnout na savém podkladu.

Obr. č. 15 Mírný postup sušení (60°C) [5]

Dalším doporučením je ţehlit s pouţitím ochranné textilie (např. flanel), která zabrání poškození kamenů. Ţehličku nastavit max. na 150°C. Ţehlit z rubu (stranou s kameny dovnitř).

Obr. č. 16 Ţehlení při mírné teplotě (max. 150°C) [5]

Při ţehlení je nutné dbát na to, aby nedošlo k roztavení vrstvy lepidla. Proto se v místě kamene musí působit ţehličkou jen minimálně.

Textilní výrobky s naţehlenými kameny lze čistit perchlorethylenem, avšak vyţaduje to zvýšenou opatrnost při mechanickém působení. Dále je lze čistit hydrokarbonáty, avšak vyţaduje to opět zvýšenou opatrnost při mechanickém působení.

Obr. č. 17 Symbol profesionálního chemického čištění perchloretylenem [5]

(37)

36

7 Marketingový průzkum

Je jednorázový, krátkodobý, řešící dílčí problém na rozdíl od výzkumu, který je komplexní, vícesloţkový, často dlouhodobý, se závěry, které se dají zobecnit do určité teorie.

Průzkum se dá chápat také jako přípravná fáze dalšího zkoumání. Je to činnost, při níţ se zjišťuje okamţitý stav jevu, jeho změny za určité období a směry jeho vývoje. Cílem průzkumu je vytvoření podkladů pro předvídání budoucího vývoje jevu.

Průzkum se dá realizovat dvě mi způsoby:

 tzv. průzkum od stolu – pracuje s informacemi, které jsou běţně k dispozici.

Pocházejí buď z veřejných zdrojů (noviny, časopisy, internet, katalogy, prospekty, atd.) nebo se jedná o vnitropodnikové informace. Takovéto informace stačí utřídit, zpracovat a vyhodnotit.

 průzkum v terénu – nejčastěji se zaměřuje na chování zákazníků a konkurence.

Při dotazování v terénu se pouţívají různé techniky, například osobní dotazování, které má podobu rozhovoru dotazovatele s jedním respondentem, nebo skupinový rozhovor, kdy se diskutuje v okruhu 10 aţ 20 osob. [6]

Marketingovým průzkumem se dá také zjišťovat konkurenceschopnost firem posuzovaná z hlediska zákazníka. Na základě výsledků průzkumu lze zpracovat doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy, která v hodnocení dopadla hůře neţ její konkurenční firma.

Z důvodu neumoţnění testování uchycení šatonových růţí na různých textilních materiálech a tím i zjištění jejich přídrţnosti bude v této práci uveden marketingový průzkum posuzování šatonových růţí spotřebiteli se zaměřením na vzhled a jejich přídrţnost, kterým bude zjištěno jak je zdobení šatonovými růţemi oblíbené a jak jsou čeští spotřebitelé spokojeni s přídrţností kamenů. Dále také bude zjištěna konkurenceschopnost firmy Preciosa, a. s. v porovnání s jejími největšími konkurenty.

Konkurenceschopnost je:

 inovační schopnost podniku související se strategií,

 neustálé zdokonalování vztahů k zákazníkům, marketing

Figur

Updating...

Referenser

 1. http://www.preciosa.com/cs/komponenty- preciosa/genuine-czech-crystal/
 2. http://turbo.cdv.tul.cz/mod/book/view.php? id=1553
 3. http://sotex.cz/index.php?docid=33
 4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Swarovski
 5. http://asfourcrystal.com/Crystal/About.asp
 6. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=4996&x=100&y=100
 7. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=4991&x=100&y=100
 8. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=4989&x=100&y=96
 9. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=4999&x=99&y=96
 10. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5004&x=100&y=100
 11. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5068&x=100&y=100
 12. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5001&x=100&y=96
 13. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5036&x=100&y=100
 14. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5063&x=100&y=100
 15. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5033&x=100&y=100
 16. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5034&x=100&y=98
 17. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=6668&x=100&y=100
 18. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5042&x=100&y=100
 19. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5059&x=100&y=99
 20. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5037&x=100&y=96
 21. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5041&x=100&y=100
 22. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=4981&x=100&y=100
 23. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=4982&x=100&y=98
 24. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5038&x=100&y=100
 25. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5014&x=100&y=97
 26. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=6667&x=100&y=100
 27. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=6088&x=100&y=96
 28. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5040&x=100&y=99
 29. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5058&x=100&y=95
 30. http://www.preciosa.com/galerie/obrazky/image.php?img=5002&x=100&y=100
Relaterade ämnen :