Omsättningen uppgår till 328,8 MSEK (372,7) Rörelseresultat EBITDA är 35,0 MSEK (34,1) Rörelsemarginal EBITDA är 10,6% (9,1)

14  Download (0)

Full text

(1)

2010-10-20 Klockan 07.30

Omsättningen uppgår till 328,8 MSEK (372,7)

Rörelseresultat EBITDA är 35,0 MSEK (34,1)

Rörelsemarginal EBITDA är 10,6% (9,1)

Rörelseresultat EBIT är 22,2 MSEK (24,6)

Rörelsemarginal EBIT är 6,8% (6,6)

Resultat per aktie uppgår till 0,56 SEK (0,32)

Januari – september

Omsättningen uppgår till 1 126,2 MSEK (1 305,3)

Rörelseresultat EBITDA är 75,3 MSEK (94,8)

Rörelsemarginal EBITDA är 6,7% (7,3)

Rörelseresultat EBIT är 37,1 MSEK (-216,4)

Rörelsemarginal EBIT är 3,3% (-16,6)

Resultat per aktie uppgår till 0,54 SEK (-7,57)

Antalet anställda uppgår till 1 749 (1 863)

(2)

Stärkt lönsamhet på en stabilare marknad

För årets tredje kvartal uppgår omsättningen till 328,8 MSEK (372,7) med ett rörelseresultat EBITDA på 35,0 MSEK (34,1), vilket ger en marginal på 10,6% (9,1). Vi har stärkt vår lönsamhet genom att vara mer effektiva.

Utvecklingen i tredje kvartalet har präglats av samma aktivitet och positiva anda som vi märkte under årets första månader. Den nedgång och osäkerhet som rådde under april och maj månad, både på marknaden generellt och för Cybercom specifikt, har vi inte sett på motsvarande sätt under tredje kvartalet. På en stabilare marknad ser jag en god potential framåt.

Affärsläget har förbättrats i alla våra dotterbolag. Det glädjer mig att notera att vår verksamhet i Singapore åter visar en stark lönsamhet. Vidare har vi även lyckats hantera ett svårt marknadsläge i Skåneregionen, där vi nu ser en positiv utveckling med nya kunder och förbättrad lönsamhet. Vi har en utmaning i tillväxten. Vi har påbörjat rekryteringssatsningar i alla storstadsregioner och vi närmar oss åter en nettotillväxt.

Under kvartalet har vi arbetat med att skapa en gemensam och stark organisation i Sverige. Med fortsatt fokus på lönsamheten bygger vi ett internationellt Cybercom med en geografisk struktur för en långsiktig, lönsam och hållbar affär.

Stockholm den 20 oktober 2010

Patrik Boman

VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Boman, VD och koncernchef + 46 73 983 89 79 Odd Bolin, Finansdirektör + 46 70 428 31 73 Kristina Cato, Informationsdirektör + 46 70 864 47 02

Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör inom säkerhet, internet och mobila tjänster, inbyggda system och telecom management.

Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har 26 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic.

“Vi har stärkt vår lönsamhet genom att vara mer effektiva. På en stabilare marknad ser jag en god potential framåt”

Patrik Boman

(3)

MARKNAD & AFFÄRSLÄGE

Cybercom har en stark bas i Norden och verkar internationellt genom att följa sina kunder ut i världen. Utöver Norden har bolaget idag verksamhet i Polen, Rumänien, Singapore, Indien och Kina samt etablerade säljkontor i Dubai och USA. Närvaron i Asien är viktig på en global marknad, där Indien och Kina är tillväxtmarknader för en stor del av Cybercoms kunder. Verksamheterna i Rumänien, Polen, Indien och Kina stärker koncernen genom att resursförsörja och bidra till systerbolagens affärer. Totalt är 24% av Cybercoms konsulter verksamma utanför Norden och 46% utanför Sverige.

Norden

Under tredje kvartalet har marknaden för IT-tjänster i Norden varit mer positiv än under första halvåret. Kunderna är ännu något försiktiga men visar åter en större investeringsvilja. Förfrågningar och affärsaktiviteter ökar och

ramavtalsförhandlingar slutförs. Marknaden är fortsatt något svårbedömd men Cybercoms uppfattning är att det finns ett uppdämt behov av IT-investeringar som kommer att realiseras i takt med att konjunkturen blir allt bättre.

Inom offentlig sektor är efterfrågan generellt fortsatt hög i synnerhet i Stockholmsregionen men även i Öresunds- regionen. Många upphandlingar har genomförts, men det är dock fortfarande begränsade affärsvolymer, exkluderat de största outsourcing affärerna.

Kunder inom telekom driver utvecklingen, men pressar även prisbilden. Det är därför viktigt att få större åtaganden med egen resurstillsättning och att minska den rena resursförsäljningen. Detta har Cybercom lyckats bra med under kvartalet mot telekomleverantörssidan. Till exempel utökas ett global sourcing-uppdrag kring utveckling och förvaltning inom basbandsutveckling. Även ett utvecklingsprojekt för portering inom växelsystem, där Cybercom är erkänd för sin kompetens, har utökats.

Överhuvudtaget märks en starkare marknad kring huvudstadsregionerna i Norden, där Cybercom åter satsar mycket på att rekrytera.

Övriga Europa

Verksamheten i östra Europa är förhållandevis liten, men strategiskt viktig. Bolagen i Rumänien och Polen är framförallt leveransresurser till systerbolagen i Norden och bidrar till lönsamheten i dessa bolag. Många nordiska kunder föredrar outsourcingsamarbete med länder som ligger nära den lokala verksamheten. Verksamheten i Rumänien fortsätter att växa och sysselsätter nu 61 personer (46). Cybercoms uppdrag kring en nordisk telekomaktörs musikportal har utökats. Det finns en potential i den polska lokala marknaden där Cybercom fortsätter att försöka positionera sig som en lokal aktör, och under kvartalet var nästan hälften av den polska verksamheten lokala affärer.

Asien

Det generella marknadsläget för telekom management tjänster i Asien, Mellanöstern och Afrika präglas av en fortsatt bra efterfrågan. Många operatörer i regionerna planerar expansion av framförallt mobila nät. För Cybercoms del visar Singaporeverksamheten åter stark lönsamhet och under kvartalet har flera uppdrag åter förlängts och nya påbörjats. Två större projekt finns i Rwanda och Tanzania där Cybercom under några år har optimerat och byggt ut mobila nät.

Verksamheten i Kina fortsätter att växa med nya outsourcing-uppdrag kring utveckling och test, både i Chengdu och Beijing. Fjord är ett exempel på en ny kund från Sverige. Cybercom har även börjat göra affärer lokalt med nordiska kunder, vilket understryker den strategiska betydelsen av närvaron i Kina. Vidare har Cybercom vunnit ett nytt global sourcing-uppdrag från Timesys genom säljaktiviteter i USA. Uppdraget förläggs i Chengdu.

Säljaktiviteterna i USA har intensifierats under hösten. Tre av Cybercoms viktigaste telekomkunder betraktar USA som strategiskt oerhört viktigt och Cybercom ser det därför viktigt med lokal närvaro.

Verksamheten i Indien är stabil, och några nya mindre uppdrag har tillkommit under kvartalet. Projektet som Cybercom genomför i Bangalore har utökats till att innefatta uppdrag kring Android och MeeGo.

(4)

Omsättning Q3 per segment Omsättning Q3 per bransch Omsättning Q3 per åtagande

Affärsläge

Cybercom har en stark position hos internationella telekombolag telekom utgör 51 % (60) av de totala intäkterna.

De stora konsultköparna inom telekom fortsätter att pressa priser, vilket ställer krav på utveckling av

affärsmodellerna. Detta är en potential för outsourcing-uppdrag och global sourcing-leverans, vilket Cybercom erbjuder. Under kvartalet har Cybercom lyckats utöka andelen projektåtaganden hos telekomleverantörerna.

Andelen helhetsåtaganden, såsom outsourcing och service management (SM) har ökat till 54% (52) av den totala omsättningen.

De nordiska operatörerna efterfrågar konsulttjänster runt 4G-utbyggnaden. Cybercom diskuterar även

funktionslösningar med operatörerna kring design, optimering och projektering av näten. Vidare har Cybercom fördjupat samarbetet med en ledande telekomleverantör genom att arbeta med systemintegration och försäljning av leverantörens produkter inom multimedia.

Offentlig sektor står för 14 % (12) av omsättningen under tredje kvartalet och Cybercom har vunnit viktiga ramavtal för kommande år. Nya är till exempel Göteborgs stad, Transportstyrelsen och Tillväxtverket. Dock tar det tid innan ramavtalen resulterar i större volymer men det är en tydlig uppåtgående trend för Cybercoms nordiska

verksamheter.

Genom sin expertis inom internet och mobila tjänster, säkerhet och inbyggda system, vilka samtliga är

branschöverskridande, kan Cybercom agera katalysator mellan telekom och andra branscher och tillföra lösningar och återanvända kunskap. Infotainmentlösningar till fordonsindustrin är ett sådant exempel, där Cybercom har exklusiva samarbeten med ledande biltillverkare. Återhämtningen är relativt snabb inom fordonssegmentet där Cybercom nu åter utökat sina åtaganden. Detta avspeglar sig i att en stor andel av omsättningen, 17% (11), återfinns inom industrisegmentet. I Finland märks större kunder inom industrisegmentet som Kone, Sandvik och ABB, vilka har börjat öka antalet förfrågningar igen. Ensto är en ny kund där Cybercoms uppdrag gäller tjänster för laddningsstolpar för elbilar.

Verksamheten i Skåneregionen visar återigen en positiv utveckling, med god beläggning och förbättrad lönsamhet . Ett starkt fokus på säljaktiviteter har genererat många uppdrag hos nya kunder. Det gäller framförallt inom mobila tjänster där Cybercom till exempel fått uppdrag från Mobill gällande en mobil biljett-applikation, Small Green Men, där Cybercom utvecklat ”My Security App” för Android och från en nordisk bank där Cybercom utvecklar nya mobila funktionaliteter.Cybercom har för kunds räkning utvecklat ett nästa generationens Bluetoothtillbehör för smart phones. Cybercom har även vunnit ett ramavtal med IKANO-banken.

51%

17%

14%

5%

3%

4%

6%

Telekom 51% Industri 17%

Offentlig sektor 14% Media 5%

Bank & finans 3% Handel 4%

Övrigt 6%

54%

46%

Helhetsåtaganden projekt och SM 54%

Konsulttjänster 46%

86%

3%

11%

Norden 86%

Övriga Europa 3%

Asien 11%

(5)

Marknadsaktiviteter

För att stärka Cybercom varumärke fortsätter bolaget att investera i marknadsaktiviteter såsom mässor, konferenser och seminarier inom bolagets fokusområden. Under kvartalet har Cybercom:

• Varit föredragare på Mobile Monday i Malmö

• Vunnit pris på Catwalk, arrangerat av Telecom City i Karlskrona, för Handelsbankens mobiltjänst samt för Telenors, Telias, Swedbank och Finansiell ID-tekniks tjänst BankID i mobilen

• Varit delaktig i Webbdagarna i Malmö

• Ställt ut på en mässa i Detroit gällande Connected Cars och Bluetooth

• Varit talare på SEC-T i Stockholm gällande IT-säkerhet

• Värd för Säkerhet ochoutsourcing i Stockholm

• Arrangerat Digital Landscape tillsammans med större internationella partners. Konferensen hölls i Stockholm för över 100 besökare

• Lanserat en nyhetssajt med integrerade sociala medier, se http://newsroom.cybercom.com/

Corporate Social Responsibility (CSR)

Som en del av Cybercoms CSR-arbete har bolaget under tredje kvartalet utsett tre så kallade CSR-ambassadörer bland bolagets 1800 anställda. Under det kommande året ska de vid sidan av sitt arbete som konsulter belysa CSR-frågor inom bolaget och när så är relevant även i kundsammanhang.

Nyligen var de tre CSR-ambassadörerna tillsammans med Cybercoms VD och kommunikationschef i Rwanda. Här besökte de SOS Barnbyars verksamhet och den skola som Cybercom stödjer. I Rwanda arbetar

Cybercom med utrullningen av landets tredje nationella mobilnät. Detta är en intressant affär för Cybercom samtidigt som nätutbyggnaden har bidragit till att många fler har möjlighet att ringa.

Cybercom har ett långsiktigt partneravtal med SOS Barnbyar och finansierar en del av verksamheten för en grundskola med 200 barn i Gikongoro, Rwanda. Grundskolan har sedan starten fördubblat sin kapacitet. Datorer har köpts in till skolan för att underlätta undervisningen och för att barnen ska få lära sig hur de kan använda en dator.

Cybercoms CSR-engagemang i Rwanda är ett exempel på bolagets strävan att uppträda ansvarsfullt i alla länder och i alla sammanhang där koncernen verkar.

KUNDER

De 10 största kunderna står för 51% (59) av bolagets totala omsättning. Den enskilt största kunden står för 16,7%

(19) av den totala omsättningen. 62% (62) av Cybercoms omsättning kommer från ramavtalskunder. I tredje kvartalet har det tillkommit flest nya kunder under hela 2010. Exempel är Animex i Polen, Repab, Nanofactory instruments, TerraNet, TimeLox, SF Bio, Bayer Health Care, Speedbook, SPP, Statens Institutions Styrelse och Domstolsverket i Sverige samt Danska Posten.

Listan över Cybercoms större kunder inkluderar AMS i Danmark, ASSA ABLOY, Ericsson, Millicom, Nokia, Nokia Siemens Networks, Sony Ericsson, ST-Ericsson, TeliaSonera och Volvo.

(6)

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Underliggande verksamhet exkluderar engångsposter och eventuella nedskrivningar av goodwill.

Januari – september

Omsättningen uppgick till 1 126,2 MSEK (1 305,3). Jämfört med föregående år har Cybercom cirka 115 färre anställda, vilket till största del är resultatet av de neddragningar som gjorts under 2009 och 2010. Även andelen underkonsulter är fortsatt något lägre än föregående år.

Rörelseresultat EBITDA är 75,3 MSEK (94,8) vilket ger en marginal på 6,7% (7,3). Från och med Q1 2010 tillkommer avskrivningar om 2,5 MSEK per kvartal på varumärket Plenware och 0,7 MSEK på kundrelationer avseende Teleste, avskrivningstiden är tre år respektive 15 månader. Rörelseresultatet EBIT uppgår till 37,1 MSEK (-216,4). Det motsvarar en rörelsemarginal på 3,3% (-16,6). Negativa valutaeffekter främst hänförliga till

försvagningen av EUR mot SEK påverkar omsättningen med -34,2 MSEK och EBITDA med -3,8 MSEK.

Resultatet belastas med 18 MSEK för det åtgärdsprogram som genomförts i södra Sverige, där ett varsel som berörde 80 medarbetare lades i januari. Kostnaden togs i sin helhet i första kvartalet och täcker uppsägning av 59 medarbetare.

Finansnettot uppgår till -18,3 MSEK (-24,2). Här ingår räntekostnad för lån upptagna i samband med förvärvet av auSystems (2007) och Plenware (2008) med -7,3 MSEK (-14,2). Resultatet före skatt uppgår till 18,8 MSEK (-240,6), vilket innebär en nettomarginal på 1,7% (-18,4).

Omsättning och resultat rullande tolv månader, rensat från omstruktureringskostnader och nedskrivningar

Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3

Cybercom Group, MSEK 2010 2009 2010 2009 2009 RTM

Om sättning 1 126,2 1 305,3 328,8 372,7 1 751,6 1 572,5

Rörelseresultat EBITDA 75,3 94,8 35,0 34,1 144,1 124,6

EBITDA underliggande verksam het 93,3 128,8 35,0 39,7 177,9 142,4

EBITDA marginal, % 6,7 7,3 10,6 9,1 8,2 7,9

EBITDA m arginal underliggande verksam het, % 8,3 9,9 10,6 10,7 10,2 9,1

Rörelseresultat EBIT 37,1 -216,4 22,2 24,6 -177,7 75,8

EBIT underliggande verksam het 55,1 97,6 22,2 30,2 136,1 93,6

EBIT marginal % 3,3 -16,6 6,8 6,6 -10,1 4,8

EBIT m arginal underliggande verksam het % 4,9 7,5 6,8 8,1 7,8 6,0

Antal anställda vid periodens slut 1 749 1 863 1 749 1 863 1 818 1 749

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Rörelseresultat  EBITDA (SEKm) Omsättning 

(SEKm)

Omsättning EBITDA underliggande  verksamheten

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Rörelseresultat 

EBIT (SEKm) Omsättning 

(SEKm)

Omsättning EBIT underliggande  verksamheten 

(7)

Juli – september

Under tredje kvartalet uppgår omsättningen till 328,8 MSEK (372,7). EBITDA uppgår till 35,0 MSEK (34,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 10,6% (9,1). EBIT uppgår till 22,2 MSEK (24,6). Det motsvarar en

rörelsemarginal på 6,8% (6,6). Negativa valutaeffekter främst hänförliga till försvagningen av EUR mot SEK påverkar omsättningen för kvartalet med -8,8 MSEK och EBITDA med -1,3 MSEK.

Omsättning per kvartal Rörelseresultat EBIT per kvartal*

Rörelseresultat EBITDA per kvartal

*Nedskrivning goodwill om 280 MSEK i Q1 2009

MEDARBETARE

Medeltalet antal anställda (heltidstjänster) i koncernen var under januari – september 1 649 personer (1 778). Vid periodens utgång är antalet anställda i koncernen 1 749 (1 863), varav 19% (18) är kvinnor. De personalned- dragningar om 59 personer som genomförts i den skånska verksamheten har fått genomslag i antal anställda under året. Nedläggningen av Estland berörde cirka 30 anställda. Ambitionen är att återfå en positiv

nettorekrytering under fjärde kvartalet.

INVESTERINGAR

Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår till 15,2 MSEK (7,5).

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under året är kassaflödet före förändring av rörelsekapital 36,0 MSEK (67,8). Rörelsekapitalet har under året förändrats med 11,6 MSEK (9,8). Summerat är kassaflödet från den löpande verksamheten 47,6 MSEK (77,6).

Koncernens likvida medel uppgår per 30 september 2010 till 82,3 MSEK (167,6). 2009 avsåg cirka 50 MSEK av de likvida medlen kontanter tillförda genom den nyemission som genomfördes under andra kvartalet 2009. Sedan dess har Cybercom gjort extra amorteringar om cirka 50 MSEK utöver de ordinarie amorteringarna om cirka 100 MSEK. De räntebärande skulderna uppgår till 237,5 MSEK (395,1).

Det egna kapitalet per den 30 september 2010 är 902,0 MSEK (875,4) vilket motsvarar en stärkt soliditet på 60,5%

(51,2). Eget kapital per aktie uppgår till 25,00 SEK (24,26).

SKATTER

Under perioden uppgår koncernens effektiva skattesats till 1,2% (2,0%). Den låga skattesatsen beror på en justering av skatt från föregående år och exklusive justeringen uppgår skattesatsen till 21,6%. Skattekostnaden är beräknad efter aktuell skattesats för moderbolag och respektive dotterföretag. Hänsyn är tagen till temporära skillnader och befintliga underskottsavdrag.

0 100 200 300 400 500 600

Q1 07

Q1 08

Q1 09

Q1 10

Q2 07

Q2 08

Q2 09 Q2 10

Q3 07

Q3 08

Q3 09 Q3 10

Q4 07

Q4 08

Q4 09 SEKm

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100

Q1 07

Q1 08

Q1 09

Q1 10

Q2 07

Q2 08

Q2 09 Q2 10

Q3 07

Q3 08

Q3 09 Q3 10

Q4 07

Q4 08

Q4 09 SEKm

0 10 20 30 40 50 60

Q1 07

Q1 08

Q1 09

Q1 10

Q2 07

Q2 08

Q2 09 Q2 10

Q3 07

Q3 08

Q3 09 Q3 10

Q4 07

Q4 08

Q4 09 SEKm

(8)

Kassaflöde från löpande verksamheten ackumulerat

Resultat per aktie per kvartal*

Resultat per aktie ackumulerat*

*Nedskrivning goodwillom 280 MSEK i Q1 2009

RISKBEDÖMNING

Som beskrivs i avsnittet ”Marknad & affärsläge” i denna rapport har en väsentlig konjunkturavmattning skett under de senaste åren och de flesta större konsultköpare har infört sparprogram eller lagt varsel. Även om orderflödet har varit relativt stabilt så har kundernas beslutsprocesser förlängts. En försämring av konjunkturen kan påverka Cybercom negativt vad avser orderingång och intjäning. Värderingen av Cybercoms tillgångar är bland annat beroende av antaganden om framtida kassaflöden vilka kan påverkas negativt vid en ytterligare

konjunkturförsämring. Den finansiella risksituationen, det vill säga valuta-, ränte-, finansierings- och kreditrisk, kan också påverkas negativt av en ytterligare konjunkturavmattning. De åtgärder bolaget vidtagit under 2009 och 2010 (omstrukturering, nyemissioner,goodwillnedskrivning samt omlagd bankfinansiering) har dock bidragit till att både den operativa och den finansiella risksituationen måste anses vara lägre idag än den var för ett år sedan.

FRAMTIDSUTSIKTER

Cybercom har en stark plattform i Norden, där bolaget är en ledande aktör. Genom etableringar i östra Europa, Indien, Singapore och Kina är bolaget väl positionerat för att vara en attraktiv samarbetspartner till befintliga och blivande kunder.

Inom vissa regioner och branscher syns en begynnande återhämtning i efterfrågan efter den djupa internationella lågkonjunkturen under 2008–2009, medan andra kundsegment ännu inte visat sådana tecken. Det är därför sannolikt för tidigt att betrakta lågkonjunkturen som överstånden. 2010 karakteriseras av en utmanande marknadssituation men Cybercom ser kontinuerligt över och anpassar sin kostnadsbas, för att bibehålla konkurrenskraft och lönsamhet.

Nya typer av affärsmodeller med fokus på kostnadseffektivitet efterfrågas allt oftare. Cybercoms strategi att erbjuda sina kunder leverans från flera olika geografiska regioner, med hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris, uppfattas mycket positivt av kunderna och bidrar väsentligt till bolagets konkurrensförmåga. Denna trend förväntas fortsätta under 2010 och bolaget har för avsikt att fortsätta stärka sin offshorekapacitet.

Bolaget agerar också löpande för att även lokalt anpassa verksamheten efter rådande marknadsförutsättningar, avseende kompetensmix, erbjudande och leveranskapacitet.

Cybercom lämnar inga prognoser.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Peter Keller-Andreasen utses till VD för den nya svenska organisationen med drygt 900 anställda och 70% av Cybercoms omsättning.

-100 -50 0 50 100 150 200 250

Q1 07

Q1 08

Q1 09

Q1 10

Q2 07

Q2 08

Q2 09 Q2 10

Q3 07

Q3 08

Q3 09 Q3 10

Q4 07

Q4 08

Q4 09 SEKm

-12,00 -10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00

Q1 07

Q1 08

Q1 09

Q1 10

Q2 07

Q2 08

Q2 09 Q2 10

Q3 07

Q3 08

Q3 09 Q3 10

Q4 07

Q4 08

Q4 09 SEK

-12,00 -10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00

Q1 07

Q1 08

Q1 09

Q1 10

Q2 07

Q2 08

Q2 09 Q2 10

Q3 07

Q3 08

Q3 09 Q3 10

Q4 07

Q4 08

Q4 09 SEK

(9)

ÖVRIG INFORMATION

Viktiga datum

Kapitalmarknadsdag 2010 23 november 2010 kl 13.00-18.00 Bokslutskommuniké 2010 8 februari 2011 kl 07.30

Delårsrapport jan-mar 2011 28 april 2011 kl 07.30

Årsstämma 2011 28 april 2011 kl 15.00

Notera

Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober kl. 07.30.

Stockholm den 20 oktober 2010

Wigon Thuresson Margareta Alestig Johnson

Styrelseordförande Styrelseledamot

Roger Bergqvist Hampus Ericsson

Styrelseledamot Styrelseledamot

Ulf Körner Thomas Landberg

Styrelseledamot Styrelseledamot

Robin Hammarstedt Henrik P. Larsson

Styrelseledamot , arbetstagarrepresentant Styrelseledamot , arbetstagarrepresentant

Patrik Boman Verkställande direktör

GRANSKNINGSRAPPORT

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapport för Cybercom Group AB (publ) per 30 september 2010 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av bolagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att

(10)

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

RESULTAT PER AKTIE

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3

Not 2010 2009 2010 2009 2009 RTM

Om sättning Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -318,1 -404,8 -89,2 -118,7 -528,2 -441,5

Personalkostnader -732,8 -805,7 -204,6 -219,9 -1 079,3 -1 006,4

Avskrivningar -38,2 -31,2 -12,8 -9,5 -41,8 -48,8

Nedskrivning av goodw ill - -280,0 - - -280,0 -

Rörelseresultat, EBIT 37,1 -216,4 22,2 24,6 -177,7 75,8

Finansiella intäkter 7,1 5,2 2,5 2,7 7,0 8,9

Finansiella kostnader -25,4 -29,4 -5,8 -8,6 -34,3 -30,3

Resultat före skatt 18,8 -240,6 18,9 18,7 -205,0 54,4

Aktuell skatt -1,5 -11,2 1,9 -7,2 -18,5 -8,8

Uppskjuten skatt 1,3 15,9 -0,8 0,0 14,4 -0,2

Resultat kvarvarande verksam het 18,6 -235,9 20,0 11,5 -209,1 45,4

Avvecklad verksamhet 2 0,9 -0,4 - - -0,4 0,9

Periodens resultat 19,5 -236,3 20,0 11,5 -209,5 46,3

1 126,2 1 305,3 MSEK

1 751,6 1 572,5 372,7

328,8

Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3

SEK 2010 2009 2010 2009 2009 RTM

Hela verksam heten

Resultat per aktie före utspädning 0,54 -7,57 0,56 0,32 -6,23 1,28

Resultat per aktie efter utspädning 0,54 -7,57 0,56 0,32 -6,23 1,28

Kvarvarande verksam het

Resultat per aktie före utspädning 0,52 -7,55 0,56 0,32 -6,22 1,26

Resultat per aktie efter utspädning 0,52 -7,55 0,56 0,32 -6,22 1,26

Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3

MSEK 2010 2009 2010 2009 2009 RTM

Periodens resultat 19,5 -236,3 20,0 11,5 -209,5 46,3

Omräkningsdifferenser vid omräkning av

utländska verksamheter -36,0 -17,4 -17,2 -15,2 -11,2 -29,8

Säkring valutarisk utländska verksamheter 15,9 11,7 4,0 7,2 9,9 14,1

Skatteeffekt poster i övrigt totalresultat -4,2 -3,1 -1,1 -2,0 -2,6 -3,7

Periodens övriga totalresultat -24,3 -8,8 -14,3 -10,0 -3,9 -19,4

Periodens totalresultat -4,8 -245,1 5,7 1,5 -213,4 26,9

(11)

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK Aktiekapital

Övrigt till- skjutet kapital

Om räknings- reserv

Balanserat resultat

Sum m a eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2009 24,6 744,8 40,7 188,0 998,1

Periodens totalresultat - - -8,8 -236,3 -245,1

Nyemission 11,5 110,9 - - 122,4

Utgående eget kapital 30 septem ber 2009 36,1 855,7 31,9 -48,3 875,4

Ingående eget kapital 1 januari 2010 36,1 855,6 36,7 -21,5 906,9

Periodens totalresultat - - -24,3 19,5 -4,8

Nyemission - -0,1 - - -0,1

Utgående eget kapital 30 septem ber 2010 36,1 855,5 12,4 -2,0 902,0

MSEK Not 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31

Tillgångar

Goodw ill 920,6 949,5 950,7

Kundrelationer 76,4 85,6 86,9

Övriga immateriella anläggningstillgångar 32,5 43,5 44,9

Materiella anläggningstillgångar 41,5 48,6 48,3

Finansiella anläggningstillgångar 1,1 1,0 0,9

Uppskjutna skattefordringar 53,5 64,5 61,4

Summa anläggningstillgångar 1 125,6 1 192,7 1 193,1

Omsättningstillgångar exkl likvida medel 282,8 347,9 358,9

Likvida medel 82,3 167,6 183,5

Summa omsättningstillgångar 365,1 515,5 542,4

Sum m a tillgångar 1 490,7 1 708,2 1 735,5

Eget kapital och skulder

Eget kapital 902,0 875,4 906,9

Långfristiga skulder, räntebärande 117,1 285,3 251,7

Långfristiga skulder, ej räntebärande 58,0 87,1 76,1

Summa långfristiga skulder 175,1 372,4 327,8

Kortfristiga skulder, räntebärande 120,4 109,8 121,2

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 293,2 350,6 379,6

Summa kortfristiga skulder 413,6 460,4 500,8

Sum m a eget kapital och skulder 1 490,7 1 708,2 1 735,5

Ställda panter Se not Se not Se not

Eventualförpliktelser 3 Se not Inga Inga

3

(12)

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

ÖVRIG INFORMATION

MSEK Not

Jan - Sep 2010

Jan - Sep 2009

Q3 2010

Q3

2009 2009 RTM

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 36,0 67,8 15,6 18,4 117,4 85,6

Förändring av rörelsekapital 11,6 9,8 7,4 9,5 11,0 12,8

Kassaflöde från den löpande verksam heten 47,6 77,6 23,0 27,9 128,4 98,4

Investering i materiella och immateriella anl.tillgångar -15,2 -7,5 -4,4 -2,0 -15,2 -22,9

Förvärv av dotterföretag/inkråm 4 -13,9 -11,4 -13,6 -1,2 -11,3 -13,8

Övriga poster -0,1 -0,1 0,4 -0,1 - -0,1

Kassaflöde från investeringsverksam heten -29,2 -19,0 -17,6 -3,3 -26,5 -36,8

Nyemission -0,2 92,8 - -4,4 92,5 -0,5

Upptagna lån 20,0 - 20,0 - - 20,0

Amortering av finansiella skulder -133,9 -149,2 -26,6 -79,5 -178,1 -162,8

Kassaflöde från finansieringsverksam heten -114,1 -56,4 -6,6 -83,9 -85,6 -143,3

Kassaflöde från kvarvarande verksam het -95,7 2,2 -1,2 -59,3 16,3 -81,7

Kassaflöde från avvecklad verksamhet 0,9 -0,5 - - -0,5 0,9

Årets kassaflöde -94,8 1,7 -1,2 -59,3 15,8 -80,8

Likvida medel vid periodens början 183,5 169,7 87,3 230,2 169,7 167,6

Valutakursdifferens i likvida medel -6,4 -3,8 -3,8 -3,3 -2,0 -4,6

Likvida m edel vid periodens slut 82,3 167,6 82,3 167,6 183,5 82,3

MSEK

Jan - Sep 2010

Jan - Sep 2009

Q3 2010

Q3

2009 2009 RTM

Aktieinform ation

Resultat/aktie före utspädning, SEK 0,54 -7,57 0,56 0,32 -6,23 1,28

Resultat/aktie efter utspädning, SEK* 0,54 -7,57 0,56 0,32 -6,23 1,28

Antal aktier vid periodens slut, före utspädning 36 087 899 34 418 776 36 087 899 36 087 899 36 087 899 36 087 899 Antal aktier vid periodens slut, efter utspädning* 36 087 899 34 418 776 36 087 899 36 087 899 36 087 899 36 087 899 Genomsnittligt antal aktier, före utspädning 36 087 899 31 235 788 36 087 899 36 087 899 33 633 275 36 087 899 Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning* 36 087 899 31 235 788 36 087 899 36 087 899 33 633 275 36 087 899

Antal utestående teckningsoptioner vid periodens slut** 0 122 466 0 122 466 122 466 0

Finansiell ställning

Eget kapital 902,0 875,4 902,0 875,4 906,9 902,0

Soliditet, % 60,5 51,2 60,5 51,2 52,3 60,5

Eget kapital/aktie, SEK 25,00 24,26 25,00 24,26 25,13 25,00

Nettoinvesteringar imm. & mat. anläggningstillgångar 15,2 7,5 4,4 2,0 15,2 22,9

Likvida medel 82,3 167,6 82,3 167,6 183,5 82,3

Medarbetarinform ation

Antal anställda vid periodens slut 1 749 1 863 1 749 1 863 1 818 1 749

Andel kvinnor vid periodens slut, % 19 18 19 18 18 19

Medeltal antal anställda 1 649 1 778 1 630 1 698 1 760 1 664

Omsättning per anställd, kSEK 684 734 203 219 995 947

Nyckeltal

Rörelsemarginal (EBIT), % 3,3 -16,6 6,8 6,6 -10,1 4,8

Rörelsemarginal (EBITDA), % 6,7 7,3 10,6 9,1 8,2 7,9

Nettomarginal, % 1,7 -18,4 5,7 5,0 -11,7 3,5

* Utspädningseffekt beräknas ej om teckningskursen är högre än stamaktiens verkliga värde.

Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultat per aktie eller eget kapital per aktie försämras.

** Under året har det utestående optionsprogrammet förfallit, ingen av optionerna nyttjades.

(13)

RÖRELSESEGMENT

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets verkställande direktörför att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet.

Jan - Sep 2010

MSEK Norden Sverige Finland Danm ark Övriga Europa Asien

Koncern- gem ensam t &

Elim inering Koncernen

Intäkter från externa kunder 1 036,0 778,9 213,9 44,3 7,3 82,9 -1,1 1 126,2

Intäkter från andra segment 8,7 9,8 1,3 5,0 21,3 25,3 -62,7 -

Segm entens EBITDA 76,7 51,1 18,1 7,5 -2,4 10,5 -9,5 75,3

Av- och nedskrivningar -38,2

Finansiella poster -18,3

Resultat före skatt och

avvecklade verksam heter 18,8

Antal anställda 1 310 913 355 42 124 291 24 1 749

I koncerngemensamt ingår kostnader för moderbolaget med -6,9 MSEK.

Jan - Sep 2009

MSEK Norden Sverige Finland Danm ark Övriga Europa Asien

Koncern- gem ensam t &

Elim inering Koncernen

Intäkter från externa kunder 1 205,9 897,0 274,9 33,9 8,2 91,1 0,2 1 305,3

Intäkter från andra segment 7,7 7,1 1,7 8,9 22,6 17,7 -58,0 -

Segm entens EBITDA 112,7 76,3 27,7 8,7 -3,3 8,9 -23,5 94,8

Av- och nedskrivningar -311,2

Finansiella poster -24,2

Resultat före skatt och

avvecklade verksam heter -240,6

Antal anställda 1 458 1 037 384 37 146 238 21 1 863

I koncerngemensamt ingår kostnader för moderbolaget med -19,7 MSEK.

Q3 2010

MSEK Norden Sverige Finland Danm ark Övriga Europa Asien

Koncern- gem ensam t &

Elim inering Koncernen

Intäkter från externa kunder 297,6 220,4 64,1 14,2 2,6 28,9 -1,4 328,8

Intäkter från andra segment 4,1 4,7 0,2 1,1 6,3 9,5 -21,8 -

Segm entens EBITDA 28,3 20,4 5,4 2,5 0,2 8,6 -2,1 35,0

Av- och nedskrivningar -12,8

Finansiella poster -3,3

Resultat före skatt och

avvecklade verksam heter 18,9

Antal anställda 1 310 913 355 42 124 291 24 1 749

I koncerngemensamt ingår kostnader för moderbolaget med -1,3 MSEK.

Q3 2009

MSEK Norden Sverige Finland Danm ark Övriga Europa Asien

Koncern- gem ensam t &

Elim inering Koncernen

Intäkter från externa kunder 339,7 253,1 76,1 10,5 1,8 31,3 0,9 373,7

Intäkter från andra segment 2,4 2,0 0,5 2,4 7,5 7,4 -19,8 -

Segm entens EBITDA 45,5 31,9 11,4 2,2 -1,2 2,3 -12,5 34,1

Av- och nedskrivningar -9,5

Finansiella poster -5,9

(14)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel Delårsrapport. Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv tillämpas från och med januari 2010. Omarbetningen medför ändringar avseende redovisning av förvärv och transaktionsutgifter samt att effekter av omvärdering av tilläggsköpeskillingar redovisas i årets resultat. Ändringarna har endast effekter vid förvärv gjorda efter 1 januari 2010. Redovisnings- och värderingsmetoderna är utöver detta oförändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen för 2009.

Not 2 Avvecklad verksamhet

Not 3 Ställda panter och eventualförpliktelser

I samband med upptagande av lån för förvärv av auSystems och Plenware pantsattes aktierna i de förvärvade bolagen.

Koncernmässigt värde av pantsättningen per 30 september 2010 uppgår till 793,5 MSEK. Därutöver har uttagna företagshypoteksbrev om 83,3 MSEK (39,3) pantsatts för samma ändamål. I oktober 2010 har moderbolaget ingått ett borgensåtagande motsvarande 1,4 MEUR. Åtagandet ersätter en tidigare pantsättning inom den finska verksamheten.

Krav har framställts gentemot Cybercom Sweden West AB uppgående till ca 7 MSEK. Till stöd för kraven anförs bl a väsentligt avtalsbrott. Det föreligger dock inget avtal. Kraven är oprecisa och bedömningen är, såsom kraven nu har framställts, att dessa är grundlösa.

Not 4 Inkråmsförvärv

Cybercom Sweden East AB har under första kvartalet förvärvat inkråm från SunGard, vilket inkluderar två anställda. Avtalet innebär även att Cybercom övertar förvaltningsansvaret för några av SunGards kunder. Köpeskillingen uppgår till 0,5 MSEK, av vilken 0,5 MSEK har bedömts utgöra kundrelationer.

MODERBOLAGET

Moderbolagets verksamhet består till största delen av att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, information och marknadskommunikation, administration och interna system. Vid periodens slut är 18 (15) personer anställda i moderbolaget.

Medeltalet antal anställda under perioden är 16 (14). Efter omförhandling av bankfinansiering är moderbolaget ensam låntagare, tidigare låg del av bankfinansieringen även på dotterbolagsnivå, därav moderbolagets ökning av kortfristiga skulder.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3

2010 2009 2010 2009 2009 RTM

Rörelsens intäkter - - - - - -

Rörelsens kostnader - - - - - -

Rörelseresultat - - - - - -

Finansiella poster - - - - - -

Aktuell skatt - - - - - -

Resultat från verksam heten - - - - - -

Realisationsresultat 0,9 -0,4 - - -0,4 0,9

Resultat från avvecklad verksam het 0,9 -0,4 - - -0,4 0,9

MSEK

MSEK Jan - Sep 2010 Jan - Sep 2009 Jan - Dec 2009

Rörelsens intäkter 23,6 24,8 33,4

Rörelsens kostnader -44,1 -49,9 -63,1

Rörelseresultat -20,5 -25,1 -29,7

Resultat från finansiella poster 9,1 19,7 -35,6

Resultat efter finansiella poster -11,4 -5,4 -65,3

Bokslutsdispositioner - - -3,3

Skatt på årets resultat 1,8 2,5 5,0

Årets resultat -9,6 -2,9 -63,6

MSEK 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 724,6 576,4 673,5

Omsättningstillgångar 603,8 587,0 425,6

Sum m a tillgångar 1 328,4 1 163,4 1 099,1

Eget kapital och skulder

Eget kapital 875,3 912,1 885,1

Obeskattade reserver 17,7 14,3 17,7

Långfristiga skulder 111,0 123,3 114,3

Kortfristiga skulder 324,4 113,7 82,0

Sum m a eget kapital och skulder 1 328,4 1 163,4 1 099,1

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :