Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm Ljunggren, Karl Gustav; Ejder, Bertil

569  Download (0)

Full text

(1)

LUND UNIVERSITY PO Box 117 221 00 Lund +46 46-222 00 00

Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm

Ljunggren, Karl Gustav; Ejder, Bertil

1952

Document Version:

Förlagets slutgiltiga version Link to publication

Citation for published version (APA):

Ljunggren, K. G., & Ejder, B. (Red.) (1952). Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm. (Skånsk senmedeltid och renässans; Vol. 5). CWK Gleerup.

Total number of authors:

2

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

(2)

o

SI(ANISK SENMEDETTID

OCH RE,NÄSSANIS

SKRIFTSERI.E UTGTVEN AV

VETENSKAPS

-6OCIEIE.TEN, I TUND

5

Lunds safæ landcbok

UTçIVEN AV

K.C.LluNaoRsN och Brxnt Qorx

Andra

delen

NTI\AT{ÄTIDE KRISTTANSTAD5, I-IALLANDS OCFI

.

BIEI<INGE tÄN, sAMT BoRNHoLM

LUND

CWK

GTEERUP

röpsNHeMN

EJNAR MUNKSGÀ{RD

¡

(3)

SKÅNSK SENMEDELTID OCH REN.i\SSANS

Skriftserie utgiven av Vetenskaps-Societeten i Lund

(4)
(5)

SI(ÅNSI( SENMEDELTID OCH RENÄSSANS

Skriftserie utgiven av Vetenskaps-Societeten i Lund

5

Lunds stifts landebok

UTGIVEN AV

K. G. LJUNGGREN OCH BERTIL EJDER

Andra delen

NUVARANDE KRISTIANSTADS, HALLANDS OCH BLEKINGE LÄN SAMT BORNHOLM

LUND CWK GLEERUP

KÖPENHAMN EJNAR MUNKSGAARD

(6)

GERHARD BENDZ KRISTER HANELL

REDAKTIONS.KO ::\I::\IITTE

STURE BOLIN IV AN SVALENirs

THORILD DAHLG REN ALGOT vVERIN

AV DETTA VERK SOM ;\R TRYCKT Pc\ HAKAN OHLSSONS BOKTRYCKERI I LUND AR 1952 HAR ÄVEN FRAi\ISTÄLLTS. EN NUMRERAD

UPPLAGA OM 100 EXEMPLAR

(7)

f-:<KRIFTSERIEN >>SKÅNSK SENJ\IEDELTID OCH RENÄSSA;\JS,>

HAR TILLKOMMIT MED EKONOMISKT BISTÅND AY FÖLJANDE PERSONER OCH FÖRETAG:

DIREKTÖR EDW. BERGER, HALMSTAD KONSUL THORSTEN BERGH, lVIALMÖ FRÖKEN GERDA COLLIANDER, LUND (t)

DIREKTÖR J. F AXE, lVlALMÖ DIREKTÖR P. EG. GuMMESON, HöGAN~is HovJÄGMÄSTARE G. A. HAGEMANN, BJERSJÖHOLM

ADVOKAT EMIL HEIJNE, STOCKHOLM (

t)

DISPONENT NILS KJELLSTRÖM, lVIALMÖ PLANTSKOLEÄGARE BIRGER LINDBERG, ÅKARP DIREKTÖR SVEN LUNDBERG, HÄLSINGBORG ("f)

DIREKTÖR FRANS lVIÖLLER, KÄVLINGE BYGGMÄSTARE ANDERS NEVSTEN, lVIALMÖ BYGGNADSINGENJÖR GOTTFRID NILSSON, lVIALMÖ (t)

TRÄVARUHANDLARE P. PERSSON, lVIALMÖ DIREKTÖR MED. LIC. Bo SAHLIN, EsLöv ("r)

J:,,GENJÖR SVEN D. SoNEssoN, STocKAMÖLLAN KAMMARHERRE NrLs SwARTLING, SvÄNGSTA (t)

GREVE STIG THOT'I.', SKABERSJÖ ( t)

DIREKTÖR ÅKE WIBERG, lVI.ALMÖ :FRU KLARA ,vrJKANDER, F. KOCK, GÖTEBORG

EBBE KOCKS STIFTELSE, LUND

(8)

AB ALLHEMS FÖRLAG, MALMÖ

BLEKINGE MUSEI- OCH HEMBYGDSFÖRBUND, KARLSKRONA BRAND- OCH LIFFÖRSÄKRINGS AB SKÅNE, MALMÖ

FÖRSÄKRINGS AB MALMÖ, MALMÖ BRYGGERI AB FALKEN, FALKENBERG

GAMLA SPARBANKEN I LUND JuNEX KONFEKTIONS AB, HusKVARNA

AB MALcus HoLMQUIST, HALMSTAD KARLSHAMNS YLLEFABRIKS AB, AKEHOLl\l

AB KLIPPANS FINPAPPERSBRUK, KLIPPA:;

KOCKUMS JERNVERK, KALLINGJ~

AB LANDSVERK, LANDSKRONA MALMÖ SPARBANK, MALMÖ MALMÖ YLLEFABRIKS AB, MALMÖ MANUFAKTUR AKTIE BOLAGET I MALMÖ

NYA SPARBANKEN I LUND

AB HÅKAN OHLSSONS BOKTRYCKERI, LUND

Oxrn HÄRADS SPARBANK, MALMÖ

SJÖFÖRSÄKRINGS AB ÖRESUND, MALMÖ SKÅNSKA BRANDFÖRSÄKRINGSINRÄTTNINGEN, LUND

SKÅNSKA OEMENTAKTIEBOLAGET, MALMÖ SKÅNSKA HYPOTEKSFÖRENINGEN, LUND

SPARBANKEN BIKUPAN I MALMÖ STRÖMMA BOMULLS SPINNERI AB, KARLSHAM::S-

SvENSKA AB BROMSREGULATOR, MALMÖ SVENSKA SOCKERFABRIKS AB, MALMÖ SYDSVENSKA DAGBLADET AB, MALMÖ

TORNA BARA OCH HARJAGERS HÄRADS SPARBANK, LUND ÖRESUNDSVARVET AB, LANDSKRONA

(9)

SKÄNSK SENMEDELTID OCH RENÄSSANS

Skriftserie utgiven av Vetenskaps - Societet en i L u n cl

5

Lunds stifts landebok

l7TGIVE]'; AV

I<. c;. L .J U N G G R E l'{ 0 C I-I B E R T I I_J }~ J DE R

Andra delen

NUVARANDE KRISTIANSTADS, HALLANDS OCH BLEKINGE LÄN SAMT BORNHOLM

LUND KÖPENHAMN

C W K GLF:ER UP EJN AR M UNKSG AARD

(10)

Detta m·bete är tryclct med bidraJ från Humanistiska fonden och Syskonen W illers donations/ond

LU:ND 1952

HÅKAN OHLSSONS BOKTRYCKERI

(11)

Förord

Andra delen av Lunds stifts landebok omfattar återstoden av ver- kets text, nämligen nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm. Beträffande handskrifter och redaktionsprinciper hänvisas tills vidare till första delens förord. I den nu föreliggande delen har undertecknad Ljunggren utarbetat manuskriptet till s. 1-133, 337-369, 401-480, 513-549 samt undertecknad Ejder till s. 134-336, 370-400, 481-512. Liksom i del 1 har Ljunggrens partier kontrollerats i handskrifterna av Ejder och omvänt.

En tredje del är avsedd att innehålla historisk inledning, handskrifts- beskrivning, personnamns- och ortnamnsregister m.m.

Ett vördsamt tack uttalas till Humanistiska fondens nämnd, nämnden för Syskonen Willers fond samt Vetenskaps-Societeten Lund för anslag till tryckningen.

Lund i oktober 1952.

K. G. Ljunggren Bertil Ejder

(12)

Några

1

Landeboken ofta mötande latinska uttryck och förkortningar

Bona curim ceditui klockarebolets egendom.

Bona curim pastoris (pastoralis) prästgårdens ( el. annexprästgårdens) egendom.

Bona ecclesim sockenkyrkans egendom.

Bona rnensm pastoris pastors mensalegendom.

Decimm tionde.

Deciniantes tiondegivare.

Ecclesia Canonicalis till kanikprebende annekterad kyrka.

Funeralia j ordfästningspengar.

Introductio inlednings- el. kyrkogångspengar (vid kyrktagning).

I us patronatus patronatsrätt.

111inuta smärre ovissa inkomster (sponsalia, introductio, funeralia).

Onera cedit·ui avgifter som klockaren har att erlägga.

Onera ecclesim avgifter som utgår ur kyrkokassan.

Onera pastoris avgifter som pastor har att erlägga.

Pensio (annua) (årlig) avgift.

Reditus pastoris pastors lön.

Reditus mditui klockarens lön.

Sponsalia vigselpengar.

alb.=albus 'vit penning, vitten'.

rnk =mark

slce =skmppe 'skäppa'.

ski' =skropper 'skäppor'.

te =lynne 'tunna'.

ti' =tynner 'tunnor'.

f3 =skilling.

j

V

=4½

(13)

Innehåll

Förord . . . . Latinska uttryck och förkortningar Södra Åsbo härad . . . .

Höja 1. Starby 4. Kvidingo 6. V. Sönnarslöv 8. Ausås 10. Strövelstorp 12. Björnekulla 14. V. Broby 16. N. Vmm (Luggude hel) 18. Bjuv (Luggudo hd) 19. Stenestad 20.

B j äre härad . . . .

\T. KarLLp 22. 1-lov 25. Båstad 26. 'l\JI·ekov 28. B'örslöv 29. Grevie 30.

Ängelholm 33. l\funka Ljungby (N. Åsbo hd) 33. Barkåkra 34. Rebbel- borga 36. Hjärnarp 37. Tostarp (N. Åsbo hd) 39.

N orrn Åsbo härad . . . .

Össjö 41. Tossjö 42. Ö. Ljungby 43. Källna 45. Gråmanstorp (nu Klip- pans köping) 47. Voclby 49. Oderljunga 50. Perstorp 52. Örkelljunga 53 Rya 54. (1Vlunka Ljungby 33. Tostarp 39. Färingtofta, Risebergct och Skånes Fagerhult saknas.)

IX X

22

41

Göinge härad (nu Östra och Västra Göinge härader) . . . . :'iG Vinslöv 56. Nävlinge 61. Gumlösa 63. Sörby 64. Önnestad 66. Araslöv (nu del av Färlöv) 69. Färlöv 70. N. Strö 72. Kviinge 73. Gryt 75.

Glimåkra 78. Hästvecla 79. Farstorp 81. Visseltofta 84. Verum 87.

N. Åkarp 89. Vittsjö 91. Röke 92. V. Torup 94. Finja 96. Börja 99.

Häglinge 100. S. Rörum (Frosta hel) 102. Vankiva 104. Ignaberga 106.

Ö. Broby 107. Emislöv 110. Brönnestacl 113. Matteröd 11:3. N. Mellby ll7. Tjörnarp 120. Hjärsås 121. Knisslinge 124. Osby 127. Loshult 129. Stoby 130. N. Sandby 132.

Gärds härad . . . .

Everöd 134. Ö. Sönnarslöv 136. Hörröcl 140. Huaröd 141. Nöbbelöv (nu del av Vä) 142. V. Vram 143. Ö. Vram 148. Äsphult 151. Linderöd 153. Träne 154. Djurröd 156. Vittskövle 157. Degeberga 158. N. Asum (nu del av Kristianstad) 160. Skepparslöv 163. Köpinge 165. Lyngsjö 168. Maglehem 172. Svensköp (Frosta hel) 174. Vä 175.

13±

(14)

XII

Villands härad .

Åhus 179. Rinkaby 185. Österslöv 187. Nosaby 189. Araslöv (nu del av Nosaby) 191. Fjälkinge 191. Nymö 194. Elleköpinge (nu del av Åhus) 197. Viby (nu Gustav Adolf) 199. Ivetofta 201. Järnshög (Lis- ters hd, Bleking) 203. Näsum 205. Fjälkestad 207. Råbelöv (nu del av Fjälkestad) 209. Trolle-Ljungby 210. Gualöv 212. Oppmanna 214.

Vånga 217. Ivö 218. Kiaby 219.

Albo härad . . . .

Andrarum 220. Eljaröd 222. Ravlunda 223. Brösarp 225. S. Mellby 226. Vitaby 230. Fågeltofta 232. Ö. Vemmerlöv (Järrestads hd) 233 (se även 265). Lunkende (nu S:t Olof) 236. (Rörum 268.)

,Järrestads härad . . . .

Simrishamn 237. Ö. Tommarp 238. Simris 240. Ö. Nöbbelöv 242.

Gladsax 245. Järrestad 249. Borrby (Ingelstads hd) 250. Vallby 257.

Bolshög 260. Stiby 261. Gärsnäs (nu del av Ö. Herrestad, Ingelstads hd) 264. Ö. Vemmerlöv 265 (se även 233). Rörum (Albo hd) 268.

179

220

Ingelstads härad . . . . 270 Ö. Herrestad 270. Ö. Ingelstad 273. Hammenhög 273. Hannas 280.

Ö. Hoby 282. Löderup 285. Hörup 290. Ingelstorp 293. Valleberga 299. Glemminge 304. Gärarp (nu del av Tosterup) 308. St. Köpinge (Herrestads hd) 310. Tosterup 313. Övraby 314. Benestad 318. Nedra- by (nu del av Övraby) 321. Tryde 322. Spjutstorp 327. Ullstorp 330.

Bollerup 332. Kverrestad 332. Smedstorp 335. (Borrby 250. Tranås se del 1 s. 230ff. Onslimda d:o s. 233f.)

Södra Halland Haln.1.stads härad .

Söndrum 337. Vapnö 340. Holm 341. Harplinge 343. Steninge 345.

Getinge 348. Rävinge 350. Slättåkra 351. Kvibille 353. Torup 355.

Kinnared 358. (Övraby saknas.)

Arstads härad . . . . 359 Arstad 359. Asige 361. Drängsered 362. Krogsered 363. Vessige 364.

Askome 366. Slöinge 366. Eftra 369. (Abild och 8krea saknas.)

Tönnersjö härad . . . . ;370 Snöstorp 370. Trönninge 372. Enslöv 373. Breared 376. Eldsberga 378.

Tönnersjö 380.

Höks härad . . . .

Ränneslöv 382. Ysby 383. Veinge 383. Tjärby 386. Knäred 387.

Laholm 388. Hasslöv 391. Våxtorp 393. Hishult 394, 398. Skummeslöv :rn5. Ö. Kamp 397.

(15)

Norra Halland Faurås härad .

}Iorup 401. Vinberg 402. Stafsinge 405. Sibbarp 406. Dagsås 407.

Fagered 408. Källsjö 409. Ullared 410. Gällared 411. Gunnarp 412.

Okome 413. Köinge 414. Svartrå 416. Ljungby 417. Alfshög 4Ul.

Falkenberg 420.

Himle härad . . . .

Tvååker 422. Spannarp 423. Hunnestad 424. Gödestad 425. Grimeton 426. Rolfstorp 428. Valinge 429. Skällinge 431. Nösslinge 4:33. Stam- nared 434. Lindberg 435. Torpa 437. Träslöv 437.

Viske härad . . . . Värö 438. Stråvalla 440. Veddige 441. Sällstorp 442. As 443.

Fjäre härad . . . . Fjärås 445. Förlanda 448. Hanhals 449. Ölmevalla 451. Landa 452.

Tölö 453. Älvsåker 455. Lindome 456. Valida 457. Släp 458. Frilleså,.;

459. Idala 460. Gällinge 461. Onsala 462.

H.almstacl Varberg.

Bleking Listers härad

Mjällby 473. Sölvesborg 475. Gammalstorp 477. Ysane 478. :i\forrum 479. Elleholm 480. (Jämshög 203.)

Östra härad . . . .

Lyckå (nu Lyckeby i Lösen) 481. Lösen 482. Augerum 483. Ramdala 484. Jämjö 486. Torhamn 487. Rödeby 488. Avaskär (nu Kristianopcl) 489. (Sturkö saknas.)

:\'Iedelstads härad . . . .

Listerby 491. Förkärla 492. Hjortsberga 493. Edestad 495. Fridlev- stad 496. Nättraby 497. Ronneby 498. Tving 505. (Backarycl och Sillhövcla saknas.)

Bräkne härad . . . . , Bräkne Hoby 507. Asarum 508. Hällaryd 510. Aryd 512.

Bornholm . . . .

Ro 513. 0ster-Larsker 515. Gudhjem 518. 0ster-Marie 519. Ibsker 521.

Svaneke 523. Bodilsker 524. Neks0 536. Povlsker 527. Podersker 528.

Aaker med Aakirkeby 531. V ester-Marie 533. N ylarsker 534. Knudsker

;336. Ronne 538. Nyker 539. Klemensker 541. Rutsker 543. Hasle 546.

Olsker 546. Allinge 549. Bornholms hospitals gods 549. (Sanclvig, se under Allinge 549.)

XIII

401

422

445

463 471

47:l

481

491

;307

51,3

(16)
(17)

Lunds stifts landebok

Andra delen

(18)
(19)

S0ndre Asbo Herridt

H0ye Sognn

Reditus pastoris

Decimantes lj

I

Decimm Rug iiij pundt

I

Byg viij pundt

I

hauffre xviij tf

I

Lamb xij

I

Gies xxx

I

Griisser iiij

I

höns x

I

Kalffue vj

i

5

offir xxiiij marck

I

helnneskyldt iij pund biugh

I

Jordeferdtt v B

I

Jndledelsse iiij B

I

Bruduielsse iiij B Bona Mensm

Jtem giiffuis aarligenn ad Mensam pastoris aff I ena halff gaardt y höye Kallis Trmgaardenn I Landgille smörj fierding I Jtem eckir och 10 dags wercke och tiill prestenn

I

Men tiill Lunde gaard giiffuis formarsk vj B pendinge I Ager tiill samme gaardt I Tofften hoss gaarden ix skf I Blancken wdj skörpinge wong iij skf I Agerlöd offuen for j less eng I Torpere ager vj skf I Agerlöd neden for j stach eng I Store stiigis ager iiij skf

I

Agerlöd nere y skiörpe iij less

I

Lille stygis ager j 15

83*1

ske 11 Agerlöd nere y skiörpe j less I Reffuegraffs ager j ske I Agerlödt 84 * j less I Vestre degnnekuldt ij skf I Agerlöd nere y skiörpe j less I

0stre degnne kuldt ij skf I Brymlen ij ske I Sker agerenn ij ske I Agerlöd y skiörpe j less

I

Mardalle ager vj skf

I

Agerlöd offuen for ij les

I

Ager löd neden for ij les I haffue tofftenn j ske I Kringelin ij ske I 20

Knessnöden j ske I Sten stickid j ske I Agerlöd offuen och neden for ij less I Engh I Dals eng ij les I Bertin ij les I Lille bertils eng j les I Aa eng ij les I Tue eng iiij les I Lille made eng iij les I 0stre made eng iij les I Vestre skiiffte iij les I 0stre skiiffte iij les I Rumpen mellum lyckerne j stach

I

Forbeyringerne erre före den nedirste j stach

I

25

a I kanten t. v. med yngre hand N:0 15.

1 S. 1*-80* (Luggude hd) avtryckta i del 1. S. 81*-82* är blanka.

1

(20)

2 SÖDRA ÅSBO HÄRAD

Then der nest j stach I Atther den der nest j les I Den söndirste j les 85 * Stenn engenn iiij les I Leds engen iij les I Dominium mett Stedsmaallett

tiill2 prestenn

Jtem giiffuis aarligenn ad Mensam pastoris aff I en halff gaardt

5 wdj skiörpinge som N: I paaboer LandgiZZe j ske smör I mz eckir och Dags wercke. I Formarsk aff samme gaard tiill Lunde gaard vj 13 j Eyendom tiill samme halffue gaardt I Ager I Tofftenn wid gaarden viij skr I Stens ager ellir Korss ager ij ske I Bybecks ager iiij ske Agerlöd der hoss ij less I Aaffuerge ager vj skr I Agerlöd neden for

10 ij les I Offuin for j les I höys ager x skf I Agerlöd offuin for j less I Neden for ij less I Syllebecks ager iij skf I Agerlöd norden forre j les I Synden forre j stach I Korss ager v skf I Agerlödt j les I Mylen ij ski· I Engh i Tiörolen y enden wid Katterumpen v les I naar god wext er. Och ligger then aff rette I tiill preste gaardenn, och er lonth der fraa. I Thj hand

15 haffuir ingen lodskiifft eng. I Dominium mett Stedsmaallidtt haffuir prestenn

86* Jtem giiffuis aarligenn ad mensam pastoris aff I Degnne gaardenn

87*

wdj höye landgille xx 13

Bona Curire pastoris

20 Ager I Tofftenn wid gaarden och omkring Kirckenn er I tiillsammen v tiuff skf iordtt I Blanckind wdj skiörpinge wong xviij skf I Lerien wdj höye wong iiij skf I Engh I Dals engen v les I 0stre made eng vij les I 0stre skiiffte vj les I Vestre madeskiiffte, som och Kallis leergraffs i eng v les i Aa engen ij les I Bertils eng som och löber ned

25 y Aaen j les I Bertin wdj bertils heed j les I V estre skiiffte v les I Steen engen vj les I Leeds engen v les I Gellere engen wdj V glarpe marck xxiiij les I Katterumpen wdj skiörpinge marck xxv les I Tue engen iiij les I Forbeyringerne ij les I Almendingen wdj skiörs heed v les I

haffue engen ij les I Thenn miöeng y mellum lyckerne j les I Lunden

so wdj tofften iij les I Agerlod offuen wid blancken j les I Agerlöd neden for lerienn j stach I Friit fiskerij i Aaen Ryn mett waadtt.

Onera pastoris

Cathedraticum xx B i alb. I Formarsk xviij B Altere hauffre iiij tf j ske

2 Härefter struket Lundegaard.

(21)

SÖDRA ÅSBO HÄRAD 3

Bona Ecclesire

Jtema giiffuis aarligenn tiill Kircken aff de

I

före gaarde Bonderup aff huer j pund byg

I

Dominium er tiill Helsingborg slott

Jtemb giiffuis aarligen tiill Kircken aff Lauritz

I

Bentssens gaardt wdj Skiörpinge landgille xxviij B

I

och wid der ingen huor for thz 5 giiffuis Men I dominium er tiill helsingborg slott

Jtemc giiffuis aarligenn aff Knud Jens gaardtt y

I

höye for ett Kaalhauffue rumb landgille j B

Jtemd giiffuis aarligenn aff Bent Siuendis gaard

I

y höye Landgille tiill Kircken xxiiij B I Och wid der ingen huor for dett giiffuis. Men I 10

dominium er tiill Helsingborg slott.

Reditus reditui

Helnneskyldtt v pundt ij skr I Sponsalia ij B Jntroductio: J B Funeralia iij B

Bona Curire redituj 15 88*

Ager I Tofftenn v skr I Pliidenn ij skr I Kors ager iij skr I Leeds ager ij skr I Daaritho3 j ske I Strengene iij skr I Bredingen iiij skr I Agerlöd ned y skiörpe j les eng I Knress nödenn iiij skr I Höys ager ij skr I Kierlinge borin iij skr I Traffne halssenn j ske I Bröd enge ager vj skr I Skede ager v skr I Agerlöd nede y skiörpe j les I Degnne Kullen 20

vj skr I Agerlöd ij les I Krogöxenn iij skr I Agerlöd j less I Becke ager iiij skr I Agerlöd j less I Eng I Dals wegindt j les I Dyffuedals eng ij les I Bertils eng j les I Aa engen j les I Vestre made eng iij les I 0stre made eng iiij les I Tue eng iij les I N orre skiiffte y hedin j les I Syndre

skiiffte j les 11 The smaa forbeyringer iij les I 0stre skiiffte iiij les I 25 89*

Vestre skiiffte iiij les I Leds eng iij les I Sten eng ij les I haffue eng j les I Skiörs hulle j les

I

Mellum lyckerne j les

I

hoss lyckerne j les

a I kanten t. v. om och under denna och följande två rader med yngre hand N:0 1: N:0 2:

I

N:0 2: N:0 4,

I

NB: här recknas

pund för 2 t:r effter det recknas 24 skeppor på pundet.

b I kanten t.v. med yngre hand N:0 9.

c D:o N:0 9 I skall gifua till I Kyrkian 2 öre.

d D:o N:0 2.

3 o otydligt.

(22)

90* 5

4 SÖDRA ÅSBO HÄRAD

Onera rodituj

Jtem giiffuir sognne degnind aarligen tiill I sognneprestens Mensam landgille xx B

I

Jtem Eckir och dags wercke

I

End giiffuir hand tiill Lunde gaardt. Formarsk

I

pendinge vj B

Starby sognn

Reditus pastoris

Decimantes xx

I

Decimro Rug ij pundtt

I

Byg iiij pundt

I

hauffre iiij tr

I

Lamb iiij

I

Gies xj

I

höns vj

I

Grisser iiij

I

Kalffue v

I

Offir ix marck

I

Helnneskyldtt aff all sognen j te smör

I

Jordeferd Jndledelsse

10 Bruduielsse vt supra

Bona Curiro pastoralis

Ager.

I

Tofftenn hoss gaarden xij skr

I

Ellelundtz ager xx skr Lille ellelunds ager ij skr

I

Bydalsa agir vj skr

I

Krop ager iiij skr mz siin I Agerlöd j les I Lille lerie viij skr mz siin I Agerlöd j les I Store

15 lerie xxij skr I Eng I Ellelunds eng xiiij les I Lille ellelunds eng ij les I Store made eng xxxij les

I

Bydals eng v les

I

Lille skiiffte iij les

I

91 * Buske skiifftedt vj les 11 Lang eng vj less I hyssagre skiifftid v les I Kniiffue skiifftid v les

I

Tuerskiifften iiij les

I

Dalskiifftenn ij les

I

Nye enge erre iiij sticker. Thett östre sticke ij les

I

Thett der nest er

20 v les

I

Dett tridie sticke er iiij les

I

Dett fierde och vestre sticke er ij les Onera

Aff thenne forne gaard och grundt giiffuir bonden I som hannom haffuir aarligen formarsk ix B

I

Altere hauffre iiij tr j ske

I

Cathedra- ticum v B j alb.

I

Jtem tiill sognnepresten aarligen smör j fierring

I

25 mz eckir och Dags wercke.

I

Dominium mz steds maallitt haffuir prestenn I Jtem haffuir handtt fiskerij i Aaen mz naar hand will thz

I

bekaaste

Bona Ecclesiro

Jtem giiffuis aarligenn tiill Kircken aff Kircke I bolidtt y 0stre

30 Lyngby Landgille smör j ske

I

Dominiumb er tiill Lunde gaardtt

I

a J kanten t. v. med yngre hand N:0 1:

b D:o N:0 10.

(23)

SÖDRA ASBO HÄRAD 5

Ager I Sancte tofftenn iij skr I Store ager xij skr I Spang agir iij skr I Veell stöckidtt ij ske I Kringell stickid ij ske I Löningen ij skr I Egis agir iij skr I Lund ager ij skr I Engh I Lunden iij les I 0sten

wid höffdenn iij les I Kringell stickid ij les 11 Spang ager ij les I Vid 92 * store ager j les I Vid sancte tofften j les 5

Jtem giiffuis aarligen tiill Kircken aff Kircke boled I y Starby Landgille iij B grott I Dominium er tiill Helsingborgs slott.a I Ager. I Kors liidennb vij skr

I

Tiörolenn ij skr

I

Thette landgille er forbedritt mz v B for nogen almendingh

I

hand haffuir indtaged tiill samme

boell. 10

Nielsc Anderssenn y V glerup giiffuir aarligenn tiill I Kirckenn for en ager Kallis Kircke backis ager er I xij skr iordtt Landgille pendinge viij B

Jtemd giiffuis aarligen tiill Kircken aff en gaardtt I y Mardall som nu Gunder

:l

boer iiij !3 for I Kircke ager iiij sk:f 1nz l siin agerlöd der 15

hoss ij less

Reditus redituj Helnneskyldtt ij pundtt I Minuta vt supra

Bona Curire aidituj

Ager I Lerienn viij skr I Handklreditt0 vj skr I Korssliidenn v ske 11 20

Leyager ij skr I Tofftenn iij skr I Engh I Kors leds skiiffthz v less I 93*

Preste skiifftedtt iiij les I Lerie högis skiiffted vij les I Kniiffue skiiffted iij les I Hys agre skiiffted iiij les I Lille skiiffte y the ny enge ij les I Kna ppere skiiffte iiij les I Lange skiiffte iij les I Tuer skiiffted ij les I Buske skiiffted ij les I W eye skiiffte j les I Agerlöder j les I 25

Aff thenne forne ager och Eng giiffuir bonden ! som dett haffuir tiill sognnedegnind j ske smör I mz eckir och dags wercke

a J kanten t. v. med samtida hand Jep högh paaboer.

h J kanten t.v. om denna och följande tre rader med yngre hand N:0 2:

som är Numlmereradt I wid Hitzaker.

c J kanten t. v. om denna och följande rad med yngre hand N:0 5 een frelse I gård betales I med 1 D. 16/: Smt:

d I kanten t.v. om denna och följande tre rader 1ned yngre hand N:0 11: I här före I bethalas till I Kyrkian 24 I öre.

e I kanten t. v. med yngre hand N:0 2:

(24)

94*

6 SODRA ASBO HÄRAD

Jtem tiill Lunde gaard formarsk pendinge vj 13 I Dominium mett Stedzmaallet haffuir degnindtt

Heltenn aff Kong. Matt. tiende aff Sognirne i dette herredtt (vnder- taged Biernnekulle) annammir thenn I som haffuir herreds wadtt

5 kloster

Quidinge sognn

Reditus pastoris

Decimantes lx I Decimm Rug x pundtt I Byg xj pundtt I hauffre xviij tf I Lamb xxxj I Gies xxxix I Kiid xvj I Kalffue xviij I Griisser

10 xviij I höns xiiij I Offir xxiiij marck I Kirckegang iiij 13 I J ordeferd v 13 I Bruduielsse iij 13 I Jtem er afflagd all helneskyldt och paaskemad i baade I sognirne

Bona Mensm pastoris

Jtem giiffuis aarligen ad Mensam pastoris aff en gaardtt y I Sönders-

15 löff landgille ij skf smör I Jtem en theye som er lamb gaass och ij höns. for thette

I

forne Landgille giör sognnepresten en Kircke tienniste

I

huer löffuirdagh ellir en anden dagh om vgenn I Dominium offuir samme bonde er tiill Tommerup I arffuinge, och nu tiill Eyller Grubbe.

Thette landg·ille I haffuir Eyllir grubbe fraa tagedtt

20 ,Ttem giiffuis aarligenn ad Mensam pastoris aff en I gaardtt y Saande landgille j ske smör I paa samme gaardtt boer nu4 I Dominium er tiill Tommerup

End giiffuis ad Mensam pastoris aff en gaard y Kerrup I som 5 ••

landgille j 13 grott I Dominium tiill Eyllir Grubbe.

95* 20 Jtem giiffuis ad Mensam pastoris aff en eyendom I y Trannarpe marck som er leyd fraa prestegaarden I och Anders Perssenn y Syndre gaard nu haffuir I Landgille smör iiij pund I Och att age wdaff hede eng xij less höö

l

ellir och att giöre iiij dags wercker.

I

Eyendommen er thenne eptherskreffne I Ager. I Borgestrengenn iiij skf I Preste so ager iiij skf I Faste strengenn iij skf· I Lille höys ager iij skf I Bred agerenn v skf I Tranne ager vj skr I Borre6 ager iiij skr I Stiis ager tiill Starby stette iiij skf I 0rliidenn vj skf I Steen strengen ij sk:r I En eng kallis preste engen xx les.

4 Notisen ofullbordad. 3 Härefter har en lucka lämnats i texten. 6 rr otydligt.

(25)

SÖDRA 1SBO HAHAD 7

Bona Curire pastoris

Ager. I 0stre tofft iiij skf I Tofften hoss degne gaardenn xiiij skf Syndre

tom

xij skf I Liung ager j pund I Kors kulden vij ske I Deye ryggenn j ske I Lille erthelandt ij ske I Store erthelandt vj ske I y denn Vestre wong haffuir presten for siig selff I iordtt tiill iij pundt I 5

Eng I 0stre wongs eng xx les I Vestre wongs eng xxij les I Rede eng xviij les

Jtem en skouff kallis Tiörolenn mz Asp och Eg I och hessell er ind- 96*

tept och haffuir werrid tiill I prestegaardenn aff Errille tiidtt

Jtem haffuir sognnepresten aff Errilde tiid hafft j friit hugge paa 10

Magleby skouff aff fornt och felle I och frij olden tiill sine egnne Suiin Onera pastoris

Cathedraticum xx 13 j alb. I Formarsk pendinge xviij 13 Altere hauffre iiij tr· j ske

Bona Ecclesire

J tem giiffuis aarligenn tiill Kirckenn aff en gaard I y Son de som N.

paaboer Landgille iij pund smör. I Dominium tiill Tommerup

Jtem giiffuis aarligen tiill Kircken aff ett boell y I Kerrerp som N.

paaboer Landgille ix 13 I Dominium waar tiill Tommeruppe arff-

15

uinge I men nu tiill Eyller Grubbe. 20

Eyendom tiill en gaardt wdj Kierrebierg som Peder I hanssenn y boer, epther then gamble Messe bogis I indehold som ssaa lyder I Bona Ecclesire in Kerrebierg I Lille Esborns ager iij skf I Store Kircke ager octo modiorum cum siligine I Strengen quatuor modiorum I

Medium Korss ager trium modiorum ad quereum 7 I Lille gaardtz 25

ager trium modiorum cum siligine I Lille diigis ager vnius modij I Lille leds ager quatuor modiorum I Vestre Diigis ager trium modi- orum I Kulberne8 quatuor modiorum I Stubager quatuor modiorum 11

Langis ager duorum modiorum I Sudere nöden trium modiorum I 97 * En g I Kircke engen quinque plaustrorum I Medium Vase engen 30

quatuor plaustrorum I Gydinge maen trium plaustrorum I Strengen vnius plaustrj I Bygrofften9 trium plaustrorum I Tinghögis eng duorum plaustrorum I Lang tinghögis eng duorum plaustrorum I Vijis eng vnius plaustrj I Medium stocke broeng dimidij plaustrj I Flue streng dimidij plaustrj I Espis eng vnius plaustrj I Aff denne 35

7 Så! för querendum? 8 l otydligt; b? 9 o otydligt.

(26)

5

8 SÖDRA ÅSBO HÄRAD

forne Eyendom giiffuis icke mere I tiill kircken aarligt Landgille end vj 13

I

Dominium mz all anden herlighed tiill Helsingborg slot

Jtem Sognne degnind giiffuir aarligen tiill Kircken I pendinge VJ 13 men huor for dett giiffuis wid mand I icke.

Fraatagedt Kircken

Först enn liden gaardtt i Kerreberrigh som forudenn I dom och rettirgangh er thagen till Tommerupp

Jtem er fraa Kirckenn thagen nogen eyendom som ligger I paa Ker- rerpe marck som er Bönager halffdelin östen I tiill och ligger nu till

10 mellum gaardenn. I Toffte strengen ij skf iordtt. Wed sönderst och vesterst I Myelager iiij skf iord och ij less eng till N orre gaarden I Egis agir sönden optiill höffdenn ij skf iord till mellum I gaardenn. Tertia pars agrj Stentofften nuncupatj quam

I

partem habet incola in curia australj. Kircke ager iiij skf I iordtt quam habet incola in curia

15 aquilonarj. Thenne I eyendom staar optegnitt i thenn gamble Kircke- bogh

98* Reditus aidituj

99*

Helnneskyldtt vj pundtt Biugh I Aff huilcken gaard hand faar j ske bygh ther faar hand en

I

Nadnest mett som er x bröd och ij suell.

20 Och huilckenn

I

gaard hand faar ij skf biugh ther faar hand ingen Nadnest

Bona Curiai aidituj

Ag er. Vestre wongs ager xvj skf I Tofften y 0stre wong v skf Liungagrene erre thuo. Then vestre iiij skf I den der nest iij skr

25 Eng I Rede eng wid Kilde agre Krog ix les I Ett sticke neden hede leith ij les

Onera aidituj Formarsk pendinge tiill Lunde gaardt vj 13

Frij skouff högge och Aallen tiill hans egin suin paa I Magle by so skouff

Syndersl0ff Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xx och en mölle I Decimai Rug iij pund I Byg ij pund I hauffre vj tf I Lamb xiiij I Gies x I Kiid xij I Kalffue v I Griisser iiij I

35 Offer ix marck

I

Kircke gang Jordeferdt Bruduielsse vt supra.

(27)

SÖDRA ÅSBO HÄRAD 9

Bona Curire pastoris

Ager.

I

Tofftenn v skr

I

Lille tofft op tiill fregaardenn j ske

I

Elle spiellidt ij ske

I

Bro ager ij skr

I

Strengen y Quidinge wong ij skr

I

Tuende agre som icke erre saade y mande minde I icke hellir erre duelig att saae. Then ene wid

I

rende leith viij skr

I

Then anden 5 Tiörniss ager som ligger y Quidinge

I

wong iiij skr

I

Klocke strengenn ij skr

I

Ager y Syndre wong

I

Tiörnnis ager j ske

I

Dals ager xiij skr

I

Dalle stickid j ske

I

Krog ager ij skr

I

Porre ager iij skr

I

Sten -

höyenn ij skr 11 Lille stenhöyen j ske I Lille lerienn iij skr I Longe 100*

lerienn ij skr

I

0stre lerienn ij ske

I

Fleckernne iiij ske

I

Birckis ager ij 10 skr

I

Espis ager ij ske

I

Bredager j pundt

I

Gerris ager j ske

I

Eng y N orre wong

I

Muncke backe eng ij less

I

Quidinge eng ij less

I

Engen wid waditt vj less

I

Broengen vj less

I

Viebuske eng j less

I

Hunde kier ij less

I

Lerie engen iij less

I

Gade engenn j less

I

Krog engenn iij less

I

Tule huss engen j less

I

Elle spiellitt j less

I

Eng y Syndre wong J 15

Hulle engenn j less

I

Birckis eng iij less

I

Mölle tinckenn iij less

I

Lunde biergs eng j less

I

Gede wads eng ij less

I

heste haffuenn vij less

I

Espis eng ij less

I

Lille tue eng j less

I

Store tue eng iij less

I

Lille tue eng hoss byenn j less

I

Engen hoss beckind j less

I

Lofft engenn vj less

I

Sty engenn j less

I

Aff denne forne gaardtt och grund giiffuir preste- 20

bonden

I

aarligenn tiill sognnepresten j te smör

I

Dominium mz stedsmaalid haffuir Sogneprestenn

Onera 101 *

Cathedraticum v B j alb.

I

Formarsk j B grott

I

Altere hauffre iiij

tr j ske 25

Bona Ecclesire

Synderslöff kircke haffuir slett inthz wden en

I

skouff mz Eeg kallis kircke egid som y gammell

I

tiidtt er giiffuid tiill kircken. Sam - me skouff

I

Ligger mellum Aachru ellir Aakrog och thenn

I

dybe daall. Kircke bogen liider ssaa. Dominus

I

Asmundus deditt ad 30

ecclesiam Synderslöff

I

syluam inter Achru pascua et aluj10 sex porcorum

I

Si quis ej abstulerit sit anathema.

Reditus redituj Helnneskyldtt ij pund ij skr ellir vt supra

10 Så!

(28)

10 SÖDRA Asno HÄRAD

Bona Curire redituj

Ager I Tofftenn ij skr I Kors ager iij skr I Lange lerien ij skr I Vnde lerien ij skr I Lille steens höy j ske I Store stens höy j ske I Langager widh leith j ske I Dals ager j ske I Lang ager iij skr I Torn ager j ske 11 102 * 5 Klocke streng j ske I Abulle ager ij skr I Kircke tofftenn iij skr I

Gundell höy ij skr I Krog ager iij skr I Kylle backend ij ske I Well- engenn j ske I Gruin j ske I Eng I Dals eng ij les I Elle kullin j les I Kyllin ij les I Aspis eng ij les I Rende engen ij les I Lofft engen ij les I Buske engen j les I Skylengen ij les I Röins eng ij les I Quidinge kier j

10 les I Piilebeck ij les I Tulle huss eng iij les I Krog eng ij les I Quercke eng j les I Bonden som haffuir forne ager och Eng giiffuir I aarligenn tiill sognnedegnind landgille viij B och I formarsk pendinge tiill Lunde gaardtt iij B I Och tiill kirckenn viij B I Dominium mz Steds maallett haffuir Degnindtt

*103 15

Auissaass Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xliij och ij möllir

I

Decimre Rug v pundtt

I

Byg ix pundt I hauffre xv tr I Lamb xij I Gies xxx I Kalffue iij I Griisser vj I Helnneskyldtt ij pund I Kirckegangs pendinge iiij B I Bruduielsse

20 pendinge iij B I Jordeferdtt v B I Offir xviij marck I paaschemad, aff begge Sogner,

Bona Mensre

Jtem en gaardtt vdj Herninge som haffuir aff

I

rerrilde tiidtt legidtt tiill Auissaas prestegaardtt

I

Och haffuir prestirne altid hafftt herlig-

25 hedenn I afP samme gaardtt indtiill nu paa v aar siiden I Tha fick hans Skouffgaard samme gaardtt fraa

I

prestenn och sagdis att Kongen haffde vntt hannom I samme gaardtt. Men presten motte icke faa Kongens I Breff att see ellir att höre Och giiffuis ther aff I tiill landgille aarligenn j fierringh smör

104* 30 Bona Curire pastoris

Ager. I Jdewads ager xviij skr I Hyllis ager xv skr I Borgestiis ager vj skr I 0xenn iiij skr I Tofftenn vij skr I Strengene hoss tofftenn

a J kanten t. v. med yngre hand N:0 9:

(29)

SÖDRA ÅSBO HÄRAD 11

v ske

I

Byager ij skr

I

Trefierringenn viij skr Strengene der hoss iiij skr

I

Toffte ager ij skr

I

Sandgaden och strengene der hoss v skr

I

Kropperne xij skr I hullen der hoss iiij skr I Fiire hiörnne stickid ij skr I hullen hoss ydeuadtz ager iiij skr I Eng I Buske eng xvj les I Orekiers eng xvj les I Raa kiers eng xij les I Sudere holmindt v les I Maerne viij 5 les I Prestehullen ij les I Blegis höyenn ij les I hiorte söllen j les I Engebackind j les I Wdj bedin ij les I Vnder sandgadenn j les I hoss före hiörnne stickid j les I M0llerpe eng ij les I Skiiffted y 0stre enge j les I Skiiffted y Syndre enge iij les I hoss toffte ager j les I Er ther ingen skouffhygge tiill thenne preste gaardtt I vdenn huess smaakratt 10

hand kand faa i sine egne Enge.

Onera pastoris

Cathedraticum xv B j alb. I Formarsk xviij B I Altere hauffre iiij tr j ske

Bona Ecclesire

Andersa poffuelssen y Tuengstrup giiffuir aarligenn tiill

I

kirckenn aff den gaard hand nu yboer landgille I smör ij pund och wid ingen att beneffne eyen- I dommen ther for, dominium er tiill Helsingborg slott

15

Jtemb giiffuis aarligen tiill Kircken aff ett boell y

I

Auissaass som 20

Per Truelssen paaboer Landgille xiiij B

I

Dominium er tiill Helsing- borg slott

Ende giiffuis aarligen tiill Kircken aff en gaardt

I

y Jngelstrup som Niels Olssenn paaboer vj B landgille

I

dominium er tiill Lunde gaardtt

Endd giiffuis aff en gaard y Humlerup som Per Nielssenn yboer Landgille tiill Kircken vj B

I

Dominium er tiill Liungs gaardtt

Reditus redituj

Helnneskyldtt ij skeppir aff huer gaardtt I Minuta vt supra, och

paaschemad aff begge sogner 30

a J kanten t. v. med yngre hand N:0 4:

h D:o N:0 9: c D:o N:0 8. d D:o N:0 3:

105*

(30)

12 SÖDRA ÅSBO HÄRAD

Bona Curioo oodituj

Ager.

I

Store lerie v skf

I

Lille lerie iiij ske

I

Lange lerie iij ske

I

106* By agre iiij ske 11 Sandgadenn iiij skf I Strengenn ij skr I Fiire hiörne stickid ij ske

I

Lyckenn v skr

I

Blegis höy ij skr

I

Engh

I

Birckis eng

5 xiiij les

I

Orekiers eng xiiij les

I

Blegis höys eng ij stach

I

Fiirehiörnis eng j les

I

Maen ij les

I

Ture eng v les

I

Backe eng j les

I

Möllerpe eng ij les

I

Halnne eng huert andett aar tiill Degnne gaarden

I

ij les

107* 10

Onera oodituj Formarsk pendinge tiill Lundegaardt vj B

Streffuilstorp sognn

Reditus pastoris

Decimantes lix

I

Decimoo Rug vj pund

I

Byg xij pund

I

hauffre vj tr

I

Lamb xviij

I

Gies xl

I

Kalffue iij

I

Griisser vj

I

Offir x marck

I

Helnneskyldtt iij pundtt

I

Bruduielsse Jndledelsse Jordeferdtt vt

15 supra

Bona Curioo pastoralis

Ager.

I

Store ager xij skr

I

Stette ager viij skf

I

Korsa ager vj skr

I

Birckis ager vj skr

I

Lands weys ager iiij skr

I

Lang ager ij skr

I

Breingen ij skr

I

Löcken ix skr

I

Staffens ager xij skr

I

0stre tofft vij

20 skr

I

Aa lien vij skr

I

Vestre tofft v skr

I

V oolengenn iiij skr

I

Sandlies ager ij skr

I

Tystils ager iiij skr

I

Lang ager iij skr

I

Ny ager ij skr

I

Lille 108* staffens ager j ske 11 Heggerup leds ager ij skr I Eng. I Halnne eng xviij les

I

Stocke eng x les

I

Vestre eng iiij les

I

Bedis eng j les

I

Store lie iij les

I

Dals lienn ij les

I

Mellum stickid y dallen j les

I

Norre stickid

25 y dallen j les

I

hullen y lille eng j les

I

Gaasse maen x les

I

Then syndre mae vij les

I

Sten ors maen ij les

I

Maen y wongen v les

I

Aff thenne forne gaard och grund giiffuir bonden

I

som hannom haffuir aarligen tiill sognnepresten

I

Landgille smör j te

I

Dominium mz stedtz maallid haffuir prestenn

I

Thze landgille opber M. Bentt i Lund then stund

30 hand leffuir I thj dett er en forlennings kircke

a J kanten t. v. med yngre hand N:0 9:

(31)

SÖDRA ÅSBO HÄRAD 13

Onera

End giiffuir samme bonde aarligen wdaff forne

I

ager och Eng.

Altere hauffre iiij tr j skea

I

Formarsk pendinge vj

BI

Cathedraticum xx B j alb.

Bona Ecclesire

Jtemb giiffuis aarligen tiill Kircken aff Kircke bolit

I

y Ströffuilstorp landgille xxiiij B som Suend Nielssen paaboer I Dominium haffuir stichtens Lensmandtt.

I

Ager tiill samme boell

I

Deye tofftenn iiij skr

I

Tystils ager iij skr

I

N orre ager v skr

I

Stette ager iij skr

I

Stens

5

ager iij skr 11 0stre ager vj ske I En ager wid haslebro v skr I Sten ager iij 10 109 * skr

I

Bröds ager iiij skr

I

Lille ager ij skr

I

Eng

I

Borgedals eng ij les

I

Buske eng wid broen ij les

I

Vid Tolerpe stock j les

I

Sueind j les

I

Tolerpe eng j les

I

Sönden Bosarpe lund j les

I

Lands wegene j les

I

Kroge maen j les

I

V dj vestreby marck j les

I

Almending ellir Krogenn

ij les 15

Jtem giiffuis aarligen tiill Kircken aff tuende

I

boder wdj Landtz krone erre murede mellum stolpe

I

0sten wid torffuid mod Valden aff huer vj mk aarligen

Jtemc giiffuis tiill Kircken aarligen aff Johans

I

gaardtt wdj Bosarp

Landgille ij B 20

Endd giiffuis aff Vestre gaardtt j mk

Ende aff Gunde Moens gaardt y Huarilde ix B

Nochf aff Mattissis gaard y sandager j ske smör Jtem pendinge iij B

Endg aff Siuendis gaardtt y Rabegaard iij B 25

Aff thesse forne v gaarde er Dominium tiill

I

Helsingborg slott. Och wide de ingen beneffnd eyendom huor for att samme wdgiiffuis

Jtemb giiffuis aarligenn tiill kirckenn aff Per Jeppissens

I

gaardtt y 110*

Kerre Landgille ix B

I

Dominium er tiill Vegholm

Endi giiffuis aarligen tiill Kirckenn aff Suend

I

Nielssens gaardtt 30

wdj Ströuilstrup xxiiij B

I

Dominium tiill Lunde gaardtt

a J kanten t.v. om denna och följande tvåraderThennealtere

I

hauffre haffuir

I

presten stedze

I

selff vdgiiffuith.

b I kanten t. v. med yngre hand N:0 7:

c D:o N:0 3. d D:o N.0 I: e D:o N:0 5: f D:o N:0 I:

g D:o N:0

!}

h D:o N:0 3: i D:o N:0 8:

(32)

14 SÖDRA ÅSBO HÄRAD

Reditus redituj

Helnneskyldtt ij skepper Biugh aff huer gaardtt

I

Minuta vt supra Bona Curire redituj

Ager. I Krogis ager iiij skr I Stettis ager iiij skr I Norre ager iij

5 skr I Ny iords ager iiij skr I Byrckis ager iij skr I Lille birckis ager iij ske I Fullere tofftenn v ske I Leds ager ij skr I Sandleds ager ij ske I Brimledis ager v ske I Lang ager iiij skr I Tystils ager vj skr I Dals ager iij skr I Heggerpe ager ij ske I Aalienn iij skr I Enge stickis ager 111 * j ske I Bosarpe ager v skr 11 En g I Halnne eng v less I Gaasse backe

10 eng ij less I Agerlöde eng ij less I Store Rörkrogis mae ij less I Sten ors mae ij less I Gaasse mae iij less I Vange mae ij less I Dalle stickenn iij less I Vemmitorpis eng j less I haffue eng iij less I Mae eng iij less I Affa denne forne gaard och grund giiffuir bonden [ som hannom haffuir att bruge aarligen tiill I sognnedegnind Landgille smör iij pundtt11

15 och

I

Eckir och Dags wercke. Dominium mz stedz

I

maallid er hoss sognne degnind [ End giiffuir forne bonde formarsk pendinge vj B

Pleyer Degnindtt att faa iiij skepper Biugh aff Vegholm

I

for ij gaarde som laae tiill Ströbilstorpe Sognn I och bleffue lagde öde tiill

20 Vegholm der aff faar

I

handtt nu inthz.

112*

Biernekulde sognn

Reditus pastoris

Decimantes xxv

I

Decimre Rug vij pund

I

Byg vij pund

I

hauffre ij tf•

I

Lamb xxij

I

Gies xxiiij

I

Kalffue iij

I

Offer xij marck

I

Helnne-

25 skyldtt xxv skr biugh

I

Jordeferdtt v B

I

Bruduielsse iij B

I

Jndledelsse iiij B

I

Endtt faar Sognepresten paaskemadtt

Bona Curire pastoris

Ager y 0stre wong.

I

Leids ager x skr

I

Kuldis ager vj skr

I

Belsh ager iiij skr

I

Bro ager ij skr

I

Klocke tofftenn ij ske

I

Haar Knap xij

a I kanten t. v. med yngre hand N:0 4: h D:o N:0 9.

11 fierring struket.

(33)

SÖDRA ÅSBO HÄRAD 15

skr I Ager y Vestre wong I Mellössenn vij skr I Krog wads ager iiij ske I Torn biers ager iiij skf· I Lunde becks ager xij skr I Deye spiellid ij ske I Aspis ager vj skr i Hyllis ager iiij skr I Gryd wads ager

iiij skr 11 Eng. I Preste eng xx less I Aspis eng iiij less I Syllebiers eng 113*

viij less I Vallager eng iiij less I Brostickidt ij less I Raabecks eng iij 5

less I Almendingen iij less I Agerl0der. I Neden lundebecks ager j less I Neden Aspis ager j less I Vid krog wads ager j less I Neden grydwads ager j less I Vid torbiers ager ij less

Jtem er tiill prestegaardenn en lidenn Eegeskouff I kallis Muncke renden, then bruger en Bonde och giiffuir I iij B tiill landgille tiill 10 prestenn.

Jtem friitt skoff I hygge tiill ylde brand I och gierris teppe I och frij aallen I tiill hans egen I Suin.

Onera

Cathedraticum v B j alb. I Formarsk pendinge xviij12 B I Altere 15

hauffre aff bode sognerne iiij tr j ske

Bona Ecclesim

Jtema giiffuis aarligen tiill Kircken aff then gaardt I som Erick Hendrichssen y Biernnekulle nu wdj [ boer landgille pendinge xj B och er I ther ingen forneffnd eyendom huor aff thz giiffuis 20

Jtemb giiffuis aarligen tiill Kircken aff en gaardt y [ Aastrup som Knud Asserssenn nu paaboer Landgille I pendinge xiiij B och er I ther ingen forneffnd eyendom huor aff thz giiffuis I Dominium offuir thesse forne er tiill Helsingborg slotth

Reditus mdituj

Helnneskyldtt ij skepper aff huer gaardtt er 1. skr [ Spon- salia. Funeralia. Jntroductio: vt supra I Faar hand ochssaa paaske- mad

a J kanten t. v. med yngre hand N:0 14.

b D:o N:0 4.

12 Ä jr X.

25 114*

(34)

16 SÖDRA ÅSBO HÄR.AD

Bona Curiai aidituj

Ager. I Gryduadtz ager iiij skr I Krönningena vj skr I Mellössenn iiij ske I Torbiers ager iij skr I Vestre torbiers ager iij skr I Storckenn ij ske I Klocke tofftenn iij skr I Tofftenn wid gaardenn iij ske I Skoff-

5 lyckenn viij skr I Jtem iij agerstycke brugis tiill Degnne gaardenn I som er grydwads ager iiij skr iordt I Thett andett kallis Stenstyckid iij ske I Dett tridie er Mellössenn iiij ske I Aff thesse forne iij sticke iordt giiffuis tiill Wrams I Kircke aarligenn Landgille vj grotte I En g I Bircke Kullen xx less I Vallager eng iiij less I Aspis eng iiij less I

10 Almendingen iiij less I Torbiers stickid wd mitt y Mossenn ij less I Krönningen ij less I Grydwads maen ij less

115* 15

Onera cedituj

Formarsk pendinge tiill Lundegaardt vj B I Jtem haffuir Degnind ochssaa skouffhygge tiill nödtörff ltighed och aallen tiill sin egen Suin.

Broby sogn.

Reditus pastoris

Decimantes xxvij I Decimai Rug ij pund I Byg vj pund I hauffre vj tr I Lamb xij I Gies xviij I Offir xij marck I Helnneskyldt xxvij skr Biugh I Jordeferdt, Jndledelsse, Bruduielsse vt supra I Paaskemad

20 faar och prestenn.

Bona Curiai pastoralis

Ager. I Norreb tofft v skr I Syndre tofft vij ski'· I Vestre lycke iiij skr I 0stre ager vj ski'· I Knecke rumpen x skr I Lille norre ledtz ager iiij skr I Store leids ager vj skr I Gaasse ager xiiij skr I Lae fyllingen ij

25 skr I Staffuers ager vj skr I Mullager vj skr I Korss hullen iiij skr I Thett syndre sticke ij skr I Store gadeleds ager viij skr I Lille gadeleds 116* ager iiij skr I Engh I Slessieholm xij less 11 Stocke eng xij less I halle nabbendt xvj less I Kyllen vj less I Fleds eng viij less I Halnne backind

a I kanten t. v. om denna och följande tre rader med yngre hand NB Denna I grund bruukas under I Prestegården.

b I kanten t. v. med yngre hand N:0 3:

(35)

SÖDRA ASBO HÄRAD 17

höstis huert andet aar tiill preste- I gaardenn skyller x less I Jtem ett lidet stycke ligger neden for Kylle gaardt I höstis och huert andet aar tiill prestegaarden ij less I Halnne engen ligger sönder y wongen höstis och I huert andet aar tiill prestegaarden er ij less I Balle kiers eng xxv less I Söndre mad xij less I Agerloddenn vj less I Aff thenne 5

forne ager och Eng giiffuir böndirne som I boera y samme gaard, aarligen landgille tiill I sognneprestenn Smör j fierding mz I Eckir och Dags wercke naar tiilsiigis I Dominium mz stedtzmaalid offuir samme gaardt I er hoss sognneprestenn.

Onera pastoris

Cathedraticum v B j alb. I Formarsk giiffuir bönderne y preste- gaarden ix B [ Altere hauffre iiij tr j ske

Bona Ecclesiffi

Jtemb giiffuis aarligenn tiill Kircken aff Broby I Kirckec boell.

10

Landgille pendinge xviij B I Ager. I Hoss blegis höy y Aastorpe wong 15

iiij skr I Flow tofften y Bro by wong iiij skr I En g I Dredie wdj Aastorpe marck xx les I Dominium offuir thette boell er tiill Lunde gaardt i och giiffuir formarsk diidt iij B

Jtemd giiffuis tiill Kircken aff en gaardtt y Broby I som Poffuill 117*

Suenssen y boer Landgille xiiij B I Och er ther ingen forneffnd eyendom 20

huor aff I thett giiffuis. Dominium er tiill Helsingborg slott

Reditus ffidituj

Helnneskyldtt · HJ pund ij skr

I

Paaskemad cum Minutis vt supra.

a J kanten t.v. om denna och följande rader med yngre hand Landgille till I Pastoren l fjärding I Smör - - - 7 daler - : - : I till Cronan I formarskp: - 9:-: [ 41 skep: al[tar hafre I är l daler 4 öre ..

4:22:-: I blifver altså I landgillet 11 daler 31 öre.

b J kanten t. v. med yngre hand N:0 2.

c J kanten t. v. Poffuill Anderssen I paaboer.

d J lcanten t. v. med yngre hand N:0 15 een [ frelsse gård.

2

(36)

118*

18 SÖDRA ÅSBO HÄRAD

Bona Curire redituj

Ager. I Store agera viij skr I Lille ager ij skr j Jtem vj less eng Kallis Degnne Engen mod j Kyllegaardt fraa Broby ager.

Tiill denne Sognn er inthz degne boell Men I eyendommen bruger

5 Degnind selff

Wram Sognn Reditus pastoris

Decimantes lxviij i Decimre Rug viij pund I Bygh x pund I Hauffre iiij tr I Lamb xvj I Gies xxxiij I Kalffue xv I Griisser xxx I höns xiiij

10 Offir xij marck I Bruduielsse Jndledelsse Jordeferdtt vt supra Bona Curire pastoris

Ager. I 0stre tofft xxx skr I Vestre tofft xx skr I Dals ager xxiiij skr I N orckenn iij skr· I Holmgerrid x skr I Gade langen xij skr j Quindewads ager viij skr I Kroge wingenn x skr j Grindels ager ix

15 skr I Preste ager x skr I Drenge agir iiij skr I Lille ager j ske l End findis thu stickir tyer oll thett ene heder j Vlhöys ager. Thett andet 119* Kierlinge becks hoffuid I som icke saais. 11 Eng i Tingbro eng xx les I

Kors eng iij les I Tue eng viij les I hoss preste ager j stach I hoss Kroge wingenn ij les

I

Hoss quinde wads ager j stack

I

hoss Norckenn ij

20 less I y Vestre tofft ij less j y 0stre tofft ij less Bona Ecclesire

Mogens Bonde y Ranstorp giiffuir aarligenn I tiill kirckenn Land- gille ix 13

Niels Pederssenn y Oberup giiffuir aarligenn j tiill kirckenn Land-

25 gille XV 13

Peder Suenssenn y Norre ·wram giiffuir aarligen I tiill kirckenn Landgille ix 13

a I kanten t. v. om denna o. följande rader med yngre hand Denna egendom I bruukas under I N:0 2: och gifver I Aboen12a till I Helsing- borgs I skohla I daler och I ringer. I Ahstorp12a d: 9 Octob I 1691: I Jöran Adlersteen.

12a Så!

(37)

SÖDRA JSBO HÄRAD 19 Hogenn Gunderssen y Syndre Wram giiffuir I aarligenn tiill kirckenn LandgiZZe xviij B

Suendtt Smid ibidem giiffuir aarligenn tiill Kirckenn I Landgille 120*

xviij B

Reditus redituj 5

Helnneskyldtt13

Bona Curire mdituj

Ag er I Espingenn xvij skr I Blanckinden iij skr I Spiellid iiij ske Kraglerenn14 viij skr I Mölle agerenn vj skr I Sabess agerenn xj skr Lerienn wid munde gaardenn vj skr I Eng I Degnnehullen ix les I 10

Kierlinge beckind iij les I En eng wid lerien iiij les

Biuff sognn y Lugude Herridt

121 * Reditus pastoris

Decimantes xxxiiij I Decimre Rug v pund I Byg viij pund I hauffre viij tr I Lamb xiiij I Gies xxiiij I Kalffue x I Griisse xvj I Höns xij I 15

Offir ix marck I Jndledelsse, Bruduielsse, Jordeferdt vt supra

Bona Curire pastoralis

Ager. I Veylengenn xxvj skr I Sti ager xvj skr I Spiellit iij skra I Veys ager vj skr I Abilde agir xx skr I Aas Lyckenn iij ski'· I Store mölle ager vj skr I Lille mölle agir iij skr I Lille lerie iij skr I Quertingenn 20

xv skr I Trehiörnen iij skr I Syndre tofft vj skr I Stegers tofft v skr I Stuetofft vj skr I Vestre tofft xij skr i Eng j Maen hoss Veylengenn

xviij les 11 Backe eng vij les I Preste stickid y Mörshöy wong j les I 122 * Raakiers eng xxiiij les I Ancke engene iij les I Preste ryggene xij les I

Gede ryggene v les I Biuffs eng vj les I V estre eng xvij les I Ett sticke 25

eng wid Mörshöy led j les I hoss Spiellitt j les I ij agerlöder hoss abilde agir en synden for I skyllir j les I Then anden norden for skyllir ij les I hoss aalyckenn j les

I

hoss thenn lille lerie j fauffn

I

Aff thenne forne

a 1 kanten t. v. mellan denna och följande rad med yngre hand N.0 15:

13 Ingenting utfört. 14 ra otydligt.

Figure

Updating...

References

Related subjects :