• No results found

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten, sammanträde 12 nov 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten, sammanträde 12 nov 2015"

Copied!
48
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FSF 15-7 1(5)

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten, sammanträde 12 nov 2015

Närvarande:

Ledamöter

Bo Hellgren verksamheten, dekanus, ordförande

Karin Axelsson verksamh, prodekan, vice ordförande, p 1-9a Åsa Danielsson verksamh, prodekan, p 4-13

Mattias Arvola verksamheten

Eva Carlestål verksamheten

Henrik Danielsson verksamheten, ers för Anna Fogelberg Eriksson Björn Ivarsson Lilieblad verksamheten, ers för Brita Hermelin

Stefan Jonsson verksamheten, p 4-13

Carl Schlyter samhälls- och yrkeslivet, p 6-13 Mattias Kristiansson forskarstuderande

Karin Engelholm studerande

Martina Johansson studerande

Övriga

Jean André facklig representant SACO, p 4-13 Charlotta Einarsson utbildningsledare, p 11

Henrik Ekberg controller, p 8, 9

Inger Lindell utbildningsintendent, p 7 Corinna Kruse universitetslektor, p 6

Helena Klöfver kanslichef

Per-Olof Svedin utbildningsledare, bitr kanslichef Dana Vagner fakultetskoordinator, sekreterare

(2)

2 (5)

Justerandes signatur

1 Utseende av justerare

Utses Henrik Danielsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2 Fastställande av föredragningslistan

Den utsända föredragningslistan fastställes.

Punkterna behandlas i följande ordning: p 1-9, 11, 13, 10,12

3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

4 Anmälningar och meddelanden

Föredragande: Bo Hellgren, Karin Axelsson, Åsa Danielsson

Anmäls sedan förra mötet upprättade protokoll från styrelsen och nämnderna, delegationsbeslut, inkommande och avgående handlingar enligt

anmälningslistan.

Dekanus informerar

Universitetets inspel till forskningspropositionen, ”Vi tar oss an välfärdens utmaningar” är klart. Två områden som lyfts fram, som fakulteten är stark inom, är samverkan och arbetslivsforskning. Filosofiska fakulteteten är tydligt

framskriven som central aktör i ett eventuell framtida centrum för arbetslivsforskning.

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS. Förslaget kommer att hanteras centralt och fakulteterna får en möjlighet att yttra sig. Dock ingen formell remissomgång. Rapporten finns tillgänglig på VR:s hemsida. Eventuella synpunkter lämnas till Per-Olof Svedin.

Informerar om dekanbeslut angående det fortsatta arbetet med att utveckla filosofiska fakultetens gestaltningsverksamhet med fokus på bl a forskning och ett masterprogram i gestaltning. Ingemar Grandin och Per-Olof Svedin att har fått uppdrag att gå vidare med att beskriva hur det fortsatta gestaltningsarbetet ska bedrivas. De ska inventera miljöer och personer, och precisera de

nödvändiga förutsättningarna för driva arbetet vidare på sikt.

Karin Axelsson informerar:

Rapporterar från ett seminarium om oredlighet i forskning, arrangerat av Expertgruppen för oredlighet i forskning. Expertgruppen är en nationell grupp under Centrala etiksprövningsnämnden som lärosäten kan vända sig till om man har ett oredlighetsärende för att få det belyst utifrån och få råd kring hanteringen. En enkätstudie, som lärosätena besvarat, visar att lärosätena har olika hanteringssätt av oredlighetsärenden. Diskuterades definitioner, olika tolkningar om uppsåt eller oaktsamhet, med mera. Ett kommittédirektiv har tillsatts om hur forskningsoredlighet hanteras, vad man lägger i begreppet och hur man bereder oredlighetsärenden.

(3)

Dekanus redogör för hur oredlighetsärenden hanteras på fil fak. Från rektor till fakulteteten som överlämnar ärendet till den av fakultetsstyrelsen inrättade gruppen för oredlighetsfrågor som består av ordförande Karin Axelsson, Elin Wihlborg, Gerhard Andersson plus en extern representant från Umeå universitet. Dekanus lägger fram resultatet av gruppens arbete för fakultetsstyrelsen som avgör om det är ett oredlighetsärende eller inte.

Utfallet av forskningsansökningar

Karin Axelsson redogör för utfallet av forskningsansökningar till

Vetenskapsrådet, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och Formas i år jämfört med 2014. I år är det totala utfallet för fil fak 71 miljoner, jämfört med 77 miljoner 2014. Johan Hedréns och Cecilia Åsbergs 40-miljonersprogram som beviljades i slutet av 2014 är inte inräknat.

Åsa Danielsson informerar:

LiU har en delegation från Guangzhou University i Kina på besök. Ett samarbete påbörjades för ca 1,5 år sedan kring hållbarhet i megastäder. Målet är att skapa ett gemensamt center för Urban Sustainable Development i Guangzhou. Arbetet involverar forskare från flera forskningsmiljöer.

LiU har fått högsta betyg i Vinnova pilot 1 - utvärdering av samverkan, strategi och implementering.

Pilot 2 kommer nu att genomföras, med fokus på forskningens genomslagskraft i det omgivande samhället. Fakultets- och institutionskoordinatorerna har samlat in fallbeskrivningar. Nästa vecka kommer en workshop hållas för genomgång av samverkanskoordinatorernas exempel.

I-rådet

LiU har öppnat upp möjligheten att sluta en ny typ av avtal ”Study Abroad”- avtal där möjlighet för universitet utanför Europa att betala för platser om balans mellan in- och utresande inte föreligger.

Utbildningsrådet Kvalitetssäkringsarbete.

Har på central nivå bestämt hur fakulteterna ska hantera

Studentundersökningen. Fokusfrågorna är tydlighet, återkoppling och förutsägbarhet. Fakulteterna ska inkomma med en handlingsplan för arbetet.

Fakulteterna ska uppmuntra till att LISAM används.

5 Rapport från styrelsens nämnder

Föredragande: Bo Hellgren, Karin Axelsson, Åsa Danielsson

Anmäls beslut fattade av Anställningsnämnd för rekryteringsärenden till och med 2015-09-16.

Karin Axelsson informerar:

Forskarutbildningsnämnden

Institutionerna har lämnat in sin analys av doktorandundersökningen, där de av fakulteten ombetts att särskilt reflektera kring tre frågor; ISP,

handledningsprocessen och kursutbudet. En sammanställning har också skickats till rektor som ville få belyst analys av själva resultatet av

doktorandundersökningen och åtgärdsförslag, handlingsplaner och synpunkter på enkätfrågorna.

(4)

4 (5)

Justerandes signatur

En forskarsutbildningsdag genomfördes den 13 oktober. Temat för dagen var

”Forskarutbildningen - en individuell process i ett kollektivt sammanhang”, med presentationer av fyra olika sätt att organisera forskarutbildningen och vad det innebär för handledarrollen och doktorandrollen. Syftet var att lära av varandra, hitta goda exempel. Nämnden har fått positiva kommentarer efteråt.

Nämnden inbjuder även till Forskarutbildningens kvalitets- och utvecklingsdag den 18 november. Fokus blir på UKÄ:s utvärdering av forskarutbildningen med presentation av erfarenheter från pilotutvärderingen av Tema Teknik och social förändring. Nämnden hoppas på brett deltagande.

6 Förpacka, förhandla, förändra: Att översätta kunskap till praktik

Föredragande: Corinna Kruse

Corinna Kruse presenterar projektet ”Förpacka, förhandla, förändra: Att översätta kunskap till praktik som har beviljats ett anslag på nästan 10 miljoner av Riksbankens Jubileumsfond. I projektet beforskas hur forskningsresultat omsätts till praktik. I projektet deltar även Jenny Gleisner, Hannah Grankvist från Tema T samt John Sjöström vid Svenska Miljöinstitutet.

7 IKT-studion 2016 Föredragande: Bo Hellgren Beslutas enligt förlag.

Dnr LiU-2012-01064

8 Nybörjarplatser på program samt volymer för fristående kurser

Beslut för 2016 och planeringsförutsättningar för 2017-2018 Föredragande: Henrik Ekberg

Beslut enligt förslag.

Dnr LiU-2015-01557

9 Budget för 2016 och planeringsförutsättningar för 2017-2018 a) ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Föredragande: Henrik Ekberg

Beslutas fastställa ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt handling.

b) ramar för forskning och forskarutbildning (inkl kompetensutveckling)

Föredragande: Henrik Ekberg

Beslutas fastställa ramar för forskning och forskarutbildning (inklusive kompetensutveckling) enligt handling.

Dnr LiU-2015-01557

Dnr LiU-2015-01557

10 Utseende av promotor Föredragande: Bo Hellgren Beslutas

att som promotor vid promotionshögtiden i maj 2016 utse professor Carin Franzén, Institutionen för kultur och kommunikation.

Dnr LiU-2015-02054

(5)

11 Kvalitetssäkring utbildning

Föredragande: Åsa Danielsson, Per-Olof Svedin, Charlotta Einarsson Bordlägges på grund av tidsbrist.

12 Mottagare av fakultetens priser Föredragande: Bo Hellgren

Informeras att mottagare av Fakultetens priser utsetts. Nomineringar har inkommit till endast ett av priserna. Priskommittén har utsett Eva Carlestål, IKK, som tilldelas ”pris till lärare eller tjänsteman vid Filosofiska fakulteten som gjort särskilda insatser för fakultetens grundutbildning eller forskarutbildning”.

Priset delas ut vid fakultetens jullunch 10 december.

13 Forskarutbildning i filosofi, socialantropologi och välfärdsrätt

Föredragande: Bo Hellgren Beslutas enligt förslag.

Dnr LiU-2015-02055

Vid protokollet

Dana Vagner Bo Hellgren

Ordförande

Henrik Danielsson

(6)

2015-11-12 ANMÄLNINGAR FSF 15-7.4

1(4)

1

PROTOKOLL

Fakultetsstyrelse, FSF 15-5, 2015-09-24 Anställningsnämnd FSF AN 15-13 till 15-17 FSF AN del 15-47 till 15-53

Forskarutbildningsnämnd, FSF FN 15-5, 2015-09-21, FSF FN 15-6, 2015-10-15

Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå, KvN 15-3, 2015-09-10 Nämnden för Internaliseringsfrågor, FSF IN 15/4, 2015-10-06

Delegationsbeslut 2015 FSF del 15-35 och 15-43

http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf/delegationsprotokoll-filarkiv/delegationsprotokoll- filkarkiv/delegationsprotokoll-2015?l=sv

INKOMMANDE HANDLINGAR

Från Riksdag, Departement, Högskoleverket, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet, Statliga verk mm

Finansdepartementet Remiss Trygghetsutredningens betänkande Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69), Dnr LiU-2015-01551

Utbildningsdepartementet - regeringsbeslut III:2 ”Uppdrag att se över viss frågor om hyresavtal”

Socialstyrelsen Remiss - Uppdragsförfrågan om kunskap- och lämplighetsprov för yrken inom hälso- och sjukvård, Dnr LiU-2015-01893

Från Universitetsstyrelsen/Rektor/Universitetskansliet m fl

Universitetsstyrelsen - Beslut

Universitetsstyrelsens protokoll den 9 september med följande beslut:

Bemyndigande till Placeringsrådet för LiUS – Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Se: http://www.liu.se/om-liu/organisation/us/protokoll-beslut-2015/2015-09-09?l=sv

Rektor - Beslut

2015-09-14 Universitetsledningen Fördelning av medel avseende vårterminen 2015 för anordnande av vidareutbildning av lärare som saknar examen, Dnr LiU-2014-00628

2015-09-14 Komplettering av universitetsstyrelsens beslut "Verksamhetsplan

och anslagsfördelning för år 2015 samt plan för år 2016-2017" - utbildning på grundnivå och avancerad nivå - till följd av ändringar i regleringsbrev för universitet och högskolor respektive Linköpings universitet under juni 2015, Dnr LiU-2014-00628

2015-09-04 Fördelning av pedagogiska utvecklingsmedel 2015, Dnr LiU-2015-01528

2015-09-28 Förlängning av särskilt urval till kandidatprogrammet i personal och arbets- vetenskap, Dnr LiU-2015-01577

2015-09-28 Riktlinjer för representation, gåvor och förmånsbeskattning, Dnr LiU-2015-01603

(7)

FSF 15-7.4

2(4)

Prorektor - Beslut

2015-10-05 Angående arbetet med Studentundersökningen, Dnr LiU-2015-00976

2015-10-05 Hantering av resultaten av Studentundersökningen 2015, reviderad tidplan till följd av medskick från utbildningsrådet, Dnr LiU-2015-00976

2015-10-12 Komplettering av universitetets beslut ”Verksamhetsplan och budget för år 2016 samt plan för år 2017-2018” – utbildning på grundnivå och avancerad nivå – till följd av budgetpropositionen för 2016, Dnr LiU-2015-00549

Universitetsledningen - Beslut

2015-09-16 Uppdrag att göra översyn av nuvarande internhyresmodell, Dnr LiU-2015-01586

2015-09-16 Förordnande av elektorer och ersättare från Linköpings universitet för region 6, Dnr LiU-2015-01216

2015-10-01 Ekonomiskt stöd till Ingenjörer utan gränser för arbetet med Goda grannar, Dnr LiU-2015-01679

2015-10-20 Universitetsrådet Göran Hessling, Anvisningar ”Genomförande av val av lärarnas representanter i universitetsstyrelsen för åren 2016-2018, Dnr LiU-2015-01822

Universitetsförvaltningen - Beslut

2015-10-01 Ekonomiskt stöd till Ingenjörer utan gränser för arbetet med Goda grannar, Dnr LiU-2015-01679

HR-avdelningen – Beslut

2015-09-10 att befordra Jesper Olsson till universitetslektor i

språk och kultur med inriktning mot litteraturvetenskap och mediehistoria fr o m 1 september 2015, Dnr LiU-2015-01083

2015-09-10 Ändrat ämnesområde för Jesper Olssons anställning som universitetslektor från litteraturvetenskap till språk och kultur med inriktning mot litteraturvetenskap och mediehistoria, Dnr LiU-2015-01083

2015-09-14 att befordra Kristin Zeiler till biträdande professor i tema Teknik och social förändring fr o m 1 september 2015, Dnr LiU-2015-00525

2015-09-22 att befordra Davis Ludvigsson till biträdande professor i historia fr o m 1 september 2015, Dnr LiU-2015-00739

Ekonomi- och forskningsfinansieringsavdelningen - Beslut

(8)

2015-11-12 ANMÄLNINGAR FSF 15-7.4

3(4)

3

2015-10-01 Rapporteringstidpunkter för arbetet med årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2015, Dnr LiU-2015-01442

Från institutioner och avdelningar inom universitetet

REMESO Ansökan om utvecklingsmedel för det programarbete vi står inför med den nya mastern i Ethnic and Migration Studies

Tema Miljöförändring 2015-09-14 Förslag om satsning på miljö- och klimatutmaningar inom profilområdet gestaltning, Dnr LiU-2015-01646

IKK, Forskarskolan Språk och kultur i Europa (SKE); ansökan om anslag för ett samverkansprojekt ”Arkeologi och interpretation – att aktualisera det förflutna”, Dnr LiU-2015-00049

Doktorsavhandlingar:

Institutionen för Tema:

David Cardell, Family theme parks, happiness and children´s consumption – From roller-coaster to Pippi Longstocking (disputation den 23 oktober 2015 kl 13.15)

Martin Karlsson, Remote Sensing of Woodland Structure and Composition in the Sudano-Sahelian Zone – Application of WorldView-2 and Landsat 8 (disputation den 23 oktober 2015 kl 10.15)

Mattias Hellgren, Energy Use as Consequence of Everyday Life (disputation den 20 november 2015 kl 13.15)

Institutionen för kultur och kommunikation:

Elin Käck, “Swarming European Consciousness” Europe and Tradition in the Work of William Carlos Williams (disputation den 27 november 2015 kl 10.15)

Licentiatavhandlingar:

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling:

Vivi Hallström, Samhällsentreprenörskap i teori och praktik. Exemplet Överenskommelsen mellan ideell sektor och en svensk kommun (offentlig presentation den 23 oktober 2015)

Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier:

Christina Söderberg, Individinriktad brottsprevention – om SSPF och viljan att samverka – (offentlig presentation den 23 oktober 2015 kl 10)

Från övriga

Forskning & Framsteg nr 8 2015

Svenska ESF-rådets nyhetsbrev oktober 2015

Sieps och ESF-rådet Inbjudan till deltagande i ett forskarsamtal om utmaningar relaterade till EU-medborgares fria rörlighet, den 10 november kl 12-16.

(9)

FSF 15-7.4

4(4)

Svenska Institutets Östersjösamarbete erbjuder stipendier, ledarskapsprogram och projektstöd i för vistelser i Visbyprogrammets länder, för mer info se

https://si.se/verksamhetsomraden/stipendier-och-bidrag/visbyprogrammet/utlysning-sv- visbyprogrammet/

Språk tidningen nr 7 2015

Forskning & Framsteg nr 9 2015

Nordiskt Vägforum, Inbjudan att nominera lämplig kandidat till 2016 års pedagogiska pris inom NVF:s verksamhetsområden. Nominering ska ske senast den 18 januari 2016. Information finns också på NVF:s webbplats: http://www.nvfnorden.org/?PageId=bf531c6a-072b-4bf7-8952- ca8f4a0f1ca8

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, utlyser medel för Forskarskola neutronspridning, för mer info se http://www.stratresearch.se/sv/Bidragsguide/Utlysningar/2015/Forskarskola- neutronspridning/

AVGÅENDE HANDLINGAR:

2015-09-29 Uppföljning avseende ifrågasatt examenstillstånd för psykoterapeutexamen, Linköpings universitet Dnr LiU-2015-02184

2015-09-29 Fakultetens delyttrande Remissvar till Registrator och Jenny Wäsström på regeringens remiss En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24), Dnr LiU-2015-00862

2015-09-29 Komplettering till fakultetens delyttrande Remissvar till Registrator och Jenny Wäsström på regeringens remiss En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24),

Dnr LiU-2015-00862

2015-10-05 Beslut om uppdrag att fortsätta arbete med att utveckla filosofiska fakultetens gestaltningsverksamhet, Dnr LiU-2015-01730

2015-10-16 Remissvar till Registrator och Jean-Michel Housset på remissen ”SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45)”, dnr LiU-2015-01309 – besvaras ej

2015-10-16 Remissvar till Registrator och Lena Pettersson, UF, på remissen ”Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70)”, Dnr LiU-2015-01440

2015-10-22 Till prefekter / studierektorer m fl, Beslut om utbud av fristående kurser läsåret 2016/2017, Dnr LiU-2015-01557

2015-10-23 Remissvar till Registrator och Göran Hessling, UF, på remissen ” Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71), Dnr LiU-2015-01347

2015-10-27 Beslut avseende finansiering av professor Lykkes återanställning efter pension, Dnr LiU-2015-00052

(10)

2015-11-12

BESLUT

Dnr LiU-2015–01064

1(1)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

FSF 15-7.7

IKT-studion 2016

Styrelsen för filosofiska fakulteten beslutar att IKT-studion under budgetåret 2016 bedrivs i nuvarande form, dvs finansiering som tidigare och med samma uppdrag under ledning av Ledningsgruppen för IKT-studion. Beslutet gäller under förutsättning att styrelsen för utbildningsvetenskap fattar motsvarande beslut.

I beslutet har deltagit dekan och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna; Mattias Arvola, Karin Axelsson, Eva Carlestål, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson, Karin Engelholm, Björn Ivarsson Lilieblad, Martina Johansson, Stefan Jonsson, Mattias Kristiansson och Carl Schlyter. Därutöver har närvarit kanslichef Helena Klöfver, utbildningsledare Per-Olof Svedin, fakultets- koordinator och sekreterare Dana Vagner samt facklige representanten Jean André, SACO.

Bo Hellgren

Dekan

(11)

2015-11-12

BESLUT

Dnr LiU-2015–01557

1(1)

Nybörjarplatser på program samt volymer för fristående kurser:

Beslut för 2016 och planeringsförutsättningar för 2017-2018

Fakultetsstyrelsen fattar beslut om nybörjarplatser på utbildnings- program samt volymer för fristående kurser enligt bifogad handling.

I beslutet har deltagit dekan och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna; Mattias Arvola, Karin Axelsson, Eva Carlestål, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson, Karin Engelholm, Björn Ivarsson Lilieblad, Martina Johansson, Stefan Jonsson, Mattias Kristiansson och Carl Schlyter. Därutöver har närvarit controller Henrik Ekberg (föredragande), kanslichef Helena Klöfver, utbildningsledare Per-Olof Svedin, fakultetskoordinator och sekreterare Dana Vagner samt facklige representanten Jean André, SACO.

Bo Hellgren Dekan

Henrik Ekberg Controller

(12)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

Beslut 2015-11-12 FSF 15.7-8

Dnr LiU-2015-01557

Antal nybörjarplatser på program och volymer för fristående kurser

Beslut för 2016 och planeringsförutsättningar för 2017‐2018.

Program

2011 2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018

Yrkes‐ och kandidatprogram

Civilekonom

140 140 130 120

120 120 120 120

Internationell civilekonom

90 90 84 78

78 90 90 90

Psykolog

48 48 44 44

44 44 44 44

Socionom

90 90 85 85

85 85 85 85

Affärsjuridik

50 50 47 47

47 47 47 47

Affärsjuridik med Europainriktning

40 40 34 28

28 28 28 28

Kognitionsvetenskap

40 40 40 40

40 40 40 40

Kultur, samhälle, mediegestaltning

60 60 60 60

60 60 60 60

Kulturvetenskap

45 45 40 35

35 35 35 35

Miljövetenskap

60 60 57 57

57 57 57 57

Personal‐ och arbetsvetenskap

80 80 75 70

70 70 70 70

Politices kandidat

60 60 55 50

50 50 50 50

Samhälls‐ och kulturanalys

45 45 40 40

40 40 40 40

Samhällsplanering

‐ 40 40

Slöjd, hantverk och formgivning

35 30 30 30

30 30 30 30

Statistik och dataanalys

32 32 30 30

30 30 30 30

Systemvetenskap

60 60 60 60

60 60 60 60

Turism

45 45 40 35

‐ ‐ ‐

Delsumma yrkes‐ och kandidatprogram

1 020 1 015 951 909 874

886 926 926 Masterprogram och avancerad nivå

Affärsjuridik [M]

40 40 40 40

40 40 40 40

Affärsjuridik med Europainriktning [M]

35 35 35 35

35 35 35 35

Applied Ethics

15 15

15 15 15 15

Business Administration ‐ SMIO

40 40 40 40

40 40 40 40

Child Studies

20

20 20 20

Ethnic and Migration Studies

20 20 20

Gender Studies

20 30 30

30 30 30 30

Gestaltning

‐ 20 20

Human Resource Management and Develop

50 40 40 40

40 40 40 40

International and European Relations

30 30 30 30

30 30 30 30

IT och management

20 20 20 20

20 20 20 20

Kognitionsvetenskap [M]

20 20 20 20

20 20 20 20

Konstnärlig gestaltning

20 20 20 20

‐ ‐ ‐

Kultur och mediegestaltning

20 20 20 20

‐ ‐ ‐

Kultur och mediegestaltning [mag]

20 20 ‐ ‐

Language and Culture in Europe

30 30

‐ ‐ ‐

Nationalekonomi

20 20 20

20 20 20 20

Samhälls‐ och välfärdsstudier

20 20 20 20

20 20 20 20

Science for Sustainable Development

30 30 30 30

30 30 30 30

Statistics and Data Mining

15 15 15 15

15 15 15 15

Statsvetenskap

20 20 20 20

20 20 20 20

Aspirantutbildning

10 10 10

10 10 10 10

1(2)

(13)

Program

2011 2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018

Psykoterapeut

32 32

32 ‐ 32

Delsumma masterprogram 

och avancerad nivå

390 462 425 477 405

477 445 477

Volymer för fristående kurser (hst)

Frist kurser IBL

583 540 505 470

450 450 450 430

Frist kurser IDA

38 45 42 39

37 43 43 43

Frist kurser IEI

600 550 515 480

460 460 460 440

Frist kurser IKK

740 775 730 645

645 645 645 645

Frist kurser ISAK

217 185 170 155

146 146 146 137

Frist kurser ISV

16 10 10 20

20 35 35 35

Frist kurser Tema

45 40 60 55

37 37 37 37

Frist kurser IMH

54 5 5 5

‐ ‐ ‐

Frist kurser Bibl

34 40 37 17

‐ ‐ ‐

Delsumma fristående kurser (hst)

2 327 2 190 2 074 1 886 1 795

1 816 1 816 1 767

Utrymme för senare fördelning (hst) 145 225 175

(14)

2015-11-12

BESLUT

Dnr LiU-2015–01557

1(1)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

FSF 15-7.9a

Budget för 2016 och planeringsförutsättningar för 2017-2018: ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Fakultetsstyrelsen fattar beslut om ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt bifogad handling.

I beslutet har deltagit dekan och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna; Mattias Arvola, Karin Axelsson, Eva Carlestål, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson, Karin Engelholm, Björn Ivarsson Lilieblad, Martina Johansson, Stefan Jonsson, Mattias Kristiansson och Carl Schlyter. Därutöver har närvarit controller Henrik Ekberg (föredragande), kanslichef Helena Klöfver, utbildningsledare Per-Olof Svedin, fakultetskoordinator och sekreterare Dana Vagner samt facklige representanten Jean André, SACO.

Bo Hellgren Dekan

Henrik Ekberg Controller

(15)

Ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Budget för 2016 och planeringsförutsättningar för 2017‐2018

Anslag

2015

2016 2017 2018

Takbelopp 320 100 330 500 330 600 330 700

Kvalitetsbaserad resurs 7 000 7 000 7 000 7 000

Särskilda åtaganden 9 835 10 020 10 020 10 020

Summa anslag

336 935

347 520 347 620 347 720

Fördelning av resurser

2015

2016 2017 2018

Ramar för yrkes‐ och kandidatprogram 156 198 154 457 152 360 153 512 Ramar för masterprogram och avancerad nivå 33 003 34 169 32 725 35 965

Ramar för fristående kurser 72 063 74 720 74 720 72 566

Temporärt utrymme (fristående kurser) 5 909 9 170 7 132

Medel för kvalitetsutveckling 7 000 7 000 7 000 7 000

Medel för kompetensutveckling m.m. 12 836 14 745 14 625 14 025

Ersättning för lokaler 46 000 46 500 47 000 47 500

Särskilda åtaganden:

Kompletterande utbildning med allmän inriktning 1 520 1 550 1 550 1 550

Svenska för utomnordiska gäststudenter 950 970 970 970

Orkesterspel 735 750 750 750

Konstnärliga kurser i Vadstena 610 620 620 620

Förstärkt kvalitet i ämnet Statistik 1 030 1 050 1 050 1 050

Förstärkning av grundutbildningen vid IKK 1 550 1 580 1 580 1 580

Språkverkstäder 3 440 3 500 3 500 3 500

Delsumma särskilda åtaganden 9 835 10 020 10 020 10 020

Totalt fördelat

336 935

347 520 347 620 347 720

Fördelning per institution

2015

2016 2017 2018

IBL 59 414 62 486 60 241 61 129

IEI 95 879 95 184 94 693 94 177

IKK 43 089 43 429 43 524 43 613

ISAK 30 829 27 471 24 921 23 272

ISV 26 092 28 049 28 512 28 933

Tema 23 713 23 265 24 649 26 985

IDA 20 769 21 347 21 335 21 370

MAI 1 401 1 430 1 432 1 434

FFK 35 749 44 859 48 312 46 807

Totalt fördelat 336 935 347 520 347 620 347 720

(16)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

Beslut 2015-11-12 FSF 15.7-9a

Dnr LiU-2015-01557

Volymer för program och fristående kurser

Program hst 2016 hpr 2016 p‐grad HJST NT V M Ö hst 2017 hpr 2017 hst 2018 hpr 2018

Civilekonom 500 450 90% 100% 485 437 480 432

Internationell civilekonom 330 274 83% 100% 333 276 342 284

Psykolog 226 203 90% 45% 55% 222 200 220 198

Socionom 298 268 90% 45% 55% 298 268 298 268

Affärsjuridik 141 127 90% 100% 141 127 141 127

Affärsjuridik med Europainriktning 87 76 87% 100% 84 73 84 73

Kognitionsvetenskap 120 108 90% 30% 70% 120 108 120 108

Kultur, samhälle, mediegestaltning 180 162 90% 100% 180 162 180 162

Kulturvetenskap 81 67 83% 100% 81 67 81 67

Miljövetenskap 171 154 90% 4% 96% 171 154 171 154

Personal‐ och arbetsvetenskap 213 191 90% 100% 210 189 210 189

Politices kandidat 153 130 85% 100% 150 128 150 128

Samhälls‐ och kulturanalys 129 110 85% 100% 120 102 120 102

Samhällsplanering ‐ ‐ 70% 30% 20 17 60 51

Slöjd, hantverk och formgivning 76 66 88% 26% 74% 76 66 76 66

Statistik och dataanalys 90 74 82% 73% 27% 90 74 90 74

Systemvetenskap 180 158 88% 27% 73% 180 158 180 158

Turism 45 41 90% 62% 38% 14 13 ‐ ‐

Delsumma yrkes‐ och kandidatprogram 3 018 2 658 88% 2 974 2 618 3 002 2 640

Affärsjuridik [M] 80 64 80% 100% 80 64 80 64

Affärsjuridik med Europainriktning [M] 70 57 82% 100% 70 57 70 57

Applied Ethics 13 11 90% 100% 13 11 13 11

Business Administration ‐ SMIO 62 54 87% 100% 64 56 64 56

Child Studies 20 18 90% 100% 30 27 40 36

Ethnic and Migration Studies 10 9 85% 100% 30 26 40 34

Gender Studies 51 36 71% 100% 51 36 51 36

Gestaltning ‐ ‐ 10 9 30 26

Human Resource Management and Development 64 54 85% 100% 64 54 64 54

International and European Relations 42 38 90% 100% 42 38 42 38

IT och management 34 27 80% 37% 63% 34 27 34 27

Planeringsförutsättningar Fördelning på områden

Budget

2(10)

(17)

Volymer för program och fristående kurser

Program hst 2016 hpr 2016 p‐grad HJST NT V M Ö hst 2017 hpr 2017 hst 2018 hpr 2018

Planeringsförutsättningar Fördelning på områden

Budget

Kognitionsvetenskap [M] 40 31 77% 9% 91% 40 31 40 31

Konstnärlig gestaltning 5 5 90% 100% ‐ ‐ ‐ ‐

Kultur och mediegestaltning 5 4 84% 100% ‐ ‐ ‐ ‐

Kultur och mediegestaltning [mag] 20 17 85% 100% 10 9 ‐ ‐

Nationalekonomi 26 21 80% 100% 26 21 26 21

Samhälls‐ och välfärdsstudier 30 25 84% 100% 30 25 30 25

Science for Sustainable Development 33 28 86% 6% 94% 33 28 33 28

Statistics and Data Mining 30 24 80% 55% 45% 30 24 30 24

Statsvetenskap 36 30 83% 100% 36 30 36 30

Aspirantutbildning 10 7 69% 95% 4% 1% 10 7 10 7

Psykoterapeut 32 31 97% 100% 16 16 32 31

Delsumma masterprogram och avancerad nivå 712 591 83% 719 595 765 637

Frist kurser IBL 450 396 88% 86% 5% 9% 450 396 430 378

Frist kurser IDA 43 27 63% 51% 49% 43 27 43 27

Frist kurser IEI 460 363 79% 100% 460 363 440 348

Frist kurser IKK 645 419 65% 94% 6% 645 419 645 419

Frist kurser ISAK 146 121 83% 65% 35% 146 121 137 114

Frist kurser ISV 35 32 90% 71% 6% 23% 35 32 35 32

Frist kurser Tema 37 27 74% 36% 64% 37 27 37 27

Delsumma fristående kurser (hst) 1 816 1 386 76% 1 816 1 386 1 767 1 345

(18)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

Beslut 2015-11-12 FSF 15.7-9a

Dnr LiU-2015-01557

Prislappar för budget 2016-2018

HJST NT V M Ö

Filosofiska fakultetens prislappar

Helårsstudent (hst) 2016 22 428 31 025 32 106 50 276 24 835 Helårsprestation (hpr) 2016 19 482 42 992 46 943 73 669 33 259 Helårsstudent (hst) 2015 21 503 30 627 31 694 49 630 24 516 Helårsprestation (hpr) 2015 19 232 42 440 46 340 72 724 32 832

LiU prislappar

Helårsstudent (hst) 2016 30 377 51 758 55 026 61 489 41 567 Helårsprestation (hpr) 2016 19 779 43 648 47 659 74 794 33 765 Helårsstudent (hst) 2015 28 775 51 104 54 331 60 713 41 042 Helårsprestation (hpr) 2015 19 530 43 097 47 056 73 848 33 339

Externa prislappar

Helårsstudent (hst) 2016 (29 609) (52 586) (55 906) (62 473) (42 232) Helårsprestation (hpr) 2016 (20 095) (44 347) (48 421) (75 990) (34 306) Helårsstudent (hst) 2015 29 140 51 753 55 020 61 483 41 563 Helårsprestation (hpr) 2015 19 777 43 644 47 654 74 786 33 762

HJST: humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi NT: naturvetenskap och teknik

V: vård M: medicin Ö: övrigt

4(10)

(19)

Budget 2016 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå • per institution

Program Budget 15 Budget 16 IBL IEI IKK ISAK ISV Tema IDA MAI FFK Total

Civilekonom 20 024 19 981 59 17 275 1 307 1 340 19 981

Internationell civilekonom 12 587 12 736 43 11 397 656 640 12 736

Psykolog 18 575 18 555 18 110 445 18 555

Socionom 17 777 17 516 16 736 780 17 516

Affärsjuridik 5 531 5 635 5 265 370 5 635

Affärsjuridik med Europainriktning 3 672 3 427 3 202 225 3 427

Kognitionsvetenskap 7 178 7 295 1 713 679 4 361 542 7 295

Kultur, samhälle, mediegestaltning 12 388 12 549 12 000 549 12 549

Kulturvetenskap 2 935 3 112 2 430 628 54 3 112

Miljövetenskap 11 768 11 718 172 11 424 122 11 718

Personal‐ och arbetsvetenskap 8 539 8 492 6 764 810 918 8 492

Politices kandidat 6 030 5 946 5 062 452 432 5 946

Samhälls‐ och kulturanalys 4 616 5 029 4 994 35 5 029

Samhällsplanering

Slöjd, hantverk och formgivning 4 314 4 371 4 260 111 4 371

Statistik och dataanalys 4 762 4 812 120 3 732 870 90 4 812

Systemvetenskap 10 882 10 971 6 673 1 620 400 2 278 10 971

Turism 4 620 2 312 140 1 982 190 2 312

Delsumma yrkes‐ och kandidatprogram 156 198 154 457 26 689 49 996 7 489 14 610 21 730 11 424 12 128 1 270 9 121 154 457

(20)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

Beslut 2015-11-12 FSF 15.7-9a

Dnr LiU-2015-01557

Budget 2016 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå • per institution

Program Budget 15 Budget 16 IBL IEI IKK ISAK ISV Tema IDA MAI FFK Total

Affärsjuridik [M] 2 783 3 041 2 632 409 3 041

Affärsjuridik med Europainriktning [M] 2 571 2 688 2 327 361 2 688

Applied Ethics 495 510 490 20 510

Business Administration ‐ SMIO 3 039 2 826 2 378 448 2 826

Child Studies 776 799 762 37 799

Ethnic and Migration Studies 390 390 390

Gender Studies 2 112 1 852 1 832 20 1 852

Gestaltning ‐ ‐

Human Resource Management and Development 2 339 2 495 2 010 410 75 2 495

International and European Relations 1 604 1 678 1 957 ‐279 1 678

IT och management 1 739 1 879 1 458 421 1 879

Kognitionsvetenskap [M] 2 171 2 469 74 226 2 012 157 2 469

Konstnärlig gestaltning 1 652 349 319 30 349

Kultur och mediegestaltning 2 123 336 300 36 336

Kultur och mediegestaltning [mag] 1 351 1 231 120 1 351

Nationalekonomi 1 044 988 970 18 988

Samhälls‐ och välfärdsstudier 837 1 164 1 130 34 1 164

Science for Sustainable Development 2 694 2 187 2 102 85 2 187

Statistics and Data Mining 1 422 1 510 24 1 248 238 1 510

Statsvetenskap 1 319 1 390 1 198 192 1 390

Aspirantutbildning 360 371 371 371

Psykoterapeut 1 923 3 896 3 850 46 3 896

Delsumma masterprogram och avanc nivå 33 003 34 169 5 934 13 330 740 1 850 1 520 4 696 3 260 2 839 34 169

Fristående kurser 72 063 74 720 21 628 17 397 23 073 7 072 1 586 1 979 1 985 74 720

Delsumma fristående kurser 72 063 74 720 21 628 17 397 23 073 7 072 1 586 1 979 1 985 74 720

Särskilda åtaganden 9 835 10 020 ‐ ‐ 3 300 620 ‐ ‐ 1 050 ‐ 5 050 10 020

Kvalitetsutveckling 7 000 7 000 7 000 7 000

Kompetensutveckling m.m. 12 836 14 745 14 745 14 745

Temporärt utrymme (frist. kurser) 5 909 5 909 5 909

Lokaler 46 000 46 500 8 235 14 461 8 827 3 319 3 213 5 166 2 924 160 195 46 500

Totalsumma 336 935 347 520 62 486 95 184 43 429 27 471 28 049 23 265 21 347 1 430 44 859 347 520

6(10)

(21)

Planeringsförutsättningar 2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå • per institution

Program Budget 15 Plan 17 IBL IEI IKK ISAK ISV Tema IDA MAI FFK Total

Civilekonom 20 024 19 381 57 16 756 1 268 1 300 19 381

Internationell civilekonom 12 587 12 851 43 11 500 662 646 12 851

Psykolog 18 575 18 226 17 789 437 18 226

Socionom 17 777 17 516 16 736 780 17 516

Affärsjuridik 5 531 5 635 5 265 370 5 635

Affärsjuridik med Europainriktning 3 672 3 309 3 092 217 3 309

Kognitionsvetenskap 7 178 7 295 1 713 679 4 361 542 7 295

Kultur, samhälle, mediegestaltning 12 388 12 549 12 000 549 12 549

Kulturvetenskap 2 935 3 121 2 437 630 54 3 121

Miljövetenskap 11 768 11 718 172 11 424 122 11 718

Personal‐ och arbetsvetenskap 8 539 8 392 6 684 800 907 8 392

Politices kandidat 6 030 5 848 4 979 445 425 5 848

Samhälls‐ och kulturanalys 4 616 4 678 4 645 33 4 678

Samhällsplanering 951 951 951

Slöjd, hantverk och formgivning 4 314 4 371 4 260 111 4 371

Statistik och dataanalys 4 762 4 812 120 3 732 870 90 4 812

Systemvetenskap 10 882 10 971 6 673 1 620 400 2 278 10 971

Turism 4 620 736 45 631 60 736

Delsumma yrkes‐ och kandidatprogram 156 198 152 360 26 287 49 282 7 496 13 261 21 381 12 375 12 087 1 270 8 922 152 360

(22)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

Beslut 2015-11-12 FSF 15.7-9a

Dnr LiU-2015-01557

Planeringsförutsättningar 2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå • per institution

Program Budget 15 Plan 17 IBL IEI IKK ISAK ISV Tema IDA MAI FFK Total

Affärsjuridik [M] 2 783 3 041 2 632 409 3 041

Affärsjuridik med Europainriktning [M] 2 571 2 688 2 327 361 2 688

Applied Ethics 495 510 490 20 510

Business Administration ‐ SMIO 3 039 2 920 2 457 463 2 920

Child Studies 776 1 199 1 143 56 1 199

Ethnic and Migration Studies 1 170 1 170 1 170

Gender Studies 2 112 1 852 1 832 20 1 852

Gestaltning 590 590 590

Human Resource Management and Development 2 339 2 495 2 010 410 75 2 495

International and European Relations 1 604 1 678 1 957 ‐279 1 678

IT och management 1 739 1 879 1 458 421 1 879

Kognitionsvetenskap [M] 2 171 2 469 74 226 2 012 157 2 469

Konstnärlig gestaltning 1 652 ‐ ‐ ‐ ‐

Kultur och mediegestaltning 2 123 ‐ ‐ ‐ ‐

Kultur och mediegestaltning [mag] 676 616 60 676

Nationalekonomi 1 044 988 970 18 988

Samhälls‐ och välfärdsstudier 837 1 164 1 130 34 1 164

Science for Sustainable Development 2 694 2 187 2 102 85 2 187

Statistics and Data Mining 1 422 1 510 24 1 248 238 1 510

Statsvetenskap 1 319 1 390 1 198 192 1 390

Aspirantutbildning 360 371 371 371

Psykoterapeut 1 923 1 948 1 925 23 1 948

Delsumma masterprogram och avanc nivå 33 003 32 725 4 009 13 409 740 616 2 300 5 077 3 260 3 314 32 725

Fristående kurser 74 292 74 720 21 628 17 397 23 073 7 072 1 586 1 979 1 985 74 720

Delsumma fristående kurser 74 292 74 720 21 628 17 397 23 073 7 072 1 586 1 979 1 985 74 720

Särskilda åtaganden 9 835 10 020 ‐ ‐ 3 300 620 ‐ ‐ 1 050 ‐ 5 050 10 020

Kvalitetsutveckling 7 000 7 000 7 000 7 000

Kompetensutveckling m.m. 7 468 14 625 14 625 14 625

Temporärt utrymme (frist. kurser) 9 170 9 170 9 170

Lokaler 45 877 47 000 8 317 14 606 8 915 3 352 3 245 5 218 2 953 162 232 47 000

Totalsumma 333 673 347 620 60 241 94 693 43 524 24 921 28 512 24 649 21 335 1 432 48 312 347 620

8(10)

(23)

Planeringsförutsättningar 2018 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå • per institution

Program Budget 15 Plan 18 IBL IEI IKK ISAK ISV Tema IDA MAI FFK Total

Civilekonom 20 024 19 182 57 16 584 1 255 1 286 19 182

Internationell civilekonom 12 587 13 199 45 11 811 680 663 13 199

Psykolog 18 575 18 062 17 629 433 18 062

Socionom 17 777 17 516 16 736 780 17 516

Affärsjuridik 5 531 5 635 5 265 370 5 635

Affärsjuridik med Europainriktning 3 672 3 309 3 092 217 3 309

Kognitionsvetenskap 7 178 7 295 1 713 679 4 361 542 7 295

Kultur, samhälle, mediegestaltning 12 388 12 549 12 000 549 12 549

Kulturvetenskap 2 935 3 121 2 437 630 54 3 121

Miljövetenskap 11 768 11 718 172 11 424 122 11 718

Personal‐ och arbetsvetenskap 8 539 8 392 6 684 800 907 8 392

Politices kandidat 6 030 5 848 4 979 445 425 5 848

Samhälls‐ och kulturanalys 4 616 4 678 4 645 33 4 678

Samhällsplanering 2 854 2 854 2 854

Slöjd, hantverk och formgivning 4 314 4 371 4 260 111 4 371

Statistik och dataanalys 4 762 4 812 120 3 732 870 90 4 812

Systemvetenskap 10 882 10 971 6 673 1 620 400 2 278 10 971

Turism 4 620 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Delsumma yrkes‐ och kandidatprogram 156 198 153 512 26 128 49 376 7 496 12 630 21 381 14 278 12 092 1 270 8 861 153 512

(24)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

Beslut 2015-11-12 FSF 15.7-9a

Dnr LiU-2015-01557

Planeringsförutsättningar 2018 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå • per institution

Program Budget 15 Plan 18 IBL IEI IKK ISAK ISV Tema IDA MAI FFK Total

Affärsjuridik [M] 2 783 3 041 2 632 409 3 041

Affärsjuridik med Europainriktning [M] 2 571 2 688 2 327 361 2 688

Applied Ethics 495 510 490 20 510

Business Administration ‐ SMIO 3 039 2 920 2 457 463 2 920

Child Studies 776 1 598 1 524 74 1 598

Ethnic and Migration Studies 1 559 1 559 1 559

Gender Studies 2 112 1 852 1 832 20 1 852

Gestaltning 1 770 1 770 1 770

Human Resource Management and Development 2 339 2 495 2 010 410 75 2 495

International and European Relations 1 604 1 678 1 957 ‐279 1 678

IT och management 1 739 1 879 1 458 421 1 879

Kognitionsvetenskap [M] 2 171 2 469 74 226 2 012 157 2 469

Konstnärlig gestaltning 1 652 ‐ ‐ ‐ ‐

Kultur och mediegestaltning 2 123 ‐ ‐ ‐

Kultur och mediegestaltning [mag] ‐ ‐ ‐ ‐

Nationalekonomi 1 044 988 970 18 988

Samhälls‐ och välfärdsstudier 837 1 164 1 130 34 1 164

Science for Sustainable Development 2 694 2 187 2 102 85 2 187

Statistics and Data Mining 1 422 1 510 24 1 248 238 1 510

Statsvetenskap 1 319 1 390 1 198 192 1 390

Aspirantutbildning 360 371 371 371

Psykoterapeut 1 923 3 896 3 850 46 3 896

Delsumma masterprogram och avanc nivå 33 003 35 965 5 934 13 409 740 2 689 5 458 3 260 4 475 35 965

Fristående kurser 74 292 72 566 20 667 16 640 23 073 6 636 1 586 1 979 1 985 72 566

Delsumma fristående kurser 74 292 72 566 20 667 16 640 23 073 6 636 1 586 1 979 1 985 72 566

Särskilda åtaganden 9 835 10 020 ‐ ‐ 3 300 620 ‐ ‐ 1 050 ‐ 5 050 10 020

Kvalitetsutveckling 7 000 7 000 7 000 7 000

Kompetensutveckling m.m. 7 468 14 025 14 025 14 025

Temporärt utrymme (frist. kurser) 7 132 7 132 7 132

Lokaler 45 877 47 500 8 400 14 752 9 004 3 386 3 277 5 270 2 983 164 264 47 500

Totalsumma 333 673 347 720 61 129 94 177 43 613 23 272 28 933 26 985 21 370 1 434 46 807 347 720

10(10)

(25)

2015-11-12

BESLUT

Dnr LiU-2015–01557

1(1)

Budget för 2016 och planeringsförutsättningar för 2017-2018:

ramar för forskning och forskarutbildning (inkl kompetensutveckling)

Fakultetsstyrelsen fattar beslut om ramar för forskning och forskarutbildning (inklusive kompetensutveckling) enligt bifogad handling.

I beslutet har deltagit dekan och ordförande Bo Hellgren,

ledamöterna; Mattias Arvola, Eva Carlestål, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson, Karin Engelholm, Björn Ivarsson Lilieblad, Martina Johansson, Stefan Jonsson, Mattias Kristiansson och Carl Schlyter. Därutöver har närvarit controller Henrik Ekberg (föredragande), kanslichef Helena Klöfver, utbildningsledare Per- Olof Svedin, fakultetskoordinator och sekreterare Dana Vagner samt facklige representanten Jean André, SACO.

Bo Hellgren Dekan

Henrik Ekberg

Controller

(26)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

Beslut 2015-11-12 FSF 15.7-9b

Dnr LiU-2015-01557

Ramar för forskning och forskarutbildning (inkl kompetensutveckling)

Budget för 2016 och planeringsförutsättningar för 2017‐2018

Intäkter

2015 2016 2017 2018

Fakultetsanslag 155 000 157 496 157 496 157 496

Professorskontrakt 5 939 4 814 4 664 4 314

Karriärkontrakt 3 318 2 325 1 492 1 200

LiU fo‐ass/Research Fellows 4 126 2 606 2 172 ‐

Forskningslektorat 540 ‐ ‐ ‐

Riktat sparande 7 370 2 970 2 970 310

Medel för kompetensutveckling 9 002 9 488 8 161 7 669

Summa intäkter

185 296

179 699 176 955 170 989

Fördelning av resurser

2015 2016 2017 2018

Ramar för forskningsmiljöer m.m. 154 881 152 923 151 596 148 444 Professorskontrakt (rektors del) 5 939 4 814 4 664 4 314

Karriärkontrakt (rektors del) 3 318 2 325 1 492 1 200

LiU fo‐ass/Research Fellows (rektors del) 4 126 2 606 2 172 ‐

Ersättning för lokaler 17 031 17 031 17 031 17 031

Summa fördelning

185 296

179 699 176 955 170 989

Fördelning per institution

2015 2016 2017 2018

Tema 60 509 57 829 57 169 54 931

ISV 33 610 33 840 33 838 33 829

IEI 23 573 23 087 23 085 21 453

IBL 19 786 19 073 18 771 18 275

IKK 20 083 18 514 18 185 18 141

ISAK 17 382 17 374 16 849 15 795

IMH 1 035 1 064 365 365

IDA 8 196 7 971 7 971 7 478

FFK 1 122 947 722 722

Summa fördelning

185 296

179 699 176 955 170 989

1(21)

(27)

Ramar för forskning och forskarutbildning (inkl kompetensutveckling) • per institution

Budget för 2016 och planeringsförutsättningar för 2017‐2018.

Tema ISV IEI IBL IKK ISAK IMH IDA FFK Total

Budget 2015:

Anslag 50 071 28 848 21 394 14 914 16 815 14 306 1 035 7 398 100 154 881

Kontrakt 4 053 1 275 335 3 614 1 854 1 603 ‐ 200 450 13 384

Lokaler 6 385 3 487 1 844 1 258 1 414 1 473 ‐ 598 572 17 031

Summa 60 509 33 610 23 573 19 786 20 083 17 382 1 035 8 196 1 122 185 296

Budget 2016:

Anslag 48 341 29 453 21 243 14 701 16 300 14 298 1 064 7 373 150 152 923

Kontrakt 3 103 900 ‐ 3 114 800 1 603 ‐ ‐ 225 9 745

Lokaler 6 385 3 487 1 844 1 258 1 414 1 473 ‐ 598 572 17 031

Summa 57 829 33 840 23 087 19 073 18 514 17 374 1 064 7 971 947 179 699

Planering 2017:

Anslag 48 439 29 451 21 241 14 399 15 971 14 207 365 7 373 150 151 596

Kontrakt 2 345 900 ‐ 3 114 800 1 169 ‐ ‐ ‐ 8 328

Lokaler 6 385 3 487 1 844 1 258 1 414 1 473 ‐ 598 572 17 031

Summa 57 169 33 838 23 085 18 771 18 185 16 849 365 7 971 722 176 955

Planering 2018:

Anslag 48 146 29 442 19 609 13 903 15 927 14 022 365 6 880 150 148 444

Kontrakt 400 900 ‐ 3 114 800 300 ‐ ‐ ‐ 5 514

(28)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

Beslut 2015-11-12 FSF 15.7-9b

Dnr LiU-2015-01557

Ramar för forskningsmiljöerna 2016 • budget

Ingångs‐ Professors‐ Karriär‐ LiU fo‐ass/

värde Förändr 16 Erhållen Omfördeln kontrakt kontrakt Research F Total

Företagsekonomi 7 700 ‐165 175 ‐166 ‐ 7 544

Arbete och arbetsliv 3 371 ‐ 125 ‐74 3 422

Etnicitet och migration 7 342 ‐ 125 ‐162 900 8 205

Kultur och samhälle 13 226 ‐1 610 100 ‐257 300 1 303 13 062

ACSIS 602 ‐ 602

Estetiskt utvecklingsprogram 578 ‐ 578

Kulturvetenskaper 2 497 ‐ ‐ ‐55 2 442

Kulturvetenskaper ‐ filosofi 3 798 ‐449 75 ‐74 3 350

Språk och kultur 8 498 17 150 ‐188 ‐ 400 ‐ 8 877

Tillämpad etik 1 440 13 400 ‐ 1 853

Statistik 4 824 ‐ 25 ‐107 4 742

Informationssystemutveckling 3 159 ‐ 25 ‐70 3 114

Psykologi 5 901 ‐307 250 ‐124 500 ‐ 6 220

Handikappvetenskap 5 327 ‐ 350 ‐118 2 614 8 173

Äldre och åldrande 5 618 3 837 100 ‐209 9 346

Äldre ‐ filosofi 3 837 ‐3 837 ‐ ‐ ‐

Barn 11 317 ‐ 150 ‐250 11 217

Genus 10 802 ‐460 250 ‐228 150 1 100 ‐ 11 614

Teknik och social förändring 10 358 ‐ 475 ‐229 350 1 303 12 257

Tema T ‐ filosofi 3 535 ‐1 869 50 ‐37 1 679

Miljöförändring 11 383 2 132 325 ‐299 200 13 741

Kognitionsvetenskap 2 614 ‐ 75 ‐58 ‐ 2 631

Centrum för klimatpolitisk forskning 1 582 ‐1 582 ‐ ‐

CKS 627 1 610 2 237

Forum för genusvetenskap 936 ‐ 936

Socialt arbete 8 662 ‐ 8 662

Produktionspremie

3(21)

(29)

Ramar för forskningsmiljöerna 2016 • budget

Ingångs‐ Professors‐ Karriär‐ LiU fo‐ass/

värde Förändr 16 Erhållen Omfördeln kontrakt kontrakt Research F Total Produktionspremie

Räddningssystem 545 ‐ 545

Neuroekonomi 1 266 ‐ 1 266

Välfärdsrätt 2 105 ‐ 2 105

Affärsrätt 1 164 ‐ ‐ ‐26 1 138

Nationalekonomi 3 770 ‐ 50 ‐83 ‐ 3 737

Statsvetenskap 3 962 ‐ 25 ‐88 3 899

IMH riktat 1 035 29 ‐ 1 064

Analytisk sociologi 1 400 635 ‐ ‐ ‐ 2 035

HumTank 100 ‐ 100

För senare fördelning ‐ 50 ‐ 225 ‐ 275

Summa 154 881 ‐1 956 2 900 ‐2 902 4 814 2 325 2 606 162 668

(30)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

Beslut 2015-11-12 FSF 15.7-9b

Dnr LiU-2015-01557

Ramar för forskningsmiljöerna 2017 • planeringsförutsättning

Ingångs‐ Professors‐ Karriär‐ LiU fo‐ass/

värde Förändr 17 Erhållen Omfördeln kontrakt kontrakt Research F Total

Företagsekonomi 7 535 ‐ 175 ‐167 7 543

Arbete och arbetsliv 3 371 ‐ 125 ‐75 3 421

Etnicitet och migration 7 342 ‐ 125 ‐163 900 8 204

Kultur och samhälle 11 616 ‐92 100 ‐256 300 869 12 537

ACSIS 602 ‐ 602

Estetiskt utvecklingsprogram 578 ‐ 578

Kulturvetenskaper 2 497 ‐ ‐ ‐55 2 442

Kulturvetenskaper ‐ filosofi 3 349 ‐335 75 ‐67 3 022

Språk och kultur 8 515 ‐ 150 ‐189 ‐ 400 8 876

Tillämpad etik 1 453 ‐ 400 1 853

Statistik 4 824 ‐ 25 ‐107 4 742

Informationssystemutveckling 3 159 ‐ 25 ‐70 3 114

Psykologi 5 594 ‐308 250 ‐117 500 ‐ 5 919

Handikappvetenskap 5 327 ‐ 350 ‐118 2 614 8 173

Äldre och åldrande 9 455 ‐ 100 ‐210 9 345

Äldre ‐ filosofi ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Barn 11 317 ‐ 150 ‐251 11 216

Genus 10 342 ‐ 250 ‐230 ‐ 692 ‐ 11 054

Teknik och social förändring 10 358 ‐ 475 ‐230 350 1 303 12 256

Tema T ‐ filosofi 1 666 256 50 ‐43 1 929

Miljöförändring 13 515 ‐150 325 ‐297 ‐ 13 393

Kognitionsvetenskap 2 614 ‐ 75 ‐58 ‐ 2 631

Centrum för klimatpolitisk forskning ‐ ‐ ‐ ‐

CKS 2 237 ‐ 2 237

Forum för genusvetenskap 936 ‐ 936

Socialt arbete 8 662 ‐ 8 662

Produktionspremie

5(21)

(31)

Ramar för forskningsmiljöerna 2017 • planeringsförutsättning

Ingångs‐ Professors‐ Karriär‐ LiU fo‐ass/

värde Förändr 17 Erhållen Omfördeln kontrakt kontrakt Research F Total Produktionspremie

Räddningssystem 545 ‐ 545

Neuroekonomi 1 266 ‐ 1 266

Välfärdsrätt 2 105 ‐ 2 105

Affärsrätt 1 164 ‐ ‐ ‐26 1 138

Nationalekonomi 3 770 ‐ 50 ‐84 ‐ 3 736

Statsvetenskap 3 962 ‐ 25 ‐88 3 899

IMH riktat 1 064 ‐699 365

Analytisk sociologi 2 035 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 035

HumTank 100 ‐ 100

För senare fördelning 50 ‐ ‐ ‐ ‐ 50

Summa 152 925 ‐1 328 2 900 ‐2 901 4 664 1 492 2 172 159 924

(32)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

Beslut 2015-11-12 FSF 15.7-9b

Dnr LiU-2015-01557

Ramar för forskningsmiljöerna 2018 • planeringsförutsättning

Ingångs‐ Professors‐ Karriär‐ LiU fo‐ass/

värde Förändr 18 Erhållen Omfördeln kontrakt kontrakt Research F Total

Företagsekonomi 7 535 ‐ 175 ‐171 7 539

Arbete och arbetsliv 3 371 ‐500 125 ‐65 2 931

Etnicitet och migration 7 342 ‐ 125 ‐167 900 8 200

Kultur och samhälle 11 524 ‐183 100 ‐258 300 ‐ 11 483

ACSIS 602 ‐ 602

Estetiskt utvecklingsprogram 578 ‐ 578

Kulturvetenskaper 2 497 ‐ ‐ ‐57 2 440

Kulturvetenskaper ‐ filosofi 3 014 ‐36 75 ‐68 2 985

Språk och kultur 8 515 ‐ 150 ‐194 ‐ 400 8 871

Tillämpad etik 1 453 ‐ 400 1 853

Statistik 4 824 ‐ 25 ‐110 4 739

Informationssystemutveckling 3 159 ‐500 25 ‐60 2 624

Psykologi 5 286 ‐ 250 ‐120 500 ‐ 5 916

Handikappvetenskap 5 327 ‐ 350 ‐121 2 614 8 170

Äldre och åldrande 9 455 ‐ 100 ‐215 9 340

Äldre ‐ filosofi ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Barn 11 317 ‐ 150 ‐257 11 210

Genus 10 342 ‐ 250 ‐235 ‐ 400 ‐ 10 757

Teknik och social förändring 10 358 ‐275 475 ‐229 ‐ ‐ 10 329

Tema T ‐ filosofi 1 922 ‐ 50 ‐44 1 928

Miljöförändring 13 365 ‐ 325 ‐304 ‐ 13 386

Kognitionsvetenskap 2 614 ‐500 75 ‐48 ‐ 2 141

Centrum för klimatpolitisk forskning ‐ ‐ ‐ ‐

CKS 2 237 ‐ 2 237

Forum för genusvetenskap 936 ‐ 936

Socialt arbete 8 662 ‐ 8 662

Produktionspremie

7(21)

(33)

Ramar för forskningsmiljöerna 2018 • planeringsförutsättning

Ingångs‐ Professors‐ Karriär‐ LiU fo‐ass/

värde Förändr 18 Erhållen Omfördeln kontrakt kontrakt Research F Total Produktionspremie

Räddningssystem 545 ‐ 545

Neuroekonomi 1 266 ‐ 1 266

Välfärdsrätt 2 105 ‐ 2 105

Affärsrätt 1 164 ‐ ‐ ‐26 1 138

Nationalekonomi 3 770 ‐660 50 ‐71 ‐ 3 089

Statsvetenskap 3 962 ‐500 25 ‐79 3 408

IMH riktat 365 ‐ 365

Analytisk sociologi 2 035 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 035

HumTank 100 ‐ 100

För senare fördelning 50 ‐ ‐ ‐ ‐ 50

Summa 151 597 ‐3 154 2 900 ‐2 899 4 314 1 200 153 958

(34)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

Beslut 2015-11-12 FSF 15.7-9b

Dnr LiU-2015-01557

Forskning - specifikation per miljö

Företagsekonomi Budget ‐ varav F  ‐ varav R

Budget 2015 7 990 7 655 335

Avgår: produktionspremie netto ‐45 ‐45

Ingångsvärde 2016 8 035 7 700 335

Budget 2016 7 544 7 544

Förändring ‐491 ‐156 ‐335

Spec förändring ‐491 ‐156 ‐335

Produktionspremie netto 9 9

F Tell karriärkontrakt upphörde 2015 ‐500 ‐165 ‐335

Särskilda delposter ‐ ‐ ‐

Arbete och arbetsliv Budget ‐ varav F  ‐ varav R

Budget 2015 3 433 3 433 ‐

Avgår: produktionspremie netto 62 62

Ingångsvärde 2016 3 371 3 371 ‐

Budget 2016 3 422 3 422

Förändring 51 51 ‐

Spec förändring 51 51

Produktionspremie netto 51 51

Särskilda delposter ‐ ‐ ‐

Etnicitet och migration Budget ‐ varav F  ‐ varav R

Budget 2015 8 579 7 304 1 275

Avgår: produktionspremie netto ‐38 ‐38

Ingångsvärde 2016 8 617 7 342 1 275

Budget 2016 8 205 7 305 900

Förändring ‐412 ‐37 ‐375

Spec förändring ‐412 ‐37 ‐375

Produktionspremie netto ‐37 ‐37

Professorskontrakt Schierup upphörde 2015‐05‐31 ‐375 ‐375

9(21)

(35)

Särskilda delposter 2 000 1 100 900

Professorskontrakt Charles Woolfson t.o.m. 20XX‐XX‐XX 2 000 1 100 900

Kultur och samhälle Budget ‐ varav F  ‐ varav R

Budget 2015 14 680 13 077 1 603

Avgår: produktionspremie netto ‐149 ‐149

Ingångsvärde 2016 14 829 13 226 1 603

Budget 2016 13 062 11 459 1 603

Förändring ‐1 767 ‐1 767 ‐

Spec förändring ‐1 767 ‐1 767

Produktionspremie netto ‐157 ‐157

Resurs för Brita Hermelin flyttas till CKS ‐1 610 ‐1 610

Särskilda delposter 3 578 1 975 1 603

Professorskontrakt Martin Kylhammar t.o.m. 2019 2 000 1 700 300 LiU Research Fellow Catrin Lundström t.o.m. 2017‐08‐31 1 578 275 1 303

ACSIS Budget ‐ varav F  ‐ varav R

Budget 2015 602 602 ‐

Avgår: produktionspremie netto ‐ ‐

Ingångsvärde 2016 602 602 ‐

Budget 2016 602 602

Förändring ‐ ‐ ‐

Spec förändring

Särskilda delposter ‐ ‐ ‐

Estetiskt utvecklingsprogram Budget ‐ varav F  ‐ varav R

Budget 2015 578 578 ‐

Avgår: produktionspremie netto ‐ ‐

Ingångsvärde 2016 578 578 ‐

Budget 2016 578 578

Förändring ‐ ‐ ‐

References

Related documents

2 Kommunstyrelsen beslutar att utse ordförande som kommunstyrelsens representant i styrgruppen för projektet ”Rätt till heltid, deltid en möjlighet”. 3 Projektet

 ..därför har vi ju till exempel inga sommarjobbare på kontoren längre, det finns liksom inga enkla ärenden längre, för dom tar maskinen hand om, sen så kan man ju lära sig

Professionaliseringen av svensk idrott hade bland annat lett till etablering av ett antal nya utbildningsprogram på hög- skolor och universitet, vilket medförde ett behov av ny

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska

• Suspendisse pulvinar augue molestie, dignissim metus wac, consequat augue.. • Ut vel odio non velit condimentum hendrerit in

kompensation för tjänstepensionsbortfall vid tjänstledighet gäller fram till att barnet fyller 12

Under Dataskyddsförordningen GDPR läggs personuppgiftsansvar samt beslut om rättning, radering och begränsning av behandling från verksamhetschef till chef för kvalitet

Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksam heter och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete.. Eleven planerar,