• No results found

Angående väg 542, gång- och cykelväg genom Björröd, Härryda kommun.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Angående väg 542, gång- och cykelväg genom Björröd, Härryda kommun."

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Sektorn för samhällsbyggnad Lena Johansson

Trafikverket Region Västra Götaland Att: Jenny Skogberg

Datum Dnr

2019-01-22 2017KS364

Härryda kommun 435 80 Mölnlycke ● Besöksadress: Råda torg 1 ● 031-724 61 00 kommun@harryda.se ● www.harryda.se

HK1000, v1.0, 2016-04-19

Angående väg 542, gång- och cykelväg genom Björröd, Härryda kommun.

Sammanfattning

Trafikverket avser att bygga en gång- och cykelbana på en vägsträcka om ca 200 meter mellan Davids väg och busshållplats Björröd. Åtgärden avviker från gällande detaljplan/byggnadsplan och vägplan för nämnda vägsträcka.

Trafikverket begär nu att Härryda kommun yttrar sig över fråga om avvikelsen från gällande detaljplan/byggnadsplan.

Härryda kommun anser att avvikelsen är att anses som liten, och att den tänkta åtgärden är förenlig med detaljplanens/byggnadsplanens syfte.

Begäran från Trafikverket

Trafikverket avser att bygga en gång- och cykelbana på en vägsträcka om ca 200 meter mellan Davids väg och busshållplats Björröd. Åtgärden avviker från gällande detaljplan/byggnadsplan och vägplan för nämnda vägsträcka.

Trafikverket begär nu att Härryda kommun lämnar ett yttrande över kommunens ställningstagande i fråga om avvikelsen från gällande detaljplan/byggnadsplan.

Härryda kommuns yttrande

Byggnadsplan Björröd 1:5 m.fl. fastigheter är upprättad för området år 1986. Trafikverket är huvudman för Eskilsbyvägen som går genom Björröd.

Syftet med detaljplanen/byggnadsplanen är bland annat att förbättra trafiksäkerheten på Eskilsbyvägen söder om Davids väg. Enligt

detaljplanen/byggnadsplanen ska vägsträckan rätas ut, vägen breddas och en

gång- och cykelväg finns inritad på vägens östra sida.

(2)

2 (3)

Detaljplanen/byggnadsplanen i denna del har aldrig blivit genomförd av Trafikverket. Detaljplanens/byggnadsplanens syfte att få en förhöjd trafiksäkerhet genom Björröd har inte blivit uppfylld. Den smala och kurviga vägen har således samma utformning som den hade innan detaljplanen/byggnadsplanen antogs och fick laga kraft.

År 2014 gjorde Trafikverket en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 542 genom Björröd i Härryda kommun, Västra Götalands län. I rapporten för ÅVS:en beskrivs Eskilsbyvägen söder om Davids väg enligt följande:

”Den del av väg 542 som saknar gång- och cykelbana är väldigt smal och kurvig, husen ligger tätt och sikten är dålig. Vägen saknar även vägren.

Detta gör sammantaget att vägen upplevs som osäker och otrygg för oskyddade trafikanter. Vägen har också en del tung trafik, som upplevs bekymmersam på den smala vägen. Någon form av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträckan behövs.”

Åtgärden för gång- och cykelväg på ovan nämnda vägsträcka bedöms i rapporten som att den i hög grad ska bidra till måluppfyllelsen om att oskyddade trafikanter ska kunna förflytta sig på ett säkert och tryggt sätt på Eskilsbyvägen genom Björröd.

Härryda kommun har kännedom om att de boende i området har en stark önskan om att en gång- och cykelväg byggs dels genom rapporten för ÅVS:en, dels genom önskemål som under lång tid inkommit till både Trafikverket och Härryda kommun från de boende. Den föreslagna gång- och cykelvägen kommer i första hand att nyttjas av de boende i området. En gång- och cykelväg skulle innebära både en ökad säkerhet och en ökad tillgänglighet för de boende, vilket också är detaljplanens/byggnadsplanens syfte.

Härryda kommun har byggt gång- och cykelvägen längs Eskilsbyvägen från Backavägen till Davids väg. Härryda kommun ställer sig positiva till att bygga ut den länk som idag saknas och som skulle färdigställa cykelnätet till och genom Björröd.

Härryda kommun anser att den föreslagna gång- och cykelvägen bör

byggas. Gång- och cykelvägen finns med i detaljplanen/byggnadsplanen och enligt projekteringen finns det fysiska utrymmet att bygga en gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen skulle innebära en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet i området för de oskyddade trafikanterna som idag behöver passera längs den kurvade vägsträckan på Eskilsbyvägen. Önskemålet om en gång- och cykelväg från de boende är också ett starkt argument för att bygga ut den saknade länken. Trafikverket har aldrig genomfört

detaljplanen/byggnadsplanen för den aktuella vägsträckan, detta anser

Härryda kommun dock inte ska hindra utbyggnaden av den nu tänkta gång-

och cykelvägen.

(3)

3 (3)

Härryda kommuns bedömning

Sammanfattningsvis anser Härryda kommun att avvikelsen är att anses som liten, och att den tänkta åtgärden är förenlig med

detaljplanens/byggnadsplanens syfte.

SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Peter Wallentin

Verksamhetschef plan- och bygglov

References

Related documents

Läggs gång och cykelvägen längs med vägens söd- ra sida berörs Marstrand 56, en äldre kajanläggning, som ligger där vägen angör Koön på Mittsunds västra strand..

För att ta så stor hänsyn som möjligt till befintliga värden och bostadshus längs sträckan har Trafikverket valt en lösning där gc-vägen byter sida av väg 593 på tre

Synpunkter på samrådshandling senast 28 mars 2016 Planen ställs ut för granskning sommaren/hösten 2016 Planen skickas för fastställelse hösten/vintern20164. Bygghandling klar

 Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och fordonstrafikanter, genom att anlägga en gång- och cykelväg från Billsta (korsningen väg 593/Inlandsbanan) och fram

Trafikverkets svar: Trafikverket tackar för input och tar med sig synpunkten i den vidare projekteringen.. Diket är utformat efter de krav som ställs vid byggnation

Den planerade gång- och cykelvägen kommer att anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs väg 542 i norr samt söder

Ni har begärt Länsstyrelsens beslut om rubricerat projekt kan antas medföra betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 26§ miljöbalken (MB).. I samrådsunderlaget kan man läsa

Pärm Flik Ritningsnr..

Den planerade gång- och cykelvägen kommer att anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs väg 542 i norr samt söder om utredningsområdet.. För väg 542 har

Den planerade GC-vägen kommer att anslutas till befintlig GC-väg längs väg 542 i norr och söder om utredningsområdet..

Samråd vid status samrådsunderlag sker med allmänheten, de myndigheter, företag och organisationer samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.. De enskilda som kan antas

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter genom att anlägga en ny gång- och cykelväg parallellt norr om väg 951, se figur 1

Vägplanen ligger delvis inom detaljplanelagt område. De föreslagna åtgärderna stämmer väl överens med kommunens översiktliga planer. Den föreslagna gång- och cykelvägen

Trafikverket svarar att de i samband med breddning av vägen och gång- och cykelvägen ser över både postlådors placering och yta för soptunnor, men att det är svårt att få till

Åtgärderna innebär huvudsakligen endast förändringar i anslutning till befintlig väg och under förutsättning att ny vegetation återetableras längs vägen genom Alvik –

Eftersom planerade åtgärderna omfattar anläggande av en gång- och cykelväg samt förstärkningsåtgärder och väg 582 mellan Alvik och Selet kommer att till största del gå i

bussarna då de avslutar sin rutt här för att säkert kunna vända och ta sig tillbaka mot Alvik, Då de börjar sin rutt vid Alviksvägen 271 använder de vändplanen för att

Åtgärderna innebär huvudsakligen endast förändringar i anslutning till befintlig väg och under förutsättning att ny vegetation återetableras längs vägen genom Alvik –

trafiksäkerhetsmässiga brister som väg 582 delen Alvik-Selet uppvisar, samt att göra aktuell vägsträcka säkrare för både trafiken på vägen och för oskyddade trafikanter och

Projektet bedöms sammantaget leda till positiva konsekvenser för oskyddade trafikanter och bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för trafikanter i motorfordon på

Utpekandet av sträckan innebär att Trafikverket och Region Skåne ser en potential för cykling mellan Hörby och Höör och vi menar att betydligt fler än idag skulle välja att

När länsstyrelsen har tillstyrkt vägplanen skickas den vidare för fastställelseprövning till Trafikverkets avdelning för Juridik och planprövning. Efter beslut om fastställd

Under sommaren och hösten 2019 kommer samråd att ske med länsstyrelsen, Härryda kommun, kollektivtrafikmyndigheten samt enskilda som kan antas bli berörda av projektet.. Därefter