FAKTA Program

69  Download (0)

Full text

(1)

Program

08:30 – 11:15 Tema Vårdsamordning – ett nytt arbetssätt inom Primärvården.

Avbrott för fika ca 09:30

11:15 – 11:45 ”Leder följsamhet till Stramas riktlinjer till komplikationer?”

11:45 – 12:15 Nytt från Läkemedelskommittén 12:15 – 13:00 Migration och psykisk hälsa. Om vård till nyanlända – en utmaning för

Primärvården

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:00 Forts.. Migration och psykisk hälsa. Om vård till nyanlända – en utmaning för Primärvården

15:00 – 15:20 Fika

15:20 – 16:15 Kultur och integration – Om vägen genom vården i ett mångkulturellt samhälle

FAKTA

(2)

Vårdsamordning- projekt

Länets invånare ska kunna säga:

”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver det och där jag

behöver det”

(3)

Ny lag – Nytt arbetssätt

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Kl. 8:30 – 11:15

• Bakgrund

• Vårdsamordnare - funktion

• SIP- samordnad individuell plan

• Ny samordnad vårdplaneringsprocess vid utskrivning - SVPL

• Eksjöpilot - Nässjögenrep

• Att tänka på

• Hjälpmedel (kl.10:30 Lovisa)

• Läkemedel (kl. 10:45 Malin)

• Sammanfattning

(4)

Utredning Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård - översyn av den gamla ”BAL” ny lag Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Sjukhustung hälso- och sjukvård

Primärvården basen – första linjen

Effektivare resursutnyttjande av hälso- och sjukvården och socialtjänstens sammantagna resurser

Onödig vistelse på sjukhus undvikas

Ledtiderna vid utskrivning från den slutna vården ska hållas så korta som möjligt – planering startar tidigare

Fast vårdkontakt - samordnare för de mest sjuka

Samordnad individuell plan - SIP

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Bakgrund

(5)

Energi att leva livet

Ingen hjälplös i onödan

Ingen på sjukhus i onödan

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Tillsammans - kraftsamling

(6)

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Trygg och säker vård och omsorg - projekt

Organisation

Styrgrupp- ReKo

Övergripande projektgrupp

Vårdsamordning

Marita Sandqvist

Mobila team

Ulrika Stefansson

Digitala lösningar

Carina Hellström Stödstrukturer

(7)

Britt- Marie Malin

Sigge Arne

Esther

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Arbetssättet ska genomsyras av vad

som är bäst för länsinvånaren!

(8)

Inkludera

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

• Barn och unga

• Psykiatri

(9)

Fokusområden

• Ny Samordnad individuell vårdplaneringsprocess - SVPL

• Vårdsamordnare i primärvården - komma i full kraft

• Samordnad individuell vårdplan - SIP

• Läkarbesök i hemmet 24:7

• Beredskap för ”akuta” vård- omsorgsinsatser i hemmet kväll/helg

• Läkemedelsgenomgång

• Rätt till nödvändig tandvård

• Egenvårdsbedömning

• It stöd – Link, Messenger

Vårdsamordning - projekt i samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län

(10)

Statistik – Meddix (2016)

Utskrivning från sjukhus

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Höglandet

(6 kommuner, 16 Vc) 110`

Jönköping

(3 kommuner, 18 Vc) 150´

Värnamo

(4 kommuner, 12 Vc) 85´

Antal skickade

inskrivningsmeddelanden

4432 5303 2909

Antal skickade kallelser för SVPL

1472 (33%) 2258 (42%) 942 (32%)

Inskrivningsmedd. /månad Kallelser /månad

370 120

440 190

240 80

1.050 390

(11)

Vårdsamordnare på vårdcentral

2017-12-13

Patient

Anhörig

Sjukhus Vårdcentral

Kommunens vård och

omsorg

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(12)

Vårdsamordnare - funktion

2017-12-13

Uppdrag

• Att stödja personer i alla åldrar med behov av samordning inom hälso- och sjukvård

Funktionen leder till:

- tryggare patient - proaktivt arbetssätt

- högre tillgänglighet till vårdcentralen för sjukhus och kommunens vård och omsorg

- bättre arbetsmiljö på Vårdcentral, kommun, sjukhus

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(13)

1 17 35 40 24

3 12 15 18

20 5 8 23

43

36 50 6

9 13 37 33 45

28 30

38

10 19 22 47 49 27

2 16

31 44 41 29

14 4 11

21 48 7 32 39 25 46 42

34

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2017-12-13

(15)

Fast vårdkontakt

29 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), om fast vårdkontakt:

”Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården

tillgodoses. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa

behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten”

Källa: Socialstyrelsen

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(16)

forts. Fast vårdkontakt

Den fasta vårdkontaktens uppgift är att överblicka patientens hela vårdsituation

Fasta vårdkontakten kan t.ex.hjälpa patienten att;

• samordna vårdens insatser

• informera om vårdsituationen

• förmedla kontakter med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården

• vara kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för socialtjänsten samt i förekommande fall med andra berörda myndigheter, till exempel Försäkringskassan.

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(17)

Hanna & Kalle

2017-12-13 Marita Sandqvist Projektledare/utredare,

Region Jönköpings län

(18)

SIP - Samordnad individuell plan

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(19)

Samordnad individuell plan - SIP

SIP – Samordnad individuell plan är resultatet av SVPL

Individens plan

Utgår från; Vad är viktigt för dig?

Hälso- och sjukvård samt omsorg arbetar på uppdrag av individen

Beskriver helheten

- Vad kan jag göra själv? Vad behöver jag hjälp och stöd med?

- Vad gör jag om….? ex. kronisk sjukdom - Vem ansvarar för vad?

- Kontaktuppgifter - Uppföljning

Inte bara vid utskrivning från sjukhus utan även vid andra tillfällen

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(20)

Ny SVPL - process vid utskrivning

Vårdsamordning - projekt i samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län

Processen gäller alla åldrar, alla diagnoser oavsett boende- eller vårdform

(21)

Ny lag – nytt arbetssätt

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017:612

Lagens syfte

• Främja en trygg och säker vård och omsorg för patienter som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från både landsting och kommun

• Främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter att individen är utskrivningsklar

• Att onödig vistelse på sjukhus så långt som möjligt ska undvikas

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(22)

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län Inskrivningsmedd.

Slutenvård

Inskrivningsmeddelande skickas - oavsett tid på dygnet

Samtycke inhämtas

Tittar x3/dag i Link 8+12+16

Vårdtidsplanering Slutenvård

Beräknat datum för utskrivning och information om inläggningsorsak skickas inom 24 timmar

Informera patienten om beräknat datum för utskrivning och planeringen för vårdtiden

Utskrivningsklar Slutenvård

Allt klart - Esther är utskrivningsklar Åter till bostaden inom 24 tim.

Linkvårdplanen ges till Esther

Transport beställd enl. ök. med kommunen

Esther hemma

SVPL genomförs med SIP som resultat

Vårdsamordnaren leder SVPL-mötet

Vårdsamordnare

dokumenterar SIP i Cosmic journalmall

Skickar SIP till Esther samt övriga parter som ej har åtkomst

Kallade professioner är förberedda och deltar aktivt

SIP

Vad är viktigt för dig?

Egenvård/behandling

Vad kan du göra själv?

Vad behöver du hjälp och stöttning med?

Åtkomst till dok. SIP för Esther – Journal via nätet

Kommunens HS – Nationell patientöversikt

Vårdsamordnare följer upp SIP inom 1 mån.

Kommun

Tar del av vårdtidsplaneringen

Förbered för Esthers hemgång tillsammans med vårdsamordnare

Kommun

Avbokar ev. inplanerade insatser

Om Esther är känd- skickas ADL/kom status samt info om aktuella insatser

Tittar x 3/dag i Link 8+12+16

Vårdcentral

Stämmer av med berörda parter ang.

aktuella insatser inför en trygg hemgång - som ska täcka för pat. behov fram till SVPL mötet Stäm av tiden för SVPL i bostaden

Vårdcentral

Tar del av

vårdtidsplaneringen Förbered för Esthers hemgång tillsammans med kommunen

Vårdcentral

Vårdsamordnare håller ihop SVPL processen

Avbokar ev.

inplanerade besök på Vc.

Tittar x 3/dag i Link 8+12+16

Kommun

Meddelar tid när Esther kan komma hem (inom 24 h)

Bekräftar den fastställda tiden för SVPL

Esther åker till sjukhus

Hemsjukvård

Text Text

Vårdplaneringsprocess för personer i alla åldrar, som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänst, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården (giltig from 180115)

Arbetsmaterial

SVPL - Samordnad vårdplanering SIP – Samordnad individuell plan

Processbild samordnad vårdplanering (SVPL) Utarbetad i projekt Vårdsamordning Jönköpings län 2017

Vårdcentral

Vårdcentral

Skickar prel. tid för SVPL i bostaden inom 3 dagar efter utskrivning

Dokumenterar ansvar/insatser löpande i Linkvårdplan

Initiera/Kalla Slutenvård

Initierar SVPL vid nytt eller utökat behov, inhämta samtycke till SVPL

Dokumentera ansvar/insatser löpande i Link- vårdplan som ska täcka första tiden i hemmet innan SVPL genomförs

Kommun

Kvitterar kallelsen Bekräftar prel. tid för SVPL i hemmet Dokumentera ansvar/insatser löpande i Link- vårdplan som ska täcka första tiden i hemmet innan SVPL genomförs

(23)

Ny SVPL - process vid utskrivning

Vårdsamordnare på vårdcentral håller ihop in- och utskrivningsprocessen

Vårdsamordnare är fast vårdkontakt

Inskrivningsmeddelandet skickas oavsett tid på dygn

Läkare inom slv. bedömer förväntad utskrivningsdag – Info även Esther

Kommun och vårdsamordnare startar då planeringen inför Esthers hemgång

Sjuksköterska inom slv. ”initierar” behov av SVPL

Kommun kvitterar ”kallelsen”

Vårdsamordnare kallar till SVPL i hemmet som sker inom 3 dagar efter utskrivning

Utskrivningsmeddelande – allt klart från slv. sida!

Esther kan komma åter till bostaden inom 24 tim.

Linkvårdplan lämnas till Esther vid utskrivning

Samordnad vårdplanering sker i bostaden inom 3 dgr. efter utskrivning

SIP dokumenteras i patientens journal i Cosmic

Vårdsamordning - projekt i samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län

(24)

Ny SVPL - process vid utskrivning

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Vårdsamordnare på vårdcentralen är fast vårdkontakt

Vårdsamordnare ”håller ihop” in- och utskrivningsprocessen

Inskrivningsmeddelandet skickas oavsett tid på dygn

Läkare på sjukhus bedömer vårdtid – beräknad utskrivningsdag

Kommun och vårdsamordnare startar tidigt planeringen inför Esthers hemgång

Sjuksköterska på sjukhus ”initierar” behov av SVPL

Vårdsamordnare kallar till SVPL i hemmet som sker inom 3 dagar efter utskrivning

Utskrivningsmeddelande – allt klart!

Esther ska kunna komma åter till bostaden inom 24 tim.

SIP dokumenteras i patientens journal i Cosmic

(25)

Fungerar det?

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

• Eksjö feb –mars 2017

• Nässjö – start 16 oktober

(26)

Genrep Nässjö 171016-171201

2017-12-13

Vårdsamordning

106 samverkansärenden har slutförts i genrepet.

- 71 patienter har inte haft något nytt/utökat behov - 35 patienter har vårdplanerats

- 22 har vårdplanerats hemma - 13 har vårdplanerats på sjukhus

(27)

Ej kallade till SVPL

2017-12-13

Vårdsamordning

63

40

70 69

8

31

1 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Inskrivningsmeddelande inom 24 h

Förväntad vårdtid Utskrivningsmeddelande skickat

Hemgång inom 24 timmar från utskrivningsmeddelande

Nej Ja

(28)

Kallade till SVPL

2017-12-13

Vårdsamordning

23 21 23

33

23

12 14 12

2

10

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Nej Ja

(29)

Kallade till SVPL - måluppfyllelse

2017-12-13

Vårdsamordning 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

(30)

Vart har SVPL skett?

2017-12-13

Vårdsamordning

22

13

0 5 10 15 20 25

SVPL med SIP i hemmet SVPL med SIP på sjukhus

(31)

Lärdomar

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

• Lyckas ej med förflyttningen till hemmet fullt ut

• Link-vårdplanen är sällan ifylld

• Närstående och patienter behöver ha mer info om det nya arbetssättet- otrygga

• Frågor förblir obesvarade -bevakning av Link x 3 är ett måste

• VS behöver leda arbetet tydligare

• Saknar kommunikationsyta efter utskrivning (link)

• Överrenskomna bokningsbara tider är ett måste, räcker de?

• Mod, tillit & uthållighet

(32)

Att tänka på

Slutenvården

• Inskrivningsmeddelande skickas oavsett tid på dygnet

• Beräknat utskrivningsdag skickas inom 24 tim – info även patienten

• Samtycke

• Initiera SVPL enbart vid nytt/utökat behov

• ”Kalla” alltid vårdcentralen – tänk till på övriga

• Informera och trygga Esther och närstående om SVPL i bostaden

• Allt är klart innan utskrivningsmeddelandet skickas

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(33)

Att tänka på

Kommunen

• Intern samverkan och kommunikation

• Säkerställa interna rutiner enl. SVPL- rutin. Vad gäller: t.ex.

vem öppnar/stänger meddelanden? kvitterar?

• Biståndshandläggaren

• Gemensam överenskommelse om tider för SVPL med Vårdcentralen

• Trygg hemgångsteam?

• Skapa förutsättningar för Esthers hemgång inom 24 tim efter utskrivningsklar meddelats

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(34)

Att tänka på

Vårdcentralen

• Vårdsamordnaren behöver ha avsatt tid för uppdraget

• Ta taktpinnen – hjälp alla att hålla ledtiderna

• Kalla till SVPL (i bostaden) inom 3 dgr efter utskrivning

• Vara representant för vårdcentralens åtagande Dokumentera SIP

• Uppföljning SIP

• Inför jan 2018 – Träna!

• Resurs – tillräckligt för uppdraget?

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(35)

Att tänka på – Alla

• Vi går från 5 vardagar till kalenderdagar

• All kommunikation ska ske i Link – titta x3 dgl – Svara!

• Starta planeringen tidigt enl. rutinen

• Skriv i Linkvårdplanen som ges till Esthers vid hemgång

• Se över interna system som ex. schemaläggning

• Våga släppa taget och visa tillit till nästa steg i vårdkedjan

• Det är en gemensam process där varje vårdgivare måste ta ansvara för sin del

• Avsteg från rutin innebär en konsekvens

• Lova inget du inte själv ansvarar för

• Viktigt att alla kallade professioner deltar - är förberedda

• Hämta stöd och hjälp vid oklarheter/problem

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(36)

Framgångsfaktor

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Följsamhet till rutinen!

Avsteg innebär alltid en konsekvens

(37)

Ansvarsnivåer vid breddinförandet

Startdatum 2018-01-15!

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Medarbetare Superanvändare

Länssamordnare Projektledning - Vårdsamordning

Övergripande projektgrupp ReKo

Ansvarig för verksamheten/VO

(38)

Vårdsamordning LÄKEMEDEL

Malin Holmqvist, apotekare

Läkemedelsförsörjning/ Klinisk farmaci

(39)

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(40)

Syfte –

Läkemedel i vårdövergångar

Att förebygga läkemedelsfel när patienten skrivs in respektive skrivs ut från sjukhus,

byter vårdgivare och/ eller vårdnivå.

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(41)

Syfte –

Läkemedelsrelaterade problem

Att förebygga och åtgärda

läkemedelsrelaterade problem (LRP)

dvs händelser eller omständigheter som involverar läkemedelsbehandling som faktiskt eller potentiellt

hindrar/ interagerar med önskat hälsoutfall.

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(42)

Planering av uppföljning eller

avslut av läkemedelsbehandling

2017-12-13

5 § Den som ordinerar ett läkemedel ska

1. planera för en uppföljning av den ordinerade läkemedelsbehandlingen, i vilket ingår att

bestämma tidpunkten för ställningstagandet till eventuell fortsättning av behandlingen, eller

2. bestämma ett datum för när den ordinerade läkemedelsbehandlingen ska avslutas.

Kap 6 HSLF-FS 2017:37

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(43)

Åtgärder vid ordination av läkemedel

• Identifiera vilka som ska ha information om patientens läkemedelsanvändning

• Kommunicera

– vilka läkemedelförändringar som har

gjorts, varför de gjorts (ordinationsorsak och mål med behandlingen), hur länge behandlingen ska fortgå

– aktuell läkemedelslista

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(44)

Läkemedelsberättelse (förändring)

• Läkemedelsförändring är en beskrivning av de förändringar

– in/utsättning – dosändringar

och orsaker till åtgärderna som har gjorts i patientens läkemedelsbehandling i

samband med ett vårdtillfälle eller vid ett öppenvårdsbesök.

• Kompletteras med läkemedelslistan

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(45)

Sköter du dina läkemedel själv hemma?

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(46)

Egenvård

Definition av egenvård:

• hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Ansvar för egenvård

• Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten kan hantera läkemedel som förskrivs till patienten.

• Förskrivaren ansvarar för att bedöma om

läkemedelshanteringen ska tas över som hälso- och sjukvårdsuppgift.

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(47)

Egenvård

• Checklista för att bedöma egenvård

• Läkemedelshantering (Social bakgrund)

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(48)

Dospatienter

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17

Antal dospatienter

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(49)

• Vid ordination – planera uppföljningen

• Identifiera vem som ska ha informationen

• Läkemedelshantering i hemmet - egenvård

Säker

läkemedelshantering

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(50)

Hjälpmedelsverksamhet i samverkan

2017

Länets kommuner Region Jönköpings län

(51)

Hjälpmedelsverksamheten 2017

Ansvarsfördelning Region - kommun Vad gör HMC?

Hur kan HMC bidra till att det ska fungera från 15 januari

2018?

(52)

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Hjälpmedelscentralens uppdrag

• Specialistkompetens

• Information och utbildning

• Försörjning av hjälpmedel

2017-12-13

(53)

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Uppdraget omfattar

Hjälpmedel till personer med …..

• Fysiska

• Medicinska

• Kommunikativa

• Kognitiva

….behov.

2017-12-13

(54)

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Våra samarbetspartner

• De 13 kommunerna

• Specialistsjukvården

• Primärvården

• 2676 förskrivare

2017-12-13

(55)

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Teknisk service Kundservice

Utprovning och rådgivning Utbildning och information Spårbarhet & patientsäkerhet Upphandling & sortiment

2017-12-13

(56)

… vi levererar hjälpmedel med hög leveranssäkerhet

(57)

Hjälpmedel i Jönköpings län

Regionen ansvarar för

Ortopedtekniska hjälpmedel Synhjälpmedel

Hörselhjälpmedel

Medicinska behandlingshjälpmedel

Kommunikationshjälpmedel som kräver logopedens kompetens

Kommunen ansvarar för

Övriga hjälpmedel oavsett boende

Kommunen och regionen delar ansvar för

Förbrukningsartiklar (inkontinens, förbandsmaterial, tillbehör till nutrition m fl) Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Den enskilde ansvarar för

Åtgärder och hjälpmedel som inte kräver sjukvårdshuvudmannens kompetens

(58)

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Kommunerna 80 - 82%

Sjukhusen 10 – 12%

Habiliteringen 4 - 5%

Primärvården 1%

Övriga > 1%

(59)

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Förskrivning i samverkan

(60)

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län Preliminär

bedömning av hjälpmedels- behov.Kontakt med rehab.

2017-12-13

(61)

Hjälpmedel är en del av Hälso- och sjukvården

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Inskrivnings meddelande

Vårdtids- planering

Utskrivnings meddelande

Preliminär bedömning av hjälpmedelsbehov redan här!

Det är bättre att avbeställa!

2017-12-13

(62)

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Vårdenhet

Vårdsamordnare och kommunens

rehab

HMC Patienten

Kontakta vårdsamordnare eller kommunens rehab direkt!

2017-12-13

(63)

Utvalt sortiment - HP

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

En del hjälpmedel har patienten ett omedelbart behov av för att möjliggöra utskrivning eller för att undvika återinläggning, sk högprioriterade hjälpmedel.

Dessa finns alltid i lager!

Ibland måste man kompromissa t ex att inte få exakt bredd på rullstol direkt.

Våga vänta en dag – låt patienten komma hem!

Ta kontakt vid minsta tvekan så kan vi tillsammans hitta en lösning!

(64)

Vi vill ha kontakt med vårdsamordnarna!

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

• Kundråd

• Kunddialog

• ??

(65)

www.plus.rjl.se/hmc

(66)

Kontakt och frågor

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Har du frågor ska du kontakta

hjälpmedelscentralens kundservice

• 010- 242 87 00

• hjalpmedelscentralen@rjl.se

Öppettider:

Måndag – torsdag 08.00 – 16.30 Fredag 08.00 – 16.00

(67)

Vem gör vad – nytt arbetssätt

Slutenvården

Inskrivningsmeddelande vid inläggning

Vårdtidsbedömning (ange dag för hemgång)

Planera inför individens hemgång

Initera SVPL

Dokumentera i Linkvårdplanen

Planera för nödvändiga hjälpmedel i samråd med kommunen

Utskrivningsmeddelande – Allt klart!

Vårdcentralen

Koordinerar processen

Fast vårdkontakt

Planera inför individens hemgång

Kalla till SVPL

dokumentera i Linkvårdplanen

Dokumentera och följ upp SIP Kommunen

ADL och kommunikativt status. Samt pågående insatser

Planera inför individens hemgång

Kvittera kallelse

dokumentera i Linkvårdplanen

Planera för nödvändiga hjälpmedel i samråd med slutenvården

Skapa förutsättningar för att Esther kan komma åter till bostaden inom 24 tim.

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(68)

Din vårdcentral(s)

Vårdsamornaren

• har ett viktigt uppdrag som skapar

• Proaktivitet, Kontinuitet, Tillgänglighet och Trygghet Efterfråga, Samarbeta, Stöd……….

2017-12-13

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

(69)

2017-12-13

Vi gör varandra framgångsrika!

TACK!

Mer info:

Projektsidan - Vårdsamordning

Vårdsamordning – delprojekt inom ”Trygg och säker vård och omsorg”

Marita Sandqvist Projektledare/utredare, Region Jönköpings län

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :