Fakta om allergi

Download (0)

Full text

(1)

Fakta om allergi

EAACI Declaration – 2011

• Allergi är ett hot mot folkhälsan och påverkar mer än 150 miljoner invånare enbart i Europa.

• I början av 1900-talet var allergi en ovanlig sjukdom, men olika faktorer har triggat utvecklingen dramatiskt de senaste 40 åren.

• Framsteg inom allergibehandling på 1900-talet:

1911: Noon, SIT

30-talet: Antihistaminer 50-talet: Kortison

90-talet: Antileukotriener

• 30% av befolkningen i Europa lider av rinit/rinokonjunktivit, 20% av astma och 15% av allergiska hudproblem

• EAACI förutspår att inom 15 år kommer mer än hälften av populationen i Europa lida av någon typ av allergi (baserat på epidemologiska trender)

Referens: A European Declaration on Immunotherapy, European Academy of allergy and clinical immunology 2011, www.eaaci.net

(2)

Fakta om allergi

EAACI Declaration – 2011

• Allergi startar oftast i barndomen och kvarstår hela livet, men kan också utvecklas i senare ålder

• Sjukdomsbördan är som störst i åldern 20-40 år, där 45% upplever symtom

• Allergi är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och unga vuxna och den i särklass största kroniska sjukdomen i Europa

• En allergi utvecklas ofta till flera allergier (allergiska marschen)

• Astma och allergi förekommer ofta samtidigt (allergisk astma)

“Det som triggar allergi förväntas inte förändras den närmsta tiden, vägen framåt är att optimera preventions- och behandlingsstrategierna”

Referens: A European Declaration on Immunotherapy, European Academy of allergy and clinical immunology 2011, www.eaaci.net

(3)

Påverkan av allergi på livskvalitet

EAACI Declaration - 2011

• Barn och unga vuxna är mest utsatta för nedsatt livskvalitet, vilket påverkar skolresultat och resulterar i ökad sjukfrånvaro

• Påverkan på QoL:

• Inlärningsproblem

• Försämrade skolresultat

• Trötthet

• Humörsvängningar

• Isolering

• Ökat antal sjukdagar

• Låg produktivitet

• Relationsproblem

• Ökad risk att utveckla depressioner

Referens: A European Declaration on Immunotherapy, European Academy of allergy and clinical immunology 2011, www.eaaci.net

(4)

Påverkan av allergi på hälsoekonomi

EAACI Declaration - 2011

• Allergi innebär såväl direkta kostnader (ex. kostnad för läkemedel) som indirekta kostnader (ex. sjukfrånvaro) för samhället.

• Kostnaderna för astmaläkemedel i Europa är 3,6 miljarder €.

Totalkostnad för astma är ca 25 miljarder €.

• Astma och rinit beräknas kosta mer än 100 miljoner förlorade arbetsdagar och skoldagar årligen i Europa

• Cirka 10 miljarder € förloras då folk underpresterar när de går till arbetet trots att de är sjuka.

Referens: A European Declaration on Immunotherapy, European Academy of allergy and clinical immunology 2011, www.eaaci.net

(5)

PAT Study

Reduced risk of developing asthma after SIT

8

8

0 20 40 60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Subjects developing asthma (%)

0 3 5 10 years

45%

Treatment Follow-up

OR=2.5 OR=3.1 OR=2.5

* * *

**

p<0.05 Control Alutard SQ

n=151

Möller et al. JACI 109:251-6, 2002; Jacobsen et al. Allergy 62:943-8, 2007

(6)

Bedöm symtomens duration och svårighetsgrad.

Ta alltid ställning till eventuell samtidig förekomst av astma.

Ge råd om hur man minskar exponering för allergener och irritanter.

• Om samtidig konjunktivit, lokalbehandla med antihistamin

eller kromoglikat och informera om koksaltsköljningar

Intermittenta symtom (vanligen

säsongsbundna)

Persisterande symtom

Måttliga/svåra symtom

• Nasala steroider alternativt

• antihistaminer

(eventuellt i kombination med nasala steroider)

alternativt

• antileukotriener vid samtidig astma (eventuellt i kombination

med antihistamin)

Lindriga symtom

• Perorala (alternativt nasala)

antihistaminer

Måttliga/svåra symtom

• Nasala steroider (eventuellt i kombination med

antihistaminer vid behov)

alternativt

• antileukotriener vid samtidig astma (eventuellt i kombination

med antihistamin)

Behandling av allergisk rinit

(Behandlingsalgoritm anpassad till svenska förhållanden)

Referens: Cardell et al. Läkartidningen 2012, Nr 12 Volym 109

(7)

Om svåra kvarstående besvär

• överväg kort kur med systemiska

steroider (aldrig profylaktiskt)

Välj orsaksspecifik terapi (eventuellt remiss) vid misstanke om icke-allergisk

komponent relaterad till

• anatomi

• postkirurgi

• kronisk infektion

• läkemedel

• hormoner

• systemsjukdom

Om kvarstående besvär, följ upp med återbesök efter 3 månader

• pröva nässköljning med koksalt

• ta ställning till eventuell samtidig icke-allergisk komponent

Om kvarstående besvär under mer än två på varandra följande

säsonger

• överväg remiss för ASIT

Vid misstanke om icke- allergisk

komponent där orsaken inte kan identifieras, pröva

• fenylpropanolamin

• ipratropium (sekretion)

Om icke-allergisk komponent saknas och om besvären är klart

relaterade till pollen, djur eller kvalster

• överväg remiss för ASIT

Referens: Cardell et al. Läkartidningen 2012, Nr 12 Volym 109

(8)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :