• No results found

Förutsättningar finns för att teckna avtal med intresserade föreningar för dessa anläggningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förutsättningar finns för att teckna avtal med intresserade föreningar för dessa anläggningar"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malmö stad

Fritidsförvaltningen 1 (3)

SIGNERAD 2019-11-22

Datum

2019-12-042019-11-14

Vår referens

Stefan Nord Lokalsamordnare Stefan.Nord@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Förslag till föreningsdrift av anläggningar

FRI-2019-3091 Sammanfattning

Förvaltningen har kartlagt avtalen om extern drift som finns idag, samt tagit fram förslag över anläggningar som kan bli aktuella för nya avtal. Förutsättningar finns för att teckna avtal med intresserade föreningar för dessa anläggningar. Fritidsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta förberedelserna samt att återkomma till nämnden med avtalsförslag.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med föreningsdrift av de anläggningar som föreslås i ärendet.

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191212

 extern drift

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2019-11-26 Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-12-05

Fritidsnämnden 2019-12-12

Ärendet

Bakgrund

Fritidsförvaltningen har kartlagt de anläggningar där avtal finns för extern drift. En stor variation av avtal finns utifrån de lokala förutsättningar som finns på respektive anläggning samt

föreningarnas behov och möjligheter. En del avtal avser endast drift och daglig skötsel medan andra innehåller både drift och verksamhetsansvar. Nyttjanderättsavtal finns också kombinerat med driftsansvar.

I bilaga redovisas de kartlagda anläggningarna med föreningsdrift.

En slutsats med koppling till grunderna för dessa olika avtals uppkomst är att dessa är olika från fall till fall. En viktig förutsättning har som oftast varit att det finns en stabil förening som förvaltningen har kunna samverka med som dessutom har en naturlig koppling till den aktuella

(2)

2 (3) lokalen. En annan slutsats som kan dras är att det oftast har varit andra överväganden än rent ekonomiska som har avgjort om föreningsdrift skulle tillämpas.

Nuläge

Fritidsnämnden har uttryckt intresse för att utveckla och öka antalet anläggningar med föreningsdrift.

I den bilagda kartläggningen ser man variationen som finns i befintliga avtal.

Förvaltningen har sett över vilka möjligheter som finns för att ge fler föreningar möjlighet till driftsavtal och presenterar nedan några förslag över anläggningar som är lämpliga. Dessa anläggningar är:

 Förenings center, Nobelvägen 21. Här pågår arbetet med föreningarnas hyresavtal och dialog är igång med föreningarna avseende driftavtal. Avtalet kan vara klart under första kvartalet 2020.

 Föreningarnas hus, Ystadvägen 42-48. Här pågår diskussion med ny hyresvärd om villkor och gränsdragning. Det är lokalerna på Ystadvägen 46 som är aktuella för

föreningsdrift. I denna uppgång hyr olika föreningar aktivitetslokaler för sin verksamhet (främst kampsporter). Här skulle en eller fler av dessa föreningar kunna ta över

driftansvaret. På Ystadvägen 44 finns föreningen Bryggeriet som har skateboard-

verksamhet, skola och administrativa lokaler. Driftansvar för dessa lokaler är reglerade i avtal.

 Klagshamns Folkets hus. Här pågår en ombyggnation av lokalerna som kommer att medföra att nyttjandegraden kan öka och att fler föreningar kan ha administrativa lokaler. Det finns inget pågående samtal med lämplig förening som kan ta ett driftansvar.

 Toftanäs sporthall. Detta är en ny sporthall som kommer att tas i drift i januari 2020.

Driften kommer initialt att skötas av fritidsförvaltningen. Dialog kan påbörjas med föreningar om föreningsdrift.

 Baltiska Bowlinghallen, Stadionområdet. I Baltiska bowlinghallen bedrivs verksamhet nästan uteslutande för skolor och föreningar. Tiderna för allmänheten är sporadiska. Bowlinghallens verksamhet kräver personalresurser för reception, städ och maskinunderhåll. Samtal om föreningsdrift är inte påbörjade. Det är ett flertal föreningar som är aktiva i anläggningen.

 Heleneholms sporthall (renovering av hallen påbörjas i maj 2020 och färdigställs i aug 2021). Här finns idag ett driftavtal med Malbas fram till renoveringen. Dialog kan ske med föreningen om nytt avtal efter renoveringen av sporthallen. Anläggningen är Malmös stads näst största inomhushall sett till publikkapacitet och används

företrädelsevis till Malbas basketverksamhet. Anläggningen är också populär för andra föreningsarrangemang, t ex kampsortstävlingar, volleybollmatcher mm.

Fortsatt arbete

Får förvaltningen uppdrag av nämnden att fortsätta arbetet kommer det göras en ekonomisk analys över de prioriterade anläggningarna. En konsekvensanalys kommer också att göras i form av en matris enligt SWOT-modellen. Dialog med föreningar kommer att påbörjas/fortsätta samt förslag till avtalsskrivning tas fram. Avtalsform och innehåll kommer i så fall att anpassas i varje

(3)

3 (3) enskilt fall.

Avtalen som redovisas i bilagan kommer att ses över och förlängas enligt gällande avtal om inte synnerliga skäl finns för att säga upp avtalet.

Ansvariga

Stefan Nord Lokalsamordnare

References

Related documents

att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att i samarbete med landstingen Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna pröva förutsättningarna att

Syftet med denna uppsats är att utifrån Narrative Policy Framework undersöka vilka offentliga narrativ om den svenska skolan som idag finns presenterade i riksdagspartierna

Avtal mellan Stockholms universitet och Office Depot Sverige AB, rörande inköp av laboratorieutensilier, kemikalier och.. skyddsprodukter till SU-butiken (dnr SU FV-

Som i så många andra fall med offentlig verksamhet är kontexten komplex och utfallet avseende såväl ekonomi som kvalitet är svåra att hänföra till den ena eller den

Följande gång vår medvetenhet om astronomiska avstånd skulle ta ett enormt kliv var när Edwin Hubble, bland annat utgående från Henrietta Swans forskning om sepheider, stjärnor

Hovrätten meddelar att man godkänner Signalistens före- slagna åtgärder för att renovera fastigheten Gunnarbo 2 i Bagartorp.. Byggstarten beräknas kunna ske

Vilka olika typer och mängder av organiskt material, som skulle kunna användas för lokal produktion av biogas, finns att tillgå inom Älvdalens kommun i snitt per år.. Hur mycket

Vid större områden av exploateringar där investeringarna är stora i VA- anläggningarna tecknar kommunen och Falkenbergs Vatten och Renhållning AB (Favrab) avtal för att