Att använda som underlag för upprättande av Genomförandeplan i Procapita.

Download (0)

Full text

(1)

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se

Genomförandeplan Äldreomsorg

Socialförvaltningen Åstorps kommun

Att använda som underlag för upprättande av Genomförandeplan i Procapita.

(2)

OBS! Mindre revideringar kan göras i befintlig genomförandeplan. Skriv under rätt rubrik, börja med datum för ändringen och avsluta med signatur. Vid mer omfattande förändringar görs uppföljning och ny genomförandeplan.

Genomförandeplan upprättad av:

Namn: Datum:

Vårdtagarens namn:

Personnr:

Adress:

Närmast anhörig: namn, adress och telnr.

God man/Förvaltare: namn och telnr.

Vårdtagarens kontaktperson:

Ansvarig biståndsbedömare: namn och telnr.

Ansvarig områdeschef: namn och telnr.

Ansvarig sjuksköterska: namn och telnr.

Ansvarig arbetsterapeut: namn och telnr.

Ansvarig sjukgymnast: namn och telnr.

Ansvarig läkare: namn och telnr.

(3)

Allergi. Här skriver du om vårdtagaren har några allergier.

Medgivande. Här skriver du om vårdtagaren medger att någon annan och i så fall vem som får ta del av den sociala dokumentationen. Här skriver du också att den enskilde gett medgivande till att genomförandeplanen finns tillgänglig i arbetspärm eller dylikt.

Mål. Beskriv vilka insatser som beviljats av biståndshandläggaren. Diskutera med vårdtagaren vilket/vilka mål som finns utifrån dessa insatser.

Levnadsbeskrivning. (Frivillig) Beskriv det som vårdtagaren vill att vi ska känna till om honom/henne.

• Levnadsberättelse. Tidigare boende, familj, tidigare arbete m.m.

• Livsstil. Personliga önskemål/intressen. Kultur/tradition/religion. Klädstil.

(4)

Personlig omvårdnad.

• Personlig hygien. Vad skall göras, på vilket sätt, vid vilken tid, vilken hjälp behöver vårdtagaren? Vem ansvarar för att insatsen utförs?

• Munvård. Vad skall göras, på vilket sätt, ev protes, vilken hjälp behövs?

• Hårvård. Hur ofta, med vilka produkter?

• Dusch/bad. Hur ofta, när, vilken hjälp behövs?

• Hudvård. Vad, vilken hjälp behövs?

• Fotvård. Fotvårdsspecialist? Hur ofta?

• Toalettvanor. Vilka vanor, ev inkontinensprodukter?

Fysiskt/psykiskt hälsotillstånd.

Beskriv vårdtagarens möjligheter/funktionsnedsättningar fysiskt och psykiskt.

OBS! Inga hälso- och sjukvårdsinsatser här.

Rörelseförmåga.

• Hjälpmedel. Vilka hjälpmedel, varför?

(5)

• Förflyttning. Behövs hjälp, när, hur? Ev användning av lift.

Måltider.

• Matsituation/Måltidshjälp. Vilken hjälp behövs? När och var äter vårdtagaren, ev hjälpmedel?

• Kostvanor. Vad tycker vårdtagaren om, tycker inte om, specialkost osv?

Sömn och vila.

• Vanor/dygnsrytm. När stiger vårdtagaren upp, går och lägger sig, vilostunder under dagen?

• Skyddsåtgärder. Speciell larmutrustning, sänggrindar?

• Speciella önskemål. Tex. öppna fönster, täcken, kuddar?

Kommunikation.

• Språk. Vilket språk, talsvårigheter, teckenspråk?

• Hörsel. Hörselnedsättning, hörselhjälpmedel, vem ansvarar för tex.

batteribyten/rengöring?

• Syn. Synsvårigheter, synhjälpmedel?

(6)

• Kommunikationshjälpmedel. Röstförstärkare, dator?

Aktivitet. Deltar i aktiviteter som tex.. tidningsläsning, underhållning, utflykter?

Serviceinsatser.

• Städ. När, var, hur skall det städas? Deltar vårdtagaren?

• Tvätt. Rutiner, deltar vårdtagaren?

• Inköp. När?

• Larm. Har vårdtagaren larm?

Färdtjänst. Har vårdtagaren färdtjänst?

Delaktighet / Närvarande

Här skriver du datum för när genomförandeplanen upprättats samt vem som varit delaktig och närvarande.

När du skrivit ut genomförandeplanen och denna undertecknats av vårdtagaren skriver du in här datum när genomförandeplanen upprättades samt att denna nu är undertecknad av vårdtagaren.

(7)

Datum och underskrift

För att vårdtagaren ska kunna skriva under genomförandeplanen i pappersform skriver du så här enligt nedan i Procapita:

OBS! att Genomförandeplanen får endast undertecknas av vårdtagaren när den är utskriven från Procapita.

Datum: _________________________________________

Namn: _____________________________________________

Figure

Updating...

References

Related subjects :