• No results found

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-04-29 Plats och tid:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-04-29 Plats och tid:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

2020-04-29 1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908 Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-04-29

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00

Kallade: Ledamöter

Underrättade: Ersättare

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 A Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden 2 B Strandskyddsdispens för ändrad användning samt

ersättning av komplementbyggnad

Marie Norstedt

3 B Strandskyddsdispens för ändrad användning, anläggande av altan, tillbyggnad samt höjning av väggliv för

komplementbyggnad

Marie Norstedt

4 B Strandskyddsdispens för tillbyggnad av huvudbyggnad (fritidshus)

Marie Norstedt

5 A Nybyggnad av fritidshus, ansökan om ändring av bygglov, redan utfört, uppföljning av länsstyrelsens beslut 2019-10- 24 och mark- och miljödomstolens dom 2018-10-12

Karin Söderman

6 A Nybyggnad av fritidshus, rättelseföreläggande Karin Söderman 7 B Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, solceller

på tak

Helene Gustavsson

8 B Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, solceller på tak

Karin Söderman

(2)

Kallelse/föredragningslista

2020-04-29 2 av 2

9 A Bygglov för anläggande av parkering Karin Söderman 10 A Bygglov för nybyggnad av båthus/förråd, redan utfört Karin Söderman 11 B Ekonomiuppföljning – utfall t.o.m. februari Christoffer Amundin 12 B Ekonomiuppföljning - mars prognos 2020

13 B Åtgärdsplan Stadsbyggnadsnämnden – ekonomi, januari-februari utfall

Christoffer Amundin

14 A Svar på revisionens skrivelse 2020-01-21,

Stadsbyggnadsnämndens åtgärder med anledning av situationen inom tillsynsverksamheten

Ordföranden

15 A Rapportering av delegeringsbeslut Anette Lingesund

16 B Förvaltningen informerar Christoffer Amundin

Jan Reuterdahl (L) Anette Lingesund

Ordförande Sekreterare

References

Related documents

4 Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 5 Ekonomiuppföljning - juni utfall 2020 Christoffer Amundin 6 Byggsanktionsavgift för uppförande av plank,

6 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 7 B Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av. enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd) på en

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de

5 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Helene Gustavsson 6 B Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad Helene Gustavsson 7 A Bygglov för nybyggnad av fritidshus,

15 B Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och utvändig ändring samt nybyggnad av komplementbyggnad (bastu) och plank, rivningslov för rivning av lekstuga.

11 B Bygglov för tillbyggnad av kontors-/bostadshus Helene Gustavsson 12 B Strandskyddsdispens för anläggande av brygga, utökning.

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de

10 B Stegesund 1:113 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus och ansökan om strand- skyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och brygga.