Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-06-02

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon och Stefan Johansson

Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

Enligt en lagrådsremiss den 28 maj 2020 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i polislagen (1984:387),

2. lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter,

3. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Anders Lundmark.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :