• No results found

Enklare regler om kväveoxidavgiften

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Enklare regler om kväveoxidavgiften"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-04-30

Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren.

Enklare regler om kväveoxidavgiften

Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2008 (Miljödepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Paul Magnusson.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

I lagrådsremissen föreslås att kravet i 3 § att mäta upp den nyttig- gjorda energin tas bort. Vidare föreslås att schablonreglerna i 5 § för beräkningen av kväveoxidutsläppen förtydligas och förenklas. Den tid som schablonen i paragrafens tredje stycke får tillämpas avgränsas till 1 440 timmar i stället för, som för närvarande, 60 dygn. Jämförel- sevärdena i samma stycke föreslås endast avse mätningar under jämförbara driftförhållanden i stället för jämförbara driftförhållanden

(2)

2

under samma kalenderår. Vidare tas den särskilda schablonen för gasturbiner bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser ska dock, enligt förslaget, fortfarande gälla i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Enligt vad som upplysts under föredragningen är avsikten att vid beräkningen av avgifter för redovisningsperioder avseende år 2009 eller senare år ska vid tillämpning av schablonregeln i 5 § tredje stycket jämförelse kunna ske med uppmätningar som gjorts under jämförbara driftförhållanden utan att jämförelsen, som för närva- rande, behöver avse en uppmätning som skett under samma kalenderår. Det ska således vara möjligt att kunna göra jämförelse med en uppmätning som skett under exempelvis år 2008.

Lagrådet förordar att bestämmelsen ges följande lydelse:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid redovisning av avgift för kalenderåret 2009.

References

Related documents

Samma överensstämmelse mellan teori och praktik finns även när det gäller läsningen av skönlitteratur inom ramen för arbetet med temat.. Det är innehållsfrågorna som styr valet

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast 2010-04-06. Bifogat finns GRs styrgruppers förslag till verksamhetsinriktning och budget för år 2011. Förslaget innebär

Vidare ser hon också andra positiva effekter, som till exempel att yngre spelare förhoppningsvis inte drar på sig lika mycket skador eftersom att träningsmängden

Med utgångspunkten att kunskap om cannabis, amfetamin och GHB är viktig för skolans drogprevention genomfördes intervjuer för att få ett kvalitativt underlag

utgifter i Finland. vad som avses med termen »sociala utgifter». I det mellanfolkliga samarbetet har man dock försökt få till stånd vissa exakta jämförelser, som

För barn och ungdomar som bor i bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 p LSS tas ut en ersättning för kost. För år 2022 är ersättningsbeloppen per

Premieinkomsten för den traditionella försäkringen uppgick år 2009 till 497,2 (564,7) miljoner kronor, varav 405,0 (473,4) miljoner kronor avsåg byten från fondförsäkring

Exkluderandet av andra hudfärger på plåster och förband bidrar till vithetsnormen, och med den här uppsatsen vill vi uppmärksamma den normen i samhället samt bidra till kunskap

15 Detta spelar mindre roll för tolkningen av utvecklingen fram till 2000 eftersom det då hela tiden var förändringar i bostadspriserna som förklarade det mesta

Är ditt utrymme för avgifter noll eller minus betalar du inte någon avgift.. Makar, registrerade partners och sambos inkomster räknas ihop och delas

Eftersom elever har olika syn på och intresse för de naturorienterade ämnena och då även för just ämnet biologi är det alltså intressant att se i vilken utsträckning och även

Eniros mål är att transformera den nuvarande verksamheten från printberoende till utveckling av onlinemöjligheter för att nå en ledande position inom lokala söktjänster, en

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att noga analysera och utreda vilka siffror man har över skyddet av natur i Sverige så att det stämmer överens

Efter år 2009 började perioden för att installera ett BNWAS på alla fartyg över 150 bruttoton, trots detta har åtta stycken av de 20 utredda grundstötningarna inte haft detta

Denna broschyr innehåller information om avgifter för hemtjänst och hemsjukvård, hur vi räknar ut vad du ska betala och vilka faktorer som påverkar din avgift.. Ord som

Mahmoud Sarieh är ansvarig för pro- teser och dessutom olika former för med- icinska skor som används till att rätta till medfödda defekter. I verkstaden gör de

Idag driver centret ett program för att bygga om i hemmen för att till exem- pel underlätta livet för rullstolsburna.. I ett samhälle i tredje världen, som det

Uppsökande program för skolklass inom Simrishamns kommun, 60 minuter 520 kronor Uppsökande program för skolklass utanför kommunen, 60 minuter, exklusive. moms, resekostnad tillkommer

När det gäller den gemensamma kursplanen för SO-ämnena, finns där inte mycket som inte skulle kunna knytas till mediekunskap på ett eller annat sätt, även om det kan vara svårt

Det vi söker svar på är vilken roll sången spelar i musikundervisningen, vilken eventuell problematik inom sångämnet musiklärarna skulle kunna uppleva som ett hinder i

Eftersom alla från 3 års ålder har rätt till 15 avgiftsfria timmar/vecka så kommer avgiften att reduceras med 1/3 från och med skolstarten i augusti för de barn som fyller 3 år

Då det finns en kombination av att konsumenter har bra associationer till ett varumärke samt upplever att varumärket står för god kvalitet kan ett band till varumärket

I detta exempel är syfte, mål och bedömning inte i samstämmighet med var- andra vilket kan få negativa konsekvenser för elevernas arbete, minskade möjligheter till att