• No results found

Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska utgöra lägst och högst 40 000 000

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska utgöra lägst och högst 40 000 000"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Org. nr. 556855-5022

Bolagsordning

§ 1. Firma

Bolagets företagsnamn (firma) är Prebona AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja olika typer av funktionella material, substanser och andra produkter baserade på främst nanoteknologi, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska utgöra lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen för bolaget ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

(2)

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9. Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1) Val av ordförande vid stämman;

2) Upprättande och godkännande av röstlängd;

3) Godkännande av dagordning;

4) Val av en eller två justeringsmän;

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7) Beslut om

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

9) Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn;

10) Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor;

11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari-31 december).

§ 11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_____________________________

References

Related documents

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolags- ordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 18 maj 2005 att – under förutsättning av att bolagsstämman dels beslutar om ändring av bolagsordningen i

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid

Mot bakgrund av ovan och för att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med LTI 2020, samt övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, föreslår styrelsen att

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor

(i) För sammanlagt högst 690.483 stamaktier av klass A i Personal Chemistry, motsvarande 16,05456 procent av respektive Säljares innehav av sådana aktier, erhålls för varje stamaktie

Kallelse till ordinarie årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före bolagsstämman.. Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor

Bolaget är publikt (publ). § 3 Bolaget ska utveckla, tillverka och sälja mätsystem till processindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet. Styrelsens ordförande skall väljas

stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-

bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.. ​ Kallelsen ska utfärdas

Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen avses att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor

Styrelsen utses av b_Qlagsstämman för tiden från den ordinarie bolagsstämma som Täljer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie