Ordinarie bolagsstämma

Full text

(1)
(2)

o o

o

o

(3)

Balken i ord och bild 1978

(4)

Ordinarie bolagsstämma

hålles måndagen den 21 maj 1979 kl 18.00 å Skandinaviska Enskilda Bankens Centralkonror, Östergatan 39, Malmö .

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingama på stämman skall

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 9 maj 1979,

dels anmäla sig till styrelsen under adress Byggnads AB Balken, 11288 Stockholm, eller per telefon

08~1309

75 senast torsdagen den 17 maj 1979 kl15.00.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondkommissionär låtit

förvaltarre~

gistrera sina aktier, måste senast onsdagen den 9 maj 1979 tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn hos Värdepapperscentralen VPC AB, för att äga rätt att deltaga i stämman.

Ärenden

a) Årenden som enligt bolagsordningen skall förekomma på ordinarie bolagsstämma, däribland framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, beslut i frågorna om

faststäl~

lande av balansräkningen, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen samt val av styrelse och revisorer.

b) Fråga om ökning av bolagets aktiekapital med 20 254 450 kronor genom fondemission.

c) Fråga om ändring av bolagsordning, § l .

Nuvarande lydelse: Bolagets firma är Byggnadsaktiebolaget Balken.

Föreslagen lydelse: Bolagets firma är Armerad Betong Vägförbättringar Aktiebolag.

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att tör 1978 ordinarie utdelning lämnas med 7,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 23maj 1979.

Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av

Värde~

papperscentralen VPC AB torsdagen den 31 maj 1979.

5ponJ-.ill1 Bahram. .:et uppebug som totalentreprenör och med kravet att på 7 månader prl)jeki.D'LI. ~IZ!fl /ry&!J t~..h mr~ m hall med bl a tlsk&larliiktare för l 200 personer (900 sirrpltrtJer)

(5)

Innehåll:

R~ 1

t ..

n 1 L)rd och bild 197

Verksamheten i sammandrag ...

o • • • • • • • • • o • • • • o •

5 Förvaltningsberättelse

o

6 Förslag till Vinstdisposition . ... . ... ..

o

13 ABV, Koncernens verksamhet . . . 14 LB,Hus, Koncernens verksamhet. . . 16 Göteborgs Betongpålar, Koncernens verksamhet ...

o .

18 Balken Rörs verksamhet . . . .... ...

o o o o o • • o • • • o o

19 Fastighetsförvaltning ...

o o o • • o • • • • o • • • • • o o o o o o

20 Styrelse och revisorer

o • • o • • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • o

23 Adresser , . . . , . . . . . . , . . . 2 5 Förslag till Organisationsplan 1979 ..

o • • • • o • • o o o o •

2 7

R:1lkcn i iffror 19/l)

Diagram .. . . , .... , ... , , ... . . . . , .. . . .. . .. . . . .. . , . . . , . 30 Finansieringsanalys .... ...

o • • • • o • • • • o • • • o • • o o

31 Koncernresultaträkning för Balkengruppen ... o o.. . 32 Koncernbalansräkning för Balkengruppen ...

o o o o o o o

33 Resultaträkning för Byggnads AB Balken ....

o • • o o • • • o

34 Balansräkning för Byggnads AB Balken .. .... .

o • • • • o o o o

35

Koncernresultaträkning för ABV

o • • • • • • • • • o • • o o o • • o o

36 Koncernbalansräkning för ABV ....

o • • • • • o o • • • • • • • o

3 7 Resultaträkning för ABV ..

o o o o o o • • o • • • o o o • • • • o o o

38 Balansräkning för ABV ...

o • • o o • • • • • • • • • • • • o • • • • o

39 Koncernresultaträkning för LB,Hus ...

o • • o • o • • • o o • • • • •

40 Koncernbalansräkning för LB,Hus o •.•• . • ••••. • •• o . • o .. . • 41 Resultat, och balansräkningar i sammandrag för ABV ...

o

42 Resultat .. och balansräkningar i sammandrag för LB .. Hus .. . . . 44 Resultat .. och balansräkningar i sammandrag för Göteborgs

Betongpälar ... .

Resultat~ och balansräkningar i sammandrag för Balken Rör ..

Bokslutskommentarer ...

o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • •

R . . evtstons era e se ... b

"tt

l ...

o o • • o • • • o • • • • • • • o o • •

45

45 46 52

l

l

l

! :

l

l

(6)

(7)

Verksamheten i sammandrag (Mkr

resp

antal)

1978 1977 1976 1975 1974

Omsättning not2* 3 485 3 293 2 972 2 602 2 179

Resultatavräknad omsättning not3 3 203 3271 2 894 2 141 l 946

Orderingång 3 933 3 524 3 175 2 670 2 156

Orderstock 2 447 l 844 l 694 l 443 l 346

Investeringar i maskiner och inventarier 68.5 71.1 118.2 79.9 56.9

Investeringar i anläggningsfastigheter 9.1 13.0 18.7 6.3 9.0

Antal anställda månadsavlönade 3 300 3 390 3 366 3 153 2 831

Övriga 7 049 7612 8 019 8 168 7 479

Totalt not l 10349 11 002 11 385 11 321 10 310

Löner och ersättningar not l 682 654 613 547 430

Avskrivningar enligt plan not5 74.1 66.7 52.0 38.9 32.9

Bokföringsmässiga a v skrivningar not5 75.6 70.6 59.0 45.9 38.3

Likvida medel vid årets slut not 7 434 262 239 240 204

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 56.3 26.1 19.1 54.4 60.8

Resultat efter skatt 13.6 17.5 21.0 11.7 3.0

Verklig vinst, kronor per aktie not 17 39 21 21 37 37

*) noterna återfinns i bokslutskommentarerna sid 46-Sl.

r · ·

1 - ·· ---~·r-··l i

'

~

l

~ l -...

- - - - -

l

- - - - -i- - -

- ·- -

-t--

- -

7i ...

-

--~-~~~~--~--~-..... ...;.--

...

---~--'

5

(8)

Förvaltningsberättelse för gruppen inklusive moderbolaget

Resultat Gruppens resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 56,3 Mkr (26, 1).

Avsättningar till reserver, huvudsakligen reserv i pågående arbeten, gjordes med 40,2 Mkr (upplösning 4, l Mkr) och bokföringsmässiga avskrivningar med 75,6 Mkr (70,6). De planenliga avskrivningarna uppgick till 74, l Mkr (66, 7).

ABV:s resultat före dispositioner och skatt blev 54,4 Mkr (24,6). Resultatet i

LB~Hus

var 6,4 Mkr (10,2). Göteborgs Betongpålar förbättrade sitt resultat till l ,4 Mkr

(l

,0) och Balken Rör sitt till 0,5 Mkr (-1,2). Moderbolagets resultat blev 6,8 Mkr (-1,6) efter anteciperad utdelning från dotterbolagen med 10,2 Mkr (9, 7).

Finansnettot förbättrades beroende dels på sänkt diskonto, dels på att 1977 års resultat belastades med kursförluster på -5,2 Mkr (0,9).

Den resultatavräknade faktureringen i entreprenadverksamheten blev 3 203 Mkr ( 3 2 71), d v s 94% (99) av den totala. För de flesta entreprenadåtaganden kunde indexklausuler och regler för fastpristillägg tillämpas. Dessa ger dock ej kompensation för löneglidningen.

Den kraftiga resultatförbättringen jämfört med 1976 och 1977 hänför sig sålunda

huvudsakli~

gen till ABV. Positiva effekter har erhållits av sammanslagningen Armerad Betong och

ABV~Vägförbättringar.

Kostnaderna för denna var 1978 förhållandevis små jämfört med

föregå~

ende år. Under året avslutade utlandsuppdrag gav värdefulla bidrag till resultatet.

LB~Hus

nådde inte föregående års vinstnivå utan hamnade på drygt halva fjolårsresultatet.

Orsaken till detta var främst en svacka i LB~Hus försäljning under första delen av 1978. Åtgärder har vidtagits och försäljningen gick bättre under senare delen av året.

Både Göteborgs Betongpålar och Balken Rör visade resultatförbättringar. Balken Rörs resul- tat har dock ännu inte nått tillfredsställande nivå.

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt gav en verklig vinst per aktie av 39 kr (21), (se not 17).

Koncernredovisning Koncernbokslutet har som tidigare år upprättats enligt förvärvsmeto- den. Principen innebär att de köpta bolagens eget kapital och obeskattade reserver vid inköpstill- fället elimineras. Eventuellt återstående mervärde fördelas efter analys på respektive tillgång.

Mervärdet avskrivs planmässigt och rörelseresultatet belastas. Den latenta skatten i köpta obeskattade reserver redovisas som långfristig skuld.

Vid konsolidering av utländska dotterbolag har metoden

"monetary-non~monetary"

använts.

Metoden innebär att monetära tillgångar och skulder omräknas till bokslutsdagens kurs samt investeringar och avskrivningar till investeringskurs. Resultaträkningen i övrigt omräknas till årets genomsnittkurs. Omräkningsdifferensen, d v s skillnaden mellan resultaträkningens och balansräkningens resultat, uppgick till 0,8 Mkr (0,6). Beloppet har påverkat posten produktions- och administrationskostnader.

I och med årets bokslut har principen för redovisning av köpta vinster i pågående arbeten vid förvärv av dotterbolag ändrats. Tidigare år minskade detta belopp koncernens obeskattade reserver. Den nya principen innebär att beloppet ökar koncernens nedlagda kostnader i pågående arbeten, varvid nedskrivning sker under en tioårsperiod. 1977 års jämförelsevärden har korrige- rats.

Byggmarknaden i Sverige De totala byggnadsinvesteringarna minskade enligt SBEF:s bedömning under 1978 med 0,5% jämfört med 1977. Den egentliga byggnadsindustrins marknad

Tabell l

Byggproduktion

Proeen~U förändring [ran föregående år (fasta priser)

1978 i Mkr, Prognos

1974-1979 löpande priser l) 1974 1975 1976 1977 1978 19791)

Bostäder 16 100 -8.5 -3.5 -9.0 - 9.0 10.0 5.5

Övrigt husbyggande 11 800 -7.5 -1.0 -3.5 7.0 - 5.5 3.0 Industribyggnader 3600 23.0 10.0 -6.0 -17.0 -22.0 ±O Vägar och anläggningar 11 000 -4.5 0.5 0.5 - 2.5

±O

-2.5 Summa investeringar 42 500 -4.0 -0.5 -4.5

- 3.5

-0.5 2.5 Reparationer och underhäll 17 500 4.5 3.0 5.0 1.5 3.0 3.0 Summa byggproduktion 60 000 -1.5 2.0 -2.0 2.0 0.5 2.5

1) SBEFs prognos 2) exkl mervärdeskatt

(9)

utvecklades emellertid ogynnsammare än så, en effekt främst av en ökad egenregiverksamhet på den offentliga sidan. För 1978 beräknas marknaden ha minskat med drygt 2%. Mot slutet av året har dock en viss förbättring av marknadsläget kunnat konstateras. Den egentliga byggnadsindu, s trins marknad är beräknad till 25 miljarder kr.

Den svaga byggefterfrågan medförde hög arbetslöshet bland byggnadsarbetare. Under perio- den januari-september låg arbetslöshetstalen på den högsta nivån sedan 1973 och har under hela året varit mer än 50% högre än under 1977.

För att stimulera byggandet under vinterhalvåret beslutade statsmaktema under sommaren om tidigareläggningar av offentligt byggande för l , l miljarder kr. De statliga lånereglerna för bostadsfinansiering justerades den l september vilket ökade igångsättningen av bostadsbyggan, det under senhösten. Mot slutet av året beslutade riksdagen om ett 10%-igt investeringsavdrag för

'f

näringslivets byggnadsinvesteringar som igång, sätts under perioden oktober 1978-september 1979. Åtgärden får full effekt först våren 1979.

Byggkostnaderna steg under året långsamma- re än tidigare. Under första halvåret 1978 steg kostnaderna för material, arbetslöner m m unge, fär hälften så snabbt som under motsvarande pe, riod 1977. Under andra halvåret dämpades kost, nadsökningarna ytterligare. Detta är framför allt en följd av senaste lönekollektivavtaL Nya nor,

===========-.J mer och bestämmelser, mindre projektstorlekar,

ABV-projekteradförskola i Fors/uJga utanför Karlstad. Flertalet

mer omväxlande bebyggelse etc har medfört sänkt

avdelningar är anpassade för systemet med syskongrupper.

produktivitet.

Byggföretagens lönsamhet förbättrades enligt delårsrapporterna något under året. Utveck- lingen för byggnadsföretag med mer än 1.000 anställda framgår av not 19.

Udandsverksamheten Den internationella verksamheten bedrevs huvudsakligen på sam, ma marknader som under tidigare år, d v s med betoning på Mellanöstern och Östeuropa.

Utiandsbeställningarna svarade för 16% ( 15) av de totala och utlandsomsättningen för 16%

(15).

Marknaden i Mellanöstern blev av mindre omfattning än tidigare kungjorda planer. Konkur, rensen har hårdnat inte bara från väletablerade europeiska och amerikanska bolag, utan även från företag i Fjärran Östern, t ex Sydkorea.

I Saudi-Arab ien präglades marknaden av en viss återhållsamhet med nya bygginvesteringar.

Betydande nedskärningar har gjorts i de planerade programmen.

Under året färdigställdes bl a skolbyggnader i Riyadh och flygledartorn iDhahran. Beställningar erhölls på flickskolor och beläggningsarbeten för c:a 100 Mkr.

Marknaden i Bahrain och i Förenade Arabemiraten minskade betydligt. Orderingången i Bahrain blev c:a 30 Mkr.

I Östeuropa har ABV under året fått beställningar från DDR för 260 Mkr, däribland en industrianläggning i Leuna på 134 Mkr och en sport- och fritidsanläggning i Berlin för 101 Mkr.

ABV har också tecknat ett konsortieavtal med ett antal handelsorganisationer i DDR, vilket bl a syftar till ett samarbete på tredje marknad. Under året har ABV-Trading bildats för att arbeta med de s k motköpsaffärer, som ingår i kontrakten på DDR-beställningarna.

En beställning på ett hotell i Polen för c:a 100 Mkr erhölls i början av 1979.

Danmarks BNP-tillväxt blev mindre än l%. Bostadsinvesteringarna minskade med 5%, medan igångsättningen ökade l%. Väg- och anläggningsbyggandet ökade. Orderingången i LB, Hus A /S fortsatte att väsentligt öka. Bolaget har på ett par år blivit ett av de ledande bolagen i sin bransch. Armton A /S ökade också sin volym. Försäljningen av småhus byggda

i

egen regi har gått långsammare än beräknat.

IMA-Bau utvecklades väl med fortsatt byggande och försäljning av småhus

i

egen regi i norra Västtyskland.

Omsättning Årets omsättning blev totalt 3 485 Mkr (3 293), en ökning från föregående år med 6%. Med hänsyn tagen till faktorprisindex innebär detta en reell volymminskning hänförbar till den svenska entreprenad verksamheten. Moderbolagets omsättning uppgick till 111,8 Mkr

7

(10)

BJtt~aL ~ h,Jr,,.JL« pdlhejare. På betongpajen sitter analysutrustningens känsdktuppczr munrrmd.-

Utru~ml~n l.i.in!T1ar lumtinuerligt under slagning bl a uppgifter om pdlens bärförmii_g,a och i~ltRfird

(11)

(57 ,4) varav 2,9 Mkr (7 ,3) avser fakturering på koncernbolag. Inköp från ko n cernb olag gjo rdes för 66,0 Mkr (18,4).

Tabell2

Produktfördelad 1974 1975 1976 1977 1978

omsättning 1974-1978

% % % % %

Flerbostadshus

4.3 2.1 0.6 0.8 1.4

Småhus

13.4 14.7 14.8 13.2 16. 0

Industri

10.1 11.9 13.3 13.7 9.5

Reparationer, ombyggnader

7.0 8.0 7.5 3. 9 4.4

Övriga byggnader

15.3 14.6 13.2 17 .6 18. 7

Summa byggnader

50.1 51.3 49.4 49.2 50.0

Vatten- och avloppsanläggningar

6.5 5.6 5.4 7.1 5.4

Vägar, gator, broar

6.5 5.8 4.7 3.0 3.7

Markarbeten

10.2 9.8 10.1 10.7 7.7

Övriga anläggningsarbeten

6.4 8.5 8.5 4. 7 4.7

Beläggningsarbeten

7.4 6.6 6.1 4.4 6.2

Försäljning av .varor och tjänster

4.0 3.0 5.0 7.4 6.4

Summa anläggningsarbeten

41.0 39.3 39.8 37.3 34.1

Utomlands

8.9 9.4 10.8 13.5 15.9

Orderingång och orderstock Årets orderingång översteg fjolårets med 12% och uppgick till 3 933 Mkr. Orderingången utomlands svarade för ökningen. Orderstocken vid årsskiftet ökade därmed något snabbare än omsättningen och motsvarade drygt 8 månaders genomsnittlig produktion.

Produktfördelningen av orderingången framgår av tabell3. Husbyggn adernas andel var 50%

(49) medan anläggningsarbetenas inkl försäljning av asfaltmassa, grus och makadam v ar 33%

(34).

Tabell3

Orderingång 1978 1977

SVERIGE

Mkr

% Mkr %

Husbyggnader

Bostäder, flerbostadshus

183 5 48

l

Bostäder, småhus

557 14 549 16

Industribyggnader

251 6 325 9

Reparationer, ombyggnader

234 6 152 4

Övriga byggnadsarbeten

738 19 659 19

Summa husbyggnader

1.963 50 1.733 49

Anläggningsarbeten

Vatten- och avloppsanläggningar

174 4 187 5

Väg- och gatuarbeten, broar

132 4 130 4

Markarbeten

354 9 260 7

Övriga anläggningsarbeten

117 3 166 5

Beläggningsarbeten, asfaltmassa,

grus· m;h makadamförsäljning

522 13 444

13

Summa anläggningsarbeten

1.299 33 1.1 87 34

UTOMLANDs

635 16 536 15

Övrigt

36

l

68 2

TOTAL ORDERINGÅNG

3.933 100 3.524 100

Fastighetsrörelsen Fastighetsrörelsen i Balkengruppen omfattar förvaltningen av egna af- färs- och kontorshus, projektering av kommande arbeten i egen regi avsedda för förvaltning eller försäljning, råmarksexploatering etc.

Under året uppgick hyresintäkterna från fastighetsbeståndet till 28,9 Mkr (32 , 7 ). Resultatet

efter avskrivningar och räntor blev 7,8 Mkr (11,5). Orsakerna till intäkts- och resultatminsk-

ningen är att betydande fastighetsförsäljningar ägde rum förra året och fastigheter som tagits i

(12)

förvaltning i år givit underskott.

Under året såldes fastigheter totalt för 35,0 Mkr. I pågående arbeten för blivande förvalt, ningsfastigheter investerades 85,0 Mkr (50). F n pågår egna projekt med en beräknad produk, tianskostnad av 220,0 Mkr.

Det bokförda värdet på gruppens omsättnings, fastigheter var 479,9 Mkr (370,9). Motsvarande värde för moderbolaget var 230,0 Mkr (159,2).

Taxeringsvärdet var 8 5, 2 Mkr ( 72, l). Moderbo, lagets anläggningsfastigheter hade ett bokfört värde av 0,5 Mkr (0,6) och ett taxeringsvärde av O, 7 Mkr (0, 7). (Se även sid 20.)

Finansiering och likviditet Gruppens likvi, ditet var god. De disponibla likvida medlen (not 7) vid årsskiftet uppgick till 434 Mkr (262).

Kassalikviditeten, d v s omsättningstillgångar exkllager och omsättningsfastigheter i förhållan, de till kortfristiga skulder var l, l (l, l).

Av finansieringsanalysen (sid 31) framgår att de internt tillförda medlen i år uppgick till 124,9 Mkr (78,5). Detta motsvarar 83% (55) av totalt tillförda medel.

Självfinansieringsgraden, d v s förhållandet mellan internt tillförda medel och investeringar i

RÄNT.WILITbT

Re Re

l

l l i

l-- l

--

'

Il

"

1 n Il -- 1 n1

l J

- J_:: .

J~''\

= ::: ..

:.::·.:·-:._,'·T:..:;

!

l

l

!

l

l

--

Il ! n

-

l

l

i i

1--

i

Il ·- I n ! Il

il !'

F& att få en iiiss jämförbarhet med löruamhetsuwecklingen i större bygg- nadsföretag anslutna till Svenska ByggnadsentreprenörfäTeningen (SBEF) med ooer l 000 anställda har avkastningen beräkMts efter de principer som använts av SBEF i publicerade utredningar om byggnadsföretagens ekona-

mi.

Avkasr:ningen eget kapital (RE) definieras som Resultat f6re bokslutsdis- positioner och skatt ställt i relation tiU redovisat eget kapital ökat med hälften av samtliga reserveringar. Avkastningen p.1 totalt kapital (RT) definieras som Resultat före kostnadsränror, bokslutsdispositioner och skatt ställt i relation till totalt kapital enligt balansräkningen. För 1976 har extraordi- nära kostnader ej avdragits.

maskiner, inventarier och anläggningsfastigheter, var 1,80 (0,96). Förbättringen jämfört med fjolåret beror på det förbättrade resultatet kombinerat med en lägre investeringsnivå.

Investeringar Under året investerades brutto för 68,5 Mkr (71, l) i maskiner och inventa, rier. Nettoinvesteringarna blev 61,3 Mkr (70,3). Huvuddelen utgörs av utbytesinvesteringar för den svenska marknaden och expansionsinvesteringar för utlandsverksamheten.

Investeringar i aktier gjordes med O, l Mkr (0,2). I anläggningsfastigheter gjordes investering,

I Lunds utkanter har Alfa-Lavallåtit ABV i konsortium med SIAB uppföra en mycket stor industrianläggning. Det har skett i totalentreprenadens form och med framsynta krav på en synnerligen god ljud-och värmeisolering.

arför9,1 Mkr (13,0).

Under året har moderbolagets arbetsmiljöfond, 0,4 Mkr, överförts till dotterbolaget Armerad Betong Vägförbättringar.

Personal Medelantalet anställda minskade till lO 349 personer (11 002). Antalet månads, avlönade var 3 300 (3 390) och övriga anställda 7 049 (7 612). De utiandsanställda minskade till914 personer (l 086).

Löner och ersättningar exkl sociala kostnader uppgick till totalt 682 Mk r (654).

Antalet anställda i moderbolaget var i medeltal 59 (58). Moderbolagets löner och ersättning-

ar var 5,8 Mkr (5, l) varav O, 7 Mkr (0,6) utgjorde ersättning till styrelsen och verkställande

direktören.

(13)

Lagstadgade uppgifter om fördelning per kommun och land av medelantalet anställda åter, finns i not l liksom obligatoriska uppgifter om för-

delning per land av utbetalade löner och andra ersättningar samt arvoden till styrelse och företagsledning.

Organisation Styrelsen behandlade under året frågan huruvida bolagets verksamhet skulle diversifieras eller koncentreras till den nuvarande.

Beslut fattades att välja det senare alternativet.

En förändring av koncernens organisation från att ha ett moderbolag som "paraplybolag" till att genomföra en sammanslagning av verksamheten i moderbolaget och det till storleken helt domi,

'----============== '---' nerande dotterbolaget ABV blev då en naturlig

I Växtorp har ABV byggt "Euroc Management Center"

Anläggningen med sina 2 3 gdstrum rymmer, utöver sammanträdeslokaler, fämämliga sport- och fritidslokaliteter.

följd. Sammanslagningen sker genom att moderbolaget övertar de tillgångar och skulder i ABV som sammanhänger med entreprenadrörel, sen. Av marknadsföringsskäl bör bolagets namn därefter ändras till Armerad Betong Vägförbätt, ringar AB, förkortat ABV. Styrelsen lägger fram förslaget om namnändring för bolagsstämman.

Sammanslagningen och förslaget har genomgått den i medbestämmandelagen (MBL) föreskrivna behandlingen.

Resterande tillgångar, huvudsakligen fastigheter, och därmed sammanhängande skulder stannar kvar i nuvarande ABV, som byter namn till AB C i vie.

I samband med styrelsens beslut i denna fråga förklarade nuvarande koncernchefen Göran Ekelund sig vilja lämna sin befattning efter bolagsstämman 1979. Till ny koncernchef från denna tidpunkt har styrelsen utsett ABV:s verkställande direktör Carl-Olof Ohlsson. Göran Ekelund kvarstår som styrelseordförande i LB,Hus och Balken Rör och föreslås bli vice ordförande i bolagets styrelse.

I början av 1979 träffades ett avtal om försäljning av aktierna i Göteborgs Betongpålar AB till ett av Göran Ekelund majoritetsägt bolag för en köpeskilling av 4,8 Mkr (se not 20).

ABV bildade under året bolaget ABV Hellas med säte i Aten. Bolaget skall bevaka markna- derna runt Medelhavet. I USA kompletterades rubtanverksamheten med köp av ett marknadsfö, rande bolag med en omsättning av 2,0 Mkr. ABV,Trading bildades för att hantera motköpsaffä, rer med främst DDR.

Södermanlands läns landsting har uppförts en 11årdcentral i Torshälla. Tllå och ett hallit år efter byggbeslut kunde sjukhem för 112 patienter tagas i bruk. Dessutom lokaler för distriktssköterska, läkarmottagning, dagvårdsavdelning m m.

(14)

ABV bygger lågenergihus på flera platser i landet. I

Asa

utanför Något 20-tal km utanför ]eddah ligger ABV:s anläggning för Göteborg finns i husgrupperna både radhus och frWggande villor. .. krossning och sortering av sten samt framstlillning av asfaltbewng.

För att förstärka sin byggsida i Stockholmsregionen förvärvade LS..Hus mot slutet av året Byggnads AB Molin & Björkman med en beräknad omsättning 1979 av drygt 30 Mkr.

Balken Rör förvärvade likaledes vid slutet av året Gävleföretaget Waldenby Rör AB med en omsättning av 5 Mkr.

Prognos 1979 Den svenska byggentreprenadvolymen har passerat sitt bottenläge men ökningstakten är mycket låg. Den baseras huvudsakligen på ett ökat byggande av flerbostadshus.

ABV:s uriandsverksamhet har fortfarande hög aktivitet i Östeuropa, främst i DDR. Verksamhe- ten i Mellanöstern möts av fortsatt ökad konkurrens, men utrymme och möjligheter synes dock finnas att öka insatserna. Ett flertal andra utlandsmarknader är under bearbetning.

LB-Hus hävdar sig väl på hemmamarknaden och har under senare tid haft viss framgång på flera exportländer. Försäljningen i Danmark går f n bra.

Balken Rörs verksamhet fortsätter att vara på väg mot rimlig lönsamhet.

Fastighetsverksamheten i Sverige utvecklas gynnsamt även om efterfrågan på lokaler varierar mycket i landet. Produktionsnivån på objekt i egen regi är fortfarande relativt hög.

En ovanligt svår vinter medför högre kostnader för byggarbetsplatserna än genomsnittligt.

1979 års resultat bör kunna bli något bättre än föregående års. Omsättningen beräknas ligga kvar på ungefär samma volym som föregående år. En prognos över 1979 års resultat lämnas i oktober månad i delårsrapporten.

Fondemission På grund av verksamhetens fortsatta utveckling med ökande omsättning

föreslår styrelsen bolagsstämman en ökning av aktiekapitalet med 20 254 kkr genom fondemis-

sion 1:2. Aktieägarna föreslås erhålla en ny A- resp B-aktie på nominellt 50 kr för två gamla A-

resp B-aktier. Fondemissionen verkställes genom överföring till aktiekapitalet av 8 938 kkr från

nuvarande skuldregleringsfond och överföring av 6 139 kkr från reservfonden, som därefter utgör

20% av det höj da aktiekapitalet, samt 5 l 77 kkr från balanserade vinstmedel. Aktiekapitalet

uppgår härmed till60 763 kkr.

(15)

Till bola~~ummaM totfut~an<le ~tllt fr {In

tote~ende

åt

ba\a!l~,ade •in~tmedel

nnnskade med o'< an an:;tvet beiO!l.r· som

fot<'~\1\~

anv~,ndall till o\.mn!l av altiehpltah:t samt tue\"l< ,ro~t

~~J~e~:s_e~_f~~~I!-E.

att till akhesprna utdela~ 7·~0 kt/aktte eller ~mmanla~t

13 381 11:\u

- 5 117 \;,kl l ' 413 kkr

\9 617 k\.r

6.07t> \.kr

\3 541 \:};l

!Cl 617 \.\.t

1917 år~ vm r. t- d"posttton

10.056 kh

8 ll\6 lo.k••

18242 k\cr

4 \Iii l kkt

\3.181 ltkr

\S 242 kl.:r

~amt att 1 n v Jåkml\ll: fot e~

Koo«'"'"'

..,..,,,bl,""'"""''' · -'"'"' .. ~~"" '""'"'"'"m"""" .,u

43 >9 l kla.

"a1av •re

·~·"·"'

' " '"""'' t~ _.r.~t

"

".O.dol•"'' """"' •

''"

\3

""~"""""'

590 klu

'"'" ~h ~·~ft b"'""'"''""' .... "'' ""''""'''"~

m<d

"''""'"''m"""""'' ... '" ...

ocl> •

.

.,..

.... .

-~te t IIC<;al'lillVl> F

~ . --·.._J

..

~

Han~ Ca' allt-Blorkman

l.f

(

=='~;.-

... r

..t;• ~ ... ,.--- Han\ Go<,tafs~n

.. ,

Ingv.u Palm

fl

~: ~

( -v

BQ OabiSJel'

.

~

l

Cail.OiofObl~!>on

~

· r

Arne LondQ'<J»t

/ l

!)iJr:\1~\. .

\Ull l-A ,el Pett~r\WII

Vår

revtr.IOn~berattehe

betrafi'ande der.na

lf<,tedovt~mng

har a"givrts 1979-04-03

Be~l

E

oi~~~:-~

,,

l l

Aukt revJ!;('IT

(16)

Armerad Betong Vägförbättringar AB

Omsättning Koncernens omsättning ökade

un~ ABV-koncemen

der 1978 med 131 Mkr eller 4%. 40 Mkr av ökningen

-M~kr-r-es_p_a_nt_a_l .:__ _ _ _ _ _ _

19_7_8- -1-97-7

kom från företag som förvärvats. Av omsättningen

Resultat före extraordinära poster 54,4 24,6

hänför sig 90% till moderbolaget och 10% till dotter-

Omsättning 3 106,7 2 975,6

bolagen.

Orderingäng 3 540,0 3 154,4

U l d t an somsättnmgen in · kl export frå S n venge ut- ·

Orderstock Antal anställda 2181,9 9 335 10 060 1617,0

gjorde 469 Mkr eller 15% ( 14) av koncernomsättningen .

...__---~

Orderingång Av orderingången, som under året var 3 540 Mkr, en ökning med 12% i

OMSÅTINil':G/RÖRILSERESvLTAT

jämförelse med föregående år, svarar husbyggnadsarbeten för

~.1kr

63% (60), anläggningsarbeten för 14% (23) och försäljning av

varor inkl uthyrningsverksamhet för 8% (6).

Utlandsbeställ~

ningarna utgjorde 15% (11). Småhusandelen sjönk något under året och svarade för 17% (18).

ZJ

'

~

Industrins minskade investeringsbenägenhet har medfört att orderingången på industri- r---,

RÅ~TAUIUTk:T

byggnader minskat från 14%

PÅ 10TALTK'\PITU

/ 1977 till 13% 1978.

Kommu~

nala beställningar av skolor och barnstugor tillsammans med landstingens

beställning~

---.III" /

77

ar av sjukhus och

vårdanlägg~

7f

ningar har minskat från 394

~

\.

OM".\TTI\:1~(~

Mkr 1977 till 3 77 Mkr 1978.

~ ~

- P\."·!~~LSE:lE:-\IL·:.\1

...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - J

Orderingången för gruppen "- ,

~ ~

kontors- och samlingslokaler är fortfarande av betydande

stor~

lek och uppgick till 570 Mkr. Anläggningsarbetena som under en följd av år svarat för en minskad andel av beställningarna minskade under året med ytterligare 9% till 14%.

-

Ud d k h te ;

,·,ml:d.J~t<.'ll v .be.:JbA.~ pJ. reMJ'"~~t.

an sv er sam e n

t._,r,· LY-u.:~ J;w.!Qr, dssr()<lltloner

d

.;.;:;;~r

ABV .. koncemen Orderingången för året blev 527 Mkr eller

.~•d::r·.~ n:.;}l! ~ .. :~ h~·~wl c::~.!:..;t l:~;,i~.;.:!e

-k~k•··•-i' L~ 11t

15% av den totala (11) och omsättningen 469 Mkr eller 15%(14).

L-...---~

Både orderingång och omsättning blev lägre än den prognoserade, främst beroende på att vissa större beställningar i Saudi-Arabien senarelagts eller annullerats.

Moderbolaget Mellanöstern och Östeuropa är fortfarande

huvudmarknade~a

men mark- nadsföringsarbetet har under året också inriktats på andra delar av världen. Inom Östeuropa har aktiviteterna koncentrerats på DDR, där beställningar erhållits på 260 Mk r, bl a en

industrian~

läggning i Leuna på 134 Mkr och en sport- och fritidsanläggning i Berlin på 101 Mkr. ABV har också tecknat ett konsortialavtal med ett antal östtyska handelsorganisationer, vilket bl a syftar till ett samarbete på en tredje marknad. Under året har

ABV~Trading

bildats, vilket bolag främst skall syssla med motköpsaffärer. ABV har vidare haft förhandlingar om byggande av hotell i Polen, vilka resulterade

i

beställning av ett hotell för ca 100 Mkr

i

början av 1979.

I

Saudi~Arabien

har marknaden präglats av viss återhållsamhet avseende nya investeringar.

Budgeten har nästan överlag skurits ned med över 30% och åtskilliga projekt har skrinlagts eller uppskjutits på obestämd framtid. Under året har bl a vattentorn i Jeddah och flygledartorn i Dhahran färdigställts och nya order har erhållits på framförallt flickskolor och beläggningsarbeten för sammanlagt 100 Mkr. Förhandlingar om ett par mycket stora projekt har pågått och möjligheten att åtminstone något av dessa skall resultera i order under 1979 måste anses vara god. I Bahrain har nya beställningar erhållits för c:a 30 Mkr. Marknaden där och i Förenade Arabemiraten visar dock en starkt nedgående trend.

Armton

i

Danmark har omsatt 11 O Mkr och orderingången var ungefär lika stor. Det ekonomiska läget har gjort att försäljningen av småhus som byggts i egen regi gått långsammare än beräknat, vilket haft en negativ inverkan på årets resultat.

Purac har i Västtyskland färdigställt en vattenreningsanläggning och fått beställning på ett

avloppsreningsverk.

(17)

lma·Bau i Västtyskland omsatte under året 17 Mkr, främst småhus i egen regi.

En del nya dotterbolag har bildats, bl a Rubaturf (idrottsplatsbeläggningar) i USA och ABV.Hellas i Grekland.

Personal Antalet månadsavlönade i koncernen minskade under 1978 till 2.930 medan övriga anställda minskade från 7.029 till6.405. Totalt utbetalades i löner 614 Mkr.

Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 51 Mkr (65). Av de totala investeringarna avser 4 Mkr investeringar för utlandsverksamheten.

I Gelleråsen AB har investerats l ,8 Mkr i en betongfabrik som tagits i bruk i år. I Folkesta och Rutvik har i nya krossanläggningar investerats 2,0 Mkr resp 1,2 Mkr.

Resultat Den resultatavräknade faktureringens andel av den totala utgjorde 94% ( 100).

Årets vinst i ABV·koncernen före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 54,4 Mkr (24,6) och har därmed återgått till en mera normal nivå. Vi kan konstatera att lönsamheten på våra arbeten utomlands är bättre än på den· svenska marknaden. Under året har stora kostnader lagts ner på marknadsföringsaktiviteter utomlands, vilka vi hoppas skallleda till beställningar under 1979.

Den för entreprenörerna tillgängliga marknaden i Sverige har minskat med drygt 2%. Vår marknadsandel är ungefär oförändrad.

Löneglidningen har under 1978 varit obetydlig.

Finansnettot har ökat till4,6 Mkr (0,2). Byggandetavenbostadshus i egen regi har i ökande omfattning finansierats med egna medel vilket påverkar resultatet det år respektive hus försäljes.

Kursförluster på lån i främmande valutor har påverkat årets resultat även till den del de inte är realiserade. Vissa dotterbolags resultat har varit otillfredsställande och erforderliga åtgärder har

vidtagits.

Soliditet Soliditeten mätt som eget beskattat kapital plus obeskattade reserver såsom andel av koncernbalansomslutningen uppgår till 17,2% (15,6). Förbättringen beror dels på att omsättningsökningen varit obetydlig, dels på att våra beställare har betalat snabbare än föregå·

ende år på grund av den likvida marknaden och dels på att våra investeringar varit låga.

Forskning och utveckling Inom miljösektorn har vi i PURAC vidareutvecklat det system för separation av vattenföroreningar som går under beteckningen flotation och även vidgat tillämpningsområdena härför. Den rationalisering av vattenreningen som systemet innebär bedöms ha intressanta möjligheter särskilt i ett internationellt perspektiv.

I BIAV har den bioreaktorteknik som används för omhändertagande av rötslam fått en lovande koppling till omhändertagande av sopor, varvid lämpligt material i soporna avskiljs och utnyttjas som kolbärare i reaktorn. Första tillämpningen äger rum i Landskrona.

Vidare studerar vi möjligheten att med reaktorteknik nå en effektivare avvattning av torv för förbränningsändamål än som är möjligt vid traditionella avvattnings metoder.

Företagsförvärv Under året har vi av PLM förvärvat ett antal kross· och grusföretag verksamma i Stockholms norra regioner. Företagen har sammanförts i nybildade Stockholms Ballast AB. Vi har dessutom förvärvat Entreprenadfirman John Nordkvist AB i Gävle. Det senare bolaget bedriver förutom grusframställning markarbeten och maskinuthyrning inom Gäv·

leområdet. I koncernbokslutet 1978 ingår de båda nyförvärven med en omsättning av 30,8 Mkr resp 9,2 Mkr. Omsättningen per helår för dessa företag är ca 35 Mkr resp 10 Mkr. Antalet anställda var 27 resp 33.

I december 1978 förvärvade vi aktiemajoriteten i Global Sports lnc i New York, USA.

Bolaget, som är ett försäljningsbolag, har en årlig omsättning på ca 2 Mkr.

Stockholm i mars 1979

Carl-Olof Ohlsson

Verkställande direktör

(18)

LB .. HusAB

Under det första halvåret 1978 blev företagets av-

LB-Hus-koncemen

sättning på den svenska marknaden lägre än planerat.

_M_k_r-res_p_an_ta_l _ _ _ _ _ _ _ 1_

9_ 7_

8 _ _ 1_ 9_

Delvis korn denna nivåminskning att kompenseras av

77

hög utleveranstakt under det andra halvåret, men den sammanlagda utleveransen till Sverige blev ändå nå- got lägre än planerat. Antalet hus, levererade till den inhemska marknaden, utgjorde 821 st.

Resultat före extraordinära poster Omsätming

Orderingä.ng Orderstock Antal anställda

6,4 248,2 289,3 222,3 563

10,2 193,3 234,4 180,6 481

Till det egna dotterbolaget i Danmark levererades under året 175 st hus, vilket är 31% fler än beräknat.

I exportverksamheten har några leveranser under 1978 ej genomförts på sätt som skedde under 1977. Utöver leveranserna till det egna dotterbolaget i Danmark har endast ett färre antal hus levererats till utlandet.

Under året har sammanlagt l 023 st hus levererats. Motsvarande orderingång, räknat i antal

OM•• .'i:ii.~Ti

Ö.M1.1."1::R'!:Sl:LlAT

hus~ bl~v 873 st. Väsentliga förändringar i rn~:knadsföring~~-

~.~l

gamsattenen har under andra halvåret genomfarts. Mera avge·

' i • t - - - t - - - + - - - l - - - - 1

rande effekter av detta arbete r---,

kornmer emellertid ej att slå

R

\~IARILITJ. f

· . .' t----+---+----i-~

~

/

~

·"- y

~

lo-"""'"

~

. -

--~ ""

igenom förrän under andra halvåret 1979.

Överenskommelser har un- der året slutits med partners i Be· N e· Lux· länderna, vilka kommer att resultera i leveran- ser till dessa länder under 1979 och 1980.

Tidigare gjorda satsningar på produktutveckling samt produktionsteknisk rationali- sering av såväl fabrikstillverk- ning som platsbyggenskap har väl motsvarat förväntningarna.

Årsskiftet 1978179 förvärvades Byggnads AB Molin & Björk- man i Stockholrn, vilket företag under ett antal år varit distrikts- byggmästare för LB-Hus AB. Omsättning 20, l Mkr. LB-Hus-

PA "!"OT:\!.T 1\.APJ fAl.

~ ~ ~

"

~

__.,. " / ...

..

~ ....... ~il :J t · .. , ,;;H~ .·~ '

~ .• :·-:-.-. • .. J, ·r .. ·· •l • .. ";" .. -..;t, ,: .. :-:

.;: -:n•;' :~ :.. ·. l..'.: . ·r-.-1••

koncernens profil som färdighusproducent kornmer härigenom att förstärkas i stockholmsregionen.

Under verksamhetsåret slutfördes avvecklingen av dotterbolaget i Tyskland. A vvecklingskost·

nadema har negativt påverkat moderbolagets resultat.

r:L:-:

8

=-.-::

8

:-u-sA~B=---,

Verksamhetsåret 1979 kommer vad det gäller av-

Mkr resp antal

sättningen i Sverige och Danmark att påverkas av rådande kreditrestriktioner samt ett behov av att styra produktutvecklingen mot billigare hustyper. Den profil företaget besitter genom kombinationen av fabrik och

Omsättning

Resultat före boksluts- dispositioner och skatt

Antal anställda

eget byggande dotterbolag gör att förutsättningarna bedömes som goda för 1979.

1978 168,2 2,2 335

1977 135,5 6,4 314

LB .. Byggnads AB Företaget bygger huvudsakligen villor levererade av moderbolaget. Där- till kornmer en viss traditionell entreprenadverksarnhet, vilket är en förutsättning för att stabil sysselsättningsnivå skall kunna upprätthållas.

LB·Byggnads AB

Det under december 1977 etablerade avdelnings-

-=--M-=-k-r:....:re-=:sp:::::a.::..:n.::..:ta:_l__:_ _ _ _ _ _ _ l--=9-=78-=---19:-:7::-::7

kontoret i Göteborg har under året byggts upp.

Omsätming 82,2 64,0

Kostnaderna för detta har belastat 1978 års resultat.

Resultat före boksluts-

Företagets orderstock är tillfredsställande och med·

dispositioner och skatt 2,4 3,3

ger god sysselsättning åtminstone första halvåret 1979.

Antal anställda !89 141

LB Finans AB Företaget etablerades i slutet av 1977 för att svara för utlåning till moder·

bolagets kunder. Utestående lån var vid årets slut 7, l Mkr. I december överläts 4, l Mkr till

utomstående finansieringsbolag. Företaget har ingen anställd personal, utan administreras av

moderbolaget. Resultatet före dispositioner och skatt var 0,5 Mkr. Balansomslutning 23, l Mkr.

(19)

Ljus och luftig planlösning villa Hasslö.

LB .. Hus A/S Under 1978 har en stark volym- mässig utveckling skett i företaget. Orderingången blev sålunda 92,9 Mkr (38,2) . Orderstocken var vid årets slut 59,4 Mkr (28, 1) .

Kostnaderna för upparbetning av den högre orderstocken har negativt drabbat årets resultat.

Den höga aktivitetsgraden jämte det mera komplicerade mönster som råder

i

Danmark vad det gäller bostads finansieringen har inneburit stora påfrestningar för bolagets organisation. I förhållande till tidigare situation kan konstateras att produktutveckling, byggensk ap och mark- nadsföring sker med god precision. Vidareutveck- ling av administrativa och ekonomiska styrsys- tem pågår.

En fortsatt volymmässig utveckling kan påräknas

r--LB_·_H_u_s A J - - : S - - - ,

under 1979. Procentuellt kommer dock denna utveck-

Mkr resp antal

ling att vara av lägre omfattning är tidigare år.

Bromölla i mars 1979 Curt Zaar

Verkställande Direktör

Omsättning

Resultat före boksluts- dispositioner pch skatt Antal anställda

Marknadsledande i arkitektur, teknik och utveckling oavsett hustyp, här ett sluttningshus.

1978 54,0 0,3 34

1977 30,6 0,4 19

(20)

Göteborgs Betongpålar AB

Koncernens omsättning ökade under 1978 med 9,5

GöTEBORGs BETONGPÅLAR-koncernen

Mkr till5 7,5 Mkr. Resultatet före extraordinära poster

Mkr resp antal 1978 1977

förbättrades och uppgick till 1,4 Mkr (1,0).

Moder~

bolagets omsättning var 32,5 Mkr(30,3) och motsva-

Resultat före extraordinära poster Omsättning

rande resultat var 1,2 Mkr (0,6.).

Orderingång Orderstock

1,4 57,5 54,5 10,2 157

1,0 48,0 45,4 13,2

Den svenska marknaden för

pälnings~

och

grund~

läggningsarbeten stabiliserades under 1978. Överka~

Antal anställda 150

paciteten inom branschen är stor såväl inom påltillverkning som pålslagning. Detta medför att prisnivån är pressad.

Avsaknaden av större

industri~

och anläggningsarbeten har medfört att orderstocken varierat OM~ÄTIMNG.IROREL'W .lUSl.JLTAT kraftigt. Planeringstiden för produktionen har därmed förkor~

tats. Ungefär 2/3 av företagets omsättning består i export från Sverige, påttillverkning och entreprenadåtaganden utomlands.

Produktgruppen rörtryckningsarbeten har under andra halvåret 1978 bidragit positivt till verksamheten.

\ikr ,.---,--~---,----.

r:O 1---+-·--+--4---{

4J 1----+---+--+-~

Preeast Concrete Products W.L.L. i Irak har under 1978

_,

~

/

tillverkat och levererat över 220 000 meter betongpålar till olika projekt i Irak. Den irakiska marknaden har utvecklats positivt och det kommer att krävas ytterligare investeringar för att möta det ökande behovet av grundläggningsarbeten i Irak.

"'

~

Banut AB har under året . - - - . . . ,

.. .

.

' l

tillverkat och levererat 4 st nya pålkranar, som rönt stort

L'

intresse i utlandet. En kran

rn.L"'.\m·n}o.!G .c

dd d b · h

-1\{'.f.U ~t::,FS~ JLT.\T

rörse me orrutrustnmg ar

L...---~-...J

levererats till Holland.

Under året har tekniken, att genom stötvågsmåtining

kon~

trollera en påles integritet och bärighet, vidareutvecklats.

Ut~

vecklingsarbetet bedrivs till stor del inom ramen för IV A: s pålkommission och anslag från Byggforskningsrådet har erhål- lits. Metoden kommer, när den är färdigutvecklad, att bidraga till minskade kostnader för grundläggningsarbeten.

Orderingången i december 1978 och januari 1979 har varit lägre än beräknat. Ett ökat bostadsbyggande i Sverige 1979 bör innebära en minst oförändrad volym grundläggningsarbeten.

lO

, ,

r:

4

2

~

RÅN'l'ANUTET PÅ TOTALT KAPI.TAL

" '\. _,

~

'

~

-~ { .. "'

L

""""'

T t

lth·.taHI<t~tn. 3r lw:r,lc.n .l pil r,'!l'.l:atct

Resultatet för 1979 beräknas bli i nivå med 1978 års resultat.

f'~n kmcnaJ~-~~nt~··, ..!;~o<"i'.tt•·n .. r . .::~' s~ .. r~

BALKEN GROUND AB Under 1978 avslutades pålnings-

<!-:vdeJJt mr.l twlt ;..:!JIWll':·.h<;~ ~:r;;~en:!P

IMLt»rtiLnm~:.

arbetena för den första etappen kraftledningsfundament på

L---~---'

sträckan Nassariaya- Baghdad. Beställare var det jugoslaviska företaget Energoinvest. Energo- invest har av Preeast Concrete Products beställt ytterligare en etapp på samma sträcka.

I december erhöll Balken Ground beställning på leverans av tillverknings- och slagningsut- rustning samt pålningsarbete för en bro på ön Mauritius.

BALKEN PILING LTD Under 1978 har investeringarna inom den privata industrin återigen ökat i Storbritannien. Ökningen sker från en mycket låg nivå och har inneburit en ökad volym grundläggningsarbeten. Det offentliga byggandet har varit oförändrat lågt.

Omsättningen under 1978 ökade från fl 607 000 till f2 016 000. Resultatet ökade från f 12 500 till f33 000 trots att 1978 års resultat belastats med en kundförlust i storleken f 80 000.

Under året har en helt ny fabrik för tillverkning av betongpålar samt kontor b yggts. Verksamhe- ten överflyttades till den nya anläggningen i december 1978. Under året har dessutom den nya BAN UT· kranen introducerats på våra arbetsplatser i England.

Under 1978 uppgick exporten från England till f617 000. Merparten var export av maskiner och komponenter till Irak och Equador.

Kungsbacka i mars 1979 Christer Bådholm Verkställande Direktör

(21)

Balken Rör AB

Balken Rör är i hög grad beroende av investeringar

BALKEN RÖR AB

i nya byggnader inom landet. Inom marknadsavsnitten

-M~k-r-res_p_a_n_ta_l _ __________ l_9-78----19_7_7

bostäder, sjukhus och industrier har vår personal som en följd av mångårigt arbete tillfört sig själva och därmed företaget erfarenhet och kompetens. Tyvärr var utvecklingen inom de nämnda sektorerna inte heller under 1978 tillfredsställande vilket ledde till

Resultat före extraordinära poster Omsättning

Orderingäng Orderstock Antal anställda

0,5 72 71 33 235

-1,2 65 75 33 253

produktionsstörningar under årets första månader. Svårigheterna accentuerades av att de för vår planering så viktiga

ombyggnads~

och underhållsarbetena inom industrin också uteblev på grund av det ekonomiska läget.

I branschperspektivet ger inte erfarenheterna från det gångna året anledning till optimism även om situationen förbättrades under senare delen av året. Den i stort rådande balansen mellan utbud och branschkapacitet sönderfaller i arbetskraftsbrist och överkapacitet i skilda regioner.

Denna inflexibilitet har i förening med anställningsformen för kollektiv personal, som är tillsvidareanställd, hämmat prisutvecklingen i branschen.

Den i korthet beskrivna utvecklingen har satt sin prägel på vårt verksamhetsår. Anpassning- en till marknadssituationen, vilken med små avvikelser sannolikt blir bestående, har skett på olika sätt. I ett av våra distrikt har personalstyrkan reducerats

avse~ärt

samtidigt som

kvarvaran~

de resurser koncentrerats till ett mera begränsat geografiskt område. I övriga distrikt har

anpass~

ningen till marknadssituationen skett genom en geografisk breddning av verksamheten. I slutet av året förvärvades som ett led i denna breddning Sixten Waldenby Rörledningsfirma AB i OM~ÄTINI!'IIG!RÖRELSEKE"L'LTAT Gävle, som är väl etablerat i en region där vi tidigare opererat i

begränsad skala.

~-l~r ....--~--.---,.----.

~~r---+---r--~--_,

;~~--+---~---+--~

Faktureringen ökade 1978 till 71,6 Mkr (65,3) varav

fastig~

hetsförsäljningen svarade för 7,9 Mkr (2,4). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 0,5 Mkr ( - 1,2). Det

i

slutet av året förvärvade företaget har inte påverkat fakturering- en eller resultatet.

~

, /

Utvecklingen mot ett ökat antal mindre projekt avspeglar sig bl a i kortare framförhållning och en minskad orderingång som uppgick till 71 Mkr (75). Orderstocken vid årsskiftet var 33 Mkr, dvs lika stor som vid ingången av 1978. Bland de större projekt som påbörjades under det gångna året märks sjukhem- men i Märsta (1,5 Mkr) och Kopparberg (2,8 Mkr), VA-verket

7'i

-. ,,. -

.-.~-..::-· \1 r~::~~t

.. ;

-i~~-~,r.i..":~:SI Jl.\1

~.

;t<

Sjölunda, Malmö (2 Mkr), vårdskola i Halmstad (1,2 Mkr)

samt sjukhusbyggnad i Vänersborg (3, l Mkr).

Den svaga byggmarknaden r - - - . i Sverige väntas bestå 1979 även om en mindre uppgång kan

t RÄNT-\HIUTET

skönjas. Därmed blir också marknadspotentialen för de större installationsföretagen i stort oförändrad. Aviserade stora pro- jekt inom sektorn energiförsörjning påverkar inte situationen 1979. Samma dystra förutsägelser kan göras i fråga om de så länge omtalade satsningarna på energibesparande åtgärder. För- utsättningarna för branschtillväxt ter sig därför inte ljusa.

Inom B alken Rör hyser vi trots en grå omvärld stor tillför- sikt. Den översyn av organisation och kostnader som gjorts under året har resulterat i stora besparingar. Vår orderstock 'är tillfredsställande liksom sysselsättningsprognosen för första

halv·~

året. Utvecklingen av företaget tekniskt och kommersiellt kom- mer att intensifieras under de följande åren.

Företaget är redan nu ekonomiskt och tekniskt rustat för en markant resultatförbättring 1979.

Malmö i mars 1979

Rolf

J

inglöv

Verkställande Direktör 4

P.~ TO-;" AJ .T K .\PIT Al.

7)

l

~­

·'

/ L

'(

I

...

i\~:... rd.t.·"~" :ir ~-... 4\.~ ··~ ; ~ t !'l.:r.,··t:t f:.rr ~c-~ .. "''·\\J~-.r,,~. ,\,,; .... ,t; l~),·r 1r!. -~;;1•:

~1\"\J,•rJt mc~~.' ~ .. •·,:! ~-li' ~,~n h:. r •;r.··~ .. ~~ ... :k b L ;,_,rJ l r11 nr

(22)

Fastighetsförvaltning

Gruppens fastigheter finns bokförda huvudsakligen i moderbolaget och i ABV. Byggherre- funktionen och förvaltning av gruppens fastigheter sker genom en separat enhet ino m moderbo- laget, vilken dessutom har ansvaret för förvärv av exploateringsfastigheter avsedda för enfamiljs- hus, fritidshus och industri.

Fastighetsrörelsen omfattar fastighetsköp, försäljning och förvaltning av egna fastigheter. Fastigheter avsedda för egen förvaltning eller försäljning uppförs i egen regi.

Verksamheten bedrivs i Sverige med undantag för en mindre verksamhet i Bryssel.

Marknaden Efterfrågan på framför allt kontors- och affärs- lokaler är relativt stor. Variationerna mellan olika städer är dock stora. Efterfrågan är god

i

Stockholm, medan den är mättad i Göteborg och i viss mån även i Malmö. Fastighetens läge är av

avgörande betydelse.

Med hänsyn till marknadens k änslighet för de hyresnivåer, s om nyproducerade fastigheter medför, har efterfrågan på om- byggda och nyrenoverade äldre lokaler med måttliga hyror ökat.

:~)

' '

"

IIYK0R /RLSl'l. TA1'

!

+~-J l

l l

;

-r-·

l

""""

...

-

~ i

God efterfrågan råder på ytor i gruppens fastighetsbestånd.

Diagram som visar omsättningsfastigheternas bokförda värde under de senaste 5 åren.

Samtliga fastigheter är fullt uthyrda.

Vid arbeten i egen regi tecknas i regel en stor del av hyres- kontrakten redan före byggstart för att minska riskerna.för under- uthyrning.

Hyresmtak~et Yta

Lager och garage

! InduHn

l

B10, hotell, sport Bostader

·~

Buttker

,.

-"

Kontor

Årets aktiviteter Inom gruppen pågår produktion av fastigheter för försäljning eller egen förvaltning till en beräknad produktionskostnad av över 220 Mkr. 1978 investerades 85 Mkr (50) i pågående projekt. Bland de större projekten kan nämnas kontors- och affärsfast igheter i Malmö, Göteborg, Lidingö, Jönköping, Umeå och Gävle. Dessutom startades ett projekt i Bryssel omfattande en kontorsyta av 11 000 m

2

Förvaltningsfastigheter såldes under året för 35 Mkr.

Projektering pågår för ett antal nya objekt bl a nybyggnader i Umeå, Stockholm och Linköping. Dessa projekt kommer att påbörjas så snart tillräckliga förutsättningar beträffan d e

uthyrning och finansiering föreligger.

(23)

t;} 1--

- - - - 1 l

l centrala]önköping bygger vi ett butiks-och kontorshus med 5.000 m2 kontor, 1.800 m2 butiker samtgarage och lager i källarplanet. Televerket kommer att hyra mer än hal

f

ten av kontorsytan. Andra hyresgäster blir PK Banken

och Yrkesinspektionen. Huset blir färdigställt i början av 1980.

K v Kasernen, Hvirfe/J.tsplatsen, Göteborg. Förvaltningsbyggnad för Televerket, Göteborg. Volym 61.300 m), våningsyta 19.350 m2• Inflyttningsklart 1978-12-31.

.21

(24)

Utanför Riyadh har ABV en toppmodem betongelementfalnik. Huvuddelen av leveranserna har gått till de många sko!O'f ABV byggt och bygger i landet.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :